Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

3. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τις εξαγωγές προϊόντων που περιέχουν μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες προερχόμενες από μηρυκαστικά και μη μηρυκαστικά (D060709/03 - 2019/2667(RPS) - προθεσμία: 14 Ιουνίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση της απόφασης 2009/300/ΕΚ και της απόφασης (EE) 2015/2099, όσον αφορά την περίοδο ισχύος των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε ορισμένα προϊόντα, καθώς και των σχετικών απαιτήσεων εκτίμησης και εξακρίβωσης (D060950/02 - 2019/2652(RPS) - προθεσμία: 13 Ιουνίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος της οδηγίας 80/181/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους ορισμούς των βασικών μονάδων του SI (D060957/02 - 2019/2668(RPS) - προθεσμία: 15 Ιουνίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου