Seznam 
Zápis
PDF 339kWORD 87k
Středa, 27. března 2019 - ŠtrasburkKonečné znění
1.Zahájení denního zasedání
 2.Sdělení předsednictví
 3.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 4.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 5.Předložení dokumentů
 6.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 7.Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. března 2019 (rozprava)
 8.Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy ***I – Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů ***I – Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy ***I (rozprava)
 9.Členství v politických skupinách
 10.Hlasování
  10.1.Zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí ***I (hlasování)
  10.2.Obecná úprava spotřebních daní * (hlasování)
  10.3.Produkty, jež mohou využít osvobození nebo snížení tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně) * (hlasování)
  10.4.Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci ***I (hlasování)
  10.5.Nástroj předvstupní pomoci (NPP III) ***I (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Pokračování denního zasedání
 14.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 15.Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí ***I (rozprava)
 16.Hnojivé výrobky EU ***I (rozprava)
 17.Pokračování denního zasedání
 18.Hlasování
  18.1.Rámec pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran ***I (hlasování)
  18.2.Evropští poskytovatelé služeb skupinového financování pro podniky ***I (hlasování)
  18.3.Trhy finančních nástrojů ***I (hlasování)
  18.4.Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti ***I (hlasování)
  18.5.Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla ***I (hlasování)
  18.6.Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí ***I (hlasování)
  18.7.Hnojivé výrobky EU ***I (hlasování)
  18.8.Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci ***I (hlasování)
  18.9.Společná pravidla pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy ***I (hlasování)
  18.10.Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček ***I (hlasování)
  18.11.Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy ***I (hlasování)
  18.12.Azylový, migrační a integrační fond (hlasování)
  18.13.Nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost (hlasování)
  18.14.Geneticky modifikovaná sója MON 87751 (MON-87751-7) (hlasování)
  18.15.Geneticky modifikovaná kukuřice 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (hlasování)
  18.16.Určitá použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) (DEZA a.s.) (hlasování)
  18.17.Určitá použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (hlasování)
  18.18.Určitá použití oxidu chromového (hlasování)
  18.19.Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (hlasování)
 19.Vysvětlení hlasování
 20.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 21.Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo) ***I (rozprava)
 22.Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2020 – oddíl I – Evropský parlament (rozprava)
 23.Jakost vody určené k lidské spotřebě ***I (rozprava)
 24.Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce azylu a migrace ***I – Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz ***I (rozprava)
 25.Zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení ***I (rozprava)
 26.Pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů ***I (rozprava)
 27.Rozhodnutí o zřízení evropského mírového nástroje (rozprava)
 28.Pořad jednání příštího denního zasedání
 29.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:04.


2. Sdělení předsednictví

Předseda oznámil, že se po konzultaci s předsedkyní výboru TRAN a v souladu s článkem 175 jednacího řádu rozhodl, že se balíček opatření v oblasti mobility, ke kterému bylo předloženo 1224 pozměňovacích návrhů a rovněž značný počet žádostí o oddělené a dílčí hlasování, vrátí zpět výboru TRAN. Výbor tak bude moci podniknout přípravné kroky nezbytné k tomu, aby hlasování v plénu bylo účinné, jasné a k věci.

Požádal v souladu s čl. 206 odst. 1 jednacího řádu výbor TRAN, aby se sešel v takovém termínu, který by umožnil, aby se hlasování v plénu konalo během nadcházejícího dílčího zasedání, které se bude konat ve dnech 3. a 4. dubna 2019 v Bruselu.

O pozměňovacích návrzích a žádostech o oddělené a dílčí hlasování, které nezískají alespoň jednu třetinu hlasů členů výboru TRAN, se na plenárním zasedání nebude hlasovat.

Předseda upřesnil, že s ohledem na přijaté rozhodnutí je námitka nepřípustnosti věci, kterou v souladu s článkem 187 jednacího řádu vznesli poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty (bod 6 zápisu ze dne 26.3.2019), bezpředmětná.

Rozprava se uskuteční podle plánu.

Vystoupili: Ismail Ertug (zpravodaj) a Merja Kyllönen (zpravodajka) (předseda poskytl upřesnění).


3. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny tyto návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o požadavky na vývoz produktů obsahujících zpracované živočišné bílkoviny získané z přežvýkavců a nepřežvýkavců (D060709/03 - 2019/2667(RPS) - lhůta: 14. června 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí 2009/300/ES a rozhodnutí (EU) 2015/2099/EU, pokud jde o dobu platnosti ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU některým výrobkům a souvisejících požadavků na posuzování a ověřování (D060950/02 - 2019/2652(RPS) - lhůta: 13. června 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Směrnice Komise, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku příloha směrnice Rady 80/181/EHS, pokud jde o definice základních jednotek SI (D060957/02 - 2019/2668(RPS) - lhůta: 15. června 2019)
předáno příslušnému výboru: IMCO.


4. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o zavádění a provozní využívání kooperativních inteligentních dopravních systémů (C(2019)01789 - 2019/2651(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 13. března 2019

předáno příslušnému výboru: TRAN

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektronických displejů, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2010 (C(2019)01796 - 2019/2631(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 11. března 2019

předáno příslušnému výboru: ITRE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/2035, kterým se na období 2019–2021 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři (C(2019)01800 - 2019/2650(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 13. března 2019

předáno příslušnému výboru: PECH

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1061/2010 a směrnice Komise 96/60/ES (C(2019)01804 - 2019/2630(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 11. března 2019

předáno příslušnému výboru: ITRE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích světelných zdrojů, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012 (C(2019)01805 - 2019/2629(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 11. března 2019

předáno příslušnému výboru: ITRE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010 (C(2019)01806 - 2019/2634(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 11. března 2019

předáno příslušnému výboru: ITRE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010 (C(2019)01807 - 2019/2633(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 11. března 2019

předáno příslušnému výboru: ITRE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí (C(2019)01815 - 2019/2632(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 11. března 2019

předáno příslušnému výboru: ITRE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o bezpilotních systémech a o provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí (C(2019)01821 - 2019/2637(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 12. března 2019

předáno příslušnému výboru: TRAN

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/2034, kterým se na období 2019–2021 stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách (C(2019)01838 - 2019/2647(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 13. března 2019

předáno příslušnému výboru: PECH

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2013, pokud jde o technické provádění druhého kontrolního období Kjótského protokolu (C(2019)01839 - 2019/2639(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 12. března 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o fungování registru Unie (C(2019)01841 - 2019/2642(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 12. března 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, ITRE (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1076 za účelem zařazení Nezávislého státu Samoa do přílohy I (C(2019)01844 - 2019/2643(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 12. března 2019

předáno příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o zahrnutí ověřování souladu založeného na riziku do přílohy I a uplatňování požadavků na ochranu životního prostředí (C(2019)01845 - 2019/2641(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 12. března 2019

předáno příslušnému výboru: TRAN

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci [C(2019)1841 ze dne 12. března 2019], kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o fungování registru Unie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/842 (C(2019)01846 - 2019/2645(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 13. března 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení (EU) 2017/625 Evropského parlamentu a Rady stanovením odchylek od pravidel pro určení kontrolních míst a od minimálních požadavků na stanoviště hraniční kontroly (C(2019)01847 - 2019/2640(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 12. března 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, AGRI (článek 57 jednacího řádu)

- Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci, kterým se zavádí víceletý program Unie pro shromažďování, správu a využívání biologických, environmentálních, technických a sociálně ekonomických údajů v odvětví rybolovu a akvakultury (C(2019)01848 - 2019/2653(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 13. března 2019

předáno příslušnému výboru: PECH

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/956, pokud jde o údaje o nových těžkých vozidlech, jež mají sledovat a vykazovat členské státy a výrobci (C(2019)01850 - 2019/2648(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 13. března 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273, pokud jde o dovoz vína pocházejícího z Kanady a osvobození maloobchodníků od povinnosti vést evidenční knihu vstupů a výstupů (C(2019)01866 - 2019/2636(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 12. března 2019

předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vinařské oblasti, kde lze zvýšit obsah alkoholu, povolené enologické postupy a omezení týkající se výroby a ošetření výrobků z révy vinné, minimální procentní podíl alkoholu pro vedlejší výrobky a jejich likvidaci a zveřejnění složek OIV (C(2019)01869 - 2019/2635(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 12. března 2019

předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedeném v článku 71 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (C(2019)01875 - 2019/2646(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 13. března 2019

předáno příslušnému výboru: BUDG, CONT, EMPL (článek 57 jednacího řádu), ITRE (článek 57 jednacího řádu), TRAN (článek 57 jednacího řádu), REGI (článek 57 jednacího řádu), AGRI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o kritériích, jež musí splňovat profesionální provozovatelé, aby dodrželi podmínky stanovené v čl. 89 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, a o postupech zajišťujících splnění uvedených kritérií (C(2019)01882 - 2019/2644(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 13. března 2019

předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/127, pokud jde o požadavky na vitamin D pro počáteční kojeneckou výživu a požadavky na kyselinu erukovou pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu (C(2019)01883 - 2019/2662(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 14. března 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům a povoluje členským státům stanovit dočasné odchylky v souvislosti s úředním testováním, vědeckými nebo vzdělávacími účely, pokusy, selekcí odrůd nebo šlechtěním (C(2019)01922 - 2019/2657(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 14. března 2019

předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví společná závěrečná zkouška odborné přípravy pro instruktory lyžování podle článku 49b směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (C(2019)01935 - 2019/2665(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 14. března 2019

předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci 2015/2446 (EU), pokud jde o prohlášení pro některé zásilky nízké hodnoty (C(2019)01979 - 2019/2658(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 14. března 2019

předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (C(2019)01989 - 2019/2656(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 14. března 2019

předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy pro kritéria určení ústředních kontaktních míst v oblasti platebních služeb a pro funkce těchto ústředních kontaktních míst (C(2019)01997 - 2019/2661(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. od 14. března 2019

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu a schválení prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů nebo jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 809/2004 (C(2019)02020 - 2019/2664(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 14. března 2019

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o regulační technické normy pro klíčové finanční informace ve shrnutí prospektu, zveřejňování a klasifikaci prospektů, propagační sdělení týkající se cenných papírů, dodatky prospektu a oznamovací portál, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 382/2014 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/301 (C(2019)02022 - 2019/2663(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. od 14. března 2019

předáno příslušnému výboru: ECON

- Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, pokud jde o použitelné systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností sestav pro balustrády a sestav pro zábradlí, které jsou zamýšleny pro použití ve stavbách výhradně k zabránění pádům a nejsou vertikálně zatíženy konstrukcí (C(2019)02029 - 2019/2660(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 14. března 2019

předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 zavedením tříd vlastností ve vztahu k odolnosti proti zatížení větrem u vnějších clon a markýz (C(2019)02030 - 2019/2655(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 14. března 2019

předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 stanovením tříd vlastností ve vztahu k propustnosti vzduchu pro plastové a skleněné střešní světlíky a střešní poklopy (C(2019)02031 - 2019/2659(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 14. března 2019

předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení (EU) č. 515/2014, pokud jde o přidělení prostředků ze souhrnného rozpočtu Unie k pokrytí nákladů na vývoj Evropského systému pro cestovní informace a povolení (C(2019)02032 - 2019/2638(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 12. března 2019

předáno příslušnému výboru: LIBE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice (EU) 2018/2001, pokud jde o stanovení surovin s vysokým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy, u nichž je zjištěno značné rozšíření oblasti produkce na půdu s velkou zásobou uhlíku, a o certifikaci biopaliv, biokapalin a paliv z biomasy s nízkým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy (C(2019)02055 - 2019/2649(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 13. března 2019

