Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0287(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0375/2017

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 4
CRE 26/03/2019 - 4

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 7.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0232

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

4. Συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών ***I - Συμβάσεις για την πώληση προϊόντων ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Συνεισηγητές: Evelyne Gebhardt και Axel Voss (A8-0375/2017)

Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

Οι Evelyne Gebhardt, Axel Voss και Pascal Arimont παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Heidi Hautala (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Eva Maydell, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Virginie Rozière, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Daniel Dalton, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marco Zullo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Carlos Coelho, Lucy Anderson, Antanas Guoga, Christel Schaldemose και Dariusz Rosati.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Michaela Šojdrová και Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová, Evelyne Gebhardt, Axel Voss και Pascal Arimont.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019 και σημείο 7.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2019.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου