Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 27 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

3. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложение IV към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за износа на продукти, съдържащи преработен животински протеин, получен от преживни и непреживни животни (D060709/03 - 2019/2667(RPS) - срок: 14 юни 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Решение на Комисията за изменение на Решение 2009/300/ЕО и Решение (ЕС) 2015/2099 по отношение на срока на валидност на екологичните критерии за присъждането на екомаркировката на ЕС за някои изделия, както и на свързаните изисквания за оценка и проверка (D060950/02 - 2019/2652(RPS) - срок: 13 юни 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Директива на Комисията за изменение с цел адаптиране към техническия прогрес на приложението към Директива 80/181/ЕИО на Съвета по отношение на определенията на основните единици в системата SI (D060957/02 - 2019/2668(RPS) - срок: 15 юни 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: IMCO.

Последно осъвременяване: 27 юни 2019 г.Правна информация