Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 27. marts 2019 - StrasbourgEndelig udgave

4. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning der supplerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU i forbindelse med indførelsen og den praktiske anvendelse af samarbejdende intelligente transportsystemer (C(2019)01789 - 2019/2651(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. marts 2019

henvist til kor. udv. TRAN

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 for så vidt angår energimærkning af elektroniske skærme og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2010 (C(2019)01796 - 2019/2631(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 11. marts 2019

henvist til kor. udv. ITRE

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/2035 om de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af landingsforpligtelsen i fiskeriet efter visse demersale arter i Nordsøen for perioden 2019-2021 (C(2019)01800 - 2019/2650(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. marts 2019

henvist til kor. udv. PECH

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 for så vidt angår energimærkning af husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske/tørremaskiner og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1061/2010 og Kommissionens direktiv 96/60/EF (C(2019)01804 - 2019/2630(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 11. marts 2019

henvist til kor. udv. ITRE

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 for så vidt angår energimærkning af lyskilder og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 874/2012 (C(2019)01805 - 2019/2629(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 11. marts 2019

henvist til kor. udv. ITRE

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 for så vidt angår energimærkning af køle/fryseapparater og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1060/2010 (C(2019)01806 - 2019/2634(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 11. marts 2019

henvist til kor. udv. ITRE

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 for så vidt angår energimærkning af husholdningsopvaskemaskiner og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010 (C(2019)01807 - 2019/2633(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 11. marts 2019

henvist til kor. udv. ITRE

- Kommissionens delegerede forordning (EU) om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 for så vidt angår energimærkning af køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg (C(2019)01815 - 2019/2632(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 11. marts 2019

henvist til kor. udv. ITRE

- Kommissionens delegerede forordning om ubemandede luftfartøjssystemer og om tredjelandsoperatører af ubemandede luftfartøjssystemer (C(2019)01821 - 2019/2637(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. marts 2019

henvist til kor. udv. TRAN

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/2034 om fastsættelse af en udsmidsplan for fiskeriet efter visse demersale arter i de nordvestlige farvande for perioden 2019-2021 (C(2019)01838 - 2019/2647(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. marts 2019

henvist til kor. udv. PECH

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning (EU) nr. 389/2013 for så vidt angår den tekniske gennemførelse af Kyotoprotokollens anden forpligtelsesperiode (C(2019)01839 - 2019/2639(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. marts 2019

henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF for så vidt angår driften af EU-registret (C(2019)01841 - 2019/2642(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. marts 2019

henvist til kor. udv. ENVI, ITRE (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1076 med henblik på optagelse af Den Uafhængige Stat Samoa i bilag I (C(2019)01844 - 2019/2643(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. marts 2019

henvist til kor. udv. INTA

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 vedrørende inddragelse af risikobaseret overensstemmelseskontrol i bilag I og gennemførelse af miljøbeskyttelseskrav (C(2019)01845 - 2019/2641(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. marts 2019

henvist til kor. udv. TRAN

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Kommissionens delegerede forordning [C(2019)1841 af 12. marts 2019] om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF for så vidt angår driften af EU-registret inden for rammerne af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/842 (C(2019)01846 - 2019/2645(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. marts 2019

henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår undtagelse fra reglerne om udpegelse af kontrolsteder og fra minimumskravene til grænsekontrolsteder (C(2019)01847 - 2019/2640(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. marts 2019

henvist til kor. udv. ENVI, AGRI (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede afgørelse om fastlæggelse af et flerårigt EU-program for indsamling, forvaltning og anvendelse af biologiske, miljømæssige, tekniske og socioøkonomiske data inden for fiskeri og akvakultur (C(2019)01848 - 2019/2653(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. marts 2019

henvist til kor. udv. PECH

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/956 for så vidt angår de data om nye tunge køretøjer, som medlemsstaterne og fabrikanterne skal overvåge og indberette (C(2019)01850 - 2019/2648(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. marts 2019

henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/273 for så vidt angår indførsel af vin med oprindelse i Canada og om fritagelse af detailhandlere for forpligtelsen til at føre ind- og udgangsbøger (C(2019)01866 - 2019/2636(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. marts 2019

henvist til kor. udv. AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår vindyrkningsområder, hvor alkoholindholdet kan forhøjes, de tilladte ønologiske fremgangsmåder og restriktioner for produktion og konservering af vinavlsprodukter, minimumsalkoholindholdet for biprodukter og deres bortskaffelse samt offentliggørelsen af OIV-dossierer (C(2019)01869 - 2019/2635(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. marts 2019

henvist til kor. udv. AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 71 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (C(2019)01875 - 2019/2646(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. marts 2019

henvist til kor. udv. BUDG, CONT, EMPL (forretningsordenens artikel 57), ITRE (forretningsordenens artikel 57), TRAN (forretningsordenens artikel 57), REGI (forretningsordenens artikel 57), AGRI (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om kriterier, som professionelle operatører skal opfylde for at opfylde betingelserne i artikel 89, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031, og procedurer til at sikre, at disse kriterier opfyldes (C(2019)01882 - 2019/2644(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. marts 2019

henvist til kor. udv. AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/127 for så vidt angår krav til vitamin D i modermælkserstatninger og krav til erucasyre i modermælkserstatninger og tilskudsblandinger (C(2019)01883 - 2019/2662(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. marts 2019

henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere for så vidt angår bemyndigelse af medlemsstaterne til at indrømme midlertidige undtagelser med henblik på officielle testmæssige, videnskabelige eller uddannelsesmæssige formål, forsøg, planteforædling eller avl (C(2019)01922 - 2019/2657(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. marts 2019

henvist til kor. udv. AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om fastsættelse af en fælles uddannelsestest for skiinstruktører i henhold til artikel 49b i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (C(2019)01935 - 2019/2665(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. marts 2019

henvist til kor. udv. IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår angivelsen af visse sendinger af lav værdi (C(2019)01979 - 2019/2658(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. marts 2019

henvist til kor. udv. IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af visse sprogudgaver af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen (C(2019)01989 - 2019/2656(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. marts 2019

henvist til kor. udv. IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende kriterierne for udpegelse af centrale kontaktpunkter inden for betalingstjenester og disse centrale kontaktpunkters funktioner (C(2019)01997 - 2019/2661(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. marts 2019

henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår format, indhold, kontrol og godkendelse af det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 (C(2019)02020 - 2019/2664(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. marts 2019

henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for nøgleregnskabsoplysninger i prospektresuméet, offentliggørelse og klassificering af prospekter, annoncering vedrørende værdipapirer, tillæg til et prospekt og meddelelsesportalen, og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 382/2014 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/301 (C(2019)02022 - 2019/2663(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. marts 2019

henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede afgørelse om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 for så vidt angår de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen af gelænder- og rækværkssystemer, der udelukkende er tilsigtet anvendt i forbindelse med bygværker for at forhindre fald, og som ikke er udsat for lodret belastning fra strukturen (C(2019)02029 - 2019/2660(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. marts 2019

henvist til kor. udv. IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 for så vidt angår fastsættelse af ydeevneklasser med hensyn til modstandsevne mod vindlast for udvendige afskærmninger af vinduer og døre (C(2019)02030 - 2019/2655(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. marts 2019

henvist til kor. udv. IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 for så vidt angår ydeevneklasser med hensyn til luftgennemtrængelighed for ovenlys af plastmaterialer og glas samt tagluger (C(2019)02031 - 2019/2659(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. marts 2019

henvist til kor. udv. IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til forordning (EU) nr. 515/2014, hvad angår tildelingen af midler fra Unionens almindelige budget til dækning af omkostningerne ved udviklingen af det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (C(2019)02032 - 2019/2638(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. marts 2019

henvist til kor. udv. LIBE

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til direktiv (EU) 2018/2001 for så vidt angår fastsættelse af råprodukter med høj risiko for indirekte ændringer i arealanvendelsen, for hvilke der er konstateret en betydelig udvidelse af produktionsarealet ind på arealer med stort kulstoflager, og certificering af biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler med lav risiko for indirekte ændringer i arealanvendelsen (C(2019)02055 - 2019/2649(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. marts 2019

henvist til kor. udv. ITRE, ENVI (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/1799 for så vidt angår fritagelsen for People's Bank of China fra kravene om før- og efterhandelsgennemsigtighed i forordning (EU) nr. 600/2014 (C(2019)02082 - 2019/2666(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. marts 2019

henvist til kor. udv. ECON

Udkast til delegerede retsakter, for hvilke fristen var blevet ændret fra 1 til 3 måneder på det kompetente udvalgs anmodning:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende kriterierne for udpegelse af centrale kontaktpunkter inden for betalingstjenester og disse centrale kontaktpunkters funktioner (C(2019)01997 – 2019/2661(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. marts 2019 efter anmodning fra det korresponderende udvalg.
henvist til kor.udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for nøgleregnskabsoplysninger i prospektresuméet, offentliggørelse og klassificering af prospekter, annoncering vedrørende værdipapirer, tillæg til et prospekt og meddelelsesportalen, og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 382/2014 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/301 (C(2019)02022 – 2019/2663(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. marts 2019 efter anmodning fra det korresponderende udvalg.
henvist til kor.udv. ECON

Seneste opdatering: 27. juni 2019Juridisk meddelelse