Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 27 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

4. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на внедряването и експлоатацията на съвместни интелигентни транспортни системи (C(2019)01789 - 2019/2651(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на електронни екрани и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010 на Комисията (C(2019)01796 - 2019/2631(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 11 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2018/2035 за уточняване на подробностите относно изпълнението на задължението за разтоварване при определени видове дънен риболов в Северно море за периода 2019—2021 г. (C(2019)01800 - 2019/2650(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент(ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и Съвета относно енергийното етикетиране на битови перални машини и битови перални машини със сушилня и за отмяна на Делегиран регламент(ЕС) № 1061/2010 на Комисията и Директива 96/60/EО на Комисията (C(2019)01804 - 2019/2630(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 11 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на светлинни източници и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 на Комисията (C(2019)01805 - 2019/2629(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 11 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на хладилни уреди и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 1060/2010 на Комисията (C(2019)01806 - 2019/2634(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 11 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент(ЕС)2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на домакински съдомиялни машини и за отмяна на Делегиран регламент(ЕС) № 1059/2010 на Комисията (C(2019)01807 - 2019/2633(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 11 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на хладилни уреди с функция за директна продажба (C(2019)01815 - 2019/2632(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 11 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

- Делегиран регламент на Комисията относно безпилотните летателни системи и операторите от трети държави на безпилотни летателни системи (C(2019)01821 - 2019/2637(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 12 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2018/2034 за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в северозападните води за периода 2019—2021 г. (C(2019)01838 - 2019/2647(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 389/2013 по отношение на техническото изпълнение на втория период на задължения по Протокола от Киото (C(2019)01839 - 2019/2639(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 12 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива №2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на функционирането на Регистъра на ЕС (C(2019)01841 - 2019/2642(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 12 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, ITRE (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1076 на Европейския парламент и на Съвета с оглед на включването на Независимата държава Самоа в приложение І (C(2019)01844 - 2019/2643(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 12 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: INTA

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 748/2012 по отношение на включването в приложениеI на основана на риска проверка на съответствието и въвеждането на изисквания за опазване на околната среда (C(2019)01845 - 2019/2641(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 12 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент [С(2019)1841 на Комисията от 12 март 2019 година] за допълване на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на функционирането на Регистъра на ЕС съгласно Регламент (ЕС) 2018/842 на Европейския парламент и на Съвета (C(2019)01846 - 2019/2645(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета чрез дерогация от правилата за определяне на контролни пунктове и от минималните изисквания по отношение на граничните контролни пунктове (C(2019)01847 - 2019/2640(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 12 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, AGRI (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегирано решение на Комисията за утвърждаване на многогодишната програма на Съюза за събиране и управление на биологични, екологични, технически и социално-икономически данни в секторите на рибарството и аквакултурата (C(2019)01848 - 2019/2653(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложениеI към Регламент (ЕС) 2018/956 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на данните за нови тежки превозни средства, които подлежат на мониторинг и докладване от държавите членки и от производителите (C(2019)01850 - 2019/2648(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС)2018/273 по отношение на вноса на вина с произход от Канада и за освобождаване на търговците на дребно от задължението за водене на входящ и изходящ регистър (C(2019)01866 - 2019/2636(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 12 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на лозарските райони, където алкохолното съдържание може да бъде увеличено, разрешените енологични практики и ограниченията, приложими към производството и съхраняването на лозаро-винарските продукти, минималния съдържим процент алкохол във вторичните продукти и тяхното отстраняване, както и публикуването на досиетата на OIV (C(2019)01869 - 2019/2635(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 12 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията относно образеца на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 71 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (C(2019)01875 - 2019/2646(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: BUDG, CONT, EMPL (член 54 от Правилника за дейността), ITRE (член 54 от Правилника за дейността), TRAN (член 54 от Правилника за дейността), REGI (член 54 от Правилника за дейността), AGRI (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията относно критериите, на които да отговарят професионалните оператори, за да съответстват на условията на член 89, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, и процедурите за гарантиране на спазването на тези критерии (C(2019)01882 - 2019/2644(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/127 по отношение на изискванията за витамин D в храните за кърмачета и изискванията за ерукова киселина в храните за кърмачета и преходните храни (C(2019)01883 - 2019/2662(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 14 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета за защитните мерки срещу вредителите по растенията с цел да се разреши на държавите членки да предвиждат временни дерогации с оглед на официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор или селекция (C(2019)01922 - 2019/2657(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 14 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на общ изпит в обучението за ски учители съгласно член49б от Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005година относно признаването на професионалните квалификации (C(2019)01935 - 2019/2665(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 14 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 по отношение на декларирането на някои пратки с ниска стойност (C(2019)01979 - 2019/2658(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 14 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за поправка на текста на някои езици на Делегиран регламент (EC) 2015/2446 за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (C(2019)01989 - 2019/2656(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 14 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за критериите за определяне на централни звена за контакт в областта на платежните услуги и за функциите на тези централни звена за контакт (C(2019)01997 - 2019/2661(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 14 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (EС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на формàта, съдържанието, проверката и одобрението на проспекта, който трябва да се публикува при публичното предлагане на ценни книжа или при допускането им до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Регламент (EС) № 809/2004 на Комисията (C(2019)02020 - 2019/2664(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно основната финансова информация, съдържаща се в резюмето на проспекта, публикуването и класифицирането на проспектите, рекламните съобщения за ценни книжа, допълненията към проспектите, както и портала за уведомления и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 382/2014 на Комисията и Делегиран регламент (ЕС) 2016/301 на Комисията (C(2019)02022 - 2019/2663(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 14 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегирано решение на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на приложимите системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на комплектите перила и комплектите парапети, предназначени да се използват в строителството единствено с цел предотвратяване на падания, като при това не са подложени на вертикално натоварване от конструкцията (C(2019)02029 - 2019/2660(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) №305/2011 на Европейския парламент и на Съвета посредством установяването на класификация за външни щори и сенници в зависимост от техните експлоатационни показатели по отношение на ветроустойчивостта (C(2019)02030 - 2019/2655(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент(ЕС)№305/2011 на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на класове на експлоатационни показатели във връзка с въздухопропускливостта на пластмасовите и стъклените елементи за покривно осветление и покривните люкове (C(2019)02031 - 2019/2659(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 515/2014 по отношение на отпускането на средства от общия бюджет на Съюза за покриване на разходите за разработване на Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им (C(2019)02032 - 2019/2638(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 12 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: LIBE

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2018/2001 по отношение на определянето на суровините с висок риск от непреки промени в земеползването, за които се наблюдава значително разширяване на производствения район в терени с високи въглеродни запаси и за сертифициране на биогоривата, течните горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса с нисък риск от непреки промени в земеползването (C(2019)02055 - 2019/2649(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ITRE, ENVI (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/1799 с цел освобождаване на Китайската народна банка от изискванията за прозрачност преди и след сключването на сделките по Регламент (ЕС) № 600/2014 (C(2019)02082 - 2019/2666(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Проекти на делегирани актове, срокът за които беше изменен от 1 на 3 месеца по искане на водещата комисия:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за критериите за определяне на централни звена за контакт в областта на платежните услуги и за функциите на тези централни звена за контакт (C(2019)01997 – 2019/2661(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 март 2019 г. по искане на водещата комисия
Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно основната финансова информация, съдържаща се в резюмето на проспекта, публикуването и класифицирането на проспектите, рекламните съобщения за ценни книжа, допълненията към проспектите, както и портала за уведомления и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 382/2014 на Комисията и Делегиран регламент (ЕС) 2016/301 на Комисията (C(2019)02022 – 2019/2663(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 март 2019 г.
Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Последно осъвременяване: 27 юни 2019 г.Правна информация