předáno příslušnému výboru: ITRE, ENVI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1799, pokud jde o výjimku z požadavků na předobchodní a poobchodní transparentnost podle nařízení (EU) č. 600/2014 pro Čínskou lidovou banku (C(2019)02082 - 2019/2666(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 14. března 2019

předáno příslušnému výboru: ECON

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u nichž se na žádost příslušného výboru prodlužuje lhůta z 1 na 3 měsíce:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy pro kritéria určení ústředních kontaktních míst v oblasti platebních služeb a pro funkce těchto ústředních kontaktních míst (C(2019)01997 – 2019/2661(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. března 2019 na žádost příslušného výboru.
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o regulační technické normy pro klíčové finanční informace ve shrnutí prospektu, zveřejňování a klasifikaci prospektů, propagační sdělení týkající se cenných papírů, dodatky prospektu a oznamovací portál, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 382/2014 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/301 (C(2019)02022 – 2019/2663(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. března 2019 na žádost příslušného výboru.
předáno příslušnému výboru: ECON


5. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) jinými orgány

- Návrh na převod prostředků 2-INF/2019 – oddíl IV – Soudní dvůr (N8-0038/2019 - C8-0132/2019 - 2019/2018(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

2) parlamentními výbory

- Zpráva o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2020 (2019/2003(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)


6. Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí

Rozpočtový výbor se rozhodl v souladu s článkem 29 finančního nařízení nevznést námitky k převodům prostředků Evropského účetního dvora V/AB-01/T/19 a V/AB-02/C/19.

Rozpočtový výbor se rozhodl v souladu s čl. 31 odst. 4 finančního nařízení schválit převody prostředků Evropské komise DEC 01/2019 a DEC 07/2019 - oddíl III - Komise.

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 31 odst. 6 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodů prostředků DEC 02/2019, DEC 03/2019 a DEC 04/2019 - oddíl III - Komise.


7. Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. března 2019 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. března 2019 (2018/2977(RSP))

Donald Tusk (předseda Evropské rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Alyn Smith za skupinu Verts/ALE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFDD, Gerard Batten za skupinu ENF, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, a Janusz Lewandowski.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Roberto Gualtieri, James Nicholson, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Rolandas Paksas, Nicolas Bay, Mike Hookem, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Mara Bizzotto, Kazimierz Michał Ujazdowski, Esteban González Pons, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok, Birgit Sippel, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen, Seán Kelly, Seb Dance, Paulo Rangel, Pedro Silva Pereira a Richard Ashworth.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a Georgi Pirinski.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Joachim Starbatty, Georgios Epitideios, Maria Spyraki a Marek Jurek.

Vystoupili: Michel Barnier (hlavní vyjednavač), Jyrki Katainen (místopředseda Komise) a Donald Tusk.

Rozprava skončila.


PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

8. Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy ***I – Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů ***I – Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) č. 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

První rozprava se konala dne 3. července 2018 (bod 18 zápisu ze dne 3.7.2018).
Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne 4. července 2018 (bod 9.1 zápisu ze dne 4.7.2018, bod 9.2 zápisu ze dne 4.7.2018 a bod 9.3 zápisu ze dne 4.7.2018).

Merja Kyllönen, Wim van de Camp a Ismail Ertug uvedli zprávy.

Vystoupili: Georges Bach (zpravodaj výboru EMPL) a Martina Dlabajová (zpravodajka výboru EMPL), která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Michael Cramer.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Vystoupili: Verónica Lope Fontagné (zpravodajka výboru EMPL), Andor Deli za skupinu PPE, Inés Ayala Sender za skupinu S&D, Roberts Zīle za skupinu ECR, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, Tania González Peñas za skupinu GUE/NGL, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Georg Mayer za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Karima Delli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Dennis Radtke, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ismail Ertug, Pavel Telička, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Arnautu, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, Peter van Dalen, Gesine Meissner, Marie-Pierre Vieu, Marian-Jean Marinescu, Ole Christensen, Ilhan Kyuchyuk, Claudia Schmidt, Mercedes Bresso, Luis de Grandes Pascual, Bogusław Liberadzki, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Elisabeth Morin-Chartier, Peter Kouroumbashev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Claudia Țapardel a Andrey Novakov.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Peter Lundgren, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Csaba Sógor, Cristian-Silviu Buşoi, Michael Cramer a Antanas Guoga.

