Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0359(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0269/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0269/2018

Συζήτηση :

PV 27/03/2019 - 25
CRE 27/03/2019 - 25

Ψηφοφορία :

PV 28/03/2019 - 8.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0321

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

25. Αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης, τη δεύτερη ευκαιρία και μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/30/ΕΕ [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

Η Angelika Niebler παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Julian King (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Enrique Calvet Chambon (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sergio Gaetano Cofferati, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, και Emil Radev, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Dobromir Sośnierz.

Παρεμβαίνουν οι Julian King και Angelika Niebler.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.3.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου