Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 26 marca 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna

7. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


7.1. Wniosek o uchylenie immunitetu Jørna Dohrmanna (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jørna Dohrmanna [2018/2277(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Evelyn Regner (A8-0178/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0221)


7.2. Powództwa przedstawicielskie w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie powództw przedstawicielskich w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylającej dyrektywę 2009/22/WE [COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0222)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


7.3. Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego między Unią Europejską a Izraelem (przystąpienie Chorwacji) *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0223)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


7.4. Kompleksowa umowa między UE a Uzbekistanem (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie nowej kompleksowej umowy między UE a Uzbekistanem [2018/2236(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: David McAllister (A8-0149/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT ZALECENIA

Uznano za przyjęty (P8_TA(2019)0224)


7.5. Zniesienie sezonowych zmian czasu ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu i uchylenia dyrektywy 2000/84/WE [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0225)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


7.6. Wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0226)

OŚWIADCZENIA KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0226)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


7.7. Rynek wewnętrzny energii elektrycznej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0227)

OŚWIADCZENIA KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0227)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


7.8. Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (wersja przekształcona) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0228)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


7.9. Gotowość na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i uchylającego dyrektywę 2005/89/WE [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0229)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


7.10. Etykietowanie opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 [COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Michał Boni (A8-0086/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0230)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


7.11. Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

Wystąpiła Evelyn Regner (reprezentująca posłów w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg) z wnioskiem, by przed głosowaniem nad wstępnym porozumieniem poddać pod głosowanie poprawki, zgodnie z art. 59 ust. 3 Regulaminu.

W GI (przy 312 głosach za, 317 głosach przeciwko, 24 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0231)

OŚWIADCZENIE KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0231)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Michel Reimon przed głosowaniem (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).


7.12. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych i świadczenie usług cyfrowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów - Komisja Prawna. Współsprawozdawcy: Evelyne Gebhardt i Axel Voss (A8-0375/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0232)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


7.13. Umowy sprzedaży towarów ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów zawieranych przez internet lub w inny sposób na odległość, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywę 2009/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylającej dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0233)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


7.14. Połowy na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1343/2011 w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) [COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0234)

OŚWIADCZENIA KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0234)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


7.15. Dostosowanie obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony środowiska ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostosowania obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony środowiska w drodze zmiany dyrektyw 86/278/EWG, 2002/49/WE, 2004/35/WE, 2007/2/WE, 2009/147/WE i 2010/63/UE, rozporządzeń (WE) nr 166/2006 i (UE) nr 995/2010 oraz rozporządzeń Rady (WE) nr 338/97 i (WE) nr 2173/2005 [COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0235)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


7.16. Specjalne przepisy dotyczące maksymalnej długości kabin ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 96/53/WE w zakresie terminu wprowadzenia w życie specjalnych przepisów dotyczących maksymalnej długości kabin w celu zapewnienia lepszej charakterystyki aerodynamicznej i efektywności energetycznej oraz wyższego poziom bezpieczeństwa [COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Karima Delli (A8-0042/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0236)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


7.17. Wskaźniki referencyjne niskoemisyjności i wskaźniki referencyjne pozytywnego wpływu na emisyjność ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1011 w odniesieniu do wskaźników referencyjnych niskoemisyjności i wskaźników referencyjnych pozytywnego wpływu na emisyjność [COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Neena Gill (A8-0483/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0237)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Neena Gill (sprawozdawczyni) przed głosowaniem.


7.18. Przepisy szczegółowe dotyczące celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego [COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Debata odbyła się dnia 15 stycznia 2019 r. (pkt 21 protokołu z dnia 15.1.2019).
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 16 stycznia 2019 r. (pkt 12.8 protokołu z dnia 16.1.2019).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

ZAMKNIĘCIE PIERWSZEGO CZYTANIA

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0238)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Pascal Arimont (sprawozdawca) przed głosowaniem.


7.19. Prawa podstawowe osób pochodzenia afrykańskiego (głosowanie)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000022/2019), które zadał Claude Moraes w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Prawa podstawowe osób pochodzenia afrykańskiego (B8-0016/2019)

Debata odbyła się dnia 14 marca 2019 r. (pkt 17 protokołu z dnia 14.3.2019).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, w sprawie praw podstawowych osób pochodzenia afrykańskiego i czarnoskórych Europejczyków w Europie (2018/2899(RSP)) (B8-0212/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0239)


7.20. Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania [2018/2121(INI)] - Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania. Współsprawozdawcy: Jeppe Kofod i Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0240)


7.21. Umowa o ramach instytucjonalnych między UE a Szwajcarią (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Umowy o ramach instytucjonalnych między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską [2018/2262(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

PROJEKT ZALECENIA

Przyjęto (P8_TA(2019)0241)

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2019Informacja prawna