Kazalo 
Zapisnik
PDF 273kWORD 78k
Ponedeljek, 25. marec 2019 - StrasbourgKončna izdaja
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Izjave predsedujočega
 4.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 5.Zahteva za zaščito imunitete
 6.Sporočilo predsedstva
 7.Popravki (člen 231 Poslovnika)
 8.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 9.Predložitev dokumentov
 10.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 11.Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika) (vložitev)
 12.Razpored dela
 13.Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom (razprava)
 14.Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na Malti in Slovaškem (razprava)
 15.Opustitev premikanja ure na poletni oz. zimski čas ***I (razprava)
 16.Skupna pravila notranjega trga električne energije ***I - Notranji trg električne energije ***I - Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev ***I - Pripravljenost na tveganja v sektorju električne energije ***I (razprava)
 17.Zastopniške tožbe za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov ***I (razprava)
 18.Nedavni razvoj dogodkov v škandalu Dieselgate (razprava)
 19.Označevanje pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre (razprava)
 20.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 21.Dnevni red naslednje seje
 22.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Nadaljevalo se je zasedanje, ki je bilo prekinjeno v četrtek, 14. marca 2019.


2. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 17.06.


3. Izjave predsedujočega

Predsednik je spomnil na nedavne teroristične napade v Utrechtu na Nizozemskem in v Christchurchu na Novi Zelandiji, ki so povzročili mnogo smrtnih žrtev in ranjenih. Izrazil je sožalje družinam žrtev in opozoril, da je treba podvojiti prizadevanja v boju proti vsem oblikam nasilja in diskriminacije.

Prav tako je izrazil solidarnost z žrtvami ciklona Idai, ki je prizadel Zimbabve, Malavi in zlasti Mozambik ter povzročil mnogo smrtnih žrtev in zelo veliko materialno škodo.

Na koncu je predsednik podal izjavo ob 70. obletnici množičnih deportacij Baltov v Sibirijo.

Sledila je minuta molka v Parlamentu.


4. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

°
° ° °

Govoril je Antanas Guoga.


5. Zahteva za zaščito imunitete

Mario Borghezio je na predsednika naslovil zahtevo za zaščito svojih privilegijev in imunitete v okviru sodnega postopka, ki poteka proti njemu na sodišču v Imperiji.

Zahteva je bila v skladu s členom 9(1) Poslovnika posredovana pristojnemu odboru JURI.


6. Sporočilo predsedstva

Po priporočilu posvetovalnega odbora o ravnanju poslancev je predsednik Parlamneta sklenil, da bo Marcusu Pretzellu v skladu s členom 166 Poslovnika izrekel kazen zaradi nespoštovanja obveznosti prijavljanja podatkov iz kodeksa ravnanja in njegovih izvedbenih ukrepov. Kazen je graja.

Ta sklep je bil zadevnemu poslancu vročen 22. marca 2019.

Marcus Pretzell ima v skladu s členom 167 Poslovnika na voljo rok dveh tednov od prejema uradnega obvestila o kazni, da pri predsedstvu sproži notranji pritožbeni postopek.


7. Popravki (člen 231 Poslovnika)

Odbor ENVI je posredoval naslednje popravke k besedilom, ki jih je sprejel Evropski parlament:

—   Popravek P8_TA(2017)0107(COR01) Uredbe (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS (UL L 117, 5.5.2017, str. 1-175) - (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v drugi obravnavi 5. aprila 2017 z namenom sprejetja navedene uredbe P8_TA(2017)0107) - (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

—   Popravek P8_TA(2017)0108(COR01) Uredbe (EU) 2017/746 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih ter razveljavitvi Direktive 98/79/ES in Sklepa Komisije 2010/227/EU (UL L 117, 5.5.2017, str. 176-332) - (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v drugi obravnavi 5. aprila 2017 z namenom sprejetja navedene uredbe P8_TA(2017)0108) - (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)).

Popravki so na voljo na spletišču Parlamenta.

V skladu s členom 231(4) Poslovnika se šteje, da so ti popravki sprejeti, če politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, najpozneje v štiriindvajsetih urah ne zahtevajo glasovanja o njih.


8. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta danes podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih varnosti na železnici in železniške povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije (00072/2019/LEX - C8-0147/2019 - 2019/0040(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o določbah za nadaljevanje tekočih dejavnosti učne mobilnosti v okviru programa Erasmus+, uvedenega z Uredbo (EU) št. 1288/2013, ob izstopu Združenega kraljestva iz Unije (00055/2019/LEX - C8-0146/2019 - 2019/0030(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/2403 glede dovoljenj za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovnih operacij ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije (00036/2019/LEX - C8-0145/2019 - 2019/0010(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 glede nekaterih pravil o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo po izstopu Združenega kraljestva iz Unije (00035/2019/LEX - C8-0144/2019 - 2019/0009(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije (00022/2019/LEX - C8-0143/2019 - 2018/0299(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga in potnikov v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Unije (00067/2019/LEX - C8-0142/2019 - 2018/0436(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 z izdajo splošnega izvoznega dovoljenja Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo (00023/2019/LEX - C8-0141/2019 - 2018/0435(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi ukrepov za nepredvidljive razmere na področju koordinacije sistemov socialne varnosti po izstopu Združenega kraljestva iz Unije (00062/2019/LEX - C8-0140/2019 - 2019/0019(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta kar zadeva postopek preverjanja v zvezi s kršitvami pravil o varstvu osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlament (00014/2019/LEX - C8-0139/2019 - 2018/0336(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 391/2009 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije (00013/2019/LEX - C8-0138/2019 - 2018/0298(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Unije (00068/2019/LEX - C8-0137/2019 - 2018/0433(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta nekaterih vidikih varnosti v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Unije (00017/2019/LEX - C8-0136/2019 - 2018/0434(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o omogočanju nadaljevanja programov teritorialnega sodelovanja PEACE IV (Irska-Združeno kraljestvo) in Združeno kraljestvo-Irska (Irska-Severna Irska-Škotska) ob izstopu Združenega kraljestva iz Unije (00012/2019/LEX - C8-0135/2019 - 2018/0432(COD)).


9. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Sveta o pristopu Evropske unije k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

JURI

mnenje :

INTA, ENVI, AGRI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Mednarodnega sporazuma o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2015 (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

INTA

mnenje :

AGRI

2) od odborov

- Poročilo o posebnih poročilih Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2017 (COM(2018)0521[[52]] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)) - odbor CONT - Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)) - odbor REGI - Poročevalec: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[46]] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)) - odbor CONT - Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek II – Evropski svet in Svet (COM(2018)0521[[03]] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek V – Računsko sodišče (COM(2018)0521[[05]] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek IV – Sodišče Evropske unije (COM(2018)0521[[04]] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic (COM(2018)0521[[08]] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor (COM(2018)0521[[06]] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek VII – Odbor regij (COM(2018)0521[[07]] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[51]] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)) - odbor CONT - Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[47]] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)) - odbor CONT - Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[48]] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)) - odbor CONT - Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 (FCH) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[49]] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)) - odbor CONT - Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega, desetega in enajstega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Marco Valli (A8-0107/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek I – Evropski parlament (COM(2018)0521[[02]] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC)) - odbor CONT - Poročevalka: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje (COM(2018)0521[[10]] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije (COM(2018)0521[[01]] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC)) - odbor CONT - Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Erasmus“, programa Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1288/2013 (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)) - odbor CULT - Poročevalec: Milan Zver (A8-0111/2019)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o spremembi Sklepa št. 940/2014/EU glede izdelkov, upravičenih do oprostitve ali zmanjšanja pristaniških pristojbin (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)) - odbor REGI - Poročevalka: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[38]] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[39]] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (COM(2018)0521[[09]] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[45]] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)) - odbor CONT - Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[11]] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[22]] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[27]] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije (CdT) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[17]] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[41]] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[35]] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije (ECHA) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[31]] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[44]] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC)) - odbor CONT - Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje (EEA) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[15]] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[23]] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[25]] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost (EMSA) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[21]] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje (ETF) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[20]] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom (ESA) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[32]] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva (EFCA) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[30]] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[24]] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila (EMA) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[18]] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[13]] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[36]] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[16]] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[14]] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2017: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor (COM(2018)0521[[43]] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[37]] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[29]] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[12]] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (zdaj Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice) (eu-LISA) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[42]] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

- Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji ter podpredsednici Komisije in visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o institucionalnem okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo (2018/2262(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

- Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji ter podpredsednici Komisije in visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o novem celovitem sporazumu med EU in Uzbekistanom (2018/2236(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: David McAllister (A8-0149/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[34]] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, v zvezi z njihovo splošno varnostjo in zaščito potnikov v vozilu ter izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu in o spremembi Uredbe (EU) 2018/... ter razveljavitvi uredb (ES) št. 78/2009, (ES) št. 79/2009 in (ES) št. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)) - odbor IMCO - Poročevalka: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[40]] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[28]] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) (pred 1. majem 2017: Evropski policijski urad) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[33]] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[19]] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1295/2013 (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)) - odbor CULT - Poročevalka: Silvia Costa (A8-0156/2019)

- Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko glede predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Svetu, ob podpori Komisije, za sklep Sveta o vzpostavitvi evropskega mirovnega instrumenta (2018/2237(INI)) - odbor AFET - Poročevalka: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) (ERA) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[26]] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[50]] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)) - odbor CONT - Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

- Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter državo Izrael na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)) - odbor AFET - Poročevalec: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o opustitvi premikanja ure na poletni oz. zimski čas in razveljavitvi Direktive 2000/84/ES (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)) - odbor TRAN - Poročevalka: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

- Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom (2018/2121(INI)) - odbor TAX3 - Poročevalki: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD)) - odbora AFET, DEVE - Poročevalci: Pier Antonio Panz, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA III) (COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)) - odbor AFET - Poročevalca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)) - odbora ECON, ENVI - Poročevalca: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Jørnu Dohrmannu (2018/2277(IMM)) - odbor JURI - Poročevalka: Evelyn Regner (A8-0178/2019)


10. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Naslednje vprašanje za ustni odgovor je bilo uvrščeno na dnevni red (člen 128 Poslovnika):

—   O-000015/2019, ki ga je postavil Claude Moraes v imenu odbora LIBE Komisiji: Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na Malti in Slovaškem (B8-0017/2019).


11. Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika) (vložitev)

Vložena je bila večja interpelacija za pisni odgovor z razpravo (člen 130b Poslovnika):

—   G-000001/2019, ki so jo postavili Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić in Alojz Peterle Komisiji: Kršitev pravic otrok, katerih starši delajo v Avstriji (B8-0018/2019).


12. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za drugo delno zasedanje marca 2019 (PE 637.634/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

Ponedeljek

Zahteva skupine ALDE, da se zaključi razprava v zvezi z vprašanjem za ustni odgovor z naslovom "Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na Malti in Slovaškem" (točka 117 PDOJ) z vložitvijo predloga resolucije odbora LIBE, o katerem bi se glasovalo v četrtek.

Govorili sta Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, ki je obrazložila zahtevo, in Monika Smolková, ki je predlagala, naj se o predlogu glasuje na prihodnjem delnem zasedanju, ter Sophie in't Veld, ki je vztrajala pri svoji zahtevi, nato Smolkova.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (153 glasov za, 143 glasov proti, 12 vzdržanih glasov).

Postavljeni so bili naslednji končni roki za predložitev dokumentov:

predlogi resolucij: v torek, 26. marca 2019, ob 12.00.

Predlogi sprememb k predlogom resolucije ter predlogi skupne resolucije: v sredo, 27. marca 2019, ob 12.00.

Predlogi sprememb k predlogom skupne resolucije: v sredo, 27. marca 2019, ob 12.00.

Zahteve za ločeno glasovanje in zahteve za glasovanje po delih: v sredo, 27. marca 2019, ob 19.00.

Torek

Zahteva skupin ENF in GUE/NGL, da se o poročilu Hilde Vautmans z naslovom "Sklep o vzpostavitvi evropskega mirovnega instrumenta" (A8-0157/2019), ki je bilo prvotno predvideno za čas za glasovanje v torek (točka 20 PDOJ), razpravlja in nato o njem glasuje v skladu s členom 113(6) Poslovnika.

Predsednik je predlagal, naj se razprava uvrsti kot zadnja točka na dnevni red v sredo.

Parlament je predlog odobril.

Rok za vložitev predlogov sprememb je določen v sredo, 27. marca 2019, ob 13.00.

Zahteva skupine ENF, da se na dnevni red jutri dopoldne kot druga točka uvrstita izjavi Sveta in Komisije o sodbi sodišča, ki je razveljavila sklep Komisije (UE) 2016/1208 z dne 23. decembra 2015 o državni pomoči Italije banki Tercas. Seja bi se zato začela ob 8.30.

Govoril je Marco Zanni v imenu skupine ENF, ki je obrazložil zahtevo.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (86 za, 183 proti, 25 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

Sreda

Predsednik je dal napotke v zvezi z razpoložljivostjo predlogov sprememb k svežnju "Mobilnost".

°
° ° °

Govoril je Bas Eickhout o nedopustnosti predloga spremembe, ki ga je vložila skupina S&D k poročilu Inés Ayala Sender z naslovom "Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Komisija in izvajalske agencije" (A8-0110/2019) (predsednik je potrdil nedopustnost tega predloga spremembe).

°
° ° °

Zahteva številnih poslancev, ki dosegajo vsaj nizki prag, ter skupin ECR in EFDD, da se z dnevnega reda umakneta razprava in glasovanje o skupni razpravi o paketu ukrepov o svežnju "Mobilnost", ki vsebuje tri poročila: Ismail Ertug, Merja Kyllönen in Wim van de Camp (točke 113, 114 in 115 PDOJ).

Govorili so Andrey Novakov, ki je obrazložil zahtevo v imenu številnih poslancev, ki dosegajo vsaj nizki prag, Kosma Złotowski, ki je obrazložil zahtevo v imenu skupine ECR, in Ismail Ertug (poročevalec) proti zahtevi.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (154 za, 156 proti, 14 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

Govorila sta Karima Delli in Antanas Guoga (predsednik je podal pojasnila).

Zahteva skupine PPE, da se na popoldanski dnevni red uvrsti izjava Komisije o grožnjah za varnost zaradi hitrega širjenja terorističnih vsebin na spletu.

Govorila sta Roberta Metsola v imenu skupine PPE, ki je obrazložila zahtevo, in Daniel Dalton, proti zahtevi.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (105 glasov za, 186 glasov proti, 8 vzdržanih glasov).

Četrtek

Ni bilo predlaganih sprememb.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.


PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

13. Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom (razprava)

Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom [2018/2121(INI)] - Posebni odbor o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom. Soporočevalca: Jeppe Kofod in Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

Jeppe Kofod in Luděk Niedermayer sta predstavila poročilo.

Govoril je Pierre Moscovici (član Komisije).

Govorili so Werner Langen v imenu skupine PPE, Evelyn Regner v imenu skupine S&D, Roberts Zīle v imenu skupine ECR, Petr Ježek v imenu skupine ALDE, Molly Scott Cato v imenu skupine Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL, David Coburn v imenu skupine EFDD, Dobromir Sośnierz samostojni poslanec, Othmar Karas, Paul Tang, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eva Joly, Matt Carthy, Lampros Fountoulis, Anne Sander, Alfred Sant, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Ana Gomes, Sven Giegold, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Thomas Mann, Martin Schirdewan, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Dobromir Sośnierz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ana Gomes, David Casa, Peter Simon, Brian Hayes in Emil Radev.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Ramón Jáuregui Atondo, Ruža Tomašić, Julie Ward, Ernest Urtasun, Monika Beňová, Jordi Solé, Pervenche Berès in Miguel Viegas.

Govorila sta Pierre Moscovici in Jeppe Kofod.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.20 zapisnika z dne 26.3.2019.


14. Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na Malti in Slovaškem (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor O-000015/2019, ki ga je postavil Claude Moraes v imenu odbora LIBE Komisiji: Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na Malti in Slovaškem (B8-0017/2019)

Sophia in 't Veld (namesto spraševalca) je predstavil vprašanje.

Věra Jourová (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Roberta Metsola v imenu skupine PPE, Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner v imenu skupine ECR, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL, Laura Ferrara v imenu skupine EFDD, Pál Csáky, Monika Smolková, Tomáš Zdechovský, Alfred Sant in Asim Ademov.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Miriam Dalli, Ana Gomes, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Miriam Dalli, Monika Beňová, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Sophia in 't Veld in Juan Fernando López Aguilar.

Govorila je Věra Jourová.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 128(5) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.10 zapisnika z dne 28.3.2019.


15. Opustitev premikanja ure na poletni oz. zimski čas ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o opustitvi premikanja ure na poletni oz. zimski čas in razveljavitvi Direktive 2000/84/ES [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Marita Ulvskog je predstavila poročilo.

GovorilA je Violeta Bulc (članica Komisije).

Govoril je Bolesław G. Piecha (pripravljavec mnenja odbora ENVI).

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so Sven Schulze (pripravljavec mnenja odbora ITRE), Igor Šoltes (pripravljavec mnenja odbora IMCO), Ulrike Müller (pripravljavka mnenja odbora AGRI), Pavel Svoboda (pripravljavec mnenja odbora JURI), Wim van de Camp v imenu skupine PPE, Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D, Kosma Złotowski v imenu skupine ECR, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, Jakop Dalunde v imenu skupine Verts/ALE, Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL, Daniela Aiuto v imenu skupine EFDD, Joëlle Mélin v imenu skupine ENF, Dieter-Lebrecht Koch, Momchil Nekov, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, James Carver, Eva Maydell, James Nicholson, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Matthijs van Miltenburg, Andrzej Grzyb, Werner Langen, Alojz Peterle, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Werner Langen, in Peter van Dalen, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Annie Schreijer-Pierik.

Po postopku "catch the eye" so govorili Indrek Tarand, Davor Škrlec, João Pimenta Lopes in José Blanco López.

Govorili sta Violeta Bulc in Marita Ulvskog.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.5 zapisnika z dne 26.3.2019.


16. Skupna pravila notranjega trga električne energije ***I - Notranji trg električne energije ***I - Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev ***I - Pripravljenost na tveganja v sektorju električne energije ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih notranjega trga električne energije (prenovitev) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem trgu električne energije (prenovitev) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (prenovitev) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije in razveljavitvi Direktive 2005/89/ES [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Martina Werner (namesto poročevalca Jerzyja Buzeka), Morten Helveg Petersen in Flavio Zanonato so predstavili poročila.

PREDSEDSTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsednica

Govoril je Miguel Arias Cañete (član Komisije).

Govorili so Carlos Zorrinho (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Werner Langen v imenu skupine PPE, Martina Werner v imenu skupine S&D, Angelika Mlinar v imenu skupine ALDE, Florent Marcellesi v imenu skupine Verts/ALE, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Jonathan Bullock v imenu skupine EFDD, Christelle Lechevalier v imenu skupine ENF, José Blanco López, Davor Škrlec, Miroslav Poche in Zdzisław Krasnodębski.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Seán Kelly in Nicola Caputo.

Govorili so Miguel Arias Cañete, Morten Helveg Petersen in Flavio Zanonato.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.6 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 7.7 zapisnika z dne 26.3.2019, točka 7.8 zapisnika z dne 26.3.2019 in točka 7.9 zapisnika z dne 26.3.2019.


17. Zastopniške tožbe za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov in razveljavitvi Direktive 2009/22/ES [COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

Geoffroy Didier je predstavil poročilo.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Pavel Svoboda v imenu skupine PPE, Mady Delvaux v imenu skupine S&D, Matthijs van Miltenburg v imenu skupine ALDE, Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, Christel Schaldemose, Ralph Packet v imenu skupine ECR, in Evelyne Gebhardt.

Govorila sta Věra Jourová in Geoffroy Didier.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika z dne 26.3.2019.


18. Nedavni razvoj dogodkov v škandalu Dieselgate (razprava)

Izjava Komisije: Nedavni razvoj dogodkov v škandalu Dieselgate (2019/2670(RSP))

Miguel Arias Cañete (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL, Eleonora Evi v imenu skupine EFDD, Christel Schaldemose, Kosma Złotowski in Karima Delli.

Govoril je Miguel Arias Cañete.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.11 zapisnika z dne 28.3.2019.

Govoril je Gerben-Jan Gerbrandy, ki je zahteval, da Komisija pisno odgovori na nekatera vprašanja, ki še niso bila obravnavana (predsedujoča se je strinjala z govorcem).


19. Označevanje pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009 [COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Michał Boni (A8-0086/2019)

Michał Boni je predstavil poročilo.

Govoril je Miguel Arias Cañete (član Komisije).

Govorili so Edouard Martin v imenu skupine S&D, Jozo Radoš v imenu skupine ALDE, in Carlos Zorrinho.

Govorila sta Miguel Arias Cañete in Michał Boni.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.10 zapisnika z dne 26.3.2019.


20. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

László Tőkés, Julie Ward, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, João Pimenta Lopes, Dobromir Sośnierz, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Branislav Škripek, Miroslavs Mitrofanovs, José Inácio Faria, Andrejs Mamikins, Anna Záborská, Nicola Caputo in Martina Anderson.


21. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 637.634/OJMA).


22. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.04.

Klaus Welle

Pavel Telička

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Preda, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Bours, Crowley, Le Pen, Maltese, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Zadnja posodobitev: 26. junij 2019Pravno obvestilo