Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 27. märts 2019 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Presidentuuri teadaanne
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 5.Esitatud dokumendid
 6.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 7.Euroopa Ülemkogu 21.–22. märtsi kohtumise järeldused (arutelu)
 8.Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris ***I - Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine ***I - Autoveosektori muutustega kohanemine ***I (arutelu)
 9.Fraktsioonide koosseis
 10.Hääletused
  10.1.Noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahendid ***I (hääletus)
  10.2.Aktsiisimaksude üldine kord (uuesti sõnastatud) * (hääletus)
  10.3.Tooted, mille suhtes saab kohaldada dokimaksuvabastust või -vähendust * (hääletus)
  10.4.Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend ***I (hääletus)
  10.5.Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III) ***I (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Istungi jätkamine
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 15.Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine ***I (arutelu)
 16.ELi väetisetooted ***I (arutelu)
 17.Istungi jätkamine
 18.Hääletused
  18.1.Kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistik ***I (hääletus)
  18.2.Ettevõtjatele Euroopa ühisrahastamisteenuste osutajad ***I (hääletus)
  18.3.Finantsinstrumentide turud: ühisrahastamisteenuste osutajad ***I (hääletus)
  18.4.Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond ***I (hääletus)
  18.5.Uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid ***I (hääletus)
  18.6.Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine ***I (hääletus)
  18.7.ELi väetisetooted ***I (hääletus)
  18.8.Töötajate kaitse tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest ***I (hääletus)
  18.9.Ühiseeskirjad kaupade teatavate kombineeritud vedude kohta ***I (hääletus)
  18.10.Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt ***I (hääletus)
  18.11.Ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende suhtes kohaldatavad finantsreeglid ***I (hääletus)
  18.12.Vastuväide kodukorra artikli 105 lõike 3 alusel: Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond (hääletus)
  18.13.Vastuväide kodukorra artikli 105 lõike 3 alusel: välispiiride ja viisade rahastamisvahend Sisejulgeolekufondi osana (hääletus)
  18.14.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud sojauba MON 87751 (MON-87751-7) (hääletus)
  18.15.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (hääletus)
  18.16.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP) teatav kasutamine (DEZA a.s.) (hääletus)
  18.17.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP) teatav kasutamine (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (hääletus)
  18.18.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: kroomtrioksiidi teatav kasutamine (D060095-03) (hääletus)
  18.19.Araabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (hääletus)
 19.Selgitused hääletuse kohta
 20.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 21.Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) ***I (arutelu)
 22.2020. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament (arutelu)
 23.Olmevee kvaliteet ***I (arutelu)
 24.ELi infosüsteemide koostalitlusvõime politsei- ja õiguskoostöö, varjupaiga- ja rändepoliitika valdkonnas ***I - ELi infosüsteemide koostalitlusvõime piiride ja viisade valdkonnas ***I (arutelu)
 25.Restruktureerimise, maksejõuetuse ja maksukohustustest vabastamise menetluste tõhususe suurendamine ***I (arutelu)
 26.Teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise reeglid ***I (arutelu)
 27.Otsus, millega luuakse Euroopa rahutagamisrahastu (arutelu)
 28.Järgmise istungi päevakord
 29.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (226 kb)
27/06/2019 17:04
  Kohalolijate nimekiri (62 kb)
13/06/2019 11:48
 
Protokoll (85 kb)
27/06/2019 17:04
  Kohalolijate nimekiri (11 kb)
13/06/2019 11:48
  Hääletustulemused (44 kb)
13/06/2019 13:01
  Nimelise hääletuse tulemused (145 kb)
13/06/2019 12:56
 
Protokoll (335 kb)
27/06/2019 17:04
  Kohalolijate nimekiri (71 kb)
13/06/2019 11:48
  Hääletustulemused (169 kb)
13/06/2019 13:01
  Nimelise hääletuse tulemused (831 kb)
13/06/2019 12:56
Viimane päevakajastamine: 27. juuni 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika