Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0084(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0270/2017

Внесени текстове :

A8-0270/2017

Разисквания :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Гласувания :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Обяснение на вота
PV 27/03/2019 - 18.7

Приети текстове :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

Протокол
Сряда, 27 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

16. Продукти за наторяване в ЕС ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила за предоставяне на пазара на маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване и за изменение на регламенти (ЕО) № 1069/2009 и (ЕО) № 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Едно първоначално разискване беше проведено на 23 октомври 2017 г. (точка 17 от протокола от 23.10.2017 г.)
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 24 октомври 2017 г. (точка 5.7 от протокола от 24.10.2017 г.)

Mihai Ţurcanu представи доклада.

Изказаха се Elisabetta Gardini (докладчик по становището на комисията ENVI) и Jan Huitema (докладчик по становището на комисията AGRI).

Изказа се Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията).

Изказаха се Franc Bogovič, от името на групата PPE, Marc Tarabella, от името на групата S&D, Czesław Hoc, от името на групата ECR, Elsi Katainen, от името на групата ALDE, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от John Stuart Agnew, Dariusz Rosati, Clara Eugenia Aguilera García и Paolo De Castro.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Annie Schreijer-Pierik и Michaela Šojdrová.

Изказаха се Frans Timmermans и Mihai Ţurcanu.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 18.7 от протокола от 28.3.2019 г.

(Заседанието е прекъснато за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)

Последно осъвременяване: 27 юни 2019 г.Правна информация