Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0280(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0245/2018

Внесени текстове :

A8-0245/2018

Разисквания :

PV 11/09/2018 - 12
CRE 11/09/2018 - 12
PV 26/03/2019 - 2
CRE 26/03/2019 - 2

Гласувания :

PV 05/07/2018 - 6.4
CRE 05/07/2018 - 6.4
PV 12/09/2018 - 6.4
CRE 12/09/2018 - 6.4
Обяснение на вота
PV 26/03/2019 - 7.11
CRE 26/03/2019 - 7.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0337
P8_TA(2019)0231

Протокол
Вторник, 26 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

2. Авторското право в цифровия единен пазар ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Axel Voss (A8-0245/2018)

Едно първоначално разискване беше проведено на 11 септември 2018 г. (точка 12 от протокола от 11.9.2018 г).
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 12 септември 2018 г. (точка 6.4 от протокола от 12.9.2018 г).

Axel Voss представи доклада.

Изказа се Nicola Danti (докладчик по становището на комисията IMCO).

Изказа се Мария Габриел (член на Комисията).

Изказаха се Zdzisław Krasnodębski (докладчик по становището на комисията ITRE), Marc Joulaud (докладчик по становището на комисията CULT), Michał Boni (докладчик по становището на комисията LIBE), Pavel Svoboda, от името на групата PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на групата S&D, Sajjad Karim, от името на групата ECR, Jens Rohde относно провеждането на разискването (Председателят направи уточнения), Jean-Marie Cavada, от името на групата ALDE, Julia Reda, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Daniel Caspary и Jens Rohde, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marie-Christine Boutonnet, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Sabine Verheyen, Virginie Rozière, Kosma Złotowski, Jens Rohde, Helga Trüpel, Martina Michels, Gerard Batten, Dobromir Sośnierz, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dennis Radtke, Bernd Lucke, Yana Toom, Max Andersson, Patrick Le Hyaric, Stanisław Żółtek, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Bogdan Andrzej Zdrojewski и Jean-Marie Cavada, Massimiliano Salini, Giorgos Grammatikakis, Richard Sulík, Franc Bogovič, José Blanco López, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Paul Rübig и Marisa Matias, Santiago Fisas Ayxelà и Evelyn Regner.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kateřina Konečná, Juan Fernando López Aguilar, António Marinho e Pinto, João Pimenta Lopes, Henna Virkkunen, Evelyne Gebhardt, Silvia Costa, José Inácio Faria, Maria Grapini, Nicola Caputo, Clara Eugenia Aguilera García и Julie Ward.

Изказа се Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказа се Axel Voss.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.11 от протокола от 26.3.2019 г.

Последно осъвременяване: 26 юни 2019 г.Правна информация