Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0351(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0347/2018

Разисквания :

PV 27/03/2019 - 24
CRE 27/03/2019 - 24

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.30

Приети текстове :

P8_TA(2019)0388

Протокол
Сряда, 27 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

24. Оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията ***I - Оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на границите и визите ***I (разискване)
CRE

Доклад относно измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (полицейско и съдебно сътрудничество, убежище и миграция) и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за Евродак], Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ШИС в областта на правоприлагането], Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ECRIS-TCN] и Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за eu-LISA] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Nuno Melo (A8-0348/2018)

Доклад относно измененото предложение за регламент за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (граници и визи) и за изменение на Решение 2004/512/ЕО на Съвета, Регламент (ЕО) № 767/2008, Решение 2008/633/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС) 2016/399, Регламент (ЕС) 2017/2226, Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ETIAS], Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ШИС в областта на граничните проверки] и Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за eu-LISA] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018- 2017/0351(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Jeroen Lenaers и Nuno Melo представиха докладите.

Изказаха се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) и Julian King (член на Комисията).

Изказаха се Емил Радев, от името на групата PPE, Miriam Dalli, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, Romeo Franz, от името на групата Verts/ALE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Péter Niedermüller, Bodil Valero, João Pimenta Lopes и Diane James.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказа се Juan Fernando López Aguilar.

Изказаха се Julian King, Jeroen Lenaers и Nuno Melo.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.

Последно осъвременяване: 27 юни 2019 г.Правна информация