Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 27 maart 2019 - Straatsburg

3. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de voorschriften voor de uitvoer van producten die verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van herkauwers en niet-herkauwers bevatten (D060709/03 - 2019/2667(RPS) - termijn : 14 juni 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Besluit van de Commissie tot wijziging van Beschikking 2009/300/EG en Besluit (EU) 2015/2099 wat de geldigheidsduur van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan bepaalde producten en van de daarmee verband houdende eisen inzake beoordeling en controle betreft (D060950/02 - 2019/2652(RPS) - termijn : 13 juni 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op de aanpassing ervan aan de technische vooruitgang, van de bijlage bij Richtlijn 80/181/EEG van de Raad aangaande de definities van de SI-grondeenheden (D060957/02 - 2019/2668(RPS) - termijn : 15 juni 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO.

Laatst bijgewerkt op: 27 juni 2019Juridische mededeling