Index 
Jegyzőkönyv
PDF 282kWORD 78k
2019. március 25., Hétfő - StrasbourgVégleges kiadás
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Az elnök nyilatkozatai
 4.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 5.A képviselői mentelmi jog fenntartására irányuló kérelem
 6.Az elnök közleménye
 7.Helyesbítések (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 8.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogi aktusok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 9.Dokumentumok benyújtása
 10.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 11.Nagyobb interpellációk (az eljárási szabályzat 130b. cikke) (benyújtás)
 12.Ügyrend
 13.Jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről (vita)
 14.A jogállamiság és a korrupció elleni küzdelem helyzete az EU-ban, különösen Máltán és Szlovákiában (vita)
 15.Az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetése ***I (vita)
 16.A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályok ***I – A villamos energia belső piaca ***I – Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége ***I – A kockázatokra való felkészülés a villamosenergia-ágazatban ***I (vita)
 17.A fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárások ***I (vita)
 18.A dízelbotrány legújabb fejleményei (vita)
 19.A gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézése (vita)
 20.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 21.A következő ülésnap napirendje
 22.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülésszak folytatása

A 2019. március 14-én (csütörtökön) megszakított ülés folytatódik.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 17.06-kor nyitják meg.


3. Az elnök nyilatkozatai

Az elnök felidézi a közelmúltban a hollandiai Utrechtben és az új-zélandi Christchurch-ben elkövetett terrortámadásokat, melyek számos halálos áldozatot és sebesülést követeltek. Részvétét fejezi ki az áldozatok családjainak és emlékeztet, hogy az erőszak és a hátrányos megkülönböztetés valamennyi formájával szemben meg kell kettőzni az erőfeszítéseket.

Szolidaritásáról biztosítja a Zimbabwét, Malawit és főleg Mozambikot sújtó Idai ciklon áldozatait is, mivel a ciklon számos halálos áldozatot követelt és hatalmas anyagi károkat okozott.

Az elnök végül nyilatkozatot tesz a balti államokból Szibériába irányuló tömeges deportálások 70. évfordulója alkalmából.

A Parlament egyperces csendet tart.


4. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

°
° ° °

Felszólal: Antanas Guoga.


5. A képviselői mentelmi jog fenntartására irányuló kérelem

Mario Borghezio saját kiváltságainak és mentelmi jogának az imperiai bíróság ügyészsége előtt folyamatban lévő büntetőeljárással összefüggésben való fenntartására irányuló kérelemmel fordult az elnökhöz.

A kérelmet az eljárási szabályzat 9. cikkének (1) bekezdése értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalták.


6. Az elnök közleménye

A képviselők magatartásával foglalkozó tanácsadó bizottság ajánlását követően a Parlament elnöke úgy határozott, hogy az eljárási szabályzat 166. cikke értelmében szankcióval sújtja Marcus Pretzell képviselőt, aki nem tett eleget a magatartási kódex és annak végrehajtási intézkedései szerinti bejelentési kötelezettségeinek. A szankció megrovás.

Az érintettet 2019. március 22-én értesítették e határozatról.

Az eljárási szabályzat 167. cikke értelmében Marcus Pretzell képviselőnek a szankcióról szóló értesítés kézhezvételét követően két hét áll rendelkezésére, hogy az Elnökséghez belső fellebbezést nyújtson be a szankció ellen.


7. Helyesbítések (az eljárási szabályzat 231. cikke)

Az ENVI bizottság az alábbi helyesbítéseket továbbította az Európai Parlament által elfogadott szövegekhez:

—   Helyesbítés (P8_TA(2017)0107(COR01)) az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 117., 2017.5.5., 1–175. o.) – (az Európai Parlament által 2017. április 5-én a fent említett rendelet elfogadására tekintettel második olvasatban elfogadott álláspont, P8_TA(2017)0107) - (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

—   Helyesbítés (P8_TA(2017)0108(COR01)) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/746 európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 117., 2017.5.5., 176–332. o.) – (az Európai Parlament által 2017. április 5-én a fent említett rendelet elfogadására tekintettel második olvasatban elfogadott álláspont, P8_TA(2017)0108) - (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)).

A helyesbítések a Parlament internetes oldalán érhetők el.

Az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése értelmében e helyesbítéseket elfogadottnak kell tekinteni, ha huszonnégy órán belül sem képviselőcsoport, sem legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátásukra.


8. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogi aktusok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy a mai napon a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogi aktusokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a vasútbiztonság és a vasúti összeköttetés egyes, az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásairól (00072/2019/LEX - C8-0147/2019 - 2019/0040(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére tekintettel az 1288/2013/EU rendelettel létrehozott Erasmus+ program keretében folyamatban lévő tanulási célú mobilitási tevékenységek folytatására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (00055/2019/LEX - C8-0146/2019 - 2019/0030(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az (EU) 2017/2403 rendeletnek az Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós halászhajókra vonatkozó halászati engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati műveletek tekintetében történő módosításáról (00036/2019/LEX - C8-0145/2019 - 2019/0010(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 508/2014/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépését követően az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal kapcsolatos bizonyos szabályok tekintetében történő módosításáról (00035/2019/LEX - C8-0144/2019 - 2019/0009(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1316/2013/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosításáról (00022/2019/LEX - C8-0143/2019 - 2018/0299(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű közúti teher- és személyszállítási összeköttetést biztosító közös szabályokról (00067/2019/LEX - C8-0142/2019 - 2018/0436(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 428/2009/EK tanácsi rendeletnek az Unióból az Egyesült Királyságba kivitt egyes kettős felhasználású termékekre vonatkozó uniós általános exportengedély megadása tekintetében történő módosításáról (00023/2019/LEX - C8-0141/2019 - 2018/0435(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálása területén az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépését követő rendkívüli intézkedések bevezetéséről (00062/2019/LEX - C8-0140/2019 - 2019/0019(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak az európai parlamenti választásokkal összefüggésben történő megsértésével kapcsolatos ellenőrzési eljárás tekintetében az 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (00014/2019/LEX - C8-0139/2019 - 2018/0336(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 391/2009/EK rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosításáról (00013/2019/LEX - C8-0138/2019 - 2018/0298(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű légi összeköttetést biztosító közös szabályokról (00068/2019/LEX - C8-0137/2019 - 2018/0433(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a légi közlekedés biztonságának egyes, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásairól (00017/2019/LEX - C8-0136/2019 - 2018/0434(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére tekintettel a PEACE IV (Írország–Egyesült Királyság) és az Egyesült Királyság–Írország (Írország–Észak-Írország–Skócia) területi együttműködési programok folyamatosságának lehetővé tételéről (00012/2019/LEX - C8-0135/2019 - 2018/0432(COD)).


9. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az Európai Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE))

utalva

illetékes:

JURI

vélemény:

INTA, ENVI, AGRI

- Javaslat az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról szóló 2015. évi nemzetközi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE))

utalva

illetékes:

INTA

vélemény:

AGRI

2) a parlamenti bizottságok

- Jelentés a Bizottság 2017. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentésekről (COM(2018)0521[[52]] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

- ***I Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)) - REGI bizottság - Előadó: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

- Jelentés a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0521[[46]] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

- Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács (COM(2018)0521[[03]] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

- Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, V. szakasz – Számvevőszék (COM(2018)0521[[05]] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

- Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – Bíróság (COM(2018)0521[[04]] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

- Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – Európai ombudsman (COM(2018)0521[[08]] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

- Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (COM(2018)0521[[06]] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

- Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága (COM(2018)0521[[07]] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

- Jelentés az ECSEL közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0521[[51]] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

- Jelentés a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0521[[47]] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

- Jelentés az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0521[[48]] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

- Jelentés a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0521[[49]] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

- Jelentés a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Marco Valli (A8-0107/2019)

- Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, I. szakasz – Európai Parlament (COM(2018)0521[[02]] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

- Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat (COM(2018)0521[[10]] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

- Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek (COM(2018)0521[[01]] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

- ***I Jelentés az „Erasmus” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról és az 1288/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)) - CULT bizottság - Előadó: Milan Zver (A8-0111/2019)

- * Jelentés a 940/2014/EU határozatnak az „octroi de mer” adó vonatkozásában mentességre vagy kedvezményre jogosult termékek tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)) - REGI bizottság - Előadó: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

- Jelentés az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0521[[38]] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

- Jelentés az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0521[[39]] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

- Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – európai adatvédelmi biztos (COM(2018)0521[[09]] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

- Jelentés a SESAR közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0521[[45]] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

- Jelentés az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0521[[11]] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

- Jelentés az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0521[[22]] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

- Jelentés az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0521[[27]] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

- Jelentés az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0521[[17]] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

- Jelentés az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0521[[41]] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

- Jelentés az Európai Bankhatóság (EBH) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0521[[35]] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

- Jelentés az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0521[[31]] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

- Jelentés a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0521[[44]] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

- Jelentés az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0521[[15]] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

- Jelentés az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0521[[23]] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

- Jelentés az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0521[[25]] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

- Jelentés az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0521[[21]] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

- Jelentés az Európai Képzési Alapítvány (ETF) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0521[[20]] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

- Jelentés az Euratom Ellátási Ügynökség (ESA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0521[[32]] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

- Jelentés az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0521[[30]] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

- Jelentés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0521[[24]] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

- Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0521[[18]] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

- Jelentés az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0521[[13]] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

- Jelentés az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0521[[36]] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

- Jelentés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0521[[16]] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

- Jelentés a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0521[[14]] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

- Jelentés az uniós ügynökségek 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés (COM(2018)0521[[43]] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

- Jelentés az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0521[[37]] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

- Jelentés az Európai GNSS Ügynökség (GSA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0521[[29]] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

- Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0521[[12]] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

- Jelentés a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) (jelenleg: a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Uniós Ügynökség) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0521[[42]] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

- Jelentés az Európai Parlament a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti intézményi keretmegállapodásról szóló ajánlásáról (2018/2262(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

- Jelentés az Európai Parlament a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az EU és Üzbegisztán közötti új átfogó megállapodásról szóló ajánlásáról (2018/2236(INI)) - AFET bizottság - Előadó: David McAllister (A8-0149/2019)

- Jelentés a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0521[[34]] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

- ***I Jelentés a gépjárműveknek és pótkocsijaiknak, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek az általános biztonság, továbbá az utasok és a veszélyeztetett úthasználók védelme tekintetében történő típusjóváhagyásáról, az (EU) 2018/... rendelet módosításáról, valamint a 78/2009/EK, a 79/2009/EK és a 661/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

- Jelentés az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0521[[40]] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

- Jelentés az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0521[[28]] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

- Jelentés a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) (2017. május 1-je előtt: Európai Rendőrségi Hivatal) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0521[[33]] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

- Jelentés az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0521[[19]] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

- ***I Jelentés a Kreatív Európa program (2021–2027) létrehozásáról és az 1295/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)) - CULT bizottság - Előadó: Silvia Costa (A8-0156/2019)

- Jelentés az Európai Parlament a Tanácshoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a Bizottság támogatásával a Tanácshoz intézett, az Európai Békekeret létrehozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatáról szóló ajánlásáról (2018/2237(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

- Jelentés az Európai Vasúti Ügynökség (ERA) (jelenlegi nevén az Európai Unió Vasúti Ügynöksége) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0521[[26]] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

- Jelentés a Shift2Rail közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2018)0521[[50]] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

- Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

- ***I Jelentés az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetéséről és a 2000/84/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

- Jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről (2018/2121(INI)) - TAX3 bizottság - Előadók: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

- ***I Jelentés a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD)) – AFET, DEVE bizottság - Előadók: Pier Antonio Panz, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)

- ***I Jelentés az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)) - AFET bizottság - Előadók: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

- ***I Jelentés a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)) – ECON, ENVI bizottság - Előadók: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

- Jelentés a Jørn Dohrmann mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2018/2277(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Evelyn Regner (A8-0178/2019)


10. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

Az alábbi vitával követett szóbeli választ igénylő kérdést vették fel a napirendbe (az eljárási szabályzat 128. cikke):

—   O-000015/2019, felteszi: Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A jogállamiság és a korrupció elleni küzdelem helyzete az Európai Unióban, különösen Máltán és Szlovákiában (B8-0017/2019).


11. Nagyobb interpellációk (az eljárási szabályzat 130b. cikke) (benyújtás)

Az alábbi írásbeli választ igénylő nagyobb interpellációt nyújtották be, amelyet vita követ (az eljárási szabályzat 130b. cikke)

—   G-000001/2019, felteszi: Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić és Alojz Peterle, a Bizottsághoz: Az Ausztriában munkát vállaló szülők gyermekei jogainak megsértése (B8-0018/2019).


12. Ügyrend

Kiosztották a 2019. márciusi II. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 637.634/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 149a. cikke):

Hétfő

Az ALDE képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy „A jogállamiság és a korrupció elleni küzdelem helyzete az EU-ban, különösen Máltán és Szlovákiában” című, szóbeli választ igénylő kérdésről folytatott vitát (a PDOJ 117. pontja) a LIBE bizottság állásfoglalási indítványának benyújtásával zárják le, amelyről csütörtökön szavaznának.

Felszólal Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet, Monika Smolková, aki javasolja, hogy a szavazásra a következő ülésen kerüljön sor, Sophie in't Veld, aki fenntartja kérelmét és Monika Smolkova.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (153 mellette, 143 ellene, 12 tartózkodás).

