Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2019 m. kovo 27 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

4. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/40/ES papildoma nuostatomis dėl sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų diegimo ir naudojimo (C(2019)01789 - 2019/2651(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369 papildomas elektroninių vaizduoklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo nuostatomis ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2010 (C(2019)01796 - 2019/2631(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 11 d.

Perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2018/2035, kuriuo nustatomos išsamios įpareigojimo iškrauti laimikį, sužvejotą vykdant tam tikrą demersinių išteklių žvejybą Šiaurės jūroje, įgyvendinimo 2019–2021m. nuostatos (C(2019)01800 - 2019/2650(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369 papildomas buitinių skalbyklių ir skalbyklių-džiovyklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo nuostatomis ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1061/2010 ir Komisijos direktyva 96/60/EB (C(2019)01804 - 2019/2630(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 11 d.

Perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369 papildomas šviesos šaltinių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo nuostatomis ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 874/2012 (C(2019)01805 - 2019/2629(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 11 d.

Perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1369 nuostatos dėl šaldymo aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1060/2010 (C(2019)01806 - 2019/2634(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 11 d.

Perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369 papildomas buitinių indaplovių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo nuostatomis ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1059/2010 (C(2019)01807 - 2019/2633(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 11 d.

Perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1369 nuostatos dėl prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete (C(2019)01815 - 2019/2632(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 11 d.

Perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl bepiločių orlaivių sistemų ir trečiųjų valstybių bepiločių orlaivių sistemų naudotojų (C(2019)01821 - 2019/2637(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2018/2034, kuriuo nustatomas 2019–2021m. tam tikrai demersinių išteklių žvejybai šiaurės vakarų vandenyse taikomas išmetimo į jūrą mažinimo planas (C(2019)01838 - 2019/2647(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl Kioto protokolo techninio įgyvendinimo antruoju įsipareigojimų laikotarpiu iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 389/2013 (C(2019)01839 - 2019/2639(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB nuostatos dėl Sąjungos registro veikimo (C(2019)01841 - 2019/2642(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl Samoa Nepriklausomosios Valstybės įtraukimo į I priedą iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1076 (C(2019)01844 - 2019/2643(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl rizika grindžiamo atitikties tikrinimo įtraukimo į I priedą ir aplinkos apsaugos reikalavimų įgyvendinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 748/2012 (C(2019)01845 - 2019/2641(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl Sąjungos registro veikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/842 iš dalies keičiamas [2019 m. kovo 12 d.] Komisijos deleguotasis reglamentas [C(2019)1841], kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB nuostatos dėl Sąjungos registro veikimo (C(2019)01846 - 2019/2645(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nukrypstant nuo kontrolės punktų skyrimo taisyklių ir pasienio kontrolės postams taikomų būtiniausių reikalavimų papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 (C(2019)01847 - 2019/2640(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis sprendimas, kuriuo nustatoma Sąjungos daugiametė biologinių, aplinkos, techninių ir socialinių bei ekonominių duomenų rinkimo ir tvarkymo žvejybos ir akvakultūros sektoriuose programa (C(2019)01848 - 2019/2653(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/956 I priedo nuostatos dėl valstybių narių ir gamintojų stebėtinų ir teiktinų duomenų apie naujas sunkiąsias transporto priemones (C(2019)01850 - 2019/2648(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl Kanados kilmės vyno importo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES)2018/273 ir panaikinamas įpareigojimas mažmenininkams pildyti vyno produktų įvežimo ir išvežimo operacijų registrą (C(2019)01866 - 2019/2636(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl vynuogių auginimo zonų, kuriose galima padidinti alkoholio koncentraciją, leidžiamų vynininkystės metodų ir apribojimų, taikytinų vynuogių produktų gamybai ir laikymui, mažiausios procentinės alkoholio koncentracijos šalutiniuose produktuose bei tų produktų šalinimo ir OIV bylų paskelbimo (C(2019)01869 - 2019/2635(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigų, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 71 straipsnyje, pavyzdinio finansinio reglamento (C(2019)01875 - 2019/2646(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: BUDG, CONT, EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), TRAN (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), REGI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl kriterijų, kuriuos turi atitikti profesionalūs veiklos vykdytojai, kad laikytųsi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/2031 89 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytų sąlygų, ir dėl tų kriterijų atitikties užtikrinimo procedūrų (C(2019)01882 - 2019/2644(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl vitamino D kiekio pradinio maitinimo kūdikių mišiniuose ir eruko rūgšties kiekio pradinio ir tolesnio maitinimo kūdikių mišiniuose reikalavimų iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/127 (C(2019)01883 - 2019/2662(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų ir kuriuo valstybėms narėms leidžiama nustatyti laikinas nukrypti leidžiančias nuostatas oficialių tyrimų, mokslo arba švietimo tikslais, bandymams, veislių atrankai arba selekcijai (C(2019)01922 - 2019/2657(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo pagal 2005m. rugsėjo 7d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo 49b straipsnį nustatomas bendrasis slidinėjimo instruktorių rengimo testas (C(2019)01935 - 2019/2665(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl tam tikrų mažos vertės siuntų deklaravimo (C(2019)01979 - 2019/2658(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo ištaisoma Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos, redakcija tam tikromis kalbomis (C(2019)01989 - 2019/2656(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2366 papildymo pagrindinių kontaktinių punktų paskyrimo mokėjimo paslaugų srityje kriterijų ir tų pagrindinių kontaktinių punktų funkcijų techniniais reguliavimo standartais (C(2019)01997 - 2019/2661(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 papildomas nuostatomis dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, formato, turinio, tikrinimo ir tvirtinimo ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 809/2004 (C(2019)02020 - 2019/2664(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 papildomas prospekto santraukoje pateikiamos pagrindinės finansinės informacijos, prospektų skelbimo ir klasifikavimo, vertybinių popierių reklamos, prospekto priedų ir pranešimų portalo techniniais reguliavimo standartais ir kuriuo panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 382/2014 ir Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/301 (C(2019)02022 - 2019/2663(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis sprendimas, kuriuo dėl baliustardų ir turėklų komplektams, skirtiems naudoti tik statybose tik apsaugai nuo kritimo ir neveikiamiems struktūros vertikalios apkrovos, taikytinų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemų papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011 (C(2019)02029 - 2019/2660(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatant su išorinių žaliuzių ir markizių atsparumu vėjo apkrovai susijusių eksploatacinių charakteristikų klases papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011 (C(2019)02030 - 2019/2655(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatant su plastikinių ir stiklinių stoglangių ir stogo liukų pralaidumu orui susijusių eksploatacinių savybių klases papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011 (C(2019)02031 - 2019/2659(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Reglamentas (ES) Nr. 515/2014 papildomas nuostatomis dėl finansavimo iš Sąjungos bendrojo biudžeto lėšų skyrimo Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos kūrimo išlaidoms padengti (C(2019)02032 - 2019/2638(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl didelę netiesioginio žemės naudojimo keitimo riziką keliančių pradinių žaliavų, kurių auginimo teritorija reikšmingai plečiama į žemės, kurioje yra didelių anglies sankaupų, plotus, nustatymo ir nedidelę netiesioginio žemės naudojimo keitimo riziką keliančių biodegalų, skystųjų bioproduktų ir biomasės kuro sertifikavimo papildoma Direktyva (ES) 2018/2001 (C(2019)02055 - 2019/2649(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: ITRE, ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl Reglamente (ES) Nr. 600/2014 nustatytų skaidrumo prieš sudarant ir sudarius sandorį reikalavimų netaikymo Kinijos liaudies bankui iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1799 (C(2019)02082 - 2019/2666(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Deleguotųjų aktų projektai, kuriems atsakingo komiteto prašymu nuo 1 mėn. iki 3 mėnesių pratęstas terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2366 papildymo pagrindinių kontaktinių punktų paskyrimo mokėjimo paslaugų srityje kriterijų ir tų pagrindinių kontaktinių punktų funkcijų techniniais reguliavimo standartais (C(2019)01997 – 2019/2661(DEA))
T
erminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 14 d. kompetentingo komiteto prašymu.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 papildomas prospekto santraukoje pateikiamos pagrindinės finansinės informacijos, prospektų skelbimo ir klasifikavimo, vertybinių popierių reklamos, prospekto priedų ir pranešimų portalo techniniais reguliavimo standartais ir kuriuo panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 382/2014 ir Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/301 (C(2019)02022 – 2019/2663(DEA))
T
erminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 14 d. kompetentingo komiteto prašymu.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

Atnaujinta: 2019 m. birželio 27 d.Teisinis pranešimas