Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 27. marca 2019 - Štrasburg

3. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

– nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokiaľ ide o požiadavky na vývoz produktov s obsahom spracovaných živočíšnych bielkovín získaných z prežúvavcov a neprežúvavcov (D060709/03 – 2019/2667(RPS) – lehota: 14. júna 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

– rozhodnutie Komisie, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/300/ES a rozhodnutie (EÚ) 2015/2099, pokiaľ ide o obdobie platnosti ekologických kritérií udeľovania environmentálnej značky EÚ určitým výrobkom, ako aj súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie (D060950/02 – 2019/2652(RPS) – lehota: 13. júna 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

– smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha k smernici Rady 80/181/EHS, pokiaľ ide o definície základných jednotiek SI (D060957/02 – 2019/2668(RPS) – lehota: 15. júna 2019)
predložené gestorskému výboru: IMCO.

Posledná úprava: 27. júna 2019Právne oznámenie