Index 
Notulen
PDF 382kWORD 90k
Dinsdag 26 maart 2019 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt ***I (debat)
 3.Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds ***I (debat)
 4.Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten ***I - Overeenkomsten voor de verkoop van goederen ***I (debat)
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Motie tot niet-ontvankelijkverklaring (artikel 187 van het Reglement)
 7.Stemmingen
  7.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jørn Dohrmann (stemming)
  7.2.Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten ***I (stemming)
  7.3.Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst EU-Israël (toetreding van Kroatië) *** (stemming)
  7.4.Brede overeenkomst EU-Oezbekistan (stemming)
  7.5.Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd ***I (stemming)
  7.6.Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit ***I (stemming)
  7.7.Interne markt voor elektriciteit ***I (stemming)
  7.8.Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators ***I (stemming)
  7.9.Risicoparaatheid in de elektriciteitssector ***I (stemming)
  7.10.Etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters ***I (stemming)
  7.11.Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt ***I (stemming)
  7.12.Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten ***I (stemming)
  7.13.Overeenkomsten voor de verkoop van goederen ***I (stemming)
  7.14.Visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee) ***I (stemming)
  7.15.Onderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op het gebied van milieubeleid ***I (stemming)
  7.16.Speciale voorschriften voor de maximumlengte van cabines ***I (stemming)
  7.17.Koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans ***I (stemming)
  7.18.Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ***I (stemming)
  7.19.Grondrechten van mensen van Afrikaanse afkomst (stemming)
  7.20.Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking (stemming)
  7.21.Institutionele kaderovereenkomst EU-Zwitserland (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Kwijting 2017 (debat)
 13.Stemmingen
  13.1.Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen (stemming)
  13.2.Kwijting 2017: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2017 (stemming)
  13.3.Kwijting 2017: Algemene begroting EU – 8e, 9e, 10e en 11e EOF (stemming)
  13.4.Kwijting 2017: Algemene begroting EU – Europees Parlement (stemming)
  13.5.Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad (stemming)
  13.6.Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Hof van Justitie (stemming)
  13.7.Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Rekenkamer (stemming)
  13.8.Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité (stemming)
  13.9.Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Comité van de Regio's (stemming)
  13.10.Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Dienst voor extern optreden (stemming)
  13.11.Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman (stemming)
  13.12.Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (stemming)
  13.13.Kwijting 2017: Prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen (stemming)
  13.14.Kwijting 2017: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) (stemming)
  13.15.Kwijting 2017: Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) (stemming)
  13.16.Kwijting 2017: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) (stemming)
  13.17.Kwijting 2017: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (stemming)
  13.18.Kwijting 2017: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) (stemming)
  13.19.Kwijting 2017: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) (stemming)
  13.20.Kwijting 2017: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (stemming)
  13.21.Kwijting 2017: Europese Bankautoriteit (EBA) (stemming)
  13.22.Kwijting 2017: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (stemming)
  13.23.Kwijting 2017: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (stemming)
  13.24.Kwijting 2017: Europees Milieuagentschap (EEA) (stemming)
  13.25.Kwijting 2017: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) (stemming)
  13.26.Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (stemming)
  13.27.Kwijting 2017: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) (stemming)
  13.28.Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (stemming)
  13.29.Kwijting 2017: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (stemming)
  13.30.Kwijting 2017: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) (stemming)
  13.31.Kwijting 2017: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) (stemming)
  13.32.Kwijting 2017: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) (stemming)
  13.33.Kwijting 2017: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) (stemming)
  13.34.Kwijting 2017: Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA) (stemming)
  13.35.Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (stemming)
  13.36.Kwijting 2017: Europese Stichting voor opleiding (ETF) (stemming)
  13.37.Kwijting 2017: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) (stemming)
  13.38.Kwijting 2017: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) (stemming)
  13.39.Kwijting 2017: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA) (stemming)
  13.40.Kwijting 2017: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (stemming)
  13.41.Kwijting 2017: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) (stemming)
  13.42.Kwijting 2017: Europese Politiedienst (Europol) (stemming)
  13.43.Kwijting 2017: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) (stemming)
  13.44.Kwijting 2017: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) (stemming)
  13.45.Kwijting 2017: Europees GNSS-Agentschap (GSA) (stemming)
  13.46.Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI) (stemming)
  13.47.Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 (stemming)
  13.48.Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming elektronische componenten en systemen voor Europees leiderschap (Ecsel) (stemming)
  13.49.Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH 2) (stemming)
  13.50.Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (IMI 2) (stemming)
  13.51.Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (stemming)
  13.52.Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar (stemming)
  13.53.Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (S2R) (stemming)
 14.Stemverklaringen
 15.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 16.Hervatting van de vergadering
 17.Rectificaties (artikel 231 van het Reglement) (gegeven uitvoering)
 18.Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen ***I (debat)
 19.Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking ***I (debat)
 20.Instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) ***I (debat)
 21.Situatie in Algerije (debat)
 22.Vijf jaar illegale bezetting van de Krim door de Russische Federatie (debat)
 23.Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (debat)
 24.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 25.Agenda van de volgende vergadering
 26.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 9.00 uur geopend.


2. Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over auteursrechten in de digitale eengemaakte markt [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Axel Voss (A8-0245/2018)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 11 september 2018 (punt 12 van de notulen van 11.9.2018).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 12 september 2018 (punt 6.4 van de notulen van 12.9.2018).

Axel Voss leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Nicola Danti (rapporteur voor advies van de commissie IMCO).

Het woord wordt gevoerd doorMariya Gabriel (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Zdzisław Krasnodębski (rapporteur voor advies van de commissie ITRE), Marc Joulaud (rapporteur voor advies van de commissie CULT), Michał Boni (rapporteur voor advies van de commissie LIBE), Pavel Svoboda, namens de PPE-Fractie, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de S&D-Fractie, Sajjad Karim, namens de ECR-Fractie, Jens Rohde, over het verloop van het debat (de Voorzitter geeft een toelichting), Jean-Marie Cavada, namens de ALDE-Fractie, Julia Reda, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Daniel Caspary en Jens Rohde, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marie-Christine Boutonnet, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Sabine Verheyen, Virginie Rozière, Kosma Złotowski, Jens Rohde, Helga Trüpel, Martina Michels, Gerard Batten, Dobromir Sośnierz, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dennis Radtke, Bernd Lucke, Yana Toom, Max Andersson, Patrick Le Hyaric, Stanisław Żółtek, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Bogdan Andrzej Zdrojewski en Jean-Marie Cavada, Massimiliano Salini, Giorgos Grammatikakis, Richard Sulík, Franc Bogovič, José Blanco López, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Paul Rübig en Marisa Matias, Santiago Fisas Ayxelà en Evelyn Regner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kateřina Konečná, Juan Fernando López Aguilar, António Marinho e Pinto, João Pimenta Lopes, Henna Virkkunen, Evelyne Gebhardt, Silvia Costa, José Inácio Faria, Maria Grapini, Nicola Caputo, Clara Eugenia Aguilera García en Julie Ward.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie).

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd doorAxel Voss.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.11 van de notulen van 26.3.2019.


3. Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

Andrea Cozzolino leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jan Olbrycht (rapporteur voor advies van de commissie BUDG), Derek Vaughan (rapporteur voor advies van de commissie CONT), Kateřina Konečná (rapporteur voor advies van de commissie ENVI), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (rapporteur voor advies van de commissie TRAN), Bogdan Andrzej Zdrojewski (rapporteur voor advies van de commissie CULT), Ramón Luis Valcárcel Siso, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie, Iskra Mihaylova, namens de ALDE-Fractie, Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie, Martina Michels, namens de GUE/NGL-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Olaf Stuger, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lambert van Nistelrooij, Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Daniel Buda, Louis-Joseph Manscour, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tonino Picula, Kerstin Westphal en Iratxe García Pérez (rapporteur voor advies van de commissie LIBE).

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Krzysztof Hetman, Jude Kirton-Darling, Ivana Maletić en Juan Fernando López Aguilar.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Andrea Cozzolino.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 18.4 van de notulen van 27.3.2019.


4. Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten ***I - Overeenkomsten voor de verkoop van goederen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming - Commissie juridische zaken. Rapporteurs: Evelyne Gebhardt en Axel Voss (A8-0375/2017)

Verslag over het gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2009/22/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

Evelyne Gebhardt, Axel Voss en Pascal Arimont geven toelichting bij de verslagen.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Heidi Hautala (rapporteur voor advies van de commissie JURI), Eva Maydell, namens de PPE-Fractie, Virginie Rozière, namens de S&D-Fractie, Daniel Dalton, namens de ECR-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Marco Zullo, namens de EFDD-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Carlos Coelho, Lucy Anderson, Antanas Guoga, Christel Schaldemose en Dariusz Rosati.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová, Evelyne Gebhardt, Axel Voss en Pascal Arimont.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.12 van de notulen van 26.3.2019 en punt 7.13 van de notulen van 26.3.2019.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken in afwachting van de stemmingen.)

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter


5. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.32 uur hervat.


6. Motie tot niet-ontvankelijkverklaring (artikel 187 van het Reglement)

De Voorzitter verklaart dat hij overeenkomstig artikel 187, lid 1, van het Reglement, door een aantal leden dat ten minste de lage drempel bereikt in kennis is gesteld van hun voornemen om een motie tot niet-ontvankelijkverklaring in te dienen bij de opening van het gemeenschappelijk debat over het "mobiliteitspakket", dat op de agenda staat voor morgenochtend, met betrekking tot de verslagen van Merja Kyllönen (A8-0206/2018) en Wim van de Camp (A8-0205/2018).

De stemming over deze motie zal plaatsvinden na de toelichtingen bij de verslagen.


7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


7.1. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jørn Dohrmann (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Jørn Dohrmann [2018/2277(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0178/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0221)


7.2. Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG [COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0222)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


7.3. Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst EU-Israël (toetreding van Kroatië) *** (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0223)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


7.4. Brede overeenkomst EU-Oezbekistan (stemming)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de nieuwe brede overeenkomst tussen de EU en Oezbekistan [2018/2236(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: David McAllister (A8-0149/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPAANBEVELING

Geacht te zijn goedgekeurd (P8_TA(2019)0224)


7.5. Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0225)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


7.6. Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (herschikking) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0226)

VERKLARINGEN VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0226)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


7.7. Interne markt voor elektriciteit ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interne markt voor elektriciteit (herschikking) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0227)

VERKLARINGEN VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0227)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


7.8. Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (herschikking) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0228)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


7.9. Risicoparaatheid in de elektriciteitssector ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende risicoparaatheid in de elektriciteitssector en tot intrekking van Richtlijn 2005/89/EG [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0229)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


7.10. Etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1222/2009 [COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Michał Boni (A8-0086/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0230)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


7.11. Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over auteursrechten in de digitale eengemaakte markt [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

Het woord wordt gevoerd door Evelyn Regner (als vertegenwoordiger van leden die ten minste de lage drempel bereiken) met het verzoek om de amendementen in stemming te brengen vóór het voorlopige akkoord, overeenkomstig artikel 59, lid 3, van het Reglement.

Bij HS (312 voor, 317 tegen, 24 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0231)

VERKLARING VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0231)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord werd gevoerd door:

Michel Reimon vóór de stemming (de Voorzitter geeft een toelichting).


7.12. Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming - Commissie juridische zaken. Rapporteurs: Evelyne Gebhardt en Axel Voss (A8-0375/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0232)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


7.13. Overeenkomsten voor de verkoop van goederen ***I (stemming)

Verslag over het gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2009/22/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0233)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


7.14. Visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1343/2011 tot vaststelling van een aantal bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean – Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee) [COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0234)

VERKLARINGEN VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0234)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


7.15. Onderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op het gebied van milieubeleid ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op het gebied van milieubeleid en tot wijziging van Richtlijnen 86/278/EEG, 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG en 2010/63/EU, Verordeningen (EG) nr. 166/2006 en (EU) nr. 995/2010 en Verordeningen (EG) nr. 338/97 en (EG) nr. 2173/2005 van de Raad [COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0235)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


7.16. Speciale voorschriften voor de maximumlengte van cabines ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG van de Raad wat betreft de termijn voor de uitvoering van de speciale voorschriften voor de maximumlengte in het geval dat cabines betere prestaties op het vlak van aerodynamica, energie-efficiëntie en veiligheid leveren [COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Karima Delli (A8-0042/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0236)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


7.17. Koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 inzake koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans [COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Neena Gill (A8-0483/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0237)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord wordt gevoerd door:

Neena Gill (rapporteur) vóór de stemming.


7.18. Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor extern optreden [COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Het debat heeft plaatsgevonden op 15 januari 2019 (punt 21 van de notulen van 15.1.2019). De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie, met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, op 16 januari 2019 (punt 12.8 van de notulen van 16.1.2019).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

BEËINDIGING VAN DE EERSTE LEZING

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0238)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord werd gevoerd door:

Pascal Arimont (rapporteur) vóór de stemming.


7.19. Grondrechten van mensen van Afrikaanse afkomst (stemming)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000022/2019) van Claude Moraes, namens de commissie LIBE, aan de Commissie: Grondrechten van mensen van Afrikaanse afkomst (B8-0016/2019)

Het debat heeft plaatsgevonden op 14 maart 2019 (punt 17 van de notulen van 14.3.2019).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Claude Moraes, namens de commissie LIBE, over de mensenrechten van mensen van Afrikaanse afkomst in Europa (2018/2899(RSP)) (B8-0212/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0239)


7.20. Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking (stemming)

Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking [2018/2121(INI)] - Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking. Rapporteurs: Jeppe Kofod en Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0240)


7.21. Institutionele kaderovereenkomst EU-Zwitserland (stemming)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de institutionele kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat [2018/2262(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

ONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (P8_TA(2019)0241)

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
ondervoorzitter


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Marita Ulvskog - A8-0169/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Hilde Vautmans, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Daniel Hannan, Seán Kelly, Dobromir Sośnierz en Stanislav Polčák

Verslag Jerzy Buzek - A8-0044/2018
Xabier Benito Ziluaga, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miapetra Kumpula-Natri, Seán Kelly, Stanislav Polčák en Danuta Jazłowiecka

Verslag Jerzy Buzek - A8-0042/2018
Adam Szejnfeld

Verslag Axel Voss - A8-0245/2018
Babette Winter, Maria Spyraki, Michael Detjen, Igor Šoltes, Thomas Mann, Momchil Nekov, Isabella Adinolfi, Reinhard Bütikofer, Marian Harkin, Younous Omarjee, Seán Kelly, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák en Andrejs Mamikins

Grondrechten van mensen van Afrikaanse afkomst - B8-0212/2019
Cécile Kashetu Kyenge

Verslag Jeppe Kofod en Luděk Niedermayer - A8-0170/2019
Monica Macovei, Alex Mayer, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Dariusz Rosati, Danuta Jazłowiecka en Paloma López Bermejo.


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website van het Parlement "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming).

De elektronische versie zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 14.22 uur onderbroken.)

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter


10. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.01 uur hervat.


11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


12. Kwijting 2017 (debat)

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen [2018/2166(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

Kwijting 2017: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2017
Verslag over de speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

Kwijting 2017: Algemene begroting EU – 8e, 9e, 10e en 11e EOF
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marco Valli (A8-0107/2019)

Kwijting 2017: Algemene begroting EU – Europees Parlement
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling I – Europees Parlement [2018/2167(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling II - Europese Raad en Raad [COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Hof van Justitie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling IV – Hof van Justitie [COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Rekenkamer
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling V - Rekenkamer [COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité [COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Comité van de Regio's
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling VII – Comité van de Regio's [COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Dienst voor extern optreden
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling X - Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) [COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling VIII - Europese Ombudsman [COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming [2018/2175(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

Kwijting 2017: Prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017: prestaties, financieel beheer en controle [COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

Kwijting 2017: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

Kwijting 2017: Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

Kwijting 2017: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

Kwijting 2017: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2017 [2018/2178(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

Kwijting 2017: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) voor het begrotingsjaar 2017 [2018/2194(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

Kwijting 2017: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) voor het begrotingsjaar 2017 [2018/2189(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

Kwijting 2017: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

Kwijting 2017: Europese Bankautoriteit (EBA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit (EBA) voor het begrotingsjaar 2017 [2018/2202(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

Kwijting 2017: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

Kwijting 2017: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) voor het begrotingsjaar 2017 [2018/2198(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

Kwijting 2017: Europees Milieuagentschap (EEA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap (EEA) voor het begrotingsjaar 2017 [2018/2182(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

Kwijting 2017: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) voor het begrotingsjaar 2017 [2018/2197(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

Kwijting 2017: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) voor het begrotingsjaar 2017 [2018/2201(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

Kwijting 2017: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

Kwijting 2017: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

Kwijting 2017: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

Kwijting 2017: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

Kwijting 2017: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

Kwijting 2017: Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau (ERA) (voortaan Spoorwegbureau van de Europese Unie) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

Kwijting 2017: Europese Stichting voor opleiding (ETF)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding (ETF) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

Kwijting 2017: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar (voortaan Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht) (eu-LISA) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

Kwijting 2017: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

Kwijting 2017: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA) voor het begrotingsjaar 2017 [2018/2199(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

Kwijting 2017: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

Kwijting 2017: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

Kwijting 2017: Europese Politiedienst (Europol)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) (voor 1 mei 2017: Europese Politiedienst) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

Kwijting 2017: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

Kwijting 2017: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) voor het begrotingsjaar 2017 [2018/2195(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

Kwijting 2017: Europees GNSS-Agentschap (GSA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees GNSS-Agentschap (GSA) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming elektronische componenten en systemen voor Europees leiderschap (Ecsel)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH 2)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH 2) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (IMI 2)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (IMI 2) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2017 [2018/2211(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (S2R)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (S2R) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

Inés Ayala Sender, Marco Valli, Claudia Schmidt, Arndt Kohn, Petri Sarvamaa en Martina Dlabajová geven toelichting bij de verslagen.

Het woord wordt gevoerd door George Ciamba (fungerend voorzitter van de Raad), Günther Oettinger (lid van de Commissie) en Klaus-Heiner Lehne (president van de Rekenkamer).

Het woord wordt gevoerd door Neena Gill (rapporteur voor advies van de commissie AFET), Innocenzo Leontini (rapporteur voor advies van de commissie TRAN), Iskra Mihaylova (rapporteur voor advies van de commissie REGI), Marijana Petir (rapporteur voor advies van de commissie AGRI), Alain Cadec (rapporteur voor advies van de commissie PECH), José Blanco López (rapporteur voor advies van de commissie PECH), Bogdan Andrzej Zdrojewski (rapporteur voor advies van de commissie CULT), Romeo Franz (rapporteur voor advies van de commissie LIBE), Malin Björk (rapporteur voor advies van de commissie FEMM), Ingeborg Gräßle, namens de PPE-Fractie, Gilles Pargneaux, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Martina Dlabajová, namens de ALDE-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Dennis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie, Jonathan Bullock, namens de EFDD-Fractie, Angelo Ciocca, namens de ENF-Fractie, Tomáš Zdechovský, Miroslav Poche, Monica Macovei, Nedzhmi Ali, Indrek Tarand, Luke Ming Flanagan, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Caterina Chinnici, Raffaele Fitto, Joachim Zeller en Eric Andrieu.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, George Ciamba, Inés Ayala Sender, Marco Valli, Claudia Schmidt, Arndt Kohn, Petri Sarvamaa en Martina Dlabajová.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.1 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.2 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.3 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.4 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.5 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.6 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.7 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.8 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.9 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.10 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.11 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.12 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.13 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.14 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.15 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.16 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.17 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.18 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.19 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.20 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.21 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.22 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.23 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.24 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.25 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.26 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.27 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.28 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.29 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.30 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.31 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.32 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.33 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.34 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.35 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.36 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.37 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.38 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.39 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.40 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.41 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.42 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.43 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.44 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.45 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.46 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.47 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.48 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.49 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.50 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.51 van de notulen van 26.3.2019, punt 13.52 van de notulen van 26.3.2019 en punt 13.53 van de notulen van 26.3.2019.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken in afwachting van de stemmingen.)


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

13. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


13.1. Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen [2018/2166(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0242)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0242)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


13.2. Kwijting 2017: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2017 (stemming)

Verslag over de speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0243)

Het woord werd gevoerd door:

Pervenche Berès vóór de stemming (de Voorzitter geeft een toelichting).


13.3. Kwijting 2017: Algemene begroting EU – 8e, 9e, 10e en 11e EOF (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marco Valli (A8-0107/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0244)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0244)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).

Het woord werd gevoerd door:

Dominique Martin, over het verloop van de stemming, en Marc Tarabella.


13.4. Kwijting 2017: Algemene begroting EU – Europees Parlement (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling I – Europees Parlement [2018/2167(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 25)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0245)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0245)


13.5. Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling II - Europese Raad en Raad [COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 26)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0246)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0246)

De verlening van kwijting en daarmede de afsluiting van de rekeningen worden uitgesteld (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder b), van het Reglement)


13.6. Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Hof van Justitie (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling IV – Hof van Justitie [COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 27)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0247)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0247)


13.7. Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Rekenkamer (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling V - Rekenkamer [COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 28)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0248)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0248)


13.8. Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité [COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 29)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0249)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0249)


13.9. Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Comité van de Regio's (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling VII – Comité van de Regio's [COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 30)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0250)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0250)


13.10. Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Dienst voor extern optreden (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling X - Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) [COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 31)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0251)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0251)


13.11. Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling VIII - Europese Ombudsman [COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 32)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0252)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0252)


13.12. Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming [2018/2175(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 33)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0253)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0253)


13.13. Kwijting 2017: Prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017: prestaties, financieel beheer en controle [COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 34)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0254)


13.14. Kwijting 2017: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 35)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0255)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0255)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


13.15. Kwijting 2017: Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 36)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0256)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0256)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


13.16. Kwijting 2017: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 37)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0257)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0257)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


13.17. Kwijting 2017: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2017 [2018/2178(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 38)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0258)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0258)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


13.18. Kwijting 2017: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) voor het begrotingsjaar 2017 [2018/2194(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 39)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0259)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0259)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


13.19. Kwijting 2017: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) voor het begrotingsjaar 2017 [2018/2189(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 40)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0260)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0260)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


13.20. Kwijting 2017: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 41)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0261)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0261)

De verlening van kwijting en daarmede de afsluiting van de rekeningen worden uitgesteld (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder b), van het Reglement)


13.21. Kwijting 2017: Europese Bankautoriteit (EBA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit (EBA) voor het begrotingsjaar 2017 [2018/2202(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 42)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0262)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0262)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


13.22. Kwijting 2017: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 43)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0263)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0263)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


13.23. Kwijting 2017: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) voor het begrotingsjaar 2017 [2018/2198(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 44)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0264)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0264)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


13.24. Kwijting 2017: Europees Milieuagentschap (EEA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap (EEA) voor het begrotingsjaar 2017 [2018/2182(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 45)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0265)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0265)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


13.25. Kwijting 2017: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) voor het begrotingsjaar 2017 [2018/2197(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 46)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0266)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0266)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


13.26. Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 47)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0267)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0267)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


13.27. Kwijting 2017: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) voor het begrotingsjaar 2017 [2018/2201(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 48)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0268)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0268)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


13.28. Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 49)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0269)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0269)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


13.29. Kwijting 2017: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 50)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0270)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0270)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


13.30. Kwijting 2017: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 51)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0271)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0271)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


13.31. Kwijting 2017: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 52)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0272)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0272)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


13.32. Kwijting 2017: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 53)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0273)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0273)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


13.33. Kwijting 2017: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 54)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0274)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0274)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


13.34. Kwijting 2017: Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau (ERA) (voortaan Spoorwegbureau van de Europese Unie) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 55)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0275)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0275)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


13.35. Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 56)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0276)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0276)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


13.36. Kwijting 2017: Europese Stichting voor opleiding (ETF) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding (ETF) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 57)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0277)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0277)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


13.37. Kwijting 2017: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar (voortaan Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht) (eu-LISA) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 58)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0278)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0278)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


13.38. Kwijting 2017: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 59)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0279)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0279)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


13.39. Kwijting 2017: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA) voor het begrotingsjaar 2017 [2018/2199(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 60)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0280)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0280)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


13.40. Kwijting 2017: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 61)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0281)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0281)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


13.41. Kwijting 2017: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 62)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0282)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0282)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


13.42. Kwijting 2017: Europese Politiedienst (Europol) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) (voor 1 mei 2017: Europese Politiedienst) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 63)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0283)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0283)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


13.43. Kwijting 2017: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 64)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0284)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0284)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


13.44. Kwijting 2017: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) voor het begrotingsjaar 2017 [2018/2195(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 65)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0285)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0285)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


13.45. Kwijting 2017: Europees GNSS-Agentschap (GSA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees GNSS-Agentschap (GSA) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 66)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0286)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0286)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


13.46. Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 67)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0287)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0287)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


13.47. Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 68)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0288)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0288)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


13.48. Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming elektronische componenten en systemen voor Europees leiderschap (Ecsel) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 69)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0289)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0289)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


13.49. Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH 2) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH 2) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 70)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0290)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0290)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


13.50. Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (IMI 2) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (IMI 2) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 71)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0291)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0291)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


13.51. Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2017 [2018/2211(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 72)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0292)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0292)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


13.52. Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 73)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0293)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0293)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


13.53. Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (S2R) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (S2R) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 74)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0294)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0294)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


14. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

De mondelinge stemverklaringen vinden plaats op woensdag 27 maart 2019.


15. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website van het Parlement "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming).

De elektronische versie zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

VOORZITTER: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Ondervoorzitter


16. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 18.08 uur hervat.


17. Rectificaties (artikel 231 van het Reglement) (gegeven uitvoering)

Rectificaties P8_TA(2017)0107(COR01) en P8_TA(2017)0108(COR01)) zijn gisteren ter plenaire vergadering bekendgemaakt (punt 7 van de notulen van 25.3.2019).

Aangezien geen fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement hebben verzocht om deze rectificaties in stemming te brengen, worden ze geacht te zijn goedgekeurd.


18. Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van emissienormen voor nieuwe personenauto's en voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen in het kader van de geïntegreerde benadering van de Unie om de CO2-emissies van lichte voertuigen te beperken en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 (herschikking) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Een eerste debat heeft op 2 oktober 2018 plaatsgevonden (punt 15 van de notulen van 2.10.2018).

De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 3 oktober 2018 (punt 9.5 van de notulen van 3.10.2018).

Miriam Dalli leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd doorMiguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Karima Delli (rapporteur voor advies van de commissie TRAN).

Het woord wordt gevoerd door Jens Gieseke, namens de PPE-Fractie, Tiemo Wölken, namens de S&D-Fractie, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Paul Rübig, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Peter Liese, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Danilo Oscar Lancini, namens de ENF-Fractie, Peter Liese, Damiano Zoffoli, Peter Lundgren, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Jörg Meuthen, Jytte Guteland, Bernd Kölmel, Pilar Ayuso, Paul Rübig, Christel Schaldemose, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Claudia Schmidt, José Blanco López en Angelika Niebler.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Cristian-Silviu Buşoi en Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Miriam Dalli.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 18.5 van de notulen van 27.3.2019.


19. Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking [COM(2018)0460 - C8-0275/2018- 2018/0243(COD)] - Commissie buitenlandse zaken - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteurs: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel en Charles Goerens (A8-0173/2019)

Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel en Charles Goerens geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd doorEider Gardiazabal Rubial (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG).

Het woord wordt gevoerd doorNeven Mimica (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Marietje Schaake (rapporteur voor advies van de commissie INTA), María Teresa Giménez Barbat (rapporteur voor advies van de commissie CULT), Barbara Spinelli (rapporteur voor advies van de commissie LIBE), Eleonora Forenza (rapporteur voor advies van de commissie FEMM), David McAllister, namens de PPE-Fractie, Norbert Neuser, namens de S&D-Fractie, Mirja Vehkaperä, namens de ALDE-Fractie, Michel Reimon, namens de Verts/ALE-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Linda McAvan, Judith Sargentini, Sabine Lösing, Eduard Kukan, Silvia Costa, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei en Alojz Peterle.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Enrique Guerrero Salom, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Željana Zovko en Cécile Kashetu Kyenge.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Julie Ward, Jordi Solé en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel en Charles Goerens.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.4 van de notulen van 27.3.2019.


20. Instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteurs: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra en Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra en Knut Fleckenstein geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ivana Maletić (rapporteur voor advies van de commissie BUDG), Joachim Zeller (rapporteur voor advies van de commissie REGI), Bodil Valero (rapporteur voor advies van de commissie LIBE), Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Tonino Picula, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Ilhan Kyuchyuk, namens de ALDE-Fractie, Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, Jaromír Kohlíček, namens de GUE/NGL-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, David McAllister, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Knut Fleckenstein, Eduard Kukan, Neena Gill, Angelo Ciocca, Alojz Peterle, Laima Liucija Andrikienė en Željana Zovko.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra en Knut Fleckenstein.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.5 van de notulen van 27.3.2019.


21. Situatie in Algerije (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Algerije (2019/2627(RSP))

Johannes Hahn (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Javier Nart, namens de ALDE-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, Jacques Colombier, namens de ENF-Fractie, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Tokia Saïfi, Javi López, Francisco José Millán Mon en Eugen Freund.

VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Ana Gomes en José Inácio Faria.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn.

Het debat wordt gesloten.


22. Vijf jaar illegale bezetting van de Krim door de Russische Federatie (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Vijf jaar illegale bezetting van de Krim door de Russische Federatie (2019/2671(RSP))

Johannes Hahn (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Marek Jurek, namens de ECR-Fractie, Jasenko Selimovic, namens de ALDE-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Stanislav Polčák en Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Francisco Assis, Mark Demesmaeker, Neena Gill, Anna Elżbieta Fotyga en Julie Ward.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn.

Het debat wordt gesloten.


23. Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (debat)

Verslag over de ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA) [2018/2160(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Brando Benifei (A8-0077/2019)

Brando Benifei leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd doorJohannes Hahn (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie, Miguel Viegas, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Marek Jurek, Jacques Colombier, Francisco José Millán Mon en László Tőkés.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Julie Ward.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn en Brando Benifei.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 18.19 van de notulen van 27.3.2019.


24. Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededelingen van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van september 2018 en oktober II 2018 door het Parlement aangenomen resoluties staan op de website van het Parlement.


25. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 637.634/OJME).


26. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.30 uur gesloten.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

secretaris-generaal

ondervoorziiter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Bours, Crowley, Le Pen, Maltese, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2019Juridische mededeling