Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 366kWORD 90k
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos
1.Istunnon avaaminen
 2.Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla ***I (keskustelu)
 3.Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto ***I (keskustelu)
 4.Digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimittamista koskevat sopimukset ***I - Tavarakauppaa koskevat sopimukset ***I (keskustelu)
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Esitys siitä, että asiaa ei oteta käsiteltäväksi (työjärjestyksen 187 artikla)
 7.Äänestykset
  7.1.Jørn Dohrmannin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)
  7.2.Kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavat edustajakanteet ***I (äänestys)
  7.3.Pöytäkirja EU:n ja Israelin väliseen Euro–Välimeri-sopimukseen (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) *** (äänestys)
  7.4.EU:n ja Uzbekistanin kattava sopimus (äänestys)
  7.5.Vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopuminen ***I (äänestys)
  7.6.Sähkön sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt ***I (äänestys)
  7.7.Sähkön sisämarkkinat ***I (äänestys)
  7.8.Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ***I (äänestys)
  7.9.Riskeihin varautuminen sähköalalla ***I (äänestys)
  7.10.Renkaiden merkitseminen polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta ***I (äänestys)
  7.11.Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla ***I (äänestys)
  7.12.Digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimittamista koskevat sopimukset ***I (äänestys)
  7.13.Tavarakauppaa koskevat sopimukset ***I (äänestys)
  7.14.Kalastus GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella ***I (äänestys)
  7.15.Ympäristöpolitiikan raportointivelvoitteiden yhdenmukaistaminen ***I (äänestys)
  7.16.Ohjaamojen enimmäispituutta koskevat erityissäännöt ***I (äänestys)
  7.17.Vähähiilisyyden ja positiivisen hiilivaikutuksen vertailuarvot ***I (äänestys)
  7.18.Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset ***I (äänestys)
  7.19.Afrikkalaistaustaisten henkilöiden perusoikeudet (äänestys)
  7.20.Talousrikokset, veropetokset ja veronkierto (äänestys)
  7.21.EU:n ja Sveitsin institutionaalinen puitesopimus (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Vastuuvapaus 2017 (keskustelu)
 13.Äänestykset
  13.1.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot (äänestys)
  13.2.Vastuuvapaus 2017: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa vastuuvapausmenettelyssä 2017 (äänestys)
  13.3.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – 8., 9., 10. ja 11. EKR (äänestys)
  13.4.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti (äänestys)
  13.5.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (äänestys)
  13.6.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin (äänestys)
  13.7.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin (äänestys)
  13.8.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (äänestys)
  13.9.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea (äänestys)
  13.10.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto (äänestys)
  13.11.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies (äänestys)
  13.12.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu (äänestys)
  13.13.Vastuuvapaus 2017: EU:n virastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta (äänestys)
  13.14.Vastuuvapaus 2017: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) (äänestys)
  13.15.Vastuuvapaus 2017: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) virasto (äänestys)
  13.16.Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT) (äänestys)
  13.17.Vastuuvapaus 2017: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) (äänestys)
  13.18.Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL) (äänestys)
  13.19.Vastuuvapaus 2017: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) (äänestys)
  13.20.Vastuuvapaus 2017: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) (äänestys)
  13.21.Vastuuvapaus 2017: Euroopan pankkiviranomainen (EPV) (äänestys)
  13.22.Vastuuvapaus 2017: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) (äänestys)
  13.23.Vastuuvapaus 2017: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) (äänestys)
  13.24.Vastuuvapaus 2017: Euroopan ympäristökeskus (EEA) (äänestys)
  13.25.Vastuuvapaus 2017: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) (äänestys)
  13.26.Vastuuvapaus 2017: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) (äänestys)
  13.27.Vastuuvapaus 2017: Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) (äänestys)
  13.28.Vastuuvapaus 2017: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) (äänestys)
  13.29.Vastuuvapaus 2017: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) (äänestys)
  13.30.Vastuuvapaus 2017: Euroopan lääkevirasto (EMA) (äänestys)
  13.31.Vastuuvapaus 2017: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) (äänestys)
  13.32.Vastuuvapaus 2017: Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) (äänestys)
  13.33.Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) (äänestys)
  13.34.Vastuuvapaus 2017: Euroopan rautatievirasto (ERA) (äänestys)
  13.35.Vastuuvapaus 2017: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) (äänestys)
  13.36.Vastuuvapaus 2017: Euroopan koulutussäätiö (ETF) (äänestys)
  13.37.Vastuuvapaus 2017: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA) (äänestys)
  13.38.Vastuuvapaus 2017: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) (äänestys)
  13.39.Vastuuvapaus 2017: Euratomin hankintakeskus (ESA) (äänestys)
  13.40.Vastuuvapaus 2017: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) (äänestys)
  13.41.Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) (äänestys)
  13.42.Vastuuvapaus 2017: Euroopan poliisivirasto (Europol) (äänestys)
  13.43.Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) (äänestys)
  13.44.Vastuuvapaus 2017: Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex) (äänestys)
  13.45.Vastuuvapaus 2017: Euroopan GNSS-virasto (GSA) (äänestys)
  13.46.Vastuuvapaus 2017: Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI) (äänestys)
  13.47.Vastuuvapaus 2017: Clean Sky 2 -yhteisyritys (äänestys)
  13.48.Vastuuvapaus 2017: ECSEL-yhteisyritys (äänestys)
  13.49.Vastuuvapaus 2017: Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH2) (äänestys)
  13.50.Vastuuvapaus 2017: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys (IMI) (äänestys)
  13.51.Vastuuvapaus 2017: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava yhteisyritys (äänestys)
  13.52.Vastuuvapaus 2017: SESAR-yhteisyritys (äänestys)
  13.53.Vastuuvapaus 2017: Shift2Rail-yhteisyritys (äänestys)
 14.Äänestysselitykset
 15.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 16.Istunnon jatkaminen
 17.Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla) (jatkotoimet)
 18.Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille ***I (keskustelu)
 19.Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline ***I (keskustelu)
 20.Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA III) ***I (keskustelu)
 21.Algerian tilanne (keskustelu)
 22.Venäjän federaation viiden vuoden ajan harjoittama Krimin laiton miehitys (keskustelu)
 23.Arabikevään jälkeinen aika: Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen tulevaisuus (keskustelu)
 24.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 25.Seuraavan istunnon esityslista
 26.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Axel Voss (A8-0245/2018)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 11. syyskuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 11.9.2018, kohta 12).
Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 12. syyskuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 12.9.2018, kohta 6.4).

