Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0332(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0169/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0169/2019

Συζήτηση :

PV 25/03/2019 - 15
CRE 25/03/2019 - 15

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0225

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

15. Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον τερματισμό των εποχικών αλλαγών της ώρας και την κατάργηση της οδηγίας 2000/84/ΕΚ [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Η Marita Ulvskog παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει ο Bolesław G. Piecha (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Sven Schulze (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Igor Šoltes (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Ulrike Müller (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Pavel Svoboda (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Wim van de Camp, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Liisa Jaakonsaari, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jakop Dalunde, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Dieter-Lebrecht Koch, Momchil Nekov, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, James Carver, Eva Maydell, James Nicholson, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Matthijs van Miltenburg, Andrzej Grzyb, Werner Langen, Alojz Peterle, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Werner Langen, και Peter van Dalen, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Annie Schreijer-Pierik.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Indrek Tarand, Davor Škrlec, João Pimenta Lopes και José Blanco López.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Marita Ulvskog.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου