Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 27 maart 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave

18.15. Bezwaar op grond van artikel 106: Genetisch gemodificeerde mais 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend door de commissie ENVI, overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3 van het Reglement, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot vernieuwing van de vergunning voor het in de handel brengen van producten houdende, bestaand uit of geproduceerd met genetisch gemodificeerde maïs 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (D060917/01 - 2019/2604(RSP)) (B8-0217/2019) - Verantwoordelijke leden Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis en Sirpa Pietikäinen.

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0314)

Laatst bijgewerkt op: 27 juni 2019Juridische mededeling