Axel Voss esitteli mietinnön.

Nicola Danti (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Mariya Gabriel (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Zdzisław Krasnodębski (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marc Joulaud (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Michał Boni (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pavel Svoboda PPE-ryhmän puolesta, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D-ryhmän puolesta, Sajjad Karim ECR-ryhmän puolesta, Jens Rohde keskustelun johtamisesta (puhemies selvensi asiaa), Jean-Marie Cavada ALDE-ryhmän puolesta, Verts/ALE-ryhmän puolesta Julia Reda, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Daniel Caspary ja Jens Rohde, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, EFDD-ryhmän puolesta Jonathan Arnott, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamallaBogdan Andrzej Zdrojewski, Marie-Christine Boutonnet ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Sabine Verheyen, Virginie Rozière, Kosma Złotowski, Jens Rohde, Helga Trüpel, Martina Michels, Gerard Batten, Dobromir Sośnierz, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Dennis Radtke, Bernd Lucke, Yana Toom, Max Andersson, Patrick Le Hyaric, Stanisław Żółtek, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Jean-Marie Cavada, Massimiliano Salini, Giorgos Grammatikakis, Richard Sulík, Franc Bogovič, José Blanco López, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Paul Rübig ja Marisa Matias, Santiago Fisas Ayxelà ja Evelyn Regner.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Michaela Šojdrová, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamallaKateřina Konečná, Juan Fernando López Aguilar, António Marinho e Pinto, João Pimenta Lopes, Henna Virkkunen, Evelyne Gebhardt, Silvia Costa, José Inácio Faria, Maria Grapini, Nicola Caputo, Clara Eugenia Aguilera García ja Julie Ward.

Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Axel Voss käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 7.11.


3. Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

Andrea Cozzolino esitteli mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jan Olbrycht (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Derek Vaughan (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Kateřina Konečná (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bogdan Andrzej Zdrojewski (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ramón Luis Valcárcel Siso PPE-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta, Iskra Mihaylova ALDE-ryhmän puolesta, Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta, Martina Michels GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, ENF-ryhmän puolesta Olaf Stuger, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lambert van Nistelrooij, sitoutumaton Konstantinos Papadakis, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Daniel Buda, Louis-Joseph Manscour, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tonino Picula, Kerstin Westphal ja Iratxe García Pérez (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Krzysztof Hetman, Jude Kirton-Darling, Ivana Maletić ja Juan Fernando López Aguilar.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Andrea Cozzolino.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.3.2019, kohta 18.4.


4. Digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimittamista koskevat sopimukset ***I - Tavarakauppaa koskevat sopimukset ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyistä digitaalisen sisällön toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijät: Evelyne Gebhardt ja Axel Voss (A8-0375/2017)

Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyistä tavarakauppaa koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY kumoamisesta [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

Evelyne Gebhardt, Axel Voss ja Pascal Arimont esittelivät mietinnöt.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Heidi Hautala (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Eva Maydell PPE-ryhmän puolesta, Virginie Rozière S&D-ryhmän puolesta, Daniel Dalton ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Marco Zullo EFDD-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, Carlos Coelho, Lucy Anderson, Antanas Guoga, Christel Schaldemose ja Dariusz Rosati.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Michaela Šojdrová ja Maria Grapini.

Puheenvuorot: Věra Jourová, Evelyne Gebhardt, Axel Voss ja Pascal Arimont.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 7.12 ja istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 7.13.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestyksiä odotettaessa.)

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI


5. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.32.


6. Esitys siitä, että asiaa ei oteta käsiteltäväksi (työjärjestyksen 187 artikla)

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa työjärjestyksen 187 artiklan 1 kohdan mukaisesti vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavalta määrältä jäseniä ilmoituksen, että he aikovat esittää huomenna aamulla liikkuvuuspaketista käytävän keskustelun alussa, että Merja Kyllösen mietintöä A8-0206/2018 ja Wim van de Campin mietintöä A8-0205/2018 ei oteta käsiteltäväksi.

Esityksestä äänestetään heti sen esittämisen jälkeen.


7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin sivustolla.


7.1. Jørn Dohrmannin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)

Mietintö Jørn Dohrmannin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2018/2277(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Evelyn Regner (A8-0178/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0221)


7.2. Kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavat edustajakanteet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavista edustajakanteista sekä direktiivin 2009/22/EY kumoamisesta [COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0222)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


7.3. Pöytäkirja EU:n ja Israelin väliseen Euro–Välimeri-sopimukseen (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion välisestä assosioinnista tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta [09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0223)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


7.4. EU:n ja Uzbekistanin kattava sopimus (äänestys)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Uzbekistanin uudesta kattavasta sopimuksesta [2018/2236(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: David McAllister (A8-0149/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

SUOSITUSLUONNOS

Katsottiin hyväksytyksi. (P8_TA(2019)0224)


7.5. Vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopuminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopumisesta ja direktiivin 2000/84/EY kumoamisesta [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0225)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


7.6. Sähkön sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0226)

KOMISSION JULKILAUSUMAT

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0226)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


7.7. Sähkön sisämarkkinat ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähkön sisämarkkinoista (uudelleenlaadittu) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0227)

KOMISSION JULKILAUSUMAT

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0227)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


7.8. Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (uudelleenlaadittu) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0228)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


7.9. Riskeihin varautuminen sähköalalla ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi riskeihin varautumisesta sähköalalla ja direktiivin 2005/89/EY kumoamisesta [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0229)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


7.10. Renkaiden merkitseminen polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta ja asetuksen (EY) N:o 1222/2009 kumoamisesta [COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Michał Boni (A8-0086/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0230)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


7.11. Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Axel Voss (A8-0245/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

Evelyn Regner, joka edusti vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavaa määrää jäseniä, käytti puheenvuoron ja pyysi, että tarkistuksista äänestetään ennen alustavaa sopimusta työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (312 puolesta, 317 vastaan, 24 tyhjää).

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0231)

KOMISSION LAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0231)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Puheenvuorot:

ennen äänestystä Michel Reimon (puhemies selvensi asiaa).


7.12. Digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimittamista koskevat sopimukset ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyistä digitaalisen sisällön toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijät: Evelyne Gebhardt ja Axel Voss (A8-0375/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0232)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


7.13. Tavarakauppaa koskevat sopimukset ***I (äänestys)

Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyistä tavarakauppaa koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY kumoamisesta [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0233)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


7.14. Kalastus GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräistä kalastusta koskevista säännöksistä GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella annetun asetuksen (EU) N:o 1343/2011 muuttamisesta [COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0234)

KOMISSION JULKILAUSUMAT

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0234)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


7.15. Ympäristöpolitiikan raportointivelvoitteiden yhdenmukaistaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristöpolitiikan raportointivelvoitteiden yhdenmukaistamisesta ja direktiivien 86/278/ETY, 2002/49/EY, 2004/35/EY, 2007/2/EY, 2009/147/EY ja 2010/63/EU, asetusten (EY) N:o 166/2006 ja (EU) N:o 995/2010 sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 338/97 ja (EY) N:o 2173/2005 muuttamisesta [COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0235)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


7.16. Ohjaamojen enimmäispituutta koskevat erityissäännöt ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston direktiivin 96/53/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aerodynamiikaltaan, energiatehokkuudeltaan ja turvallisuudeltaan parannettujen ohjaamojen enimmäispituutta koskevien erityissääntöjen täytäntöönpanon määräajasta [COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Karima Delli (A8-0042/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0236)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


7.17. Vähähiilisyyden ja positiivisen hiilivaikutuksen vertailuarvot ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta vähähiilisyyden ja positiivisen hiilivaikutuksen vertailuarvojen osalta [COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Neena Gill (A8-0483/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0237)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Puheenvuorot:

ennen äänestystä Neena Gill (esittelijä).


7.18. Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevista erityissäännöksistä [COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Keskustelu käytiin 15. tammikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 15.1.2019, kohta 21).
Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 16. tammikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 16.1.2019, kohta 12.8).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

ENSIMMÄISEN KÄSITTELYN PÄÄTTÄMINEN

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0238)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Puheenvuorot:

ennen äänestystä Pascal Arimont (esittelijä).


7.19. Afrikkalaistaustaisten henkilöiden perusoikeudet (äänestys)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000022/2019) Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Afrikkalaistaustaisten henkilöiden perusoikeudet (B8-0016/2019)

Keskustelu käytiin 14. maaliskuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 14.3.2019, kohta 17).

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta afrikkalaistaustaisten henkilöiden perusoikeuksista Euroopassa (2018/2899(RSP)) (B8-0212/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0239)


7.20. Talousrikokset, veropetokset ja veronkierto (äänestys)

Mietintö talousrikoksista, veropetoksista ja veronkierrosta [2018/2121(INI)] - Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevä erityisvaliokunta. Esittelijät: Jeppe Kofod ja Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0240)


7.21. EU:n ja Sveitsin institutionaalinen puitesopimus (äänestys)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisestä institutionaalisesta puitesopimuksesta [2018/2262(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0241)

Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Marita Ulvskog - A8-0169/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Hilde Vautmans, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Daniel Hannan, Seán Kelly, Dobromir Sośnierz ja Stanislav Polčák

Mietintö Jerzy Buzek - A8-0044/2018
Xabier Benito Ziluaga, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miapetra Kumpula-Natri, Seán Kelly, Stanislav Polčák ja Danuta Jazłowiecka

Mietintö Jerzy Buzek - A8-0042/2018
Adam Szejnfeld

Mietintö Axel Voss - A8-0245/2018
Babette Winter, Maria Spyraki, Michael Detjen, Igor Šoltes, Thomas Mann, Momchil Nekov, Isabella Adinolfi, Reinhard Bütikofer, Marian Harkin, Younous Omarjee, Seán Kelly, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák ja Andrejs Mamikins

Afrikkalaistaustaisten henkilöiden perusoikeudet - B8-0212/2019
Cécile Kashetu Kyenge

Mietintö Jeppe Kofod ja Luděk Niedermayer - A8-0170/2019
Monica Macovei, Alex Mayer, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Dariusz Rosati, Danuta Jazłowiecka ja Paloma López Bermejo.


