Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 27 maart 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave

4. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de invoering en het operationele gebruik van coöperatieve slimme vervoerssystemen betreft (C(2019)01789 – 2019/2651(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van elektronische beeldschermen en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2010 van de Commissie (C(2019)01796 – 2019/2631(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 11 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/2035 tot vaststelling van nadere bepalingen ter uitvoering van de aanlandingsverplichting voor bepaalde demersale visserijen in de Noordzee voor de periode 2019-2021 (C(2019)01800 – 2019/2650(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: PECH

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van huishoudelijke wasmachines en huishoudelijke was-droogcombinaties en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1061/2010 van de Commissie en Richtlijn 96/60/EG van de Commissie (C(2019)01804 – 2019/2630(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 11 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van lichtbronnen en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 874/2012 van de Commissie (C(2019)01805 – 2019/2629(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 11 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van koelapparaten en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1060/2010 van de Commissie (C(2019)01806 – 2019/2634(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 11 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van huishoudelijke afwasmachines en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1059/2010 van de Commissie (C(2019)01807 – 2019/2633(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 11 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van koelapparaten met een directe-verkoopfunctie (C(2019)01815 – 2019/2632(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 11 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie inzake onbemande luchtvaartuigsystemen en uit derde landen afkomstige exploitanten van onbemande luchtvaartuigsystemen (C(2019)01821 – 2019/2637(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/2034 tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de noordwestelijke wateren voor de periode 2019-2021 (C(2019)01838 – 2019/2647(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 389/2013 wat betreft de technische uitvoering van de tweede verbintenisperiode in het kader van het Protocol van Kyoto (C(2019)01839 – 2019/2639(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de werking van het EU-register (C(2019)01841 – 2019/2642(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI, ITRE (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1076 van het Europees Parlement en de Raad teneinde de Onafhankelijke Staat Samoa op te nemen in bijlageI (C(2019)01844 – 2019/2643(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 748/2012 met betrekking tot de opname van risicogebaseerde nalevingscontrole in bijlage I en de tenuitvoerlegging van eisen voor milieubescherming (C(2019)01845 – 2019/2641(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening [C(2019)1841 van de Commissie van 12maart 2019] tot aanvulling van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de werking van het EU-register wat betreft de werking van het EU-register overeenkomstig Verordening (EU) 2018/842 van het Europees Parlement en de Raad (C(2019)01846 – 2019/2645(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad door af te wijken van de voorschriften inzake de aanwijzing van controlepunten en de minimumvoorschriften voor grenscontroleposten (C(2019)01847 – 2019/2640(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI, AGRI (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerd besluit van de Commissie tot vaststelling van het meerjarenprogramma van de Unie voor de verzameling en het beheer van biologische, ecologische, technische en sociaal-economische gegevens in de visserij- en de aquacultuursector (C(2019)01848 – 2019/2653(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) 2018/956 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de gegevens over nieuwezware bedrijfsvoertuigen die moeten worden gemonitord en gerapporteerd door de lidstaten en de fabrikanten (C(2019)01850 – 2019/2648(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/273 wat betreft de invoer van wijn van oorsprong uit Canada en tot vrijstelling van kleinhandelaren van de verplichting om een in- en uitslagregister bij te houden (C(2019)01866 – 2019/2636(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de wijnbouwoppervlakten waar het alcoholgehalte mag worden verhoogd, de toegestane oenologische procedés en de beperkingen met betrekking tot de productie en de bewaring van wijnbouwproducten, het minimale alcoholpercentage voor bijproducten en de verwijdering van die producten, en de bekendmaking van OIV-dossiers (C(2019)01869 – 2019/2635(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van de financiële modelregeling voor publiek-private partnerschapsorganen bedoeld in artikel 71 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raadl (C(2019)01875 – 2019/2646(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG, CONT, EMPL (artikel 54 van het Reglement), ITRE (artikel 54 van het Reglement), TRAN (artikel 54 van het Reglement), REGI (artikel 54 van het Reglement), AGRI (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie betreffende criteria waaraan de professionele marktdeelnemers moeten voldoen om te beantwoorden aan de voorwaarden van artikel89, lid1, ondera), van Verordening (EU)2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, en procedures om te waarborgen dat aan die criteria wordt voldaan (C(2019)01882 – 2019/2644(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/127 wat betreft de voorschriften inzake vitamine D voor volledige zuigelingenvoeding en de voorschriften inzake erucazuur voor volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding (C(2019)01883 – 2019/2662(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, waarbij de lidstaten toestemming wordt verleend om in tijdelijke afwijkingen te voorzien ten behoeve van officiële tests, wetenschappelijke of onderwijskundige doeleinden, proefnemingen, selectiewerkzaamheden of veredeling (C(2019)01922 – 2019/2657(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van een gemeenschappelijke opleidingsproef voor skileraren overeenkomstig artikel 49 ter van Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (C(2019)01935 – 2019/2665(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening(EU)2015/2446 wat betreft de aangifte van bepaalde zendingen met een geringe waarde (C(2019)01979 – 2019/2658(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot rectificatie van bepaalde taalversies van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie (C(2019)01989 – 2019/2656(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische reguleringsnormen betreffende de criteria voor de aanwijzing van centrale contactpunten op het gebied van betalingsdiensten en betreffende de taken van deze centrale contactpunten (C(2019)01997 – 2019/2661(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 14 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de vorm, de inhoud, de controle en de goedkeuring van het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 809/2004 van de Commissie (C(2019)02020 – 2019/2664(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie houdende aanvulling van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende essentiële financiële informatie in de samenvatting van een prospectus, de publicatie en classificatie van prospectussen, reclame voor effecten, aanvullingen van een prospectus, en het kennisgevingsportaal, en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 382/2014 van de Commissie en Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/301 van de Commissie (C(2019)02022 – 2019/2663(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 14 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerd besluit van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr.305/2011 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de toepasselijke systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van balustradekits en relingkits die bedoeld zijn om bij bouwwerken uitsluitend te worden gebruikt om vallen te voorkomen en die geen verticale belasting ondergaan vanwege de constructie (C(2019)02029 – 2019/2660(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 maart 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad door de vaststelling van prestatieklassen met betrekking tot de weerstand tegen windbelasting van buitenzonnewering en luifels (C(2019)02030 – 2019/2655(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad door de vaststelling van prestatieklassen met betrekking tot luchtdoorlatendheid voor lichtkoepels van kunststof en glas en dakluiken (C(2019)02031 – 2019/2659(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 515/2014 wat betreft de toewijzing van financiering uit de algemene begroting van de Unie ter dekking van de kosten van de ontwikkeling van het Europees reisinformatie- en -autorisatiesysteem (C(2019)02032 – 2019/2638(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU)2018/2001 wat betreft het bepalen van de grondstoffen met een hoog risico van indirecte veranderingen in landgebruik waarbij een belangrijke uitbreiding van het productiegebied naar land met grote koolstofvoorraden waar te nemen valt, en de certificering van biobrandstoffen, vloeibare biomassa en biomassabrandstoffen met een laag risico op indirecte veranderingen in landgebruik (C(2019)02055 – 2019/2649(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE, ENVI (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1799 wat betreft de vrijstelling van de vereisten in verband met transparantie voor en na de handel in Verordening (EU) nr. 600/2014 voor de People's Bank of China (C(2019)02082 – 2019/2666(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

Ontwerpen van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn op verzoek van de bevoegde commissie is gewijzigd van 1 naar 3 maanden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische reguleringsnormen betreffende de criteria voor de aanwijzing van centrale contactpunten op het gebied van betalingsdiensten en betreffende de taken van deze centrale contactpunten - (C(2019)01997 – 2019/2661(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 maart 2019 op verzoek van de bevoegde commissie.
Verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie houdende aanvulling van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende essentiële financiële informatie in de samenvatting van een prospectus, de publicatie en classificatie van prospectussen, reclame voor effecten, aanvullingen van een prospectus, en het kennisgevingsportaal, en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 382/2014 van de Commissie en Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/301 van de Commissie - (C(2019)02022 – 2019/2663(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 maart 2019 op verzoek van de bevoegde commissie.
Verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

Laatst bijgewerkt op: 27 juni 2019Juridische mededeling