Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/0123(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0204/2018

Debatai :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Balsavimas :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0341

Protokolas
Trečiadienis, 2019 m. kovo 27 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

8. Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ***I - Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais ***I - Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatyti būtiniausi reikalavimai dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatyti reikalavimai dėl vietos nustatymo tachografais [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, derinant prie sektoriaus pokyčių, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Pirma diskusija įvyko 2018 m. liepos 3 d. (2018 07 03 protokolo 18 punktas).
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos 2018 m. liepos 4 d. (2018 07 04 protokolo 9.1 punktas, 2018 07 04 protokolo 9.2 punktas ir 2018 07 04 protokolo 9.3 punktas).

Merja Kyllönen, Wim van de Camp ir Ismail Ertug pristatė pranešimus.

Kalbėjo Georges Bach (EMPL komiteto nuomonės referentas) ir Martina Dlabajová (EMPL komiteto nuomonės referentė), ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michael Cramer.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Kalbėjo Verónica Lope Fontagné (EMPL komiteto nuomonės referentė), Andor Deli PPE frakcijos vardu, Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu, Roberts Zīle ECR frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, Tania González Peñas GUE/NGL frakcijos vardu, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Georg Mayer ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Karima Delli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Dennis Radtke), Isabella De Monte, Kosma Złotowski (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ismail Ertug), Pavel Telička, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Arnautu, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, Peter van Dalen, Gesine Meissner, Marie-Pierre Vieu, Marian-Jean Marinescu, Ole Christensen, Ilhan Kyuchyuk, Claudia Schmidt, Mercedes Bresso, Luis de Grandes Pascual, Bogusław Liberadzki, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Elisabeth Morin-Chartier, Peter Kouroumbashev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Claudia Țapardel ir Andrey Novakov.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Peter Lundgren, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Csaba Sógor, Cristian-Silviu Buşoi, Michael Cramer ir Antanas Guoga.

Kalbėjo Karmenu Vella, Merja Kyllönen, Wim van de Camp ir Ismail Ertug.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita mėnesinė sesija

Atnaujinta: 2019 m. birželio 27 d.Teisinis pranešimas