Indeks 
Protokol
PDF 373kWORD 90k
Tirsdag den 26. marts 2019 - StrasbourgEndelig udgave
1.Åbning af mødet
 2.Ophavsret på det digitale indre marked ***I (forhandling)
 3.Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden ***I (forhandling)
 4.Aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester ***I - Aftaler om salg af varer ***I (forhandling)
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Afvisning af en sag af formelle grunde (forretningsordenens artikel 187)
 7.Afstemningstid
  7.1.Anmodning om ophævelse af Jørn Dohrmanns immunitet (afstemning)
  7.2.Adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser ***I (afstemning)
  7.3.Protokol til Euro-Middelhavsaftalen mellem EU og Israel (Kroatiens tiltrædelse) *** (afstemning)
  7.4.Den omfattende aftale mellem EU og Usbekistan (afstemning)
  7.5.Afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger ***I (afstemning)
  7.6.Fælles regler for det indre marked for elektricitet ***I (afstemning)
  7.7.Indre marked for elektricitet ***I (afstemning)
  7.8.Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energitilsynsmyndigheder ***I (afstemning)
  7.9.Risikoberedskab i elsektoren ***I (afstemning)
  7.10.Mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre ***I (afstemning)
  7.11.Ophavsret på det digitale indre marked ***I (afstemning)
  7.12.Aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester ***I (afstemning)
  7.13.Aftaler om salg af varer ***I (afstemning)
  7.14.Fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) ***I (afstemning)
  7.15.Tilpasning af rapporteringsforpligtelserne på det miljøpolitiske område ***I (afstemning)
  7.16.Særlige regler vedrørende de største tilladte længder af førerhuse ***I (afstemning)
  7.17.Benchmarks for lille CO2-effekt og benchmarks for positiv CO2-effekt ***I (afstemning)
  7.18.Særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) ***I (afstemning)
  7.19.Grundlæggende rettigheder for mennesker af afrikansk afstamning (afstemning)
  7.20.Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse (afstemning)
  7.21.Den institutionelle rammeaftale mellem EU og Schweiz (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Decharge 2017 (forhandling)
 13.Afstemningstid
  13.1.Decharge 2017: EU's almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne (afstemning)
  13.2.Decharge 2017: Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2017 (afstemning)
  13.3.Decharge 2017: EU's almindelige budget – 8., 9.,10. og 11. EUF (afstemning)
  13.4.Decharge 2017: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet (afstemning)
  13.5.Decharge 2017: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (afstemning)
  13.6.Decharge 2017: EU's almindelige budget - Domstolen (afstemning)
  13.7.Decharge 2017: EU's almindelige budget - Revisionsretten (afstemning)
  13.8.Decharge 2017: EU's almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (afstemning)
  13.9.Decharge 2017: EU's almindelige budget - Regionsudvalget (afstemning)
  13.10.Decharge 2017: EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (afstemning)
  13.11.Decharge 2017: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand (afstemning)
  13.12.Decharge 2017: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (afstemning)
  13.13.Decharge 2017: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol med EU's agenturer (afstemning)
  13.14.Decharge 2017: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (afstemning)
  13.15.Decharge 2017: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (afstemning)
  13.16.Decharge 2017: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) (afstemning)
  13.17.Decharge 2017: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (afstemning)
  13.18.Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) (afstemning)
  13.19.Decharge 2017: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (afstemning)
  13.20.Decharge 2017: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (afstemning)
  13.21.Decharge 2017: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (afstemning)
  13.22.Decharge 2017: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (afstemning)
  13.23.Decharge 2017: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) (afstemning)
  13.24.Decharge 2017: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (afstemning)
  13.25.Decharge 2017: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) (afstemning)
  13.26.Decharge 2017: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (afstemning)
  13.27.Decharge 2017: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (afstemning)
  13.28.Decharge 2017: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (afstemning)
  13.29.Decharge 2017: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (afstemning)
  13.30.Decharge 2017: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (afstemning)
  13.31.Decharge 2017: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) (afstemning)
  13.32.Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) (afstemning)
  13.33.Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (afstemning)
  13.34.Decharge 2017: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA) (afstemning)
  13.35.Decharge 2017: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (afstemning)
  13.36.Decharge 2017: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (afstemning)
  13.37.Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (afstemning)
  13.38.Decharge 2017: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (afstemning)
  13.39.Decharge 2017: Euratoms Forsyningsagentur (ESA) (afstemning)
  13.40.Decharge 2017: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) (afstemning)
  13.41.Decharge 2017: Den Europæiske Unions Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) (afstemning)
  13.42.Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) (afstemning)
  13.43.Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (afstemning)
  13.44.Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) (afstemning)
  13.45.Decharge 2017: Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA) (afstemning)
  13.46.Decharge 2017: Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI) (afstemning)
  13.47.Decharge 2017: Fællesforetagendet Clean Sky 2 (afstemning)
  13.48.Decharge 2017: Fællesforetagendet for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (ECSEL) (afstemning)
  13.49.Decharge 2017: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB 2) (afstemning)
  13.50.Decharge 2017: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI) (afstemning)
  13.51.Decharge 2017 - Fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling (afstemning)
  13.52.Decharge 2017: SESAR-fællesforetagendet (afstemning)
  13.53.Decharge 2017: Fællesforetagendet Shift2Rail (afstemning)
 14.Stemmeforklaringer
 15.Stemmerettelser og -intentioner
 16.Genoptagelse af mødet
 17.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231) (opfølgning)
 18.Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner ***I (forhandling)
 19.Oprettelse af et instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde ***I (forhandling)
 20.Oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III) ***I (forhandling)
 21.Situationen i Algeriet (forhandling)
 22.Fem år med illegal russisk besættelse af Krim (forhandling)
 23.Efter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen. (forhandling)
 24.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 25.Dagsorden for næste møde
 26.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Ophavsret på det digitale indre marked ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Axel Voss (A8-0245/2018)

En indledende drøftelse havde fundet sted den 11. september 2018 (punkt 12 i protokollen af 11.9.2018).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den 12. september 2018 (punkt 6.4 i protokollen af 12.9.2018).

Axel Voss forelagde betænkningen.

Taler: Nicola Danti (ordfører for udtalelse fra IMCO).

Taler: Mariya Gabriel (medlem af Kommissionen).

Talere: Zdzisław Krasnodębski (ordfører for udtalelse fra ITRE), Marc Joulaud (ordfører for udtalelse fra CULT), Michał Boni (ordfører for udtalelse fra LIBE), Pavel Svoboda for PPE-Gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg for S&D-Gruppen, Sajjad Karim for ECR-Gruppen, Jens Rohde, om afviklingen af forhandlingen (formanden gav præciserende oplysninger), Jean-Marie Cavada for ALDE-Gruppen, Julia Reda for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Daniel Caspary og Jens Rohde, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marie-Christine Boutonnet for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Sabine Verheyen, Virginie Rozière, Kosma Złotowski, Jens Rohde, Helga Trüpel, Martina Michels, Gerard Batten, Dobromir Sośnierz, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Dennis Radtke, Bernd Lucke, Yana Toom, Max Andersson, Patrick Le Hyaric, Stanisław Żółtek, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Bogdan Andrzej Zdrojewski og Jean-Marie Cavada, Massimiliano Salini, Giorgos Grammatikakis, Richard Sulík, Franc Bogovič, José Blanco López, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig og Marisa Matias, Santiago Fisas Ayxelà og Evelyn Regner.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kateřina Konečná, Juan Fernando López Aguilar, António Marinho e Pinto, João Pimenta Lopes, Henna Virkkunen, Evelyne Gebhardt, Silvia Costa, José Inácio Faria, Maria Grapini, Nicola Caputo, Clara Eugenia Aguilera García og Julie Ward.

Taler: Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen).

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Taler: Axel Voss.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.11 i protokollen af 26.3.2019.


3. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

Andrea Cozzolino forelagde betænkningen.

Taler: Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere Jan Olbrycht (ordfører for udtalelse fra BUDG), Derek Vaughan (ordfører for udtalelse fra CONT), Kateřina Konečná (ordfører for udtalelse fra ENVI), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (ordfører for udtalelse fra TRAN), Bogdan Andrzej Zdrojewski (ordfører for udtalelse fra CULT), Ramón Luis Valcárcel Siso for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Raffaele Fitto for ECR-Gruppen, Iskra Mihaylova for ALDE-Gruppen, Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen, Martina Michels for GUE/NGL-Gruppen, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Olaf Stuger for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lambert van Nistelrooij, Konstantinos Papadakis, løsgænger, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Daniel Buda, Louis-Joseph Manscour, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tonino Picula, Kerstin Westphal og Iratxe García Pérez (ordfører for udtalelse fra LIBE).

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Krzysztof Hetman, Jude Kirton-Darling, Ivana Maletić og Juan Fernando López Aguilar.

Talere Věra Jourová og Andrea Cozzolino.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 18.4 i protokollen af 27.3.2019.


4. Aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester ***I - Aftaler om salg af varer ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af aftaler om levering af digitalt indhold [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse - Retsudvalget. Ordførere: Evelyne Gebhardt og Axel Voss (A8-0375/2017)

Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af aftaler om salg af varer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

Evelyne Gebhardt, Axel Voss og Pascal Arimont forelagde betænkningerne.

Taler: Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere Heidi Hautala (ordfører for udtalelse fra JURI), Eva Maydell for PPE-Gruppen, Virginie Rozière for S&D-Gruppen, Daniel Dalton for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Marco Zullo for EFDD-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Carlos Coelho, Lucy Anderson, Antanas Guoga, Christel Schaldemose og Dariusz Rosati.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová og Maria Grapini.

Talere Věra Jourová, Evelyne Gebhardt, Axel Voss og Pascal Arimont.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.12 i protokollen af 26.3.2019 og punkt 7.13 i protokollen af 26.3.2019.

(Mødet udsat i nogle minutter i afventning af afstemningstiden).

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand


5. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.32.


6. Afvisning af en sag af formelle grunde (forretningsordenens artikel 187)

Formanden meddelte, at et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 187, stk. 1, havde meddelt, at de havde til hensigt at stille forslag om af formelle grunde at afvise forhandlingen under ét om mobilitetspakken, der var opført på dagsordenen om formiddagen den efterfølgende dag, vedrørende betænkningerne Merja Kyllönen (A8-0206/2018) og Wim van de Camp (A8-0205/2018).

Afstemningen ville finde sted straks efter fremsættelsen af forslaget.


7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


7.1. Anmodning om ophævelse af Jørn Dohrmanns immunitet (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Jørn Dohrmanns immunitet [2018/2277(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Evelyn Regner (A8-0178/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0221)


7.2. Adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser og om ophævelse af direktiv 2009/22/EF [COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0222)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således..


7.3. Protokol til Euro-Middelhavsaftalen mellem EU og Israel (Kroatiens tiltrædelse) *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af en protokol til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union [09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0223)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


7.4. Den omfattende aftale mellem EU og Usbekistan (afstemning)

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den nye omfattende aftale mellem EU og Usbekistan [2018/2236(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: David McAllister (A8-0149/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

UDKAST TIL HENSTILLING

Anset for vedtaget (P8_TA(2019)0224)


7.5. Afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger og ophævelse af direktiv 2000/84/EF [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0225)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


7.6. Fælles regler for det indre marked for elektricitet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet (omarbejdning) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0226)

ERKLÆRINGER FRA KOMMISSIONEN

Godkendt (P8_TA(2019)0226)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


7.7. Indre marked for elektricitet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet (omarbejdning) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0227)

ERKLÆRINGER FRA KOMMISSIONEN

Godkendt (P8_TA(2019)0227)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


7.8. Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energitilsynsmyndigheder ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energitilsynsmyndigheder (omarbejdning) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0228)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


7.9. Risikoberedskab i elsektoren ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om risikoberedskab i elsektoren og om ophævelse af direktiv 2005/89/EF [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0229)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


7.10. Mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1222/2009 [COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Michał Boni (A8-0086/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0230)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


7.11. Ophavsret på det digitale indre marked ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

Indlæg af Evelyn Regner (for et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel), der anmodede om, at ændringsforslagene blev sat under afstemning før afstemningen om den foreløbige aftale i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 3.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (312 for, 317 imod, 24 hverken/eller).

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0231)

ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

Godkendt (P8_TA(2019)0231)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Michel Reimon inden afstemningen (formanden gav præciserende oplysninger).


7.12. Aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af aftaler om levering af digitalt indhold [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse - Retsudvalget. Ordførere: Evelyne Gebhardt og Axel Voss (A8-0375/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0232)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


7.13. Aftaler om salg af varer ***I (afstemning)

Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af aftaler om salg af varer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0233)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


7.14. Fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1343/2011 om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) [COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0234)

ERKLÆRINGER FRA KOMMISSIONEN

Godkendt (P8_TA(2019)0234)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


7.15. Tilpasning af rapporteringsforpligtelserne på det miljøpolitiske område ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af rapporteringsforpligtelserne på det miljøpolitiske område og om ændring af direktiv 86/278/EØF, 2002/49/EF, 2004/35/EF, 2007/2/EF, 2009/147/EF og 2010/63/EU, forordning (EF) nr. 166/2006 og (EU) nr. 995/2010 og Rådets forordning (EF) nr. 338/97 og (EF) nr. 2173/2005 [COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0235)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


7.16. Særlige regler vedrørende de største tilladte længder af førerhuse ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF for så vidt angår fristen for gennemførelsen af de særlige regler vedrørende de største tilladte længder i tilfælde af førerhuse med forbedret aerodynamisk ydeevne, energieffektivitet og sikkerhed [COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Karima Delli (A8-0042/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0236)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


7.17. Benchmarks for lille CO2-effekt og benchmarks for positiv CO2-effekt ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1011, for så vidt angår benchmarks for lille CO2-effekt og benchmarks for positiv CO2-effekt [COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Neena Gill (A8-0483/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0237)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Neena Gill (ordfører) inden afstemningen.


7.18. Særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), der støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og de eksterne finansieringsinstrumenter [COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Forhandlingen fandt sted den 15. januar 2019 (punkt 21 i protokollen af 15.1.2019).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den 16. januar 2019 (punkt 12.8 i protokollen af 16.1.2019).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

AFSLUTNING AF FØRSTEBEHANDLINGEN

Godkendt (P8_TA(2019)0238)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Pascal Arimont (ordfører) inden afstemningen.


7.19. Grundlæggende rettigheder for mennesker af afrikansk afstamning (afstemning)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000022/2019) indgivet af Claude Moraes, for LIBE, til Kommissionen: Grundlæggende rettigheder for mennesker af afrikansk afstamning (B8-0016/2019)

Forhandlingen fandt sted den 14. marts 2019 (punkt 17 i protokollen af 14.3.2019).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Claude Moraes, for LIBE, om grundlæggende rettigheder for mennesker af afrikansk afstamning i Europa (2018/2899(RSP)) (B8-0212/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0239)


7.20. Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse (afstemning)

Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse [2018/2121(INI)] - Det Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og Skatteundgåelse. Ordførere: Jeppe Kofod og Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0240)


7.21. Den institutionelle rammeaftale mellem EU og Schweiz (afstemning)

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den institutionelle rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund [2018/2262(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

FORSLAG TIL HENSTILLING

Vedtaget (P8_TA(2019)0241)

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Marita Ulvskog - A8-0169/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Hilde Vautmans, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Daniel Hannan, Seán Kelly, Dobromir Sośnierz og Stanislav Polčák

Betænkning: Jerzy Buzek - A8-0044/2018
Xabier Benito Ziluaga, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miapetra Kumpula-Natri, Seán Kelly, Stanislav Polčák og Danuta Jazłowiecka

Betænkning: Jerzy Buzek - A8-0042/2018
Adam Szejnfeld

Betænkning: Axel Voss - A8-0245/2018
Babette Winter, Maria Spyraki, Michael Detjen, Igor Šoltes, Thomas Mann, Momchil Nekov, Isabella Adinolfi, Reinhard Bütikofer, Marian Harkin, Younous Omarjee, Seán Kelly, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák og Andrejs Mamikins

Grundlæggende rettigheder for mennesker af afrikansk afstamning - B8-0212/2019
Cécile Kashetu Kyenge

Betænkning: Jeppe Kofod og Luděk Niedermayer - A8-0170/2019
Monica Macovei, Alex Mayer, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Dariusz Rosati, Danuta Jazłowiecka og Paloma López Bermejo.


9. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Parlamentets hjemmeside under ”Plenarmøder”, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 14.22.)

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand


10. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.01.


11. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


12. Decharge 2017 (forhandling)

Decharge 2017: EU's almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion III - Kommissionen og forvaltningsorganerne [2018/2166(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

Decharge 2017: Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2017
Betænkning om Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

Decharge 2017: EU's almindelige budget – 8., 9.,10. og 11. EUF
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marco Valli (A8-0107/2019)

Decharge 2017: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion I – Europa-Parlamentet [2018/2167(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

Decharge 2017: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet [COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

Decharge 2017: EU's almindelige budget - Domstolen
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion IV - Domstolen [COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

Decharge 2017: EU's almindelige budget - Revisionsretten
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion V - Revisionsretten [COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

Decharge 2017: EU's almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg [COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

Decharge 2017: EU's almindelige budget - Regionsudvalget
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion VII – Regionsudvalget [COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

Decharge 2017: EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion X - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil [COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

Decharge 2017: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand [COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

Decharge 2017: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse [2018/2175(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

Decharge 2017: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol med EU's agenturer
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2017: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol [COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

Decharge 2017: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

Decharge 2017: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

Decharge 2017: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

Decharge 2017: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2017 [2018/2178(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2017 [2018/2194(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

Decharge 2017: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) for regnskabsåret 2017 [2018/2189(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

Decharge 2017: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

Decharge 2017: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2017 [2018/2202(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

Decharge 2017: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

Decharge 2017: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) for regnskabsåret 2017 [2018/2198(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

Decharge 2017: Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur (EEA) for regnskabsåret 2017 [2018/2182(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

Decharge 2017: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) for regnskabsåret 2017 [2018/2197(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

Decharge 2017: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

Decharge 2017: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) for regnskabsåret 2017 [2018/2201(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

Decharge 2017: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

Decharge 2017: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

Decharge 2017: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

Decharge 2017: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

Decharge 2017: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) (nu Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

Decharge 2017: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

Decharge 2017: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (nu Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed) (eu-LISA) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

Decharge 2017: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

Decharge 2017: Euratoms Forsyningsagentur (ESA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur (ESA) for regnskabsåret 2017 [2018/2199(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

Decharge 2017: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

Decharge 2017: Den Europæiske Unions Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) (indtil den 1. maj 2017: Den Europæiske Politienhed) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2017 [2018/2195(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

Decharge 2017: Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske GNSS-agentur (GSA) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

Decharge 2017: Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

Decharge 2017: Fællesforetagendet Clean Sky 2
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

Decharge 2017: Fællesforetagendet for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (ECSEL)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

Decharge 2017: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB 2)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB 2) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

Decharge 2017: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

Decharge 2017 - Fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2017 [2018/2211(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

Decharge 2017: SESAR-fællesforetagendet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

Decharge 2017: Fællesforetagendet Shift2Rail
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

Inés Ayala Sender, Marco Valli, Claudia Schmidt, Arndt Kohn, Petri Sarvamaa og Martina Dlabajová forelagde betænkningerne.

Talere: George Ciamba (formand for Rådet), Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) og Klaus-Heiner Lehne (formand for Revisionsretten).

Talere: Neena Gill (ordfører for udtalelse fra AFET), Innocenzo Leontini (ordfører for udtalelse fra TRAN), Iskra Mihaylova (ordfører for udtalelse fra REGI), Marijana Petir (ordfører for udtalelse fra AGRI), Alain Cadec (ordfører for udtalelse fra PECH), José Blanco López (ordfører for udtalelse fra PECH), Bogdan Andrzej Zdrojewski (ordfører for udtalelse fra CULT), Romeo Franz (ordfører for udtalelse fra LIBE), Malin Björk (ordfører for udtalelse fra FEMM), Ingeborg Gräßle for PPE-Gruppen, Gilles Pargneaux for S&D-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Martina Dlabajová for ALDE-Gruppen, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, Dennis de Jong for GUE/NGL-Gruppen, Jonathan Bullock for EFDD-Gruppen, Angelo Ciocca for ENF-Gruppen, Tomáš Zdechovský, Miroslav Poche, Monica Macovei, Nedzhmi Ali, Indrek Tarand, Luke Ming Flanagan, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Caterina Chinnici, Raffaele Fitto, Joachim Zeller og Eric Andrieu.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák.

Talere: Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, George Ciamba, Inés Ayala Sender, Marco Valli, Claudia Schmidt, Arndt Kohn, Petri Sarvamaa og Martina Dlabajová.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.1 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.2 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.3 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.4 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.5 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.6 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.7 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.8 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.9 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.10 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.11 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.12 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.13 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.14 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.15 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.16 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.17 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.18 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.19 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.20 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.21 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.22 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.23 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.24 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.25 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.26 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.27 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.28 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.29 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.30 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.31 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.32 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.33 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.34 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.35 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.36 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.37 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.38 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.39 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.40 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.41 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.42 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.43 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.44 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.45 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.46 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.47 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.48 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.49 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.50 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.51 i protokollen af 26.3.2019, punkt 13.52 i protokollen af 26.3.2019 og punkt 13.53 i protokollen af 26.3.2019.

(Mødet udsat i nogle minutter i afventning af afstemningstiden).


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

13. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


13.1. Decharge 2017: EU's almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion III - Kommissionen og forvaltningsorganerne [2018/2166(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0242)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0242)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).


13.2. Decharge 2017: Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2017 (afstemning)

Betænkning om Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0243)

Indlæg

Pervenche Berès inden afstemningen (formanden gav præciserende oplysninger).


13.3. Decharge 2017: EU's almindelige budget – 8., 9.,10. og 11. EUF (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marco Valli (A8-0107/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0244)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0244)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).

Indlæg

Dominique Martin, om afviklingen af afstemningen, og Marc Tarabella.


13.4. Decharge 2017: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion I – Europa-Parlamentet [2018/2167(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 25)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0245)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0245)


13.5. Decharge 2017: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet [COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 26)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0246)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0246)

Afgørelsen om meddelelse af decharge blev udsat, og afslutningen af regnskaberne blev udsat (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra b)).


13.6. Decharge 2017: EU's almindelige budget - Domstolen (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion IV - Domstolen [COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 27)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0247)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0247)


13.7. Decharge 2017: EU's almindelige budget - Revisionsretten (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion V - Revisionsretten [COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 28)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0248)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0248)


13.8. Decharge 2017: EU's almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg [COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 29)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0249)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0249)


13.9. Decharge 2017: EU's almindelige budget - Regionsudvalget (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion VII – Regionsudvalget [COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 30)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0250)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0250)


13.10. Decharge 2017: EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion X - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil [COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 31)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0251)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0251)


13.11. Decharge 2017: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand [COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 32)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0252)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0252)


13.12. Decharge 2017: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse [2018/2175(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 33)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0253)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0253)


13.13. Decharge 2017: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol med EU's agenturer (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2017: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol [COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 34)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0254)


13.14. Decharge 2017: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 35)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0255)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0255)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).


13.15. Decharge 2017: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 36)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0256)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0256)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).


13.16. Decharge 2017: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 37)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0257)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0257)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).


13.17. Decharge 2017: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2017 [2018/2178(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 38)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0258)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0258)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).


13.18. Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2017 [2018/2194(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 39)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0259)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0259)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).


13.19. Decharge 2017: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) for regnskabsåret 2017 [2018/2189(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 40)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0260)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0260)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).


13.20. Decharge 2017: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 41)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0261)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0261)

Afgørelsen om meddelelse af decharge blev udsat, og afslutningen af regnskaberne blev udsat (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra b)).


13.21. Decharge 2017: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2017 [2018/2202(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 42)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0262)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0262)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).


13.22. Decharge 2017: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 43)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0263)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0263)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).


13.23. Decharge 2017: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) for regnskabsåret 2017 [2018/2198(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 44)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0264)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0264)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).


13.24. Decharge 2017: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur (EEA) for regnskabsåret 2017 [2018/2182(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 45)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0265)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0265)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).


13.25. Decharge 2017: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) for regnskabsåret 2017 [2018/2197(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 46)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0266)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0266)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).


13.26. Decharge 2017: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 47)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0267)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0267)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).


13.27. Decharge 2017: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) for regnskabsåret 2017 [2018/2201(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 48)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0268)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0268)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).


13.28. Decharge 2017: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 49)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0269)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0269)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).


13.29. Decharge 2017: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 50)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0270)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0270)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).


13.30. Decharge 2017: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 51)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0271)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0271)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).


13.31. Decharge 2017: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 52)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0272)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0272)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).


13.32. Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 53)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0273)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0273)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).


13.33. Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 54)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0274)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0274)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).


13.34. Decharge 2017: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) (nu Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 55)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0275)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0275)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).


13.35. Decharge 2017: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 56)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0276)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0276)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).


13.36. Decharge 2017: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 57)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0277)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0277)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).


13.37. Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (nu Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed) (eu-LISA) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 58)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0278)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0278)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).


13.38. Decharge 2017: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 59)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0279)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0279)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).


13.39. Decharge 2017: Euratoms Forsyningsagentur (ESA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur (ESA) for regnskabsåret 2017 [2018/2199(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 60)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0280)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0280)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).


13.40. Decharge 2017: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 61)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0281)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0281)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).


13.41. Decharge 2017: Den Europæiske Unions Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 62)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0282)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0282)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).


13.42. Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) (indtil den 1. maj 2017: Den Europæiske Politienhed) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 63)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0283)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0283)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).


13.43. Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 64)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0284)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0284)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).


13.44. Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2017 [2018/2195(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 65)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0285)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0285)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).


13.45. Decharge 2017: Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske GNSS-agentur (GSA) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 66)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0286)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0286)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).


13.46. Decharge 2017: Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 67)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0287)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0287)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).


13.47. Decharge 2017: Fællesforetagendet Clean Sky 2 (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 68)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0288)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0288)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).


13.48. Decharge 2017: Fællesforetagendet for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (ECSEL) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 69)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0289)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0289)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).


13.49. Decharge 2017: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB 2) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB 2) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 70)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0290)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0290)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).


13.50. Decharge 2017: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI) for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 71)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0291)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0291)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).


13.51. Decharge 2017 - Fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2017 [2018/2211(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 72)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0292)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0292)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).


13.52. Decharge 2017: SESAR-fællesforetagendet (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 73)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0293)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0293)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).


13.53. Decharge 2017: Fællesforetagendet Shift2Rail (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 74)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0294)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0294)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra a)).


14. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

De mundtlige stemmeforklaringer ville blive afgivet onsdag den 27. marts 2019.


15. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Parlamentets hjemmeside under ”Plenarmøder”, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet udsat i nogle minutter)

FORSÆDE: Zdzisław KRASNODĘBSKI
næstformand


16. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 18.08.


17. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231) (opfølgning)

Berigtigelserne P8_TA(2017)0107(COR01) og P8_TA(2017)0108(COR01) var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag (punkt 7 i protokollen af 25.3.2019).

Da der ikke af nogen politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst nåede op på den lave tærskel, var blevet anmodet om, at disse berigtigelser blev sat under afstemning, jf. forretningsordenens artikel 231, stk. 4, ansås de for vedtaget.


18. Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer og om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 (omarbejdning) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

En indledende drøftelse havde fundet sted den 2. oktober 2018 (punkt 15 i protokollen af 2.10.2018).

Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den 3. oktober 2018 (punkt 9.5 i protokollen af 3.10.2018).

Miriam Dalli forelagde betænkningen.

Taler: Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Taler: Karima Delli (ordfører for udtalelse fra TRAN).

Talere: Jens Gieseke for PPE-Gruppen, Tiemo Wölken for S&D-Gruppen, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter Liese, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Danilo Oscar Lancini for ENF-Gruppen, Peter Liese, Damiano Zoffoli, Peter Lundgren, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Jörg Meuthen, Jytte Guteland, Bernd Kölmel, Pilar Ayuso, Paul Rübig, Christel Schaldemose, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Claudia Schmidt, José Blanco López og Angelika Niebler.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Cristian-Silviu Buşoi og Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talere: Miguel Arias Cañete og Miriam Dalli.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 18.5 i protokollen af 27.3.2019.


19. Oprettelse af et instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde [2018/0243(COD)] - Udenrigsudvalget - Udviklingsudvalget. Ordførere: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel og Charles Goerens (A8-0173/2019)

Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel og Charles Goerens forelagde betænkningen.

Taler: Eider Gardiazabal Rubial (ordfører for udtalelse fra BUDG).

Taler: Neven Mimica (medlem af Kommissionen).

Talere: Marietje Schaake (ordfører for udtalelse fra INTA), María Teresa Giménez Barbat (ordfører for udtalelse fra CULT), Barbara Spinelli (ordfører for udtalelse fra LIBE), Eleonora Forenza (ordfører for udtalelse fra FEMM), David McAllister for PPE-Gruppen, Norbert Neuser for S&D-Gruppen, Mirja Vehkaperä for ALDE-Gruppen, Michel Reimon for Verts/ALE-Gruppen, Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Linda McAvan, Judith Sargentini, Sabine Lösing, Eduard Kukan, Silvia Costa, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei og Alojz Peterle.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Talere: Enrique Guerrero Salom, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Željana Zovko og Cécile Kashetu Kyenge.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Jordi Solé og Stanislav Polčák.

Talere: Neven Mimica, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel og Charles Goerens.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.4 i protokollen af 27.3.2019.


20. Oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III) ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III) [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Udenrigsudvalget. Ordførere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra og Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra og Knut Fleckenstein forelagde betænkningen.

Taler: Johannes Hahn (medlem af Kommissionen).

Talere Ivana Maletić (ordfører for udtalelse fra BUDG), Joachim Zeller (ordfører for udtalelse fra REGI), Bodil Valero (ordfører for udtalelse fra LIBE), Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Tonino Picula for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Ilhan Kyuchyuk for ALDE-Gruppen, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen, Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, David McAllister, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Knut Fleckenstein, Eduard Kukan, Neena Gill, Angelo Ciocca, Alojz Peterle, Laima Liucija Andrikienė og Željana Zovko.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák.

Talere Johannes Hahn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra og Knut Fleckenstein.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.5 i protokollen af 27.3.2019.


21. Situationen i Algeriet (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Algeriet (2019/2627(RSP))

Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, Javier Nart for ALDE-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Miguel Urbán Crespo for GUE/NGL-Gruppen, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, Jacques Colombier for ENF-Gruppen, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Tokia Saïfi, Javi López, Francisco José Millán Mon og Eugen Freund.

FORSÆDE: Fabio Massimo CASTALDO
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Ana Gomes og José Inácio Faria.

Taler: Johannes Hahn.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


22. Fem år med illegal russisk besættelse af Krim (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Fem år med illegal russisk besættelse af Krim (2019/2671(RSP))

Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere Elmar Brok for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Marek Jurek for ECR-Gruppen, Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Stanislav Polčák og Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Francisco Assis, Mark Demesmaeker, Neena Gill, Anna Elżbieta Fotyga og Julie Ward.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina og Stanislav Polčák.

Taler: Johannes Hahn.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


23. Efter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen. (forhandling)

Betænkning om situationen efter Det Arabiske Forår: vejen frem for MENA-regionen [2018/2160(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Brando Benifei (A8-0077/2019)

Brando Benifei forelagde betænkningen.

Taler: Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Elmar Brok for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen, Miguel Viegas for GUE/NGL-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Marek Jurek, Jacques Colombier, Francisco José Millán Mon og László Tőkés.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Julie Ward.

Talere: Johannes Hahn og Brando Benifei.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 18.19 i protokollen af 27.3.2019.


24. Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger

Kommissionens meddelelser om dens reaktion på Parlamentets beslutninger fra mødeperioderne september 2018 og oktober II 2018 forelå på Parlamentets websted.


25. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 637.634/OJME).


26. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.30.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Bours, Crowley, Le Pen, Maltese, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Seneste opdatering: 26. juni 2019Juridisk meddelelse