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä parlamentin ”Täysistunto”-verkkosivustolla kohdassa ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset” (Saatavilla olevat nimenhuutoäänestysten tulokset).

Verkkosivustolla olevaa sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 14.22.)

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA


10. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.01.


11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. Vastuuvapaus 2017 (keskustelu)

Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot [2018/2166(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

Vastuuvapaus 2017: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa vastuuvapausmenettelyssä 2017
Mietintö tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2017 vastuuvapausmenettelyssä [COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – 8., 9., 10. ja 11. EKR
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Marco Valli (A8-0107/2019)

Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka I – Euroopan parlamentti [2018/2167(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto [COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka IV – Tuomioistuin [COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin [COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea [COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka VII – Alueiden komitea [COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto [COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies [COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu [2018/2175(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

Vastuuvapaus 2017: EU:n virastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta [COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

Vastuuvapaus 2017: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ACER) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

Vastuuvapaus 2017: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) virasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (CdT) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

Vastuuvapaus 2017: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [2018/2178(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [2018/2194(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

Vastuuvapaus 2017: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [2018/2189(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

Vastuuvapaus 2017: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

Vastuuvapaus 2017: Euroopan pankkiviranomainen (EPV)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [2018/2202(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

Vastuuvapaus 2017: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

Vastuuvapaus 2017: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [2018/2198(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

Vastuuvapaus 2017: Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [2018/2182(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

Vastuuvapaus 2017: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston (EFCA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [2018/2197(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

Vastuuvapaus 2017: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

Vastuuvapaus 2017: Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [2018/2201(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

Vastuuvapaus 2017: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

Vastuuvapaus 2017: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

Vastuuvapaus 2017: Euroopan lääkevirasto (EMA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston (EMA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

Vastuuvapaus 2017: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

Vastuuvapaus 2017: Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

Vastuuvapaus 2017: Euroopan rautatievirasto (ERA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston (ERA) (nyt Euroopan unionin rautatievirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

Vastuuvapaus 2017: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

Vastuuvapaus 2017: Euroopan koulutussäätiö (ETF)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön (ETF) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

Vastuuvapaus 2017: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston (nyt vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto) (eu-LISA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

Vastuuvapaus 2017: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto ((EU-OSHA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

Vastuuvapaus 2017: Euratomin hankintakeskus (ESA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen (ESA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [2018/2199(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

Vastuuvapaus 2017: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön (Eurojust) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

Vastuuvapaus 2017: Euroopan poliisivirasto (Europol)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) (ennen 1. toukokuuta 2017: Euroopan poliisivirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

Vastuuvapaus 2017: Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [2018/2195(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

Vastuuvapaus 2017: Euroopan GNSS-virasto (GSA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston (GSA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

Vastuuvapaus 2017: Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

Vastuuvapaus 2017: Clean Sky 2 -yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

Vastuuvapaus 2017: ECSEL-yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

Vastuuvapaus 2017: Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH2)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

Vastuuvapaus 2017: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys (IMI)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

Vastuuvapaus 2017: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [2018/2211(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

Vastuuvapaus 2017: SESAR-yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

Vastuuvapaus 2017: Shift2Rail-yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Shift2Rail-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

Inés Ayala Sender, Marco Valli, Claudia Schmidt, Arndt Kohn, Petri Sarvamaa ja Martina Dlabajová esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: George Ciamba (neuvoston puheenjohtaja), Günther Oettinger (komission jäsen) ja Klaus-Heiner Lehne (tilintarkastustuomioistuimen presidentti).

Puheenvuorot: Neena Gill (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Innocenzo Leontini (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Iskra Mihaylova (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marijana Petir (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Alain Cadec (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija), José Blanco López (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bogdan Andrzej Zdrojewski (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Romeo Franz (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Malin Björk (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ingeborg Gräßle PPE-ryhmän puolesta, Gilles Pargneaux S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Martina Dlabajová ALDE-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dennis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jonathan Bullock EFDD-ryhmän puolesta, Angelo Ciocca ENF-ryhmän puolesta, Tomáš Zdechovský, Miroslav Poche, Monica Macovei, Nedzhmi Ali, Indrek Tarand, Luke Ming Flanagan, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Caterina Chinnici, Raffaele Fitto, Joachim Zeller ja Eric Andrieu.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Stanislav Polčák.

Puheenvuorot: Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, George Ciamba, Inés Ayala Sender, Marco Valli, Claudia Schmidt, Arndt Kohn, Petri Sarvamaa ja Martina Dlabajová.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.1, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.2, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.3, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.4, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.5, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.6, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.7, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.8, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.9, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.10, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.11, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.12, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.13, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.14, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.15, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.16, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.17, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.18, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.19, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.20, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.21, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.22, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.23, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.24, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.25, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.26, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.27, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.28, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.29, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.30, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.31, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.32, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.33, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.34, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.35, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.36, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.37, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.38, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.39, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.40, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.41, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.42, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.43, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.44, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.45, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.46, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.47, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.48, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.49, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.50, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.51, istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.52 ja istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 13.53.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestyksiä odotettaessa.)


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

13. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin sivustolla.


13.1. Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot [2018/2166(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0242)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0242)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.2. Vastuuvapaus 2017: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa vastuuvapausmenettelyssä 2017 (äänestys)

Mietintö tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2017 vastuuvapausmenettelyssä [COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0243)

Puheenvuorot:

ennen äänestystä Pervenche Berès (puhemies täsmensi asiaa).


13.3. Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – 8., 9., 10. ja 11. EKR (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Marco Valli (A8-0107/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 24)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0244)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0244)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Puheenvuorot:

Dominique Martin äänestyksen kulusta ja Marc Tarabella.


13.4. Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka I – Euroopan parlamentti [2018/2167(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 25)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0245)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0245)


13.5. Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto [COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 26)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0246)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0246)

Vastuuvapauden myöntämistä ja tilien päättämistä lykättiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan b alakohta)


13.6. Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka IV – Tuomioistuin [COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 27)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0247)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0247)


13.7. Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin [COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 28)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0248)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0248)


13.8. Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea [COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 29)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0249)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0249)


13.9. Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka VII – Alueiden komitea [COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 30)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0250)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0250)


13.10. Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto [COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 31)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0251)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0251)


13.11. Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies [COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 32)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0252)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0252)


13.12. Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu [2018/2175(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 33)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0253)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0253)


13.13. Vastuuvapaus 2017: EU:n virastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta [COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 34)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0254)


13.14. Vastuuvapaus 2017: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ACER) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 35)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0255)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0255)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.15. Vastuuvapaus 2017: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) virasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 36)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0256)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0256)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.16. Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (CdT) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 37)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0257)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0257)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.17. Vastuuvapaus 2017: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [2018/2178(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 38)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0258)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0258)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.18. Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [2018/2194(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 39)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0259)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0259)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.19. Vastuuvapaus 2017: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [2018/2189(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 40)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0260)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0260)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.20. Vastuuvapaus 2017: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 41)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0261)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0261)

Vastuuvapauden myöntämistä ja tilien päättämistä lykättiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan b alakohta)


