Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 27 mars 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

3. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 vad gäller krav för export av produkter som innehåller bearbetat animaliskt protein från idisslare och andra djur än idisslare (D060709/03 - 2019/2667(RPS) - tidsfrist: 14 juni 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om ändring av beslut 2009/300/EG och beslut (EU) 2015/2099 vad gäller giltighetstiden för ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till vissa produkter och av tillhörande bedömnings- och kontrollkrav (D060950/02 - 2019/2652(RPS) - tidsfrist: 13 juni 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens direktiv om ändring, för anpassning till tekniska framsteg, av bilagan till rådets direktiv 80/181/EEG vad gäller definitionerna av SI-grundenheterna (D060957/02 - 2019/2668(RPS) - tidsfrist: 15 juni 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO.

Senaste uppdatering: 27 juni 2019Rättsligt meddelande