A következő benyújtási határidők kerültek meghatározásra:

Állásfoglalási indítványok: 2019. március 26., kedd, 12.00 óra

Módosítások az állásfoglalási indítványokhoz és közös állásfoglalásra irányuló indítvány: 2019. március 27., szerda, 12.00 óra.

Módosítások a közös állásfoglalási indítványokhoz: 2019. március 27., szerda, 13.00 óra.

Külön szavazásokra és részenkénti szavazásokra irányuló kérelmek: 2019. március 27., szerda, 19.00 óra.

Kedd

Az ENF és a GUE/NGL képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy „Az Európai Békekeret létrehozásáról szóló határozat” című Hilde Vautmans-jelentésről (A8-0157/2019), amely eredetileg a keddi szavazások órájában szerepelt (a PDOJ 20. pontja), az eljárási szabályzat 113. cikke (6) bekezdésének megfelelően folytassanak vitát és szavazzanak.

Az elnök azt javasolja, hogy a vitát a szerdai ülés utolsó napirendi pontjaként tárgyalják.

A Parlament jóváhagyja a javaslatot.

A módosítások benyújtásának határideje: 2019. március 27., szerda, 13.00 óra.

Az ENF képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a délelőtti ülés második napirendi pontjaként tárgyalják a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait a Bíróság azon ítéletéről, amely megsemmisítette az Európai Bizottságnak az Olaszország által a Tercas bank számára nyújtott állami támogatásról szóló, 2015. december 23-i (EU) 2016/1208 határozatát. Ennek következtében az ülés 8.30-kor kezdődne.

Felszólal Marco Zanni, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet.

Név szerinti szavazással (86 mellette, 183 ellene, 25 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

Szerda

Az elnök tájékoztat a mobilitási csomaggal kapcsolatban rendelkezésre álló módosításokról.

°
° ° °

Felszólal: Bas Eickhout az S&D képviselőcsoport által benyújtott egyik módosítás elfogadhatatlanságáról, melyet a 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek” című, Inés Ayala Sender-jelentéshez (A8-0110/2019) nyújtottak be (az elnök megerősíti, hogy a módosítás valóban elfogadhatatlan).

°
° ° °

Legalább az alacsony érvényességi küszöböt elérő számú képviselő, valamint az ECR és az EFDD képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy vegyék le a napirendről az Ismail Ertug, Merja Kyllönen és Wim van de Camp három jelentéséből álló, az úgynevezett „mobilitási” csomagot képező intézkedésekről szóló vitát és szavazást (a PDOJ 113., 114. és 115. pontja).

Felszólal Andrey Novakov, aki a legalább az alacsony érvényességi küszöböt elérő számú képviselő nevében indokolja a kérelmet, Kosma Złotowski, aki az ECR képviselőcsoport nevében indokolja a kérelmet, és Ismail Ertug (előadó), a kérelem ellen.

Név szerinti szavazással (154 mellette, 156 ellene, 14 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

Felszólal Karima Delli és Antanas Guoga (az elnök pontosít).

A PPE képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a délutáni napirendbe vegyék fel a Bizottság nyilatkozatát a terrorista tartalmak gyors online terjedésének biztonsági fenyegetéseiről.

Felszólal Roberta Metsola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet, és Daniel Dalton, a kérelem ellen.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (105 mellette, 186 ellene, 8 tartózkodás).

Csütörtök

Nincs javasolt módosítás.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.


ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

13. Jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről (vita)

Jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről [2018/2121(INI)] - Pénzügyi bűncselekmények, adókijátszási és adókikerülési ügyek különbizottsága. Előadók: Jeppe Kofod és Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

Jeppe Kofod és Luděk Niedermayer előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Pierre Moscovici (a Bizottság tagja).

Felszólal Werner Langen, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Evelyn Regner, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Roberts Zīle, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petr Ježek, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Molly Scott Cato, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Miguel Urbán Crespo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, David Coburn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Dobromir Sośnierz, független, Othmar Karas, Paul Tang, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eva Joly, Matt Carthy, Lampros Fountoulis, Anne Sander, Alfred Sant, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ana Gomes, Sven Giegold, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Thomas Mann, Martin Schirdewan, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Dobromir Sośnierz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ana Gomes, David Casa, Peter Simon, Brian Hayes és Emil Radev.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Ramón Jáuregui Atondo, Ruža Tomašić, Julie Ward, Ernest Urtasun, Monika Beňová, Jordi Solé, Pervenche Berès és Miguel Viegas.

Felszólal Pierre Moscovici és Jeppe Kofod.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 7.20. pont .


14. A jogállamiság és a korrupció elleni küzdelem helyzete az EU-ban, különösen Máltán és Szlovákiában (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000015/2019, felteszi: Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A jogállamiság és a korrupció elleni küzdelem helyzete az Európai Unióban, különösen Máltán és Szlovákiában (B8-0017/2019)

Sophia in 't Veld (a szerző helyettese) kifejti a kérdést.

Věra Jourová (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal Roberta Metsola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Josef Weidenholzer, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Pirkko Ruohonen-Lerner, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Pál Csáky, Monika Smolková, Tomáš Zdechovský, Alfred Sant és Asim Ademov.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Miriam Dalli, Ana Gomes, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Miriam Dalli, Monika Beňová, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sophia in 't Veld és Juan Fernando López Aguilar.

Felszólal: Věra Jourová.

Az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.28-i jegyzőkönyv, 8.10. pont .


15. Az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetése ***I (vita)

Jelentés az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetéséről és a 2000/84/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Marita Ulvskog előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

Felszólal: Bolesław G. Piecha (az ENVI bizottság véleményének előadója).

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal Sven Schulze (az ITRE bizottság véleményének előadója), Igor Šoltes (az IMCO bizottság véleményének előadója), Ulrike Müller (az AGRI bizottság véleményének előadója), Pavel Svoboda (a JURI bizottság véleményének előadója), Wim van de Camp, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Liisa Jaakonsaari, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kosma Złotowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jakop Dalunde, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Daniela Aiuto, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Joëlle Mélin, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Dieter-Lebrecht Koch, Momchil Nekov, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, James Carver, Eva Maydell, James Nicholson, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Matthijs van Miltenburg, Andrzej Grzyb, Werner Langen, Alojz Peterle, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Werner Langen, és Peter van Dalen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Annie Schreijer-Pierik.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Indrek Tarand, Davor Škrlec, João Pimenta Lopes és José Blanco López.

Felszólal Violeta Bulc és Marita Ulvskog.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 7.5. pont .


16. A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályok ***I – A villamos energia belső piaca ***I – Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége ***I – A kockázatokra való felkészülés a villamosenergia-ágazatban ***I (vita)

Jelentés a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Jelentés a villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Jelentés az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Jelentés a villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről és a 2005/89/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Martina Werner (az előadó helyettese Jerzy Buzek), Morten Helveg Petersen és Flavio Zanonato előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

Felszólal Carlos Zorrinho (az ENVI bizottság véleményének előadója), Werner Langen, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Martina Werner, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Angelika Mlinar, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Florent Marcellesi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jonathan Bullock, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Christelle Lechevalier, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, José Blanco López, Davor Škrlec, Miroslav Poche és Zdzisław Krasnodębski.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly és Nicola Caputo.

Felszólal Miguel Arias Cañete, Morten Helveg Petersen és Flavio Zanonato.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 7.6. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 7.7. pont , 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 7.8. pont és 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 7.9. pont .


17. A fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárások ***I (vita)

Jelentés a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárásokról és a 2009/22/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

Geoffroy Didier előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal Pavel Svoboda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Mady Delvaux, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Matthijs van Miltenburg, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Christel Schaldemose, Ralph Packet, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, és Evelyne Gebhardt.

Felszólal Věra Jourová és Geoffroy Didier.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 7.2. pont .


18. A dízelbotrány legújabb fejleményei (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A dízelbotrány legújabb fejleményei (2019/2670(RSP))

Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Christel Schaldemose, Kosma Złotowski és Karima Delli.

Felszólal: Miguel Arias Cañete.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.28-i jegyzőkönyv, 8.11. pont .

Felszólal: Gerben-Jan Gerbrandy, aki kéri a Bizottságtól, hogy írásban válaszoljon bizonyos nyitva maradt kérdésekre (az elnök egyetért a felszólalóval).


19. A gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézése (vita)

Jelentés a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről, és az 1222/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Michał Boni (A8-0086/2019)

Michał Boni előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

Felszólal Edouard Martin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jozo Radoš, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Carlos Zorrinho.

Felszólal Miguel Arias Cañete és Michał Boni.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 7.10. pont .


20. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

László Tőkés, Julie Ward, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, João Pimenta Lopes, Dobromir Sośnierz, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Branislav Škripek, Miroslavs Mitrofanovs, José Inácio Faria, Andrejs Mamikins, Anna Záborská, Nicola Caputo és Martina Anderson.


21. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 637.634/OJMA).


22. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.04-kor berekesztik.

Klaus Welle

Pavel Telička

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Preda, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Bours, Crowley, Le Pen, Maltese, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Utolsó frissítés: 2019. június 26.Jogi nyilatkozat