Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0293(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0287/2018

Ingivna texter :

A8-0287/2018

Debatter :

PV 02/10/2018 - 15
CRE 02/10/2018 - 15
PV 26/03/2019 - 18
CRE 26/03/2019 - 18

Omröstningar :

PV 03/10/2018 - 9.5
CRE 03/10/2018 - 9.5
Röstförklaringar
PV 27/03/2019 - 18.5

Antagna texter :

P8_TA(2018)0370
P8_TA(2019)0304

Protokoll
Tisdagen den 26 mars 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

18. Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon som ett led i unionens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon och om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 ï (omarbetning) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

En första debatt hade ägt rum den 2 oktober 2018 (punkt 15 i protokollet av den 2.10.2018).

Ärendet hade, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, återförvisats till det ansvariga utskottet den 3 oktober 2018 (punkt 9.5 i protokollet av den 3.10.2018).

Miriam Dalli redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Karima Delli (föredragande av yttrande från utskottet TRAN).

Talare: Jens Gieseke för PPE-gruppen, Tiemo Wölken för S&D-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter Liese, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Danilo Oscar Lancini för ENF-gruppen, Peter Liese, Damiano Zoffoli, Peter Lundgren, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Jörg Meuthen, Jytte Guteland, Bernd Kölmel, Pilar Ayuso, Paul Rübig, Christel Schaldemose, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Claudia Schmidt, José Blanco López och Angelika Niebler.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Cristian-Silviu Buşoi och Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talare: Miguel Arias Cañete och Miriam Dalli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 18.5 i protokollet av den 27.3.2019.

Senaste uppdatering: 26 juni 2019Rättsligt meddelande