Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0048(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0364/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0364/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/03/2019 - 18.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0301

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

18.2. Ευρωπαίοι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις (ECSP) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης για επιχειρήσεις (ECSP) [COM(2018)0113 - C8-0103/2018- 2018/0048(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Ashley Fox (A8-0364/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0301)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου