Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 27. marca 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

4. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o zavádzanie a prevádzkové využívanie kooperatívnych inteligentných dopravných systémov (C(2019)01789 - 2019/2651(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. marca 2019

predložené gestorskému výboru: TRAN

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, pokiaľ ide o energetické označovanie elektronických displejov, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2010 (C(2019)01796 - 2019/2631(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 11. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ITRE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2018/2035, ktorým sa spresňuje vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori na obdobie 2019 – 2021 (C(2019)01800 - 2019/2650(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. marca 2019

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, pokiaľ ide o energetické označovanie práčok a práčok so sušičkou pre domácnosť, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1061/2010 a smernica Komisie 96/60/ES (C(2019)01804 - 2019/2630(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 11. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ITRE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, pokiaľ ide o energetické označovanie svetelných zdrojov, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 874/2012 (C(2019)01805 - 2019/2629(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 11. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ITRE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, pokiaľ ide o energetické označovanie chladiacich spotrebičov, a ktorým sa ruší delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1060/2010 (C(2019)01806 - 2019/2634(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 11. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ITRE

- Delegované nariadenie Komisie ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, pokiaľ ide o energetické označovanie umývačiek riadu pre domácnosť, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1059/2010 (C(2019)01807 - 2019/2633(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 11. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ITRE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, pokiaľ ide o energetické označovanie chladiacich spotrebičov s funkciou priameho predaja (C(2019)01815 - 2019/2632(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 11. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ITRE

- Delegované nariadenie Komisie o bezpilotných leteckých systémoch a o prevádzkovateľoch bezpilotných leteckých systémov z tretích krajín (C(2019)01821 - 2019/2637(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. marca 2019

predložené gestorskému výboru: TRAN

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2018/2034, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v severozápadných vodách na roky 2019 – 2021 (C(2019)01838 - 2019/2647(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. marca 2019

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/2013, pokiaľ ide o technické vykonávanie druhého záväzného obdobia Kjótskeho protokolu (C(2019)01839 - 2019/2639(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o fungovanie registra Únie (C(2019)01841 - 2019/2642(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, ITRE (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1076 s cieľom zahrnúť Samojský nezávislý štát do prílohy I (C(2019)01844 - 2019/2643(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. marca 2019

predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 748/2012, pokiaľ ide o zahrnutie overovania zhody založeného na riziku do prílohy I a vykonávanie požiadaviek na ochranu životného prostredia (C(2019)01845 - 2019/2641(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. marca 2019

predložené gestorskému výboru: TRAN

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie [C(2019)1841 z 12. marca 2019], ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o fungovanie registra Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/842 (C(2019)01846 - 2019/2645(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 stanovením odchýlok od pravidiel určovania kontrolných staníc a od minimálnych požiadaviek na hraničné kontrolné stanice (C(2019)01847 - 2019/2640(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, AGRI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované rozhodnutie Komisie, ktorým sa stanovuje viacročný program Únie na zber a správu biologických, environmentálnych, technických a socioekonomických údajov v odvetviach rybolovu a akvakultúry (C(2019)01848 - 2019/2653(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. marca 2019

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/956, pokiaľ ide o údaje o nových ťažkých úžitkových vozidlách, ktoré majú monitorovať a nahlasovať členské štáty a výrobcovia (C(2019)01850 - 2019/2648(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2018/273, pokiaľ ide o dovoz vína s pôvodom v Kanade a ktorým sa maloobchodníci oslobodzujú od povinnosti viesť vstupnú a výstupnú evidenciu (C(2019)01866 - 2019/2636(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. marca 2019

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vinohradnícke oblasti, v ktorých sa môže zvýšiť obsah alkoholu, povolené enologické postupy a obmedzenia uplatniteľné na výrobu a konzervovanie vinárskych výrobkov, minimálny percentuálny podiel alkoholu pri vedľajších produktoch a ich zneškodňovanie a zverejňovanie dokumentov OIV (C(2019)01869 - 2019/2635(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. marca 2019

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 71 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 (C(2019)01875 - 2019/2646(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. marca 2019

predložené gestorskému výboru: BUDG, CONT, EMPL (článok 57 rokovacieho poriadku), ITRE (článok 57 rokovacieho poriadku), TRAN (článok 57 rokovacieho poriadku), REGI (článok 57 rokovacieho poriadku), AGRI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie o kritériách, ktoré musia spĺňať profesionálni prevádzkovatelia, aby dodržali podmienky stanovené v článku 89 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031, a o postupoch na zabezpečenie splnenia týchto kritérií (C(2019)01882 - 2019/2644(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. marca 2019

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/127, pokiaľ ide o požiadavky na vitamín D v počiatočnej dojčenskej výžive a požiadavky na kyselinu erukovú v počiatočnej dojčenskej výžive a následnej dojčenskej výžive (C(2019)01883 - 2019/2662(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa členským štátom povoľuje udeliť dočasné výnimky na účely úradného testovania, na vedecké alebo vzdelávacie účely, na pokusy alebo šľachtenie (C(2019)01922 - 2019/2657(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. marca 2019

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje spoločná skúška odbornej prípravy pre inštruktorov lyžovania podľa článku 49b smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (C(2019)01935 - 2019/2665(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. marca 2019

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446, pokiaľ ide o deklarovanie určitých zásielok s nízkou hodnotou (C(2019)01979 - 2019/2658(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. marca 2019

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa opravujú určité jazykové znenia delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (C(2019)01989 - 2019/2656(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. marca 2019

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa kritérií stanovovania ústredných kontaktných bodov v oblasti platobných služieb a funkcií týchto ústredných kontaktných bodov (C(2019)01997 - 2019/2661(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 14. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o formát, obsah, preskúmanie a schvaľovanie prospektu, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004 (C(2019)02020 - 2019/2664(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa kľúčových finančných informácií v súhrne prospektu, uverejnenia a klasifikácie prospektov, inzerátov na cenné papiere, dodatkov k prospektu a notifikačného portálu, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 382/2014 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/301 (C(2019)02022 - 2019/2663(DEA))

Lehota na vznesenie námietky:13 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 14. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované rozhodnutie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, pokiaľ ide o uplatniteľné systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov balustrádových zostáv a zábradľových zostáv, ktoré sú určené na použitie v stavbách výlučne na účely zabránenia pádu a na ktoré nepôsobí zvislé zaťaženie vyvolané konštrukciou (C(2019)02029 - 2019/2660(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. marca 2019

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 vytvorením tried vonkajších clôn a markíz na základe parametrov týkajúcich sa odolnosti proti náporom vetra (C(2019)02030 - 2019/2655(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. marca 2019

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 vytvorením tried parametrov plastových a sklenených svetlíkov a strešných okien na základe priepustnosti vzduchu (C(2019)02031 - 2019/2659(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. marca 2019

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 515/2014, pokiaľ ide o pridelenie finančných prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Únie na pokrytie nákladov na vývoj Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (C(2019)02032 - 2019/2638(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. marca 2019

predložené gestorskému výboru: LIBE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica (EÚ) 2018/2001, pokiaľ ide o určenie surovín s vysokým rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy, pri ktorých sa pozoruje významné rozšírenie produkčnej plochy na pôdu s vysokými zásobami uhlíka, a o certifikáciu biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy (C(2019)02055 - 2019/2649(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ITRE, ENVI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované naraidenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/1799, pokiaľ ide o výnimku z požiadaviek na predobchodnú a poobchodnú transparentnosť v nariadení (EÚ) č. 600/2014 pre Čínsku ľudovú banku (C(2019)02082 - 2019/2666(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ECON

Návrhy delegovaných aktov, v prípade ktorých bola predĺžená lehota z 1 na 3 mesiace na návrh príslušného výboru:

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa kritérií stanovovania ústredných kontaktných bodov v oblasti platobných služieb a funkcií týchto ústredných kontaktných bodov (C(2019)01997 – 2019/2661(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. marca 2019 na žiadosť gestorského výboru.
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa kľúčových finančných informácií v súhrne prospektu, uverejnenia a klasifikácie prospektov, inzerátov na cenné papiere, dodatkov k prospektu a notifikačného portálu, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 382/2014 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/301 (C(2019)02022 – 2019/2663(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. marca 2019 na žiadosť gestorského výboru.
Predložené gestorskému výboru: ECON.

Posledná úprava: 27. júna 2019Právne oznámenie