Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 26. märts 2019 - StrasbourgLõplik väljaanne

7. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda parlamendi veebisaidil.


7.1. Jørn Dohrmanni puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)

Raport Jørn Dohrmanni puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2018/2277(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Evelyn Regner (A8-0178/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0221)


7.2. Tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagisid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/22/EÜ [COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0222)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


7.3. ELi ja Israeli vahelisele Euroopa – Vahemere piirkonna lepingule lisatud protokoll (Horvaatia ühinemine) *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa – Vahemere piirkonna lepingule (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta [09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0223)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


7.4. ELi ja Usbekistani vaheline laiaulatuslik leping (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ELi ja Usbekistani vahelise uue laiaulatusliku lepingu kohta [2018/2236(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: David McAllister (A8-0149/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

SOOVITUSE PROJEKT

Loeti vastuvõetuks (P8_TA(2019)0224)


7.5. Aastaaegadega seotud kellakeeramise lõpetamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega lõpetatakse aastaaegadega seotud kellakeeramine ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/84/EÜ [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0225)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


7.6. Elektrienergia siseturu ühiseeskirjad ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektrienergia siseturu ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0226)

KOMISJONI AVALDUSED

Vastu võetud (P8_TA(2019)0226)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


7.7. Elektrienergia siseturg ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse elektrienergia siseturgu (uuesti sõnastatud) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0227)

KOMISJONI AVALDUSED

Vastu võetud (P8_TA(2019)0227)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


7.8. Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (uuesti sõnastatud) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0228)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


7.9. Ohuvalmidus elektrisektoris ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ohuvalmidust elektrisektoris ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2005/89/EÜ [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0229)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


7.10. Rehvide kütusesäästlikkuse ja muude oluliste näitajate märgistus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse rehvide kütusesäästlikkust ja muid olulisi näitajaid ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1222/2009 [COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Michał Boni (A8-0086/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0230)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


7.11. Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

Sõna võttis Evelyn Regner (kes esindas vähemalt miinimumlävendile vastavat arvu parlamendiliikmeid), et nõuda muudatusettepanekute hääletamist enne esialgse kokkuleppe hääletust kodukorra artikli 59 lõike 3 kohaselt.

Euroopa Parlament lükkas taotluse elektroonilisel hääletusel tagasi (312 poolt, 317 vastu, erapooltuid 24).

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0231)

KOMISJONI AVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2019)0231)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Michel Reimon enne hääletust (istungi juhataja täpsustas).


7.12. Digitaalse sisu üleandmise ja digitaalteenuste osutamise lepingud ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon - Õiguskomisjon. Raportöörid: Evelyne Gebhardt ja Axel Voss (A8-0375/2017)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0232)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


7.13. Kaupade müügilepingud ***I (hääletus)

Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaupade müügilepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/22/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/44/EÜ [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0233)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


7.14. Kalapüük Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1343/2011, mis käsitleb teatavaid kalapüüki käsitlevaid sätteid Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas [COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0234)

KOMISJONI AVALDUSED

Vastu võetud (P8_TA(2019)0234)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


7.15. Teatamiskohustuste ühtlustamine keskonnapoliitika valdkonnas ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liikmesriikide keskkonnapoliitika alaste teatamiskohustuste ühtlustamise kohta, millega muudetakse direktiive 86/278/EMÜ, 2002/49/EÜ, 2004/35/EÜ, 2007/2/EÜ, 2009/147/EÜ ja 2010/63/EL, määrusi (EÜ) nr 166/2006 ja (EL) nr 995/2010 ning nõukogu määrusi (EÜ) nr 338/97 ja (EÜ) nr 2173/2005 [COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0235)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


7.16. Kabiinide maksimaalpikkuse erinormid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu direktiivi 96/53/EÜ seoses tähtpäevaga, mil hakatakse rakendama maksimaalpikkuse erieeskirju paremate aerodünaamiliste omadustega, energiatõhusamate ja ohutumate kabiinide puhul [COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Karima Delli (A8-0042/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0236)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


7.17. Vähese CO2-heite ja CO2-heite mõju vähendamise võrdlusalused ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1011 vähese CO2-heite ja CO2-heite mõju vähendamise võrdlusaluste osas [COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Neena Gill (A8-0483/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0237)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Neena Gill (raportöör) enne hääletust.


7.18. Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevad erisätted ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondist ja välisrahastamisvahenditest toetatavat Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevate erisätete kohta [COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Arutelu toimus 15. jaanuaril 2019 (15.1.2019 protokolli punkt 21).
Asi saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 16. jaanuaril 2019 tagasi vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste eesmärgil (16.1.2019 protokolli punkt 12.8).

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

ESIMESE LUGEMISE LÕPETAMINE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0238)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Pascal Arimont (raportöör) enne hääletust.


7.19. Aafrika päritolu inimeste põhiõigused (hääletus)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000022/2019), mille esitas Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel komisjonile: Aafrika päritolu inimeste põhiõigused (B8-0016/2019)

Arutelu toimus 14. märtsil 2019 (14.3.2019 protokollipunkt 17).

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel Aafrika päritolu inimeste põhiõiguste kohta Euroopas (2018/2899(RSP)) (B8-0212/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 19)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0239)


7.20. Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta (hääletus)

Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta [2018/2121(INI)] - Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon. Raportöörid: Jeppe Kofod ja Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 20)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0240)


7.21. Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline institutsioonilist raamistikku käsitlev leping (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise institutsioonilist raamistikku käsitleva lepingu kohta [2018/2262(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 21)

SOOVITUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0241)

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

Viimane päevakajastamine: 26. juuni 2019Õigusalane teave