Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 25 mars 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

8. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande under måndagen skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med anledning av Förenade kungarikets utträde ur unionen (00072/2019/LEX - C8-0147/2019 - 2019/0040(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om bestämmelser för att möjliggöra en fortsättning av pågående rörlighet i utbildningssyfte inom programmet Erasmus+ som inrättats genom förordning (EU) nr 1288/2013 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen (00055/2019/LEX - C8-0146/2019 - 2019/0030(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/2403 vad gäller fisketillstånd för unionsfiskefartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten (00036/2019/LEX - C8-0145/2019 - 2019/0010(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller vissa regler som rör Europeiska havs- och fiskerifonden efter Förenade kungarikets utträde ur unionen (00035/2019/LEX - C8-0144/2019 - 2019/0009(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1316/2013 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur unionen (00022/2019/LEX - C8-0143/2019 - 2018/0299(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller transporter av gods och passagerare på väg med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur unionen (00067/2019/LEX - C8-0142/2019 - 2018/0436(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 genom att bevilja unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade kungariket (00023/2019/LEX - C8-0141/2019 - 2018/0435(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade kungarikets konungarikets utträde ur unionen (00062/2019/LEX - C8-0140/2019 - 2019/0019(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 vad gäller ett kontrollförfarande avseende överträdelser av reglerna om skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet (00014/2019/LEX - C8-0139/2019 - 2018/0336(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 391/2009 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur unionen (00013/2019/LEX - C8-0138/2019 - 2018/0298(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för grundläggande lufttrafikförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur unionen (00068/2019/LEX - C8-0137/2019 - 2018/0433(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om vissa aspekter på flygsäkerhet med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur unionen (00017/2019/LEX - C8-0136/2019 - 2018/0434(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om möjliggörande av en fortsättning för de territoriella samarbetsprogrammen Peace IV (Irland–Förenade kungariket) och Förenade kungariket–Irland (Ireland–Northern Ireland–Scotland) i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen (00012/2019/LEX - C8-0135/2019 - 2018/0432(COD)).

Senaste uppdatering: 26 juni 2019Rättsligt meddelande