Vystoupili: Karmenu Vella, Merja Kyllönen, Wim van de Camp a Ismail Ertug.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

9. Členství v politických skupinách

Jacek Saryusz-Wolski již nezasedá mezi nezařazenými poslanci a s platností od 27. března 2019 se stal členem skupiny ECR.


10. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zverejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


10.1. Zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí [COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0295)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


10.2. Obecná úprava spotřebních daní * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní (přepracované znění) [COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Miguel Viegas (A8-0117/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0296)


10.3. Produkty, jež mohou využít osvobození nebo snížení tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně) * (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 940/2014/EU, pokud jde o produkty, jež mohou využít osvobození nebo snížení tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně) [COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0297)


10.4. Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci [2018/0243(COD)] - Výbor pro zahraniční věci - Výbor pro rozvoj. Zpravodajové: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel a Charles Goerens (A8-0173/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0298)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


10.5. Nástroj předvstupní pomoci (NPP III) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP III) [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajové: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0299)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Igor Šoltes předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 123, který byl vzat v potaz.


11. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

(Hlasování: úterý 26. března 2019)

zpráva Inés Ayala Sender - A8-0110/2019
Jiří Pospíšil a Daniel Hannan

zpráva Petri Sarvamaa - A8-0135/2019
Alex Mayer.

(Hlasování: středa 27. března 2019)

zpráva Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel a Charles Goerens - A8-0173/2019
Charles Tannock

zpráva José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Knut Fleckenstein - A8-0174/2019
Arnaud Danjean.


12. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Parlamentu (Europarl), „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická verze bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:13.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

13. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:00.


14. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


15. Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

První rozprava se konala dne 22. října 2018 (bod 17 zápisu ze dne 22.10.2018).
Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne 24. října 2018 (bod 11.12 zápisu ze dne 24.10.2018).

Frédérique Ries uvedla zprávu.

Vystoupili: Frans Timmermans (první místopředseda Komise) a Karmenu Vella (člen Komise).

Vystoupili: Bronis Ropė (zpravodaj výboru AGRI), Renata Briano (zpravodajka výboru PECH), Peter Liese za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Lynn Boylan, Massimo Paolucci za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Lynn Boylan za skupinu GUE/NGL, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD, Joëlle Mélin, za skupinu ENF, Elisabetta Gardini, Jo Leinen, Peter van Dalen, Gerben-Jan Gerbrandy, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Bas Eickhout, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Danilo Oscar Lancini, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Peter Liese, Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Lieve Wierinck, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, John Stuart Agnew, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Margrete Auken, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, Francesc Gambús a Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

PŘEDSEDNICTVÍ: Lívia JÁRÓKA
místopředsedkyně

Vystoupili: Christofer Fjellner, Eric Andrieu, Dubravka Šuica a Christophe Hansen.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Roberta Metsola, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Michaela Šojdrová, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Seán Kelly.

Vystoupili: Frans Timmermans a Frédérique Ries.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 18.6 zápisu ze dne 27.3.2019.


16. Hnojivé výrobky EU ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

První rozprava se konala dne 23. října 2017 (bod 17 zápisu ze dne 23.10.2017).
Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne 24. října 2017 (bod 5.7 zápisu ze dne 24.10.2017).

Mihai Ţurcanu uvedl zprávu.

Vystoupili: Elisabetta Gardini (zpravodajka výboru ENVI) a Jan Huitema (zpravodaj výboru AGRI).

Vystoupil Frans Timmermans (první místopředseda Komise).

Vystoupili: Franc Bogovič za skupinu PPE, Marc Tarabella za skupinu S&D, Czesław Hoc za skupinu ECR, Elsi Katainen za skupinu ALDE, Martin Häusling za skupinu Verts/ALE, Stefan Eck za skupinu GUE/NGL, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil John Stuart Agnew, Dariusz Rosati, Clara Eugenia Aguilera García a Paolo De Castro.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásily: Annie Schreijer-Pierik a Michaela Šojdrová.

Vystoupili: Frans Timmermans a Mihai Ţurcanu.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 18.7 zápisu ze dne 28.3.2019.

(Denní zasedání bylo před hlasováním na chvíli přerušeno.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Fabio Massimo CASTALDO
místopředseda

17. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 17:01.

Vystoupil Tomáš Zdechovský k průběhu včerejšího hlasování o zprávě Axele Vosse A8-0245/2018 (předsedající poskytl upřesnění).


18. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zveřejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


18.1. Rámec pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012 a (EU) 2015/2365 [COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Babette Winter a Kay Swinburne (A8-0015/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

Kay Swinburne (zpravodajka) učinila prohlášení podle čl. 150 odst. 4 jednacího řádu.

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijato jediným hlasováním (P8_TA(2019)0300)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


18.2. Evropští poskytovatelé služeb skupinového financování pro podniky ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky [COM(2018)0113 - C8-0103/2018- 2018/0048(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Ashley Fox (A8-0364/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijato jediným hlasováním (P8_TA(2019)0301)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


18.3. Trhy finančních nástrojů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů [COM(2018)0099 - C8-0102/2018- 2018/0047(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijato jediným hlasováním (P8_TA(2019)0302)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


18.4. Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0303)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


18.5. Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel a kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 (přepracované znění) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

První rozprava se konala dne 2. října 2018 (bod 15 zápisu ze dne 2.10.2018).
Hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání se konalo dne 3. října 2018 (bod 9.5 zápisu ze dne 3.10.2018).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA, PROHLÁŠENÍ KOMISE

schváleno (P8_TA(2019)0304)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


18.6. Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

První rozprava se konala dne 22. října 2018 (bod 17 zápisu ze dne 22.10.2018).
Hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání se konalo dne 24. října 2018 (bod 11.12 zápisu ze dne 24.10.2018).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0305)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


18.7. Hnojivé výrobky EU ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

První rozprava se konala dne 23. října 2017 (bod 17 zápisu ze dne 23.10.2017).
Hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání se konalo dne 24. října 2017 (bod 5.7 zápisu ze dne 24.10.2017).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0306)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


18.8. Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci [COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Laura Agea (A8-0382/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

Laura Agea (zpravodajka) učinila prohlášení podle čl. 150 odst. 4 jednacího řádu.

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0307)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


18.9. Společná pravidla pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy ***I (hlasování)

Zpráva k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/106/EHS o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy [COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

Daniela Aiuto (zpravodajka) učinila prohlášení podle čl. 150 odst. 4 jednacího řádu.

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0308)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


18.10. Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Hospodářský a měnový výbor - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajové: Hugues Bayet a Evelyn Regner (A8-0227/2017)

Rozprava se konala dne 4. července 2017 (bod 3 zápisu ze dne 4.7.2017).
Hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání se konalo dne 4. července 2017 (bod 6.10 zápisu ze dne 4.7.2017).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

KONEC PRVNÍHO ČTENÍ

schválen (P8_TA(2019)0309)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


18.11. Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajové: Andrey Novakov a Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Rozprava se konala dne 13. února 2019 (bod 6 zápisu ze dne 13.2.2019).
Hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání se konalo dne 13. února 2019 (bod 8.14 zápisu ze dne 13.2.2019).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

KONEC PRVNÍHO ČTENÍ

schválen (P8_TA(2019)0310)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


18.12. Azylový, migrační a integrační fond (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 105 odst. 3 jednacího řádu předložil výbor LIBE, o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 14. prosince 2018, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond (C(2018)08466 - 2018/2996(DEA)) (B8-0214/2019) - Odpovědná poslankyně: Birgit Sippel


(pro přijetí návrhu usnesení se požaduje většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0311)


18.13. Nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 105 odst. 3 jednacího řádu předložil výbor LIBE, o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 14. prosince 2018, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz (C(2018)08465 - 2018/2994(DEA)) (B8-0215/2019) - Odpovědná poslankyně: Birgit Sippel

(pro přijetí návrhu usnesení se požaduje většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0312)


18.14. Geneticky modifikovaná sója MON 87751 (MON-87751-7) (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložil výbor ENVI, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87751 (MON-87751-7), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D060916 - 2019/2603(RSP)) (B8-0216/2019) - Odpovědní poslanci: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis a Sirpa Pietikäinen.

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0313)


18.15. Geneticky modifikovaná kukuřice 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložil výbor ENVI, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D060917/01 - 2019/2604(RSP)) (B8-0217/2019) - Odpovědní poslanci: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis a Sirpa Pietikäinen.

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0314)


18.16. Určitá použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) (DEZA a.s.) (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložil výbor ENVI, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se částečně uděluje povolení určitých použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (DEZA a.s.) (D060865/01 - 2019/2605(RSP)) (B8-0218/2019) - Odpovědní poslanci: Pavel Poc, Bas Eickhout a Kateřina Konečná.

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0315)


18.17. Určitá použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložil výbor ENVI, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se částečně uděluje povolení určitých použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01 - 2019/2606(RSP)) (B8-0219/2019) - Odpovědní poslanci: Pavel Poc, Bas Eickhout a Kateřina Konečná.

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0316)


18.18. Určitá použití oxidu chromového (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložil výbor ENVI, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se uděluje povolení určitých použití oxidu chromového podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (Lanxess Deutschland GmbH a další) (D060095/03 - 2019/2654(RSP)) (B8-0221/2019) Odpovědný poslanec: Bas Eickhout.

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0317)

Vystoupení

Jean-Marie Cavada po hlasováním.


18.19. Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (hlasování)

Zpráva o období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky [2018/2160(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Brando Benifei (A8-0077/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0318)


19. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Ústní vysvětlení hlasování se budou konat ve čtvrtek 28. března 2019.


20. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Parlamentu (Europarl), „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická verze bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


21. Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání se konalo dne 13. září 2018 (bod 10.7 zápisu ze dne 13.9.2018).

Tanja Fajon uvedla zprávu.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos (člen Komise).

Vystoupili: Igor Šoltes (zpravodaj výboru AFET) za skupinu Verts/ALE, Asim Ademov za skupinu PPE, Birgit Sippel za skupinu S&D, Anders Primdahl Vistisen za skupinu ECR, Angelika Mlinar za skupinu ALDE, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Auke Zijlstra za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položily Marie-Christine Vergiat a Tanja Fajon, Andrejs Mamikins, Ruža Tomašić, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Jasenko Selimovic, Dominique Bilde, Lukas Mandl, Tonino Picula, Jacques Colombier, Julie Ward, která odmítla odpovědět na otázku, kterou chtěl zvednutím modré karty položit Dobromir Sośnierz, a posledně jmenovaný s žádostí, aby byly výroky, které pronesla Julie Ward, projednány (předsedající vzal žádost na vědomí).

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Dubravka Šuica.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Tanja Fajon.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.1 zápisu ze dne 28.3.2019.


22. Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2020 – oddíl I – Evropský parlament (rozprava)

Zpráva o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2020 [2019/2003(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

Vystoupil Paul Rübig za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vladimír Maňka uvedl zprávu.

Vystoupili: Eider Gardiazabal Rubial za skupinu S&D, Zbigniew Kuźmiuk za skupinu ECR, Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE, Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE, Marco Valli za skupinu EFDD, André Elissen za skupinu ENF, José Manuel Fernandes, John Howarth, Gérard Deprez, Indrek Tarand, Jonathan Arnott, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, a Jean Arthuis.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Fabio Massimo Castaldo.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.8 zápisu ze dne 28.3.2019.


23. Jakost vody určené k lidské spotřebě ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Michel Dantin (A8-0288/2018)

První rozprava se konala dne 22. října 2018 (bod 16 zápisu ze dne 22.10.2018).
Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne 23. října 2018 (bod 7.13 zápisu ze dne 23.10.2018).

Michel Dantin uvedl zprávu.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos (člen Komise).

Vystoupili: Peter Liese za skupinu PPE, Rory Palmer za skupinu S&D, Czesław Hoc za skupinu ECR, Ulrike Müller za skupinu ALDE, Benedek Jávor za skupinu Verts/ALE, a Lynn Boylan za skupinu GUE/NGL.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Lynn Boylan, aby odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Branislav Škripek, Ana Miranda, Eleonora Forenza, Mireille D'Ornano, Lukas Mandl, Damiano Zoffoli, Ruža Tomašić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, João Ferreira, Dubravka Šuica, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Michaela Šojdrová a Paul Rübig.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil José Inácio Faria.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Michel Dantin.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.2 zápisu ze dne 28.3.2019.


24. Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce azylu a migrace ***I – Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (policejní a justiční spolupráce, azyl a migrace) a mění [nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o Eurodacu], nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o SIS v oblasti prosazování práva], nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o ECRIS-TCN] a nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o agentuře eu-LISA] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Nuno Melo (A8-0348/2018)

Zpráva o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (hranice a víza) a mění rozhodnutí Rady 2004/512/ES, nařízení (ES) č. 767/2008, rozhodnutí Rady 2008/633/SVV, nařízení (EU) 2016/399, nařízení (EU) 2017/2226, nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o ETIAS], nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o SIS v oblasti hraničních kontrol] a nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o agentuře eu-LISA] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018- 2017/0351(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Jeroen Lenaers a Nuno Melo uvedli zprávy.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos (člen Komise) a Julian King (člen Komise).

Vystoupili: Emil Radev za skupinu PPE, Miriam Dalli za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Gérard Deprez za skupinu ALDE, Romeo Franz za skupinu Verts/ALE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Péter Niedermüller, Bodil Valero, João Pimenta Lopes a Diane James.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupil Juan Fernando López Aguilar.

Vystoupili: Julian King, Jeroen Lenaers a Nuno Melo.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


25. Zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

Angelika Niebler uvedla zprávu.

Vystoupil Julian King (člen Komise).

Vystoupili: Enrique Calvet Chambon (zpravodaj výboru ECON), Pavel Svoboda za skupinu PPE, Sergio Gaetano Cofferati za skupinu S&D, Dobromir Sośnierz – nezařazený poslanec, a Emil Radev, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Dobromir Sośnierz.

Vystoupili: Julian King a Angelika Niebler.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.3 zápisu ze dne 28.3.2019.


26. Pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

Pavel Svoboda uvedl zprávu.

Vystoupila Julie Ward (zpravodajka výboru CULT).

Vystoupil Julian King (člen Komise).

Vystoupila Marie-Christine Boutonnet za skupinu ENF.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Angelika Niebler.

Vystoupili: Julian King a Pavel Svoboda.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.4 zápisu ze dne 28.3.2019.


27. Rozhodnutí o zřízení evropského mírového nástroje (rozprava)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se návrhu předloženého Radě vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku s podporou Komise „Rozhodnutí Rady o zřízení evropského mírového nástroje“ [2018/2237(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

Hilde Vautmans uvedla zprávu.

Vystoupil Julian King (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Brando Benifei za skupinu S&D, a João Pimenta Lopes za skupinu GUE/NGL.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Julie Ward, Luke Ming Flanagan a Konstantinos Papadakis.

Vystoupili: Julian King a Hilde Vautmans.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.12 zápisu ze dne 28.3.2019.


28. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 637.634/OJJE).


29. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 22:10.

Klaus Welle

Rainer Wielandi

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Bours, Crowley, Karlsson, Le Pen, Maltese, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Poslední aktualizace: 27. června 2019Právní upozornění