13.21. Vastuuvapaus 2017: Euroopan pankkiviranomainen (EPV) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [2018/2202(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 42)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0262)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0262)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.22. Vastuuvapaus 2017: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 43)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0263)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0263)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.23. Vastuuvapaus 2017: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [2018/2198(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 44)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0264)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0264)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.24. Vastuuvapaus 2017: Euroopan ympäristökeskus (EEA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [2018/2182(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 45)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0265)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0265)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.25. Vastuuvapaus 2017: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston (EFCA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [2018/2197(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 46)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0266)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0266)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.26. Vastuuvapaus 2017: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 47)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0267)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0267)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.27. Vastuuvapaus 2017: Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [2018/2201(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 48)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0268)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0268)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.28. Vastuuvapaus 2017: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 49)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0269)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0269)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.29. Vastuuvapaus 2017: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 50)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0270)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0270)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.30. Vastuuvapaus 2017: Euroopan lääkevirasto (EMA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston (EMA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 51)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0271)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0271)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.31. Vastuuvapaus 2017: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 52)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0272)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0272)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.32. Vastuuvapaus 2017: Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 53)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0273)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0273)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.33. Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 54)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0274)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0274)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.34. Vastuuvapaus 2017: Euroopan rautatievirasto (ERA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston (ERA) (nyt Euroopan unionin rautatievirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 55)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0275)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0275)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.35. Vastuuvapaus 2017: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 56)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0276)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0276)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.36. Vastuuvapaus 2017: Euroopan koulutussäätiö (ETF) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön (ETF) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 57)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0277)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0277)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.37. Vastuuvapaus 2017: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston (nyt vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto) (eu-LISA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 58)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0278)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0278)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.38. Vastuuvapaus 2017: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 59)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0279)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0279)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.39. Vastuuvapaus 2017: Euratomin hankintakeskus (ESA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen (ESA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [2018/2199(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 60)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0280)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0280)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.40. Vastuuvapaus 2017: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 61)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0281)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0281)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.41. Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön (Eurojust) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 62)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0282)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0282)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.42. Vastuuvapaus 2017: Euroopan poliisivirasto (Europol) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) (ennen 1. toukokuuta 2017: Euroopan poliisivirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 63)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0283)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0283)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.43. Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 64)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0284)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0284)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.44. Vastuuvapaus 2017: Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [2018/2195(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 65)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0285)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0285)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.45. Vastuuvapaus 2017: Euroopan GNSS-virasto (GSA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston (GSA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 66)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0286)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0286)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.46. Vastuuvapaus 2017: Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 67)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0287)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0287)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.47. Vastuuvapaus 2017: Clean Sky 2 -yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 68)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0288)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0288)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.48. Vastuuvapaus 2017: ECSEL-yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 69)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0289)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0289)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.49. Vastuuvapaus 2017: Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH2) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 70)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0290)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0290)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.50. Vastuuvapaus 2017: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys (IMI) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 71)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0291)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0291)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.51. Vastuuvapaus 2017: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [2018/2211(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 72)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0292)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0292)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.52. Vastuuvapaus 2017: SESAR-yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 73)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0293)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0293)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13.53. Vastuuvapaus 2017: Shift2Rail-yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Shift2Rail-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 74)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0294)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0294)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


14. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Suulliset äänestysselitykset annetaan keskiviikkona 27. maaliskuuta 2019.


15. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä parlamentin ”Täysistunto”-verkkosivustolla kohdassa ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset” (Saatavilla olevat nimenhuutoäänestysten tulokset).

Verkkosivustolla olevaa sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Puhetta johti
varapuhemies Zdzisław KRASNODĘBSKI


16. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 18.08.


17. Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla) (jatkotoimet)

Oikaisuista P8_TA(2017)0107(COR01) ja P8_TA(2017)0108(COR01) ilmoitettiin eilisessä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 25.3.2019, kohta 7).

Poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä ei ole pyytänyt, että asiasta äänestetään, joten työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohdan mukaisesti nämä oikaisut katsotaan hyväksytyiksi.


18. Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille osana unionin kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamisesta (uudelleenlaadittu teksti) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 2. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 2.10.2018, kohta 15).

Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 3. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 3.10.2018, kohta 9.5).

Miriam Dalli esitteli mietinnön.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Karima Delli (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jens Gieseke PPE-ryhmän puolesta, S&D-ryhmän Tiemo Wölken puolesta, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Paul Rübig, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, ALDE-ryhmän puolesta Nils Torvalds, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Peter Liese, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Danilo Oscar Lancini ENF-ryhmän puolesta, Peter Liese, Damiano Zoffoli, Peter Lundgren, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Jörg Meuthen, Jytte Guteland, Bernd Kölmel, Pilar Ayuso, Paul Rübig, Christel Schaldemose, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Claudia Schmidt, José Blanco López ja Angelika Niebler.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Michaela Šojdrová, Cristian-Silviu Buşoi ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Miriam Dalli.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.3.2019, kohta 18.5.


19. Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta [2018/0243(COD)] - Ulkoasiainvaliokunta - Kehitysvaliokunta. Esittelijät: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel ja Charles Goerens (A8-0173/2019)

Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel ja Charles Goerens esittelivät mietinnön.

Eider Gardiazabal Rubial (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Marietje Schaake (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), María Teresa Giménez Barbat (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Barbara Spinelli (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Eleonora Forenza (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), David McAllister PPE-ryhmän puolesta, Norbert Neuser S&D-ryhmän puolesta, Mirja Vehkaperä ALDE-ryhmän puolesta, Michel Reimon Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Linda McAvan, Judith Sargentini, Sabine Lösing, Eduard Kukan, Silvia Costa, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei ja Alojz Peterle.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

Puheenvuorot: Enrique Guerrero Salom, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Željana Zovko ja Cécile Kashetu Kyenge.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Jordi Solé ja Stanislav Polčák.

Puheenvuorot: Neven Mimica, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel ja Charles Goerens.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.3.2019, kohta 10.4.


20. Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA III) ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijät: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Knut Fleckenstein esittelivät mietinnön.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ivana Maletić (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Joachim Zeller (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bodil Valero (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Tonino Picula S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Ilhan Kyuchyuk ALDE-ryhmän puolesta, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jaromír Kohlíček GUE/NGL-ryhmän puolesta, James Carver EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, David McAllister, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Knut Fleckenstein, Eduard Kukan, Neena Gill, Angelo Ciocca, Alojz Peterle, Laima Liucija Andrikienė ja Željana Zovko.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Stanislav Polčák.

Puheenvuorot: Johannes Hahn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Knut Fleckenstein.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.3.2019, kohta 10.5.


21. Algerian tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Algerian tilanne (2019/2627(RSP))

Johannes Hahn (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Javier Nart ALDE-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, Jacques Colombier ENF-ryhmän puolesta, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Tokia Saïfi, Javi López, Francisco José Millán Mon ja Eugen Freund.

Puhetta johti
varapuhemies Fabio Massimo CASTALDO

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Jiří Pospíšil, Ana Gomes ja José Inácio Faria.

Johannes Hahn käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


22. Venäjän federaation viiden vuoden ajan harjoittama Krimin laiton miehitys (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Venäjän federaation viiden vuoden ajan harjoittama Krimin laiton miehitys (2019/2671(RSP))

Johannes Hahn (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Marek Jurek ECR-ryhmän puolesta, Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, ENF-ryhmän puolesta Jean-Luc Schaffhauser, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Stanislav Polčák ja Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Francisco Assis, Mark Demesmaeker, Neena Gill, Anna Elżbieta Fotyga ja Julie Ward.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Jiří Pospíšil, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina ja Stanislav Polčák.

Johannes Hahn käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


23. Arabikevään jälkeinen aika: Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen tulevaisuus (keskustelu)

Mietintö arabikevään jälkeisestä ajasta: Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen tulevaisuus [2018/2160(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Brando Benifei (A8-0077/2019)

Brando Benifei esitteli mietinnön.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta, Miguel Viegas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Marek Jurek, Jacques Colombier, Francisco José Millán Mon ja László Tőkés.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Julie Ward.

Puheenvuorot: Johannes Hahn ja Brando Benifei.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.3.2019, kohta 18.19.


24. Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitukset toimista, joihin on ryhdytty parlamentin syyskuun 2018 ja lokakuun II 2018 istuntojaksojen aikana hyväksymien päätöslauselmien johdosta, ovat saatavilla parlamentin verkkosivustolla.


25. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 637.634/OJME).


26. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.30.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Bours, Crowley, Le Pen, Maltese, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Päivitetty viimeksi: 26. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus