Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 339kWORD 86k
Keskiviikko 27. maaliskuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos
1.Istunnon avaaminen
 2.Puhemiehen ilmoitus
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 5.Vastaanotetut asiakirjat
 6.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset
 7.Eurooppa-neuvoston 21. ja 22. maaliskuuta 2019 pidetyn kokouksen päätelmät (keskustelu)
 8.Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat valvontavaatimukset ja erityiset säännöt ***I - Päivittäinen ja viikoittainen ajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla tapahtuva paikannus ***I - Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen ***I (keskustelu)
 9.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 10.Äänestykset
  10.1.Nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahoja varten tarkoitetut määrärahat ***I (äänestys)
  10.2.Valmisteveroja koskeva yleinen järjestelmä * (äänestys)
  10.3.Tuotteet, joihin voidaan soveltaa vapautusta meriverosta tai meriveron alennusta * (äänestys)
  10.4.Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline ***I (äänestys)
  10.5.Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA III) ***I (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 13.Istunnon jatkaminen
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 15.Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen ***I (keskustelu)
 16.EU-lannoitevalmisteet ***I (keskustelu)
 17.Istunnon jatkaminen
 18.Äänestykset
  18.1.Keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehys ***I (äänestys)
  18.2.Yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaiset tarjoajat ***I (äänestys)
  18.3.Rahoitusvälineiden markkinat: joukkorahoituspalvelun tarjoajat ***I (äänestys)
  18.4.Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto ***I (äänestys)
  18.5.Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille ***I (äänestys)
  18.6.Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen ***I (äänestys)
  18.7.EU-lannoitevalmisteet ***I (äänestys)
  18.8.Työntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiselta työssä ***I (äänestys)
  18.9.Tietynlaisia tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevat yhteiset säännöt ***I (äänestys)
  18.10.Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen ***I (äänestys)
  18.11.Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt ***I (äänestys)
  18.12.Työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukainen vastalause: turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (äänestys)
  18.13.Työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukainen vastalause: ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusväline osana sisäisen turvallisuuden rahastoa (äänestys)
  18.14.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MON 87751 (MON-87751-7) (äänestys)
  18.15.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (äänestys)
  18.16.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: tietyt bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP) käyttötarkoitukset (DEZA a.s.) (äänestys)
  18.17.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: tietyt bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP) käyttötarkoitukset (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (äänestys)
  18.18.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: tietyt kromitrioksidin käyttötarkoitukset (äänestys)
  18.19.Arabikevään jälkeinen aika: Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen tulevaisuus (äänestys)
 19.Äänestysselitykset
 20.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 21.Luettelo kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Kosovo) ***I (keskustelu)
 22.Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2020 – Pääluokka I – Euroopan parlamentti (keskustelu)
 23.Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu ***I (keskustelu)
 24.EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus poliisiyhteistyön, oikeudellisen yhteistyön ja turvapaikka- ja maahanmuuttokysymysten alalla ***I - EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus rajaturvallisuuden ja viisumiasioiden alalla ***I (keskustelu)
 25.Uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen tehostaminen ***I (keskustelu)
 26.Tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavat tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevat säännöt ***I (keskustelu)
 27.Päätös Euroopan rauhanrahaston perustamisesta (keskustelu)
 28.Seuraavan istunnon esityslista
 29.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.04.


2. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies ilmoitti, että koska liikkuvuuspakettiin on esitetty 1224 tarkistusta ja lisäksi huomattava määrä erillistä äänestystä ja kohta kohdalta -äänestystä koskevia pyyntöjä, hän on päättänyt TRAN-valiokunnan puheenjohtajaa kuultuaan palauttaa asian TRAN-valiokuntaan 175 artiklan mukaisesti, jotta se voi tehdä tarvittavat valmistelut, niin että täysistunnossa voidaan toimittaa tehokkaat, tietoon perustuvat ja selkeät äänestykset.

Puhemies pyysi työjärjestyksen 206 artiklan 1 kohdan nojalla TRAN-valiokuntaa kokoontumaan ajoissa, jotta täysistuntoäänestys voidaan toimittaa seuraavalla istuntojaksolla, joka pidetään 3. ja 4. huhtikuuta 2019 Brysselissä.

Jos tarkistusta taikka erillistä äänestystä tai kohta kohdalta -äänestystä koskevaa pyyntöä ei kannata vähintään yksi kolmasosa TRAN-valiokunnan jäsenistä, siitä ei äänestetä täysistunnossa.

Puhemies totesi vielä, että edellä mainittu päätös huomioon ottaen esitys siitä, että asiaa ei oteta käsiteltäväksi, josta vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä oli hänelle ilmoittanut työjärjestyksen 187 artiklan mukaisesti, raukeaa (istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 6).

Keskustelu käydään suunnitellun mukaisesti.

Puheenvuorot: Ismail Ertug (esittelijä) ja Merja Kyllönen (esittelijä) (puhemies täsmensi asiaa).


3. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvia täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse märehtijöistä ja muista kuin märehtijöistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävien tuotteiden vientiin sovellettavista vaatimuksista (D060709/03 - 2019/2667(RPS) - määräaika: 14. kesäkuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös päätösten 2009/300/EY ja (EU) 2015/2099 muuttamisesta EU-ympäristömerkin myöntämistä eräille tuotteille koskevien ekologisten arviointiperusteiden sekä niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten voimassaolon pidentämiseksi (D060950/02 - 2019/2652(RPS) - määräaika: 13. kesäkuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission direktiivi neuvoston direktiivin 80/181/ETY liitteen muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen SI-perusyksiköiden määritelmien osalta (D060957/02 - 2019/2668(RPS) - määräaika: 15. kesäkuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO.


4. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä yhteistoiminnallisten älyliikennejärjestelmien käyttöönoton ja operatiivisen käytön osalta (C(2019)01789 - 2019/2651(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä elektronisten näyttöjen energiamerkintöjen osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2010 kumoamisesta (C(2019)01796 - 2019/2631(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 11. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission delegoitu asetus tiettyjen pohjakalakantojen kalastusta Pohjanmerellä kaudella 2019–2021 koskevan purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa koskevien yksityiskohtien erittelemisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2018/2035 muuttamisesta (C(2019)01800 - 2019/2650(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä kotitalouksien pyykinpesukoneiden ja kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden energiamerkinnän osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1061/2010 ja komission direktiivin 96/60/EY kumoamisesta (C(2019)01804 - 2019/2630(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 11. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä valonlähteiden energiamerkinnän osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 874/2012 kumoamisesta (C(2019)01805 - 2019/2629(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 11. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä kylmäsäilytyslaitteiden energiamerkinnän osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1060/2010 kumoamisesta (C(2019)01806 - 2019/2634(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 11. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä kotitalouksien astianpesukoneiden energiamerkinnän osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1059/2010 kumoamisesta (C(2019)01807 - 2019/2633(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 11. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteiden energiamerkinnän osalta (C(2019)01815 - 2019/2632(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 11. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission delegoitu asetus miehittämättömistä ilma-alusjärjestelmistä ja kolmansien maiden miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien käyttäjistä (C(2019)01821 - 2019/2637(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 12. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission delegoitu asetus tiettyjä pohjakalalajien kalastuksia luoteisilla vesialueilla koskevasta poisheittämissuunnitelmasta kaudelle 2019–2021 annetun delegoidun asetuksen (EU) 2018/2034 muuttamisesta (C(2019)01838 - 2019/2647(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus asetuksen (EU) N:o 389/2013 muuttamisesta Kioton pöytäkirjan toisen velvoitekauden teknisen täytäntöönpanon osalta (C(2019)01839 - 2019/2639(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 12. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY täydentämisestä unionin rekisterin toiminnan osalta (C(2019)01841 - 2019/2642(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 12. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, ITRE (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1076 muuttamisesta Samoan itsenäisen valtion sisällyttämiseksi liitteeseen I (C(2019)01844 - 2019/2643(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 12. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus asetuksen (EU) N:o 748/2012 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse riskiperusteisen vaatimustenmukaisuuden todentamisen sisällyttämisestä liitteeseen I ja ympäristönsuojeluvaatimusten täytäntöönpanosta (C(2019)01845 - 2019/2641(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 12. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY täydentämisestä asetuksen (EU) 2018/842 mukaisen unionin rekisterin toiminnan osalta [12 päivänä maaliskuuta 2019] annetun komission delegoidun asetuksen [C(2019)1841] muuttamisesta (C(2019)01846 - 2019/2645(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä poikkeamalla rajatarkastusasemien nimeämistä koskevista säännöistä ja rajatarkastusasemien vähimmäisvaatimuksista (C(2019)01847 - 2019/2640(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 12. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, AGRI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu päätös kalastus- ja vesiviljelyalan biologisten, ympäristöä koskevien, teknisten ja sosioekonomisten tietojen keruuta ja hallintaa koskevan unionin monivuotisen ohjelman perustamisesta (C(2019)01848 - 2019/2653(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/956 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusia raskaita hyötyajoneuvoja koskevista tiedoista, joita jäsenvaltioiden ja valmistajien on seurattava ja joista niiden on raportoitava (C(2019)01850 - 2019/2648(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Kanadasta peräisin olevan viinin tuonnista ja vähittäiskauppiaiden vapauttamisesta saapuvien ja lähtevien erien rekisterin pitämisestä (C(2019)01866 - 2019/2636(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 12. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä viininviljelyalueiden, joilla alkoholipitoisuutta voi lisätä, rypäletuotteiden valmistukseen ja säilytykseen sovellettavien sallittujen viininvalmistusmenetelmien ja sovellettavien rajoitusten, sivutuotteiden vähimmäisalkoholipitoisuuden ja sivutuotteiden poistamisen sekä OIV:n viininvalmistusmenetelmien käytännesäännöstön osioiden julkaisemisen osalta (C(2019)01869 - 2019/2635(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 12. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 71 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta (C(2019)01875 - 2019/2646(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG, CONT, EMPL (työjärjestyksen 57 artikla), ITRE (työjärjestyksen 57 artikla), TRAN (työjärjestyksen 57 artikla), REGI (työjärjestyksen 57 artikla), AGRI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus ammattimaisilta toimijoilta vaadituista kriteereistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 89 artiklan 1 kohdan a alakohdassa vahvistettujen edellytysten täyttämiseksi ja menettelyistä mainittujen kriteerien täyttymisen varmistamiseksi (C(2019)01882 - 2019/2644(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/127 muuttamisesta äidinmaidonkorvikkeiden sisältämää D-vitamiinia ja äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden sisältämää erukahappoa koskevien vaatimusten osalta (C(2019)01883 - 2019/2662(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 täydentämisestä antamalla jäsenvaltioille lupa säätää väliaikaisista poikkeuksista virallista testausta, tieteellisiä tai koulutustarkoituksia, kokeita, lajikevalintaa tai jalostusta varten (C(2019)01922 - 2019/2657(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus ammattipätevyyden tunnustamisesta 7 päivänä syyskuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY 49 b artiklan nojalla hiihdonopettajille vahvistettavasta yhteisestä koulutustestistä (C(2019)01935 - 2019/2665(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muuttamisesta tiettyjen arvoltaan vähäisten lähetysten ilmoittamisen osalta (C(2019)01979 - 2019/2658(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 tiettyjen kielitoisintojen oikaisemisesta (C(2019)01989 - 2019/2656(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2366 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat perusteita keskitettyjen yhteyspisteiden nimeämiseksi maksupalvelujen alalla ja näiden keskitettyjen yhteyspisteiden tehtäviä (C(2019)01997 - 2019/2661(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 14. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 täydentämisestä esitteen muodon, sisällön, tarkastuksen ja hyväksymisen osalta sekä komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 kumoamisesta (C(2019)02020 - 2019/2664(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 täydentämisestä esitteen tiivistelmään sisältyviä keskeisiä taloudellisia tietoja, esitteiden julkaisemista ja luokittelua, arvopapereita koskevaa mainontaa, esitteen täydennyksiä ja notifiointiportaalia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla sekä komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 382/2014 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/301 kumoamisesta (C(2019)02022 - 2019/2663(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 14. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu päätös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 täydentämisestä niiden sovellettavien järjestelmien osalta, joilla arvioidaan ja tarkistetaan sellaisten rakennuskohteessa yksinomaan putoamisen estämiseen tarkoitettujen kaide- ja käsijohdesarjojen suoritustason pysyvyys, joihin ei kohdistu pystysuoraa kuormitusta rakenteesta (C(2019)02029 - 2019/2660(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 täydentämisestä vahvistamalla ulkokaihtimien ja markiisien tuulenpaineen kestävyyteen liittyvät suoritustasoluokat (C(2019)02030 - 2019/2655(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 täydentämisestä vahvistamalla muovisten ja lasisten kattovalokupujen sekä kattoluukkujen ilmanläpäisevyyteen liittyvät suoritustasoluokat (C(2019)02031 - 2019/2659(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus asetuksen (EU) N:o 515/2014 täydentämisestä unionin yleisestä talousarviosta myönnetyn rahoituksen kohdentamiseksi Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän kehittämisestä aiheutuvien kustannusten kattamista varten (C(2019)02032 - 2019/2638(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 12. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

- Komission delegoitu asetus direktiivin (EU) 2018/2001 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse suurta epäsuoran maankäytön muutoksen riskiä aiheuttavien raaka-aineiden, joiden tuotantoalue on laajentunut merkittävästi paljon hiiltä sitovalle maalle, määrittelemisestä sekä vähäistä epäsuoran maankäytön muutoksen riskiä aiheuttavien biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden sertifioinnista (C(2019)02055 - 2019/2649(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE, ENVI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2017/1799 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Kiinan keskuspankin vapauttamisesta asetuksessa (EU) N:o 600/2014 säädetyistä kauppaa edeltävistä ja sen jälkeisistä avoimuusvaatimuksista (C(2019)02082 - 2019/2666(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi, joiden määräaikaa on muutettu 1 kuukaudesta 3 kuukauteen asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2366 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat perusteita keskitettyjen yhteyspisteiden nimeämiseksi maksupalvelujen alalla ja näiden keskitettyjen yhteyspisteiden tehtäviä (C(2019)01997 – 2019/2661(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. maaliskuuta 2019 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 täydentämisestä esitteen tiivistelmään sisältyviä keskeisiä taloudellisia tietoja, esitteiden julkaisemista ja luokittelua, arvopapereita koskevaa mainontaa, esitteen täydennyksiä ja notifiointiportaalia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla sekä komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 382/2014 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/301 kumoamisesta (C(2019)02022 – 2019/2663(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. maaliskuuta 2019 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON


5. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) muilta toimielimiltä

- Määrärahasiirtoesitys 2-INF/2019 – Pääluokka IV – Tuomioistuin (N8-0038/2019 - C8-0132/2019 - 2019/2018(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

2) parlamentin valiokunnilta

- Mietintö Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2020 (2019/2003(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)


6. Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset

Varainhoitoasetuksen 29 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta Euroopan tilintarkastustuomioistuimen määrärahasiirtoja V/AB-01/T/19 ja V/AB-02/C/19.

Varainhoitoasetuksen 31 artiklan 4 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirrot DEC 01/2019 ja DEC 07/2019 - Pääluokka III – Komissio.

Varainhoitoasetuksen 31 artiklan 6 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirrot DEC 02/2019, DEC 03/2019 ja DEC 04/2019 - Pääluokka III – Komissio.


7. Eurooppa-neuvoston 21. ja 22. maaliskuuta 2019 pidetyn kokouksen päätelmät (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston 21. ja 22. maaliskuuta 2019 pidetyn kokouksen päätelmät (2018/2977(RSP))

Donald Tusk (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, Gerard Batten ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds ja Janusz Lewandowski.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Roberto Gualtieri, James Nicholson, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Rolandas Paksas, Nicolas Bay, Mike Hookem, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Mara Bizzotto, Kazimierz Michał Ujazdowski, Esteban González Pons, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok, Birgit Sippel, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen, Seán Kelly, Seb Dance, Paulo Rangel, Pedro Silva Pereira ja Richard Ashworth.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ja Georgi Pirinski.

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Joachim Starbatty, Georgios Epitideios, Maria Spyraki ja Marek Jurek.

Puheenvuorot: Michel Barnier (pääneuvottelija), Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) ja Donald Tusk.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

8. Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat valvontavaatimukset ja erityiset säännöt ***I - Päivittäinen ja viikoittainen ajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla tapahtuva paikannus ***I - Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta ja direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU koskevien erityisten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse päivittäistä ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä päivittäisiä ja viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1071/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1072/2009 muuttamisesta niiden mukauttamiseksi alan kehitykseen [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 3. heinäkuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 3.7.2018, kohta 18).
Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 4. heinäkuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 4.7.2018, kohta 9.1, istunnon pöytäkirja 4.7.2018, kohta 9.2 ja istunnon pöytäkirja 4.7.2018, kohta 9.3).

Merja Kyllönen, Wim van de Camp ja Ismail Ertug esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Georges Bach (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Martina Dlabajová (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamallaMichael Cramer.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Verónica Lope Fontagné (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Andor Deli PPE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta, Roberts Zīle ECR-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tania González Peñas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, ENF-ryhmän puolesta Georg Mayer, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamallaKarima Delli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamallaDennis Radtke, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamallaIsmail Ertug, Pavel Telička, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Arnautu, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, Peter van Dalen, Gesine Meissner, Marie-Pierre Vieu, Marian-Jean Marinescu, Ole Christensen, Ilhan Kyuchyuk, Claudia Schmidt, Mercedes Bresso, Luis de Grandes Pascual, Bogusław Liberadzki, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Elisabeth Morin-Chartier, Peter Kouroumbashev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Claudia Țapardel ja Andrey Novakov.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Peter Lundgren, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Csaba Sógor, Cristian-Silviu Buşoi, Michael Cramer ja Antanas Guoga.

Puheenvuorot: Karmenu Vella, Merja Kyllönen, Wim van de Camp ja Ismail Ertug.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.


Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

9. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Jacek Saryusz-Wolski ei ole enää sitoutumaton jäsen ja kuuluu ECR-ryhmään 27. maaliskuuta 2019 alkaen.


10. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin sivustolla.


10.1. Nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahoja varten tarkoitetut määrärahat ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä ovat nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahoja varten tarkoitetut määrärahat [COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0295)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


10.2. Valmisteveroja koskeva yleinen järjestelmä * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä (uudelleenlaadittu) [COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Miguel Viegas (A8-0117/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0296)


10.3. Tuotteet, joihin voidaan soveltaa vapautusta meriverosta tai meriveron alennusta * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi päätöksen N:o 940/2014/EU muuttamisesta niiden tuotteiden osalta, joihin voidaan soveltaa vapautusta meriverosta tai meriveron alennusta [COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0297)


10.4. Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta [2018/0243(COD)] - Ulkoasiainvaliokunta - Kehitysvaliokunta. Esittelijät: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel ja Charles Goerens (A8-0173/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0298)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


10.5. Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA III) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijät: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0299)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Puheenvuorot:

Igor Šoltes esitti tarkistukseen 123 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


11. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

(Äänestykset tiistaina 26. maaliskuuta 2019)

Mietintö Inés Ayala Sender - A8-0110/2019
Jiří Pospíšil ja Daniel Hannan

Mietintö Petri Sarvamaa - A8-0135/2019
Alex Mayer.

(Äänestykset keskiviikkona 27. maaliskuuta 2019)

Mietintö Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel ja Charles Goerens - A8-0173/2019
Charles Tannock

Mietintö José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Knut Fleckenstein - A8-0174/2019
Arnaud Danjean.


12. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä parlamentin ”Täysistunto”-verkkosivustolla kohdassa ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset” (Saatavilla olevat nimenhuutoäänestysten tulokset).

Verkkosivustolla olevaa sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 13.13.)


Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

13. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.00.


14. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


15. Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 22. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 22.10.2018, kohta 17).
Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 24. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 24.10.2018, kohta 11.12).

Frédérique Ries esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) ja Karmenu Vella (komission jäsen).

Puheenvuorot: Bronis Ropė (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Renata Briano (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija), PPE-ryhmän puolesta Peter Liese, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamallaLynn Boylan, Massimo Paolucci S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, Joëlle Mélin, ENF, Elisabetta Gardini, Jo Leinen, Peter van Dalen, Gerben-Jan Gerbrandy, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamallaBill Etheridge, Bas Eickhout, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Danilo Oscar Lancini, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamallaPeter Liese, Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Lieve Wierinck, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, John Stuart Agnew, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamallaMargrete Auken, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, Francesc Gambús ja Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Puhetta johti
varapuhemies Lívia JÁRÓKA

Puheenvuorot: Christofer Fjellner, Eric Andrieu, Dubravka Šuica ja Christophe Hansen.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Roberta Metsola, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Michaela Šojdrová, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Seán Kelly.

Puheenvuorot: Frans Timmermans ja Frédérique Ries.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.3.2019, kohta 18.6.


16. EU-lannoitevalmisteet ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta [COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 23. lokakuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 23.10.2017, kohta 17)
Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 24. lokakuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 24.10.2017, kohta 5.7)

Mihai Ţurcanu esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Elisabetta Gardini (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Jan Huitema (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Franc Bogovič PPE-ryhmän puolesta, Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta, Czesław Hoc ECR-ryhmän puolesta, Elsi Katainen ALDE-ryhmän puolesta, Martin Häusling Verts/ALE-ryhmän puolesta, Stefan Eck GUE/NGL-ryhmän puolesta, ENF-ryhmän puolesta Mylène Troszczynski, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamallaJohn Stuart Agnew, Dariusz Rosati, Clara Eugenia Aguilera García ja Paolo De Castro.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Annie Schreijer-Pierik ja Michaela Šojdrová.

Puheenvuorot: Frans Timmermans ja Mihai Ţurcanu.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.3.2019, kohta 18.7.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestyksiä odotettaessa.)


Puhetta johti
varapuhemies Fabio Massimo CASTALDO

17. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 17.01.

Tomáš Zdechovský käytti puheenvuoron Axel Vossin mietinnöstä A8-0245/2018 eilen toimitetun äänestyksen kulusta (puhemies täsmensi asiaa).


18. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin sivustolla.


18.1. Keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehys ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1095/2010, (EU) N:o 648/2012 ja (EU) 2015/2365 muuttamisesta [COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Babette Winter ja Kay Swinburne (A8-0015/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

Kay Swinburne (esittelijä) käytti puheenvuoron työjärjestyksen 150 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0300)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


18.2. Yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaiset tarjoajat ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista [COM(2018)0113 - C8-0103/2018- 2018/0048(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Ashley Fox (A8-0364/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0301)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


18.3. Rahoitusvälineiden markkinat: joukkorahoituspalvelun tarjoajat ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta [COM(2018)0099 - C8-0102/2018- 2018/0047(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0302)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


18.4. Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0303)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


18.5. Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille osana unionin kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamisesta (uudelleenlaadittu teksti) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 2. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 2.10.2018, kohta 15).
Äänestys päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut toimitettiin 3. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 3.10.2018, kohta 9.5).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

ALUSTAVA SOPIMUS, KOMISSION LAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0304)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


18.6. Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 22. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 22.10.2018, kohta 17).
Äänestys päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut toimitettiin 24. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 24.10.2018, kohta 11.12).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0305)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


18.7. EU-lannoitevalmisteet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta [COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 23. lokakuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 23.10.2017, kohta 17).
Äänestys päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut toimitettiin 24. lokakuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 24.10.2017, kohta 5.7).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0306)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


18.8. Työntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiselta työssä ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta [COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Laura Agea (A8-0382/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

Laura Agea (esittelijä) käytti puheenvuoron työjärjestyksen 150 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0307)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


18.9. Tietynlaisia tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevat yhteiset säännöt ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 92/106/ETY muuttamisesta [COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

Daniela Aiuto (esittelijä) käytti puheenvuoron työjärjestyksen 150 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0308)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


18.10. Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamisesta [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijät: Hugues Bayet ja Evelyn Regner (A8-0227/2017)

Keskustelu käytiin 4. heinäkuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 4.7.2017, kohta 3).
Äänestys päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut toimitettiin 4. heinäkuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 4.7.2017, kohta 6.10).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

ENSIMMÄISEN KÄSITTELYN PÄÄTTÄMINEN

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0309)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


18.11. Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijät: Andrey Novakov ja Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Keskustelu käytiin 13. helmikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 13.2.2019, kohta 6).
Äänestys päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut toimitettiin 13. helmikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 13.2.2019, kohta 8.14).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

ENSIMMÄISEN KÄSITTELYN PÄÄTTÄMINEN

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0310)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


18.12. Työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukainen vastalause: turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (äänestys)

LIBE-valiokunnan työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 liitteen II muuttamisesta 14. joulukuuta 2018 annetusta komission delegoidusta asetuksesta (C(2018)08466 - 2018/2996(DEA)) (B8-0214/2019) - Asiasta vastaava jäsen: Birgit Sippel


(päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0311)


18.13. Työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukainen vastalause: ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusväline osana sisäisen turvallisuuden rahastoa (äänestys)

LIBE-valiokunnan työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 515/2014 liitteen II muuttamisesta 14. joulukuuta 2018 annetusta komission delegoidusta asetuksesta (C(2018)08465 - 2018/2994(DEA)) (B8-0215/2019) - Asiasta vastaava jäsen: Birgit Sippel

(päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0312)


18.14. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MON 87751 (MON-87751-7) (äänestys)

ENVI-valiokunnan työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa MON 87751 (MON-87751-7) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D060916 - 2019/2603(RSP)) (B8-0216/2019) - Asiasta vastaavat jäsenet: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis ja Sirpa Pietikäinen.

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0313)


18.15. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (äänestys)

ENVI-valiokunnan työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D060917/01 - 2019/2604(RSP)) (B8-0217/2019) - Asiasta vastaavat jäsenet: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis ja Sirpa Pietikäinen.

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0314)


18.16. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: tietyt bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP) käyttötarkoitukset (DEZA a.s.) (äänestys)

ENVI-valiokunnan työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys komission ehdotuksesta täytäntöönpanopäätökseksi osittaisen luvan myöntämiseksi bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP) tietyille käyttötarkoituksille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (DEZA a.s.) (D060865/01 - 2019/2605(RSP)) (B8-0218/2019) - Asiasta vastaavat jäsenet: Pavel Poc, Bas Eickhout ja Kateřina Konečná.

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0315)


18.17. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: tietyt bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP) käyttötarkoitukset (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (äänestys)

ENVI-valiokunnan työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys komission ehdotuksesta täytäntöönpanopäätökseksi osittaisen luvan myöntämiseksi bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP) tietyille käyttötarkoituksille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01 - 2019/2606(RSP)) (B8-0219/2019) - Asiasta vastaavat jäsenet: Pavel Poc, Bas Eickhout ja Kateřina Konečná.

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0316)


18.18. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: tietyt kromitrioksidin käyttötarkoitukset (äänestys)

ENVI-valiokunnan työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi luvan myöntämisestä tietyille kromitrioksidin käyttötarkoituksille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (Lanxess Deutschland GmbH ja muut) (D060095/03 - 2019/2654(RSP)) (B8-0221/2019) - Asiasta vastaava jäsen: Bas Eickhout.

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0317)

Puheenvuorot:

äänestyksen jälkeen Jean-Marie Cavada.


18.19. Arabikevään jälkeinen aika: Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen tulevaisuus (äänestys)

Mietintö arabikevään jälkeisestä ajasta: Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen tulevaisuus [2018/2160(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Brando Benifei (A8-0077/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 24)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0318)


19. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Suulliset äänestysselitykset annetaan torstaina 28. maaliskuuta 2019.


20. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä parlamentin ”Täysistunto”-verkkosivustolla kohdassa ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset” (Saatavilla olevat nimenhuutoäänestysten tulokset).

Verkkosivustolla olevaa sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


21. Luettelo kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Kosovo) ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Äänestys päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut toimitettiin 13. syyskuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 13.9.2018, kohta 10.7).

Tanja Fajon esitteli mietinