Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0123(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0204/2018

Debatter :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Omröstningar :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Röstförklaringar
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0341

Protokoll
Onsdagen den 27 mars 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

8. Tillsynskrav och särskilda bestämmelser för utstationering av förare inom vägtransportsektorn ***I – Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta vila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare ***I – Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 i syfte att anpassa dem till utvecklingar inom sektorn [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

En första debatt hade ägt rum den 3 juli 2018 (punkt 18 i protokollet av den 3.7.2018).
Ärendet hade den 4 juli 2018 återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen (punkt 9.1 i protokollet av den 4.7.2018, punkt 9.2 i protokollet av den 4.7.2018 och punkt 9.3 i protokollet av den 4.7.2018).

Merja Kyllönen, Wim van de Camp och Ismail Ertug redogjorde för betänkandena.

Talare: Georges Bach (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), och Martina Dlabajová (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Cramer.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Verónica Lope Fontagné (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Andor Deli för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Roberts Zīle för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Georg Mayer för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Karima Delli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dennis Radtke, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ismail Ertug, Pavel Telička, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Arnautu, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, Peter van Dalen, Gesine Meissner, Marie-Pierre Vieu, Marian-Jean Marinescu, Ole Christensen, Ilhan Kyuchyuk, Claudia Schmidt, Mercedes Bresso, Luis de Grandes Pascual, Bogusław Liberadzki, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Elisabeth Morin-Chartier, Peter Kouroumbashev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Claudia Țapardel och Andrey Novakov.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Peter Lundgren, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Csaba Sógor, Cristian-Silviu Buşoi, Michael Cramer och Antanas Guoga.

Talare: Karmenu Vella, Merja Kyllönen, Wim van de Camp och Ismail Ertug.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.

Senaste uppdatering: 27 juni 2019Rättsligt meddelande