Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 27. märts 2019 - StrasbourgLõplik väljaanne

4. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/40/EL seoses sidusate intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtu ja praktilise kasutamisega (C(2019)01789 - 2019/2651(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 2017/1369 seoses kuvarite energiamärgistusega ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1062/2010 (C(2019)01796 - 2019/2631(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 11. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2018/2035, millega täpsustatakse Põhjamerel teatavate põhjalähedaste liikide püügi suhtes kehtiva lossimiskohustuse täitmise üksikasjad ajavahemikus 2019–2021 (C(2019)01800 - 2019/2650(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1369 seoses kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite energiamärgistusega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1061/2010 ja komisjoni direktiiv 96/60/EÜ (C(2019)01804 - 2019/2630(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 11. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1369 seoses valgusallikate energiamärgistusega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 874/2012 (C(2019)01805 - 2019/2629(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 11. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 2017/1369/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate jahutus-külmutusseadmete energiamärgistusega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1060/2010 (C(2019)01806 - 2019/2634(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 11. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL)nr 2017/1369 seoses kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate energiamärgistusega ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1059/2010 (C(2019)01807 - 2019/2633(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 11. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1369 seoses otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete energiamärgistusega (C(2019)01815 - 2019/2632(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 11. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni delegeeritud määrus mehitamata õhusõidukite ja mehitamata õhusõidukite süsteemide kolmandate riikide käitajate kohta (C(2019)01821 - 2019/2637(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 12. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2018/2034, millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul loodepiirkonna vetes aastatel 2019–2021 (C(2019)01838 - 2019/2647(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 389/2013 seoses Kyoto protokolli teise kohustusperioodi tehnilise rakendamisega (C(2019)01839 - 2019/2639(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 12. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ seoses liidu registri toimimisega (C(2019)01841 - 2019/2642(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 12. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, ITRE (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1076, et lisada I lisasse Samoa Iseseisvusriik (C(2019)01844 - 2019/2643(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 12. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 748/2012 seoses riskipõhise nõuetele vastavuse kontrolli lisamisega Ilisasse ja keskkonnakaitsenõuete rakendamisega (C(2019)01845 - 2019/2641(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 12. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni [12.märtsi 2019.aasta] delegeeritud määrust [C(2019)1841], millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi2003/87/EÜ seoses liidu registri toimimisega, seoses liidu registri toimimisega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL)2018/842 (C(2019)01846 - 2019/2645(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL)2017/625 ja sätestatakse erandid kontrollpunktide määramise eeskirjadest ja piiripunktide miinimumnõuetest (C(2019)01847 - 2019/2640(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 12. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, AGRI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud otsus, millega kehtestatakse liidu mitmeaastane programm kalandus- ja vesiviljelussektori bioloogiliste, keskkonnaalaste, tehniliste ja sotsiaalmajanduslike andmete kogumiseks ja haldamiseks (C(2019)01848 - 2019/2653(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/956 Ilisa seoses uusi raskeveokeid käsitlevate andmetega, mida liikmesriigid ja tootjad peavad seirama ja esitama (C(2019)01850 - 2019/2648(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2018/273 Kanadast pärit veini impordi osas ning vabastatakse jaemüüjad sissetulevate ja väljaminevate kaupade registri pidamisest (C(2019)01866 - 2019/2636(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 12. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses viinamarjakasvatusaladega, kus saaduste alkoholisisaldust võib suurendada, viinamarjasaaduste tootmisele ja säilitamisele kehtivate lubatud veinivalmistustavade ja piirangutega, kõrvalsaaduste minimaalse alkoholisisalduse ja nende kõrvaldamisega ning Rahvusvahelise Viinamarja- ja Veiniorganisatsiooni (OIV) toimikute avaldamisega (C(2019)01869 - 2019/2635(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 12. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 71 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta (C(2019)01875 - 2019/2646(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG, CONT, EMPL (kodukorra artikkel 54), ITRE (kodukorra artikkel 54), TRAN (kodukorra artikkel 54), REGI (kodukorra artikkel 54), AGRI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, milles käsitletakse kriteeriume, mida ettevõtjad peavad täitma Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 89 lõike 1 punktis a sätestatud tingimustele vastamiseks, ja menetlusi nende kriteeriumide täitmise tagamiseks (C(2019)01882 - 2019/2644(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/127 seoses nõuetega imiku piimasegus sisalduva D-vitamiini kohta ning imiku piimasegus ja jätkupiimasegus sisalduva eruukhappe kohta (C(2019)01883 - 2019/2662(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/2031 taimekahjustajatevastaste kaitsemeetmete kohta ning lubatakse liikmesriikidel kehtestada ajutised erandid seoses ametliku testimise, teaduslike või hariduslike eesmärkide, katsete, sordivaliku või sordiaretusega (C(2019)01922 - 2019/2657(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse suusaõpetajate ühine koolitustest vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivi 2005/36/EÜ (kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta) artiklile 49b (C(2019)01935 - 2019/2665(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 teatavate väikese väärtusega saadetiste deklareerimise osas (C(2019)01979 - 2019/2658(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega parandatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid käsitlevate üksikasjalike eeskirjadega) teatavaid keeleversioone (C(2019)01989 - 2019/2656(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/2366 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse makseteenuste valdkonnas kesksete kontaktpunktide määramist ja selliste kesksete kontaktpunktide ülesandeid (C(2019)01997 - 2019/2661(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 14. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1129 seoses väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatava prospekti vormi, sisu, kontrolli ja kinnitamisega ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 809/2004 (C(2019)02020 - 2019/2664(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1129 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad prospekti kokkuvõttes esitatavat põhilist finantsteavet, prospektide avaldamist ja liigitamist, väärtpaberite reklaami, prospekti lisasid ja teavitusportaali ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 382/2014 ja komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/301 (C(2019)02022 - 2019/2663(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 14. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud otsus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 305/2011 nende toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemide osas, mida kohaldatakse selliste ainult kukkumise vältimiseks mõeldud piirde- ja reelingukomplektide suhtes, millele ei lange ehitise vertikaalsuunalist koormust (C(2019)02029 - 2019/2660(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 305/2011 seoses toimivusklasside kehtestamisega väliruloode ja markiiside vastupanule tuulekoormuse suhtes (C(2019)02030 - 2019/2655(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 305/2011, kehtestades plastist ja klaasist valguskuplite ja katuseluukide õhuläbilaskvuse toimivusklassid (C(2019)02031 - 2019/2659(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse määrust (EL) nr 515/2014 seoses liidu üldeelarvest vahendite eraldamisega Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemi arendamisega seotud kulude katmiseks (C(2019)02032 - 2019/2638(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 12. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse direktiivi (EL) 2018/2001 selliste maakasutuse kaudse muutuse suure riskiga lähteainete kindlaksmääramise osas, mille tootmise ala on märkimisväärselt laienenud suure süsinikuvaruga maale, ning maakasutuse kaudse muutuse väikese riskiga biokütuste, vedelate biokütuste ja biomasskütuste sertifitseerimise osas (C(2019)02055 - 2019/2649(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. märts 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE, ENVI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/1799 seoses Hiina Rahvapangale määruse (EL) nr 600/2014 kohastest kauplemiseelse ja -järgse läbipaistvuse nõuetest erandi tegemisega (C(2019)02082 - 2019/2666(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

Delegeeritud õigusaktide ettepanekud, mille vastuväite esitamise tähtaega pikendati pädeva komisjoni taotlusel 3 kuuni (1 kuu asemel):

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/2366 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse makseteenuste valdkonnas kesksete kontaktpunktide määramist ja selliste kesksete kontaktpunktide ülesandeid - (C(2019)01997 – 2019/2661(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: pädeva komisjoni taotlusel 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. märtsist 2019.
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1129 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad prospekti kokkuvõttes esitatavat põhilist finantsteavet, prospektide avaldamist ja liigitamist, väärtpaberite reklaami, prospekti lisasid ja teavitusportaali ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 382/2014 ja komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/301 - (C(2019)02022 – 2019/2663(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: pädeva komisjoni taotlusel 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. märtsist 2019.
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

Viimane päevakajastamine: 27. juuni 2019Õigusalane teave