Indekss 
Protokols
PDF 373kWORD 91k
Otrdiena, 2019. gada 26. marts - StrasbūraGalīgā redakcija
1.Sēdes atklāšana
 2.Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū ***I (debates)
 3.Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds ***I (debates)
 4.Digitālā satura piegādes un digitālo pakalpojumu sniegšanas līgumi ***I - Preču pārdošanas līgumi ***I (debates)
 5.Sēdes atsākšana
 6.Priekšlikums atzīt jautājumu par nepieņemamu (Reglamenta 187. pants)
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Pieprasījums atcelt Jørn Dohrmann imunitāti (balsošana)
  7.2.Pārstāvības prasības patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai ***I (balsošana)
  7.3.Protokols ES un Izraēlas Eiropas un Vidusjūras valstu nolīgumam (Horvātijas pievienošanās) *** (balsošana)
  7.4.ES un Uzbekistānas visaptverošais nolīgums (balsošana)
  7.5.Sezonālās laika maiņas pārtraukšana ***I (balsošana)
  7.6.Kopīgi noteikumi attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu ***I (balsošana)
  7.7.Elektroenerģijas iekšējais tirgus ***I (balsošana)
  7.8.Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra ***I (balsošana)
  7.9.Riskgatavība elektroenerģijas sektorā ***I (balsošana)
  7.10.Riepu marķēšana attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem ***I (balsošana)
  7.11.Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū ***I (balsošana)
  7.12.Digitālā satura piegādes un digitālo pakalpojumu sniegšanas līgumi ***I (balsošana)
  7.13.Preču pārdošanas līgumi ***I (balsošana)
  7.14.Zveja Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā ***I (balsošana)
  7.15.Ziņošanas pienākumu pielāgošana vides politikas jomā ***I (balsošana)
  7.16.Īpašie noteikumi par maksimālajiem garumiem kabīņu gadījumā ***I (balsošana)
  7.17.Mazoglekļa un labvēlīgas oglekļa ietekmes etaloni ***I (balsošana)
  7.18.Īpaši noteikumi attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg) ***I (balsošana)
  7.19.Afrikāņu izcelsmes cilvēku pamattiesības (balsošana)
  7.20.Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu (balsošana)
  7.21.ES un Šveices Institucionālās sistēmas nolīgums (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Sēdes atsākšana
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana (debates)
 13.Balsošanas laiks
  13.1.ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un izpildaģentūras (balsošana)
  13.2.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (balsošana)
  13.3.ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9., 10. un 11. EAF (balsošana)
  13.4.ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments (balsošana)
  13.5.ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (balsošana)
  13.6.ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa (balsošana)
  13.7.ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta (balsošana)
  13.8.ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (balsošana)
  13.9.ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Reģionu komiteja (balsošana)
  13.10.ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests (balsošana)
  13.11.ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds (balsošana)
  13.12.ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (balsošana)
  13.13.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: ES aģentūru sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole (balsošana)
  13.14.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) (balsošana)
  13.15.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) birojs (balsošana)
  13.16.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT) (balsošana)
  13.17.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) (balsošana)
  13.18.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL) (balsošana)
  13.19.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) (balsošana)
  13.20.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (balsošana)
  13.21.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBI) (balsošana)
  13.22.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) (balsošana)
  13.23.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) (balsošana)
  13.24.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EEA) (balsošana)
  13.25.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA) (balsošana)
  13.26.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) (balsošana)
  13.27.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) (balsošana)
  13.28.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) (balsošana)
  13.29.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) (balsošana)
  13.30.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) (balsošana)
  13.31.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) (balsošana)
  13.32.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) (balsošana)
  13.33.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) (balsošana)
  13.34.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA) (balsošana)
  13.35.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (ESMA) (balsošana)
  13.36.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF) (balsošana)
  13.37.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) (balsošana)
  13.38.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) (balsošana)
  13.39.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra (balsošana)
  13.40.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) (balsošana)
  13.41.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tiesu sadarbības vienība (Eurojust) (balsošana)
  13.42.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols) (balsošana)
  13.43.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) (balsošana)
  13.44.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex) (balsošana)
  13.45.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA) (balsošana)
  13.46.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — biorūpniecības kopuzņēmums (BBI) (balsošana)
  13.47.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums Clean Sky 2 (balsošana)
  13.48.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai" (ECSEL) (balsošana)
  13.49.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” (FCH2) (balsošana)
  13.50.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” (IMI) (balsošana)
  13.51.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Starptautiskā kodolsintēzes enerģijas organizācija (ITER) (balsošana)
  13.52.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR kopuzņēmums (balsošana)
  13.53.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums Shift2Rail (balsošana)
 14.Balsojumu skaidrojumi
 15.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 16.Sēdes atsākšana
 17.Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants) (turpmākie pasākumi)
 18.Emisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem ***I (debates)
 19.Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta izveide ***I (debates)
 20.Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA III) ***I (debates)
 21.Stāvoklis Alžīrijā (debates)
 22.Krievijas Federācijas piecus gadus ilgā nelegālā Krimas okupācija (debates)
 23.Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (debates)
 24.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi
 25.Nākamās sēdes darba kārtība
 26.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Axel Voss (A8-0245/2018).

Pirmās debates notika 2018. gada 11. septembrī (11.9.2018. protokola 12. punkts).
Saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu 2018. gada 12. septembrī jautājums tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai, lai risinātu iestāžu sarunas (12.9.2018. protokola 6.4. punkts).

Axel Voss iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Nicola Danti (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Mariya Gabriel (Komisijas locekle).

Uzstājās Zdzisław Krasnodębski (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Marc Joulaud (CULT komitejas atzinuma sagatavotājs), Michał Boni (LIBE komitejas atzinuma sagatavotājs), Pavel Svoboda PPE grupas vārdā, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D grupas vārdā, Sajjad Karim ECR grupas vārdā, Jens Rohde – par debašu vadīšanu (sēdes vadītāja sniedza precizējumus), Jean-Marie Cavada ALDE grupas vārdā, Julia Reda Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Daniel Caspary un Jens Rohde, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā, Jonathan Arnott EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marie-Christine Boutonnet ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Sabine Verheyen, Virginie Rozière, Kosma Złotowski, Jens Rohde, Helga Trüpel, Martina Michels, Gerard Batten, Dobromir Sośnierz, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Dennis Radtke, Bernd Lucke, Yana Toom, Max Andersson, Patrick Le Hyaric, Stanisław Żółtek, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Bogdan Andrzej Zdrojewski un Jean-Marie Cavada, Massimiliano Salini, Giorgos Grammatikakis, Richard Sulík, Franc Bogovič, José Blanco López, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Paul Rübig un Marisa Matias, Santiago Fisas Ayxelà un Evelyn Regner.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Kateřina Konečná, Juan Fernando López Aguilar, António Marinho e Pinto, João Pimenta Lopes, Henna Virkkunen, Evelyne Gebhardt, Silvia Costa, José Inácio Faria, Maria Grapini, Nicola Caputo, Clara Eugenia Aguilera García un Julie Ward.

Uzstājās Andrus Ansip (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Axel Voss.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 26.3.2019. protokola 7.11. punkts.


3. Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019).

Andrea Cozzolino iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Jan Olbrycht (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Derek Vaughan (CONT komitejas atzinuma sagatavotājs), Kateřina Konečná (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja), Bogdan Andrzej Zdrojewski (CULT komitejas atzinuma sagatavotājs), Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Raffaele Fitto ECR grupas vārdā, Iskra Mihaylova ALDE grupas vārdā, Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā, Martina Michels GUE/NGL grupas vārdā, Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Olaf Stuger ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lambert van Nistelrooij, Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Daniel Buda, Louis-Joseph Manscour, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tonino Picula, Kerstin Westphal un Iratxe García Pérez (LIBE komitejas atzinuma sagatavotāja).

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Krzysztof Hetman, Jude Kirton-Darling, Ivana Maletić un Juan Fernando López Aguilar.

Uzstājās Věra Jourová un Andrea Cozzolino.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 27.3.2019. protokola 18.4. punkts.


4. Digitālā satura piegādes un digitālo pakalpojumu sniegšanas līgumi ***I - Preču pārdošanas līgumi ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažiem digitālā satura piegādes līgumu aspektiem [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja - Juridiskā komiteja. Referenti: Evelyne Gebhardt un Axel Voss (A8-0375/2017).

Ziņojums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažiem preču pārdošanas līgumu aspektiem, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/22/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Pascal Arimont (A8-0043/2018).

Evelyne Gebhardt, Axel Voss un Pascal Arimont iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Heidi Hautala (JURI komitejas atzinuma sagatavotāja), Eva Maydell PPE grupas vārdā, Virginie Rozière S&D grupas vārdā, Daniel Dalton ECR grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Marco Zullo EFDD grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Carlos Coelho, Lucy Anderson, Antanas Guoga, Christel Schaldemose un Dariusz Rosati.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová un Maria Grapini.

Uzstājās Věra Jourová, Evelyne Gebhardt, Axel Voss un Pascal Arimont.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 26.3.2019. protokola 7.12. punkts un 26.3.2019. protokola 7.13. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta, līdz sākās balsošanas laiks.)

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs


5. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.32.


6. Priekšlikums atzīt jautājumu par nepieņemamu (Reglamenta 187. pants)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka saskaņā ar Reglamenta 187. panta 1. punktu no deputātiem, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, ir saņēmis paziņojumu par ieceri iesniegt priekšlikumu atzīt par nepieņemamu kopīgo debašu sākšanu par Mobilitātes paketi, kas iekļautas nākamās dienas rīta cēliena darba kārtībā un attiecas uz Merja Kyllönen (A8-0206/2018) un Wim van de Camp (A8-0205/2018) ziņojumiem.

Balsojums par šo priekšlikumu notiks pēc tā izklāsta.


7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi Parlamenta tīmekļa vietnē.


7.1. Pieprasījums atcelt Jørn Dohrmann imunitāti (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Jørn Dohrmann imunitāti [2018/2277(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referente: Evelyn Regner (A8-0178/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0221).


7.2. Pārstāvības prasības patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pārstāvības prasībām patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai un Direktīvas 2009/22/EK atcelšanu [COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Geoffroy Didier (A8-0447/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0222).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


7.3. Protokols ES un Izraēlas Eiropas un Vidusjūras valstu nolīgumam (Horvātijas pievienošanās) *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu Eiropas un Vidusjūras valstu nolīgumam, ar ko izveido apvienību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai [09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0223).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


7.4. ES un Uzbekistānas visaptverošais nolīgums (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos attiecībā uz sarunām par ES un Uzbekistānas jauno visaptverošo nolīgumu [2018/2236(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: David McAllister (A8-0149/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

IETEIKUMA PROJEKTS

Uzskatāms par pieņemtu (P8_TA(2019)0224).


7.5. Sezonālās laika maiņas pārtraukšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko pārtrauc sezonālo laika maiņu un atceļ Direktīvu 2000/84/EK [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Marita Ulvskog (A8-0169/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0225).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


7.6. Kopīgi noteikumi attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Jerzy Buzek (A8-0044/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0226).

KOMISIJAS PAZIŅOJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0226).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


7.7. Elektroenerģijas iekšējais tirgus ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Jerzy Buzek (A8-0042/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0227).

KOMISIJAS PAZIŅOJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0227).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


7.8. Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūru (pārstrādāta redakcija) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0228).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


7.9. Riskgatavība elektroenerģijas sektorā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par riskgatavību elektroenerģijas sektorā un ar ko atceļ Direktīvu 2005/89/EK [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Flavio Zanonato (A8-0039/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0229).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


7.10. Riepu marķēšana attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem un Regulas (EK) Nr. 1222/2009 atcelšanu [COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Michał Boni (A8-0086/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0230).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


7.11. Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Axel Voss (A8-0245/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

Uzstājās Evelyn Regner (pārstāvot deputātus, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu), pieprasot, lai pirms balsošanas par provizorisko vienošanos notiktu balsošana par grozījumiem saskaņā ar Reglamanta 59. panta 3. punktu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (312 par, 317 pret, 24 atturas).

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0231).

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0231).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Michel Reimon (sēdes vadītājs sniedza precizējumus).


7.12. Digitālā satura piegādes un digitālo pakalpojumu sniegšanas līgumi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažiem digitālā satura piegādes līgumu aspektiem [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja - Juridiskā komiteja. Referenti: Evelyne Gebhardt un Axel Voss (A8-0375/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0232).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


7.13. Preču pārdošanas līgumi ***I (balsošana)

Ziņojums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažiem preču pārdošanas līgumu aspektiem, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/22/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Pascal Arimont (A8-0043/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0233).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


7.14. Zveja Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1343/2011 par atsevišķiem noteikumiem attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā [COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Linnéa Engström (A8-0381/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0234).

KOMISIJAS PAZIŅOJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0234).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


7.15. Ziņošanas pienākumu pielāgošana vides politikas jomā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ziņošanas pienākumu pielāgošanu vides politikas jomā un ar ko tāpēc groza Direktīvu 86/278/EEK, Direktīvu 2002/49/EK, Direktīvu 2004/35/EK, Direktīvu 2007/2/EK, Direktīvu 2009/147/EK un Direktīvu 2010/63/ES, Regulu (EK) Nr. 166/2006 un Regulu (ES) Nr. 995/2010, kā arī Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2173/2005 [COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0235).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


7.16. Īpašie noteikumi par maksimālajiem garumiem kabīņu gadījumā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Padomes Direktīvu 96/53/EK groza attiecībā uz termiņu īpašo noteikumu par maksimālajiem garumiem īstenošanai tādu kabīņu gadījumā, kas uzlabo aerodinamikas rādītājus, energoefektivitāti un drošības rādītājus [COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Karima Delli (A8-0042/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0236).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


7.17. Mazoglekļa un labvēlīgas oglekļa ietekmes etaloni ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2016/1011 attiecībā uz mazoglekļa un labvēlīgas oglekļa ietekmes etaloniem [COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Neena Gill (A8-0483/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0237).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Neena Gill (referente).


7.18. Īpaši noteikumi attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par īpašiem noteikumiem attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg), kas saņem atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un ārējās finansēšanas instrumentiem [COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Pascal Arimont (A8-0470/2018).

Debates notika 2019. gada 15. janvārī (15.1.2019. protokola 21. punkts).
Saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu 2019. gada 16. janvārī jautājums tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai, lai risinātu iestāžu sarunas (16.1.2019. protokola 12.8. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts.)

PIRMĀ LASĪJUMA PABEIGŠANA

Apstiprināts (P8_TA(2019)0238).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Pascal Arimont (referents).


7.19. Afrikāņu izcelsmes cilvēku pamattiesības (balsošana)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000022/2019) un kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Komisijai: Afrikāņu izcelsmes cilvēku pamattiesības (B8-0016/2019).

Debates notika 2019. gada 14. martā (14.3.2019. protokola 17. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Claude Moraes LIBE komitejas vārdā par afrikāņu izcelsmes cilvēku pamattiesībām Eiropā (2018/2899(RSP)) (B8-0212/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0239).


7.20. Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu (balsošana)

Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu [2018/2121(INI)] - Īpašā komiteja finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos. Referenti: Jeppe Kofod un Luděk Niedermayer (A8-0170/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0240).


7.21. ES un Šveices Institucionālās sistēmas nolīgums (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par institucionālās sistēmas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju [2018/2262(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts.)

IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0241).

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks


8. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Marita Ulvskog ziņojums - A8-0169/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Hilde Vautmans, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Daniel Hannan, Seán Kelly, Dobromir Sośnierz un Stanislav Polčák.

Jerzy Buzek ziņojums - A8-0044/2018
Xabier Benito Ziluaga, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miapetra Kumpula-Natri, Seán Kelly, Stanislav Polčák un Danuta Jazłowiecka.

Jerzy Buzek ziņojums - A8-0042/2018
Adam Szejnfeld.

Axel Voss ziņojums - A8-0245/2018
Babette Winter, Maria Spyraki, Michael Detjen, Igor Šoltes, Thomas Mann, Momchil Nekov, Isabella Adinolfi, Reinhard Bütikofer, Marian Harkin, Younous Omarjee, Seán Kelly, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák un Andrejs Mamikins.

Afrikāņu izcelsmes cilvēku pamattiesības - B8-0212/2019
Cécile Kashetu Kyenge.

Jeppe Kofod un Luděk Niedermayer ziņojums - A8-0170/2019
Monica Macovei, Alex Mayer, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Dariusz Rosati, Danuta Jazłowiecka un Paloma López Bermejo.


9. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Plenārsēde”\ “Plenārsēdes”\ Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.22.)

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks


10. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.01.


11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana (debates)

ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un izpildaģentūras
Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa – Komisija un izpildaģentūras [2018/2166(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi
Ziņojums par Revīzijas palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi [COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019).

ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9., 10. un 11. EAF
Ziņojums par astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Marco Valli (A8-0107/2019).

ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments
Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — Eiropas Parlaments [2018/2167(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Claudia Schmidt (A8-0108/2019).

ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome
Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome [COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Arndt Kohn (A8-0096/2019).

ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa
Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa [COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Arndt Kohn (A8-0098/2019).

ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta
Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa – Revīzijas palāta [COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. ReferentsReferente: Arndt Kohn (A8-0097/2019).

ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja [COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Arndt Kohn (A8-0100/2019).

ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Reģionu komiteja
Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa – Reģionu komiteja [COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Arndt Kohn (A8-0101/2019).

ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests
Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa – Eiropas Ārējās darbības dienests [COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Arndt Kohn (A8-0109/2019).

ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds
Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa – Eiropas Ombuds [COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Arndt Kohn (A8-0099/2019).

ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs [2018/2175(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Arndt Kohn (A8-0116/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: ES aģentūru sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole
Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole [COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER)
Ziņojums par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) birojs
Ziņojums par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) biroja 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT)
Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra (CDT) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)
Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2018/2178(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL)
Ziņojums par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (CEPOL) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2018/2194(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)
Ziņojums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2018/2189(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)
Ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBI)
Ziņojums par Eiropas Banku iestādes (EBI) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2018/2202(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)
Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)
Ziņojums par Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2018/2198(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EEA)
Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras (EVA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2018/2182(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)
Ziņojums par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras (EFCA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2018/2197(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)
Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)
Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2018/2201(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI)
Ziņojums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)
Ziņojums par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)
Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)
Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)
Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras (EMSA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)
Ziņojums par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA)
Ziņojums par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (ERA) (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (ESMA)
Ziņojums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF)
Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda (ETF) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)
Ziņojums par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (tagad Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā) (eu-LISA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)
Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU-OSHA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra
Ziņojums par Euratom Apgādes aģentūras (ESA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2018/2199(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)
Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tiesu sadarbības vienība (Eurojust)
Ziņojums par Eurojust 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols)
Ziņojums par Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) (līdz 2017. gada 1. maijam: Eiropas Policijas birojs) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)
Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex)
Ziņojums par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2018/2195(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA)
Ziņojums par Eiropas GNSS aģentūras (GSA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — biorūpniecības kopuzņēmums (BBI)
Ziņojums par biorūpniecības kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Martina Dlabajová (A8-0103/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums Clean Sky 2
Ziņojums par kopuzņēmuma Clean Sky 2 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Martina Dlabajová (A8-0095/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai" (ECSEL)
Ziņojums par kopuzņēmuma ECSEL 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Martina Dlabajová (A8-0102/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” (FCH2)
Ziņojums par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Martina Dlabajová (A8-0105/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” (IMI)
Ziņojums par kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Martina Dlabajová (A8-0104/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Starptautiskā kodolsintēzes enerģijas organizācija (ITER)
Ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2018/2211(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Martina Dlabajová (A8-0126/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR kopuzņēmums
Ziņojums par SESAR kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Martina Dlabajová (A8-0118/2019).

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums Shift2Rail
Ziņojums par kopuzņēmuma Shift2Rail 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Martina Dlabajová (A8-0163/2019).

Inés Ayala Sender, Marco Valli, Claudia Schmidt, Arndt Kohn, Petri Sarvamaa un Martina Dlabajová iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās George Ciamba (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs), Günther Oettinger (Komisijas loceklis) un Klaus-Heiner Lehne (Revīzijas palātas priekšsēdētājs).

Uzstājās Neena Gill (AFET komitejas atzinuma sagatavotāja), Innocenzo Leontini (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs), Iskra Mihaylova (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Marijana Petir (AGRI komitejas atzinuma sagatavotāja), Alain Cadec (PECH komitejas atzinuma sagatavotājs), José Blanco López (PECH komitejas atzinuma sagatavotājs), Bogdan Andrzej Zdrojewski (CULT komitejas atzinuma sagatavotājs), Romeo Franz (LIBE komitejas atzinuma sagatavotājs), Malin Björk (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Ingeborg Gräßle PPE grupas vārdā, Gilles Pargneaux S&D grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Martina Dlabajová ALDE grupas vārdā, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā, Dennis de Jong GUE/NGL grupas vārdā, Jonathan Bullock EFDD grupas vārdā, Angelo Ciocca ENF grupas vārdā, Tomáš Zdechovský, Miroslav Poche, Monica Macovei, Nedzhmi Ali, Indrek Tarand, Luke Ming Flanagan, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Caterina Chinnici, Raffaele Fitto, Joachim Zeller un Eric Andrieu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák.

Uzstājās Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, George Ciamba, Inés Ayala Sender, Marco Valli, Claudia Schmidt, Arndt Kohn, Petri Sarvamaa un Martina Dlabajová.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 26.3.2019. protokola 13.1. punkts, 26.3.2019. protokola 13.2. punkts, 26.3.2019. protokola 13.3. punkts, 26.3.2019. protokola 13.4. punkts, 26.3.2019. protokola 13.5. punkts, 26.3.2019. protokola 13.6. punkts, 26.3.2019. protokola 13.7. punkts, 26.3.2019. protokola 13.8. punkts, 26.3.2019. protokola 13.9. punkts, 26.3.2019. protokola 13.10. punkts, 26.3.2019. protokola 13.11. punkts, 26.3.2019. protokola 13.12. punkts, 26.3.2019. protokola 13.13. punkts, 26.3.2019. protokola 13.14. punkts, 26.3.2019. protokola 13.15. punkts, 26.3.2019. protokola 13.16. punkts, 26.3.2019. protokola 13.17. punkts, 26.3.2019. protokola 13.18. punkts, 26.3.2019. protokola 13.19. punkts, 26.3.2019. protokola 13.20. punkts, 26.3.2019. protokola 13.21. punkts, 26.3.2019. protokola 13.22. punkts, 26.3.2019. protokola 13.23. punkts, 26.3.2019. protokola 13.24. punkts, 26.3.2019. protokola 13.25. punkts, 26.3.2019. protokola 13.26. punkts, 26.3.2019. protokola 13.27. punkts, 26.3.2019. protokola 13.28. punkts, 26.3.2019. protokola 13.29. punkts, 26.3.2019. protokola 13.30. punkts, 26.3.2019. protokola 13.31. punkts, 26.3.2019. protokola 13.32. punkts, 26.3.2019. protokola 13.33. punkts, 26.3.2019. protokola 13.34. punkts, 26.3.2019. protokola 13.35. punkts, 26.3.2019. protokola 13.36. punkts, 26.3.2019. protokola 13.37. punkts, 26.3.2019. protokola 13.38. punkts, 26.3.2019. protokola 13.39. punkts, 26.3.2019. protokola 13.40. punkts, 26.3.2019. protokola 13.41. punkts, 26.3.2019. protokola 13.42. punkts, 26.3.2019. protokola 13.43. punkts, 26.3.2019. protokola 13.44. punkts, 26.3.2019. protokola 13.45. punkts, 26.3.2019. protokola 13.46. punkts, 26.3.2019. protokola 13.47. punkts, 26.3.2019. protokola 13.48. punkts, 26.3.2019. protokola 13.49. punkts, 26.3.2019. protokola 13.50. punkts, 26.3.2019. protokola 13.51. punkts, 26.3.2019. protokola 13.52. punkts un 26.3.2019. protokola 13.53. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta, līdz sākās balsošanas laiks.)


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

13. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa Parlamenta tīmekļa vietnē.


13.1. ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un izpildaģentūras (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa – Komisija un izpildaģentūras [2018/2166(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 22. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0242).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0242).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


13.2. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (balsošana)

Ziņojums par Revīzijas palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi [COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 23. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0243).

Uzstāšanās

Pervenche Berès pirms balsošanas (sēdes vadītājs sniedza precizējumus).


13.3. ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9., 10. un 11. EAF (balsošana)

Ziņojums par astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Marco Valli (A8-0107/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 24. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0244).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0244).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

Uzstāšanās

Dominique Martin - par balsošanas norisi un Marc Tarabella.


13.4. ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — Eiropas Parlaments [2018/2167(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Claudia Schmidt (A8-0108/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 25. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0245).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0245).


13.5. ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome [COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Arndt Kohn (A8-0096/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 26. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0246).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0246).

Budžeta izpildes un pārskatu apstiprināšana tika atlikta (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu).


13.6. ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa [COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Arndt Kohn (A8-0098/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 27. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0247).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0247).


13.7. ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa – Revīzijas palāta [COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. ReferentsReferente: Arndt Kohn (A8-0097/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 28. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0248).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0248).


13.8. ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja [COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Arndt Kohn (A8-0100/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 29. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0249).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0249).


13.9. ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Reģionu komiteja (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa – Reģionu komiteja [COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Arndt Kohn (A8-0101/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 30. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0250).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0250).


13.10. ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa – Eiropas Ārējās darbības dienests [COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Arndt Kohn (A8-0109/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 31. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0251).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0251).


13.11. ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa – Eiropas Ombuds [COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Arndt Kohn (A8-0099/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 32. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0252).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0252).


13.12. ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs [2018/2175(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Arndt Kohn (A8-0116/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 33. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0253).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0253).


13.13. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: ES aģentūru sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole [COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 34. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0254).


13.14. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) (balsošana)

Ziņojums par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 35. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0255).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0255).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


13.15. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) birojs (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) biroja 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 36. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0256).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0256).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


13.16. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra (CDT) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 37. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0257).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0257).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


13.17. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2018/2178(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 38. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0258).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0258).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


13.18. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (CEPOL) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2018/2194(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 39. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0259).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0259).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


13.19. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2018/2189(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 40. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0260).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0260).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


13.20. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 41. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0261)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0261)

Budžeta izpildes un pārskatu apstiprināšana tika atlikta (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu)


13.21. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBI) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Banku iestādes (EBI) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2018/2202(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 42. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0262).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0262).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


13.22. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 43. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0263).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0263).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


13.23. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2018/2198(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 44. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0264).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0264).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


13.24. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EEA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras (EVA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2018/2182(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 45. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0265).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0265).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


13.25. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras (EFCA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2018/2197(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 46. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0266).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0266).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


13.26. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 47. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0267).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0267).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


13.27. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2018/2201(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 48. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0268).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0268).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


13.28. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 49. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0269).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0269).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


13.29. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 50. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0270).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0270).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


13.30. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 51. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0271).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0271).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


13.31. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 52. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0272).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0272).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


13.32. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras (EMSA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 53. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0273).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0273).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


13.33. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 54. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0274).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0274).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


13.34. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (ERA) (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 55. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0275).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0275).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


13.35. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (ESMA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 56. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0276).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0276).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


13.36. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda (ETF) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 57. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0277).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0277).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


13.37. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (tagad Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā) (eu-LISA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 58. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0278).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0278).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


13.38. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU-OSHA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 59. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0279).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0279).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


13.39. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra (balsošana)

Ziņojums par Euratom Apgādes aģentūras (ESA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2018/2199(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 60. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0280).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0280).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


13.40. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 61. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0281).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0281).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


13.41. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tiesu sadarbības vienība (Eurojust) (balsošana)

Ziņojums par Eurojust 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 62. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0282).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0282).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


13.42. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) (līdz 2017. gada 1. maijam: Eiropas Policijas birojs) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 63. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0283).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0283).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


13.43. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 64. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0284).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0284).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


13.44. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2018/2195(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 65. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0285).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0285).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


13.45. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas GNSS aģentūras (GSA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 66. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0286).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0286).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


13.46. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — biorūpniecības kopuzņēmums (BBI) (balsošana)

Ziņojums par biorūpniecības kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Martina Dlabajová (A8-0103/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 67. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0287).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0287).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


13.47. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums Clean Sky 2 (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma Clean Sky 2 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Martina Dlabajová (A8-0095/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 68. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0288).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0288).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


13.48. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai" (ECSEL) (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma ECSEL 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Martina Dlabajová (A8-0102/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 69. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0289).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0289).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


13.49. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” (FCH2) (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Martina Dlabajová (A8-0105/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 70. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0290).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0290).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


13.50. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” (IMI) (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Martina Dlabajová (A8-0104/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 71. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0291).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0291).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


13.51. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Starptautiskā kodolsintēzes enerģijas organizācija (ITER) (balsošana)

Ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2018/2211(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Martina Dlabajová (A8-0126/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 72. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0292).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0292).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


13.52. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR kopuzņēmums (balsošana)

Ziņojums par SESAR kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Martina Dlabajová (A8-0118/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 73. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0293).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0293).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


13.53. 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums Shift2Rail (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma Shift2Rail 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Martina Dlabajová (A8-0163/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 74. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0294).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0294).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


14. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Mutiski balsojumu skaidrojumi tiks sniegti trešdien, 2019. gada 27. martā.


15. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Plenārsēde”\ “Plenārsēdes”\ Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)

SĒDI VADA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Priekšsēdētāja vietnieks


16. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 18.08.


17. Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants) (turpmākie pasākumi)

Par kļūdu labojumiem P8_TA(2017)0107(COR01) un P8_TA(2017)0108(COR01) paziņoja iepriekšējās dienas plenārsēdē (25.3.2019. protokola 7. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu nav pieprasījuši par tiem balsot, šos kļūdu labojumus uzskata par apstiprinātiem.


18. Emisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par emisiju standartu noteikšanu jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem saistībā ar Savienības integrēto pieeju mazas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanai un ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 715/2007 (pārstrādāta redakcija) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Miriam Dalli (A8-0287/2018).

Debašu norises datums: 2018. gada 2. oktobris (2.10.2018. protokola 15. punkts).

Saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu 2018. gada 3. oktobrī jautājums tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai, lai risinātu iestāžu sarunas (3.10.2018. protokola 9.5. punkts).

Miriam Dalli iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Uzstājās Karima Delli (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja).

Uzstājās Jens Gieseke PPE grupas vārdā, Tiemo Wölken S&D grupas vārdā, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Paul Rübig, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Peter Liese, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Danilo Oscar Lancini ENF grupas vārdā, Peter Liese, Damiano Zoffoli, Peter Lundgren, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Jörg Meuthen, Jytte Guteland, Bernd Kölmel, Pilar Ayuso, Paul Rübig, Christel Schaldemose, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Claudia Schmidt, José Blanco López un Angelika Niebler.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Cristian-Silviu Buşoi un Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Uzstājās Miguel Arias Cañete un Miriam Dalli.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 27.3.2019. protokola 18.5. punkts.


19. Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta izveide ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu [2018/0243(COD)] - Ārlietu komiteja - Attīstības komiteja. Referenti: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel un Charles Goerens (A8-0173/2019).

Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel un Charles Goerens iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Eider Gardiazabal Rubial (BUDG komitejas atzinuma sagatavotāja).

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis).

Uzstājās Marietje Schaake (INTA komitejas atzinuma sagatavotāja), María Teresa Giménez Barbat (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja), Barbara Spinelli (LIBE komitejas atzinuma sagatavotāja), Eleonora Forenza (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), David McAllister PPE grupas vārdā, Norbert Neuser S&D grupas vārdā, Mirja Vehkaperä ALDE grupas vārdā, Michel Reimon Verts/ALE grupas vārdā, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Linda McAvan, Judith Sargentini, Sabine Lösing, Eduard Kukan, Silvia Costa, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei un Alojz Peterle.

SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Enrique Guerrero Salom, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Željana Zovko un Cécile Kashetu Kyenge.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Julie Ward, Jordi Solé un Stanislav Polčák.

Uzstājās Neven Mimica, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel un Charles Goerens.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 27.3.2019. protokola 10.4. punkts.


20. Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA III) ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA III) [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Ārlietu komiteja. Referenti: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra un Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra un Knut Fleckenstein iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Johannes Hahn (Komisijas loceklis).

Uzstājās Ivana Maletić (BUDG komitejas atzinuma sagatavotāja), Joachim Zeller (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Bodil Valero (LIBE komitejas atzinuma sagatavotāja), Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Tonino Picula S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Ilhan Kyuchyuk ALDE grupas vārdā, Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā, Jaromír Kohlíček GUE/NGL grupas vārdā, James Carver EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, David McAllister, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Knut Fleckenstein, Eduard Kukan, Neena Gill, Angelo Ciocca, Alojz Peterle, Laima Liucija Andrikienė un Željana Zovko.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák.

Uzstājās Johannes Hahn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra un Knut Fleckenstein.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 27.3.2019. protokola 10.5. punkts.


21. Stāvoklis Alžīrijā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Alžīrijā (2019/2627(RSP)).

Johannes Hahn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā, Javier Nart ALDE grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā, Jonathan Arnott EFDD grupas vārdā, Jacques Colombier ENF grupas vārdā, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Tokia Saïfi, Javi López, Francisco José Millán Mon un Eugen Freund.

SĒDI VADA: Fabio Massimo CASTALDO
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Ana Gomes un José Inácio Faria.

Uzstājās Johannes Hahn.

Debates tika slēgtas.


22. Krievijas Federācijas piecus gadus ilgā nelegālā Krimas okupācija (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Krievijas Federācijas piecus gadus ilgā nelegālā Krimas okupācija (2019/2671(RSP)).

Johannes Hahn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Elmar Brok PPE grupas vārdā, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Marek Jurek ECR grupas vārdā, Jasenko Selimovic ALDE grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Stanislav Polčák un Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Francisco Assis, Mark Demesmaeker, Neena Gill, Anna Elżbieta Fotyga un Julie Ward.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina un Stanislav Polčák.

Uzstājās Johannes Hahn.

Debates tika slēgtas.


23. Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (debates)

Ziņojums par situāciju pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība [2018/2160(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Brando Benifei (A8-0077/2019).

Brando Benifei iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Johannes Hahn (Komisijas loceklis) Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Elmar Brok PPE grupas vārdā, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā, Miguel Viegas GUE/NGL grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Marek Jurek, Jacques Colombier, Francisco José Millán Mon un László Tőkés.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Julie Ward.

Uzstājās Johannes Hahn un Brando Benifei.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 27.3.2019. protokola 18.19. punkts.


24. Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojumi par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2018. gada septembra sesijā un 2018. gada oktobra otrajā sesijā pieņemtajām rezolūcijām, ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē.


25. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 637.634/OJME).


26. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.30.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Bours, Crowley, Le Pen, Maltese, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 26. jūnijsJuridisks paziņojums