Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0123(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0204/2018

Forhandlinger :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Afstemninger :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Stemmeforklaringer
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0341

Protokol
Onsdag den 27. marts 2019 - StrasbourgEndelig udgave

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

8. Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren ***I - Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer ***I - Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/22/EF for så vidt angår håndhævelseskravene og om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere i vejtransportsektoren [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009 og forordning (EF) nr. 1072/2009 med henblik på at tilpasse dem til udviklingen i sektoren [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

En indledende drøftelse havde fundet sted den 3. juli 2018 (punkt 18 i protokollen af 3.7.2018).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den 4. juli 2018 (punkt 9.1 i protokollen af 4.7.2018, punkt 9.2 i protokollen af 4.7.2018 og punkt 9.3 i protokollen af 4.7.2018).

Merja Kyllönen, Wim van de Camp og Ismail Ertug forelagde betænkningerne.

Talere:: Georges Bach (ordfører for udtalelse fra EMPL), og Martina Dlabajová (ordfører for udtalelse fra EMPL), som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michael Cramer.

Taler: Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Talere:: Verónica Lope Fontagné (ordfører for udtalelse fra EMPL), Andor Deli for PPE-Gruppen, Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen, Roberts Zīle for ECR-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Tania González Peñas for GUE/NGL-Gruppen, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Georg Mayer for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Karima Delli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Dennis Radtke, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ismail Ertug, Pavel Telička, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Arnautu, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, Peter van Dalen, Gesine Meissner, Marie-Pierre Vieu, Marian-Jean Marinescu, Ole Christensen, Ilhan Kyuchyuk, Claudia Schmidt, Mercedes Bresso, Luis de Grandes Pascual, Bogusław Liberadzki, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Elisabeth Morin-Chartier, Peter Kouroumbashev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Claudia Țapardel og Andrey Novakov.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Peter Lundgren, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Csaba Sógor, Cristian-Silviu Buşoi, Michael Cramer og Antanas Guoga.

Talere:: Karmenu Vella, Merja Kyllönen, Wim van de Camp og Ismail Ertug.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.

Seneste opdatering: 27. juni 2019Juridisk meddelelse