Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

21. Κατάσταση στην Αλγερία (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση στην Αλγερία (2019/2627(RSP))

Ο Johannes Hahn (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jacques Colombier, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Tokia Saïfi, Javi López, Francisco José Millán Mon και Eugen Freund.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Ana Gomes και José Inácio Faria.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου