Indeks 
Protokół
PDF 385kWORD 92k
Wtorek, 26 marca 2019 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym ***I (debata)
 3.Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności ***I (debata)
 4.Umowy o dostarczanie treści cyfrowych i świadczenie usług cyfrowych ***I - Umowy sprzedaży towarów ***I (debata)
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Wniosek o stwierdzenie niedopuszczalności (art. 187 Regulaminu)
 7.Głosowanie
  7.1.Wniosek o uchylenie immunitetu Jørna Dohrmanna (głosowanie)
  7.2.Powództwa przedstawicielskie w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów ***I (głosowanie)
  7.3.Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego między Unią Europejską a Izraelem (przystąpienie Chorwacji) *** (głosowanie)
  7.4.Kompleksowa umowa między UE a Uzbekistanem (głosowanie)
  7.5.Zniesienie sezonowych zmian czasu ***I (głosowanie)
  7.6.Wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej ***I (głosowanie)
  7.7.Rynek wewnętrzny energii elektrycznej ***I (głosowanie)
  7.8.Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki ***I (głosowanie)
  7.9.Gotowość na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej ***I (głosowanie)
  7.10.Etykietowanie opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów ***I (głosowanie)
  7.11.Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym ***I (głosowanie)
  7.12.Umowy o dostarczanie treści cyfrowych i świadczenie usług cyfrowych ***I (głosowanie)
  7.13.Umowy sprzedaży towarów ***I (głosowanie)
  7.14.Połowy na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) ***I (głosowanie)
  7.15.Dostosowanie obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony środowiska ***I (głosowanie)
  7.16.Specjalne przepisy dotyczące maksymalnej długości kabin ***I (głosowanie)
  7.17.Wskaźniki referencyjne niskoemisyjności i wskaźniki referencyjne pozytywnego wpływu na emisyjność ***I (głosowanie)
  7.18.Przepisy szczegółowe dotyczące celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) ***I (głosowanie)
  7.19.Prawa podstawowe osób pochodzenia afrykańskiego (głosowanie)
  7.20.Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania (głosowanie)
  7.21.Umowa o ramach instytucjonalnych między UE a Szwajcarią (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 9.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Absolutorium za rok 2017 (debata)
 13.Głosowanie
  13.1.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze (głosowanie)
  13.2.Absolutorium za rok 2017: sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2017 (głosowanie)
  13.3.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty EFR (głosowanie)
  13.4.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Parlament Europejski (głosowanie)
  13.5.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska (głosowanie)
  13.6.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości (głosowanie)
  13.7.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy (głosowanie)
  13.8.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (głosowanie)
  13.9.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Komitet Regionów (głosowanie)
  13.10.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (głosowanie)
  13.11.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (głosowanie)
  13.12.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych (głosowanie)
  13.13.Absolutorium za rok 2017: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE (głosowanie)
  13.14.Absolutorium za rok 2017: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (głosowanie)
  13.15.Absolutorium za rok 2017: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC) (głosowanie)
  13.16.Absolutorium za rok 2017: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (głosowanie)
  13.17.Absolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) (głosowanie)
  13.18.Absolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) (głosowanie)
  13.19.Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (głosowanie)
  13.20.Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (głosowanie)
  13.21.Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) (głosowanie)
  13.22.Absolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (głosowanie)
  13.23.Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (głosowanie)
  13.24.Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Środowiska (EEA) (głosowanie)
  13.25.Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) (głosowanie)
  13.26.Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (głosowanie)
  13.27.Absolutorium za rok 2017: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) (głosowanie)
  13.28.Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (głosowanie)
  13.29.Absolutorium za rok 2017: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (głosowanie)
  13.30.Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Leków (EMA) (głosowanie)
  13.31.Absolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) (głosowanie)
  13.32.Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) (głosowanie)
  13.33.Absolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (głosowanie)
  13.34.Absolutorium za rok 2017: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (głosowanie)
  13.35.Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (głosowanie)
  13.36.Absolutorium za rok 2017: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (głosowanie)
  13.37.Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (głosowanie)
  13.38.Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (głosowanie)
  13.39.Absolutorium za rok 2017: Agencja Dostaw Euratomu (głosowanie)
  13.40.Absolutorium za rok 2017: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) (głosowanie)
  13.41.Absolutorium za rok 2017: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust) (głosowanie)
  13.42.Absolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) (głosowanie)
  13.43.Absolutorium za rok 2017: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (głosowanie)
  13.44.Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) (głosowanie)
  13.45.Absolutorium za rok 2017: Agencja Europejskiego GNSS (GSA) (głosowanie)
  13.46.Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI) (głosowanie)
  13.47.Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsiębiorstwo – Lotnictwo i środowisko („Czyste niebo”) (głosowanie)
  13.48.Absolutorium za rok 2017: Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy (Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL) (głosowanie)
  13.49.Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (FCH) (głosowanie)
  13.50.Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2) (głosowanie)
  13.51.Absolutorium za rok 2017: Międzynarodowa Organizacja Energii Termojądrowej (ITER) (głosowanie)
  13.52.Absolutorium za rok 2017: Wspólne przedsięwzięcie – Bezpieczeństwo żeglugi powietrznej (SESAR) (głosowanie)
  13.53.Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R) (głosowanie)
 14.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 15.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 16.Wznowienie posiedzenia
 17.Sprostowania (art. 231 Regulaminu) (podjęte działania)
 18.Normy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich samochodów użytkowych ***I (debata)
 19.Ustanowienie Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej ***I (debata)
 20.Ustanowienie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) ***I (debata)
 21.Sytuacja w Algierii (debata)
 22.Pięć lat nielegalnej okupacji Krymu przez Federację Rosyjską (debata)
 23.Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (debata)
 24.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia
 26.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Axel Voss (A8-0245/2018)

Pierwsza debata odbyła się 11 września 2018 r. (pkt 12 protokołu z dnia 11.9.2018).
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 12 września 2018 r. (pkt 6.4 protokołu z dnia 12.9.2018).

Axel Voss przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Nicola Danti (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO).

Głos zabrała Mariya Gabriel (członkini Komisji).

Głos zabrali: Zdzisław Krasnodębski (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Marc Joulaud (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Michał Boni (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Pavel Svoboda w imieniu grupy PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy S&D, Sajjad Karim w imieniu grupy ECR, Jens Rohde, w sprawie przebiegu debaty (Przewodnicząca udzieliła wyjaśnień), Jean-Marie Cavada w imieniu grupy ALDE, Julia Reda w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Daniela Caspary’ego i Jensa Rohdego, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bogdana Andrzeja Zdrojewskiego, Marie-Christine Boutonnet w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Sabine Verheyen, Virginie Rozière, Kosma Złotowski, Jens Rohde, Helga Trüpel, Martina Michels, Gerard Batten, Dobromir Sośnierz, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dennisa Radtkego, Bernd Lucke, Yana Toom, Max Andersson, Patrick Le Hyaric, Stanisław Żółtek, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bogdana Andrzeja Zdrojewskiego i Jeana-Marie Cavadę, Massimiliano Salini, Giorgos Grammatikakis, Richard Sulík, Franc Bogovič, José Blanco López, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga i Marisę Matias, Santiago Fisas Ayxelà i Evelyn Regner.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kateřinę Konečną, Juan Fernando López Aguilar, António Marinho e Pinto, João Pimenta Lopes, Henna Virkkunen, Evelyne Gebhardt, Silvia Costa, José Inácio Faria, Maria Grapini, Nicola Caputo, Clara Eugenia Aguilera García i Julie Ward.

Głos zabrał Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji).

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Axel Voss.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.11 protokołu z dnia 26.3.2019.


3. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

Andrea Cozzolino przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Jan Olbrycht (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Derek Vaughan (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Kateřina Konečná (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Bogdan Andrzej Zdrojewski (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Ramón Luis Valcárcel Siso w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Raffaele Fitto w imieniu grupy ECR, Iskra Mihaylova w imieniu grupy ALDE, Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE, Martina Michels w imieniu grupy GUE/NGL, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Olaf Stuger w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lamberta van Nistelrooija, Konstantinos Papadakis niezrzeszony, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Daniel Buda, Louis-Joseph Manscour, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tonino Picula, Kerstin Westphal i Iratxe García Pérez (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE).

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Krzysztof Hetman, Jude Kirton-Darling, Ivana Maletić i Juan Fernando López Aguilar.

Głos zabrali Věra Jourová i Andrea Cozzolino.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 18.4 protokołu z dnia 27.3.2019.


4. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych i świadczenie usług cyfrowych ***I - Umowy sprzedaży towarów ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów - Komisja Prawna. Współsprawozdawcy: Evelyne Gebhardt i Axel Voss (A8-0375/2017)

Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów zawieranych przez internet lub w inny sposób na odległość, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywę 2009/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylającej dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

Evelyne Gebhardt, Axel Voss i Pascal Arimont przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Heidi Hautala (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Eva Maydell w imieniu grupy PPE, Virginie Rozière w imieniu grupy S&D, Daniel Dalton w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Marco Zullo w imieniu grupy EFDD, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Carlos Coelho, Lucy Anderson, Antanas Guoga, Christel Schaldemose i Dariusz Rosati.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová i Maria Grapini.

Głos zabrali: Věra Jourová, Evelyne Gebhardt, Axel Voss i Pascal Arimont.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.12 protokołu z dnia 26.3.2019 i pkt 7.13 protokołu z dnia 26.3.2019.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone w oczekiwaniu na głosowanie.)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący


5. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.32.


6. Wniosek o stwierdzenie niedopuszczalności (art. 187 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 187 ust. 1 Regulaminu posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg zgłosili mu zamiar złożenia wniosku o stwierdzenie niedopuszczalności w momencie otwarcia wspólnej debaty nad pakietem na rzecz mobilności, wpisanej do porządku dziennego następnego dnia rano i dotyczącej sprawozdań Merji Kyllönen (A8-0206/2018) i Wima van de Campa (A8-0205/2018).

Głosowanie nad tym wnioskiem zostanie przeprowadzone niezwłocznie po jego złożeniu.


7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


7.1. Wniosek o uchylenie immunitetu Jørna Dohrmanna (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jørna Dohrmanna [2018/2277(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Evelyn Regner (A8-0178/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0221)


7.2. Powództwa przedstawicielskie w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie powództw przedstawicielskich w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylającej dyrektywę 2009/22/WE [COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0222)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


7.3. Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego między Unią Europejską a Izraelem (przystąpienie Chorwacji) *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0223)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


7.4. Kompleksowa umowa między UE a Uzbekistanem (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie nowej kompleksowej umowy między UE a Uzbekistanem [2018/2236(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: David McAllister (A8-0149/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT ZALECENIA

Uznano za przyjęty (P8_TA(2019)0224)


7.5. Zniesienie sezonowych zmian czasu ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu i uchylenia dyrektywy 2000/84/WE [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0225)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


7.6. Wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0226)

OŚWIADCZENIA KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0226)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


7.7. Rynek wewnętrzny energii elektrycznej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0227)

OŚWIADCZENIA KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0227)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


7.8. Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (wersja przekształcona) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0228)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


7.9. Gotowość na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i uchylającego dyrektywę 2005/89/WE [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0229)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


7.10. Etykietowanie opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 [COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Michał Boni (A8-0086/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0230)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


7.11. Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

Wystąpiła Evelyn Regner (reprezentująca posłów w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg) z wnioskiem, by przed głosowaniem nad wstępnym porozumieniem poddać pod głosowanie poprawki, zgodnie z art. 59 ust. 3 Regulaminu.

W GI (przy 312 głosach za, 317 głosach przeciwko, 24 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0231)

OŚWIADCZENIE KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0231)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Michel Reimon przed głosowaniem (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).


7.12. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych i świadczenie usług cyfrowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów - Komisja Prawna. Współsprawozdawcy: Evelyne Gebhardt i Axel Voss (A8-0375/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0232)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


7.13. Umowy sprzedaży towarów ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów zawieranych przez internet lub w inny sposób na odległość, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywę 2009/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylającej dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0233)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


7.14. Połowy na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1343/2011 w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) [COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0234)

OŚWIADCZENIA KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0234)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


7.15. Dostosowanie obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony środowiska ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostosowania obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony środowiska w drodze zmiany dyrektyw 86/278/EWG, 2002/49/WE, 2004/35/WE, 2007/2/WE, 2009/147/WE i 2010/63/UE, rozporządzeń (WE) nr 166/2006 i (UE) nr 995/2010 oraz rozporządzeń Rady (WE) nr 338/97 i (WE) nr 2173/2005 [COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0235)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


7.16. Specjalne przepisy dotyczące maksymalnej długości kabin ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 96/53/WE w zakresie terminu wprowadzenia w życie specjalnych przepisów dotyczących maksymalnej długości kabin w celu zapewnienia lepszej charakterystyki aerodynamicznej i efektywności energetycznej oraz wyższego poziom bezpieczeństwa [COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Karima Delli (A8-0042/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0236)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


7.17. Wskaźniki referencyjne niskoemisyjności i wskaźniki referencyjne pozytywnego wpływu na emisyjność ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1011 w odniesieniu do wskaźników referencyjnych niskoemisyjności i wskaźników referencyjnych pozytywnego wpływu na emisyjność [COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Neena Gill (A8-0483/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0237)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Neena Gill (sprawozdawczyni) przed głosowaniem.


7.18. Przepisy szczegółowe dotyczące celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego [COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Debata odbyła się dnia 15 stycznia 2019 r. (pkt 21 protokołu z dnia 15.1.2019).
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 16 stycznia 2019 r. (pkt 12.8 protokołu z dnia 16.1.2019).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

ZAMKNIĘCIE PIERWSZEGO CZYTANIA

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0238)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Pascal Arimont (sprawozdawca) przed głosowaniem.


7.19. Prawa podstawowe osób pochodzenia afrykańskiego (głosowanie)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000022/2019), które zadał Claude Moraes w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Prawa podstawowe osób pochodzenia afrykańskiego (B8-0016/2019)

Debata odbyła się dnia 14 marca 2019 r. (pkt 17 protokołu z dnia 14.3.2019).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, w sprawie praw podstawowych osób pochodzenia afrykańskiego i czarnoskórych Europejczyków w Europie (2018/2899(RSP)) (B8-0212/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0239)


7.20. Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania [2018/2121(INI)] - Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania. Współsprawozdawcy: Jeppe Kofod i Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0240)


7.21. Umowa o ramach instytucjonalnych między UE a Szwajcarią (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Umowy o ramach instytucjonalnych między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską [2018/2262(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

PROJEKT ZALECENIA

Przyjęto (P8_TA(2019)0241)

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący


8. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Europarl.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Sprawozdanie Marity Ulvskog - A8-0169/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Hilde Vautmans, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Daniel Hannan, Seán Kelly, Dobromir Sośnierz i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Jerzego Buzka - A8-0044/2018
Xabier Benito Ziluaga, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miapetra Kumpula-Natri, Seán Kelly, Stanislav Polčák i Danuta Jazłowiecka

Sprawozdanie Jerzego Buzka - A8-0042/2018
Adam Szejnfeld

Sprawozdanie Axela Vossa - A8-0245/2018
Babette Winter, Maria Spyraki, Michael Detjen, Igor Šoltes, Thomas Mann, Momchil Nekov, Isabella Adinolfi, Reinhard Bütikofer, Marian Harkin, Younous Omarjee, Seán Kelly, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák i Andrejs Mamikins

Prawa podstawowe osób pochodzenia afrykańskiego - B8-0212/2019
Cécile Kashetu Kyenge

Sprawozdanie Jeppego Kofoda i Luďka Niedermayera - A8-0170/2019
Monica Macovei, Alex Mayer, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Dariusz Rosati, Danuta Jazłowiecka i Paloma López Bermejo.


9. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana przez maksimum dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.22.)

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący


10. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.01.


11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


12. Absolutorium za rok 2017 (debata)

Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze [2018/2166(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

Absolutorium za rok 2017: sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2017
Sprawozdanie w sprawie sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty EFR
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Marco Valli (A8-0107/2019)

Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Parlament Europejski
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja I – Parlament Europejski [2018/2167(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja II – Rada Europejska i Rada [COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości [COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja V – Trybunał Obrachunkowy [COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. SprawozdawcaSprawozdawczyni: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny [COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Komitet Regionów
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja VII - Komitet Regionów [COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych [COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja VIII - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich [COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych [2018/2175(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

Absolutorium za rok 2017: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola [COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

Absolutorium za rok 2017: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

Absolutorium za rok 2017: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

Absolutorium za rok 2017: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

Absolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) za rok budżetowy 2017 [2018/2178(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

Absolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) za rok budżetowy 2017 [2018/2194(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) za rok budżetowy 2017 [2018/2189(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) za rok budżetowy 2017 [2018/2202(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

Absolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) za rok budżetowy 2017 [2018/2198(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) za rok budżetowy 2017 [2018/2182(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (EFCA) za rok budżetowy 2017 [2018/2197(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

Absolutorium za rok 2017: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) za rok budżetowy 2017 [2018/2201(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

Absolutorium za rok 2017: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Leków (EMA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków (EMA) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

Absolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

Absolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

Absolutorium za rok 2017: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Kolejowej Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

Absolutorium za rok 2017: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia (ETF) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (obecnie Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości) (eu-LISA) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

Absolutorium za rok 2017: Agencja Dostaw Euratomu
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2017 [2018/2199(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

Absolutorium za rok 2017: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

Absolutorium za rok 2017: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Jednostki Współpracy Sądowej (Eurojust) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

Absolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) (przed dniem 1 maja 2017 r.: Europejski Urząd Policji) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

Absolutorium za rok 2017: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) za rok budżetowy 2017 [2018/2195(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

Absolutorium za rok 2017: Agencja Europejskiego GNSS (GSA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS (GSA) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu (BBI) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsiębiorstwo – Lotnictwo i środowisko („Czyste niebo”)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

Absolutorium za rok 2017: Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy (Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (FCH)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

Absolutorium za rok 2017: Międzynarodowa Organizacja Energii Termojądrowej (ITER)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej (ITER) za rok budżetowy 2017 [2018/2211(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

Absolutorium za rok 2017: Wspólne przedsięwzięcie – Bezpieczeństwo żeglugi powietrznej (SESAR)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail (S2R) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

Inés Ayala Sender, Marco Valli, Claudia Schmidt, Arndt Kohn, Petri Sarvamaa i Martina Dlabajová przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrali: George Ciamba (urzędujący przewodniczący Rady), Günther Oettinger (członek Komisji) i Klaus-Heiner Lehne (Prezes Trybunału Obrachunkowego).

Głos zabrali: Neena Gill (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFET), Innocenzo Leontini (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Iskra Mihaylova (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Marijana Petir (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Alain Cadec (sprawozdawca komisji opiniodawczej PECH), José Blanco López (sprawozdawca komisji opiniodawczej PECH), Bogdan Andrzej Zdrojewski (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Romeo Franz (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Malin Björk (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Ingeborg Gräßle w imieniu grupy PPE, Gilles Pargneaux w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Martina Dlabajová w imieniu grupy ALDE, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, Jonathan Bullock w imieniu grupy EFDD, Angelo Ciocca w imieniu grupy ENF, Tomáš Zdechovský, Miroslav Poche, Monica Macovei, Nedzhmi Ali, Indrek Tarand, Luke Ming Flanagan, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Caterina Chinnici, Raffaele Fitto, Joachim Zeller i Eric Andrieu.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Stanislav Polčák.

Głos zabrali: Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, George Ciamba, Inés Ayala Sender, Marco Valli, Claudia Schmidt, Arndt Kohn, Petri Sarvamaa i Martina Dlabajová.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.1 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.2 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.3 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.4 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.5 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.6 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.7 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.8 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.9 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.10 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.11 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.12 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.13 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.14 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.15 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.16 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.17 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.18 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.19 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.20 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.21 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.22 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.23 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.24 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.25 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.26 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.27 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.28 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.29 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.30 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.31 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.32 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.33 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.34 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.35 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.36 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.37 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.38 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.39 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.40 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.41 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.42 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.43 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.44 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.45 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.46 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.47 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.48 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.49 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.50 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.51 protokołu z dnia 26.3.2019, pkt 13.52 protokołu z dnia 26.3.2019 i pkt 13.53 protokołu z dnia 26.3.2019.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone w oczekiwaniu na głosowanie.)


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

13. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


13.1. Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze [2018/2166(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0242)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0242)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


13.2. Absolutorium za rok 2017: sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2017 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0243)

Wystąpienia

Pervenche Berès przed głosowaniem (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).


13.3. Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty EFR (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Marco Valli (A8-0107/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 24)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0244)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0244)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).

Wystąpienia

Dominique Martin, w sprawie przebiegu głosowania, i Marc Tarabella.


13.4. Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Parlament Europejski (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja I – Parlament Europejski [2018/2167(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 25)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0245)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0245)


13.5. Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja II – Rada Europejska i Rada [COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 26)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0246)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0246)

Decyzja w sprawie absolutorium oraz zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków zostały odroczone (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. b) Regulaminu)


13.6. Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości [COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 27)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0247)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0247)


13.7. Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja V – Trybunał Obrachunkowy [COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 28)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0248)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0248)


13.8. Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny [COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 29)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0249)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0249)


13.9. Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Komitet Regionów (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja VII - Komitet Regionów [COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 30)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0250)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0250)


13.10. Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych [COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 31)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0251)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0251)


13.11. Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja VIII - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich [COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 32)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0252)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0252)


13.12. Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych [2018/2175(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 33)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0253)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0253)


13.13. Absolutorium za rok 2017: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola [COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 34)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0254)


13.14. Absolutorium za rok 2017: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 35)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0255)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0255)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


13.15. Absolutorium za rok 2017: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 36)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0256)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0256)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


13.16. Absolutorium za rok 2017: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 37)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0257)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0257)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


13.17. Absolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) za rok budżetowy 2017 [2018/2178(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 38)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0258)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0258)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


13.18. Absolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) za rok budżetowy 2017 [2018/2194(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 39)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0259)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0259)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


13.19. Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) za rok budżetowy 2017 [2018/2189(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 40)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0260)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0260)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


13.20. Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 41)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0261)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0261)

Decyzja w sprawie absolutorium oraz zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków zostały odroczone (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. b) Regulaminu)


13.21. Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) za rok budżetowy 2017 [2018/2202(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 42)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0262)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0262)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


13.22. Absolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 43)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0263)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0263)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


13.23. Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) za rok budżetowy 2017 [2018/2198(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 44)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0264)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0264)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


13.24. Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Środowiska (EEA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) za rok budżetowy 2017 [2018/2182(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 45)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0265)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0265)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


13.25. Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (EFCA) za rok budżetowy 2017 [2018/2197(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 46)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0266)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0266)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


13.26. Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 47)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0267)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0267)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


13.27. Absolutorium za rok 2017: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) za rok budżetowy 2017 [2018/2201(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 48)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0268)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0268)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


13.28. Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 49)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0269)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0269)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


13.29. Absolutorium za rok 2017: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 50)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0270)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0270)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


13.30. Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Leków (EMA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków (EMA) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 51)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0271)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0271)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


13.31. Absolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 52)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0272)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0272)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


13.32. Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 53)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0273)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0273)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


13.33. Absolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 54)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0274)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0274)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


13.34. Absolutorium za rok 2017: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Kolejowej Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 55)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0275)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0275)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


13.35. Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 56)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0276)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0276)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


13.36. Absolutorium za rok 2017: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia (ETF) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 57)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0277)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0277)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


13.37. Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (obecnie Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości) (eu-LISA) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 58)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0278)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0278)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


13.38. Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 59)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0279)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0279)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


13.39. Absolutorium za rok 2017: Agencja Dostaw Euratomu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2017 [2018/2199(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 60)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0280)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0280)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


13.40. Absolutorium za rok 2017: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 61)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0281)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0281)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


13.41. Absolutorium za rok 2017: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Jednostki Współpracy Sądowej (Eurojust) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 62)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0282)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0282)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


13.42. Absolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) (przed dniem 1 maja 2017 r.: Europejski Urząd Policji) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 63)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0283)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0283)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


13.43. Absolutorium za rok 2017: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 64)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0284)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0284)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


13.44. Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) za rok budżetowy 2017 [2018/2195(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 65)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0285)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0285)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


13.45. Absolutorium za rok 2017: Agencja Europejskiego GNSS (GSA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS (GSA) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 66)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0286)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0286)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


13.46. Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu (BBI) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 67)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0287)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0287)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


13.47. Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsiębiorstwo – Lotnictwo i środowisko („Czyste niebo”) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 68)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0288)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0288)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


13.48. Absolutorium za rok 2017: Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy (Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 69)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0289)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0289)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


13.49. Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (FCH) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 70)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0290)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0290)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


13.50. Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 71)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0291)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0291)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


13.51. Absolutorium za rok 2017: Międzynarodowa Organizacja Energii Termojądrowej (ITER) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej (ITER) za rok budżetowy 2017 [2018/2211(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 72)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0292)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0292)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


13.52. Absolutorium za rok 2017: Wspólne przedsięwzięcie – Bezpieczeństwo żeglugi powietrznej (SESAR) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 73)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0293)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0293)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


13.53. Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail (S2R) za rok budżetowy 2017 [COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 74)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0294)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0294)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


14. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu zostaną przedstawione 27 marca 2019 r.


15. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

PRZEWODNICTWO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Wiceprzewodniczący


16. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 18.08.


17. Sprostowania (art. 231 Regulaminu) (podjęte działania)

Sprostowania P8_TA(2017)0107(COR01) i P8_TA(2017)0108(COR01) zostały ogłoszone na wczorajszym posiedzeniu plenarnym (pkt 7 protokołu z dnia 25.3.2019).

Ponieważ żadna grupa polityczna ani posłowie w liczbie osiągającej co najmniej niski próg nie złożyli wniosku o poddanie sprostowań pod głosowanie zgodnie z art. 231 ust. 4 Regulaminu, sprostowania te uważa się za zatwierdzone.


18. Normy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich samochodów użytkowych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego normy emisji dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych w ramach zintegrowanego podejścia Unii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z pojazdów lekkich oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 (wersja przekształcona) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Pierwsza debata odbyła się dnia 2 października 2018 r. (pkt 15 protokołu z dnia 2.10.2018).

Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 3 października 2018 r. (pkt 9.5 protokołu z dnia 3.10.2018).

Miriam Dalli przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrała Karima Delli (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN).

Głos zabrali: Jens Gieseke w imieniu grupy PPE, Tiemo Wölken w imieniu grupy S&D, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petera Liesego, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Danilo Oscar Lancini w imieniu grupy ENF, Peter Liese, Damiano Zoffoli, Peter Lundgren, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Jörg Meuthen, Jytte Guteland, Bernd Kölmel, Pilar Ayuso, Paul Rübig, Christel Schaldemose, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Claudia Schmidt, José Blanco López i Angelika Niebler.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Cristian-Silviu Buşoi i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Głos zabrali Miguel Arias Cañete i Miriam Dalli.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 18.5 protokołu z dnia 27.3.2019.


19. Ustanowienie Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej [COM(2018)0460 - C8-0275/2018- 2018/0243(COD)] - Komisja Spraw Zagranicznych - Komisja Rozwoju. Współsprawozdawcy: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel i Charles Goerens (A8-0173/2019)

Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel i Charles Goerens przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrała Eider Gardiazabal Rubial (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG).

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji).

Głos zabrali: Marietje Schaake (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej INTA), María Teresa Giménez Barbat (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Barbara Spinelli (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), Eleonora Forenza (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), David McAllister w imieniu grupy PPE, Norbert Neuser w imieniu grupy S&D, Mirja Vehkaperä w imieniu grupy ALDE, Michel Reimon w imieniu grupy Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Linda McAvan, Judith Sargentini, Sabine Lösing, Eduard Kukan, Silvia Costa, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei i Alojz Peterle.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Enrique Guerrero Salom, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Željana Zovko i Cécile Kashetu Kyenge.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Jordi Solé i Stanislav Polčák.

Głos zabrali: Neven Mimica, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel i Charles Goerens.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.4 protokołu z dnia 27.3.2019.


20. Ustanowienie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Współsprawozdawcy: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Knut Fleckenstein przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji).

Głos zabrali: Ivana Maletić (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), Joachim Zeller (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Bodil Valero (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Tonino Picula w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Ilhan Kyuchyuk w imieniu grupy ALDE, Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, James Carver w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, David McAllister, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Knuta Fleckensteina, Eduard Kukan, Neena Gill, Angelo Ciocca, Alojz Peterle, Laima Liucija Andrikienė i Željana Zovko.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Stanislav Polčák.

Głos zabrali: Johannes Hahn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Knut Fleckenstein.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.5 protokołu z dnia 27.3.2019.


21. Sytuacja w Algierii (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Algierii (2019/2627(RSP))

Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Javier Nart w imieniu grupy ALDE, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo w imieniu grupy GUE/NGL, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, Jacques Colombier w imieniu grupy ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Tokia Saïfi, Javi López, Francisco José Millán Mon i Eugen Freund.

PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Ana Gomes i José Inácio Faria.

Głos zabrał Johannes Hahn.

Debata została zamknięta.


22. Pięć lat nielegalnej okupacji Krymu przez Federację Rosyjską (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Pięć lat nielegalnej okupacji Krymu przez Federację Rosyjską (2019/2671(RSP))

Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Elmar Brok w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Marek Jurek w imieniu grupy ECR, Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stanislava Polčáka i Cristiana Dana Predę, Tunne Kelam, Francisco Assis, Mark Demesmaeker, Neena Gill, Anna Elżbieta Fotyga i Julie Ward.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina i Stanislav Polčák.

Głos zabrał Johannes Hahn.

Debata została zamknięta.


23. Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (debata)

Sprawozdanie w sprawie okresu po arabskiej wiośnie – perspektyw dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej [2018/2160(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Brando Benifei (A8-0077/2019)

Brando Benifei przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Elmar Brok w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Jordi Solé w imieniu grupy Verts/ALE, Miguel Viegas w imieniu grupy GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Marek Jurek, Jacques Colombier, Francisco José Millán Mon i László Tőkés.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrała Julie Ward.

Głos zabrali: Johannes Hahn i Brando Benifei.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 18.19 protokołu z dnia 27.3.2019.


24. Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu

Komunikaty Komisji w sprawie działań podjętych w związku z rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas sesji wrześniowej i drugiej sesji październikowej w 2018 r. są dostępne na stronie internetowej Europarl.


25. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 637.634/OJME).


26. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.30.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bours, Crowley, Le Pen, Maltese, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2019Informacja prawna