Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0197(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0094/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0094/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 3
CRE 26/03/2019 - 3

Ψηφοφορία :

PV 27/03/2019 - 18.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0303

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

3. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

Ο Andrea Cozzolino παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jan Olbrycht (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Derek Vaughan (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Kateřina Konečná (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Bogdan Andrzej Zdrojewski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Ramón Luis Valcárcel Siso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Iskra Mihaylova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Martina Michels, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Olaf Stuger, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Lambert van Nistelrooij, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Daniel Buda, Louis-Joseph Manscour, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tonino Picula, Kerstin Westphal και Iratxe García Pérez (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE).

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Krzysztof Hetman, Jude Kirton-Darling, Ivana Maletić και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Andrea Cozzolino.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 18.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.3.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου