Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 27 mars 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

7. Slutsatser från Europeiska rådets möte den 21–22 mars (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Slutsatser från Europeiska rådets möte den 21–22 mars (2018/2977(RSP))

Donald Tusk (Europeiska rådets ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Gerard Batten för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, och Janusz Lewandowski.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Roberto Gualtieri, James Nicholson, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Rolandas Paksas, Nicolas Bay, Mike Hookem, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Mara Bizzotto, Kazimierz Michał Ujazdowski, Esteban González Pons, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok, Birgit Sippel, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen, Seán Kelly, Seb Dance, Paulo Rangel, Pedro Silva Pereira och Richard Ashworth.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska och Georgi Pirinski.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Joachim Starbatty, Georgios Epitideios, Maria Spyraki och Marek Jurek.

Talare: Michel Barnier (huvudförhandlare), Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) och Donald Tusk.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 27 juni 2019Rättsligt meddelande