Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 25 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

7. Поправки (член 231 от Правилника за дейността)

Комисията ENVI предаде следните поправки към текстове, приети от Европейския парламент:

—   Поправка P8_TA(2017)0107(COR01) на Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета (OВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 1–175) (на позицията на Европейския парламент, приета на второ четене на 5 април 2017 г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент P8_TA(2017)0107) - (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

—   Поправка P8_TA(2017)0108(COR01) на Регламент (ЕС) 2017/746 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 година за медицинските изделия за инвитро диагностика и за отмяна на Директива 98/79/ЕО и Решение 2010/227/ЕС на Комисията (OВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 176–332) (на позицията на Европейския парламент, приета на второ четене на 5 април 2017 г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент P8_TA(2017)0108) (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)).

Поправките се намират на сайта на Парламента.

В съответствие с член 231, параграф 4 от Правилника за дейността, тези поправки се считат за приети, освен ако в срок от 24 часа политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП не поискат поправките да бъдат подложени на гласуване.

Последно осъвременяване: 26 юни 2019 г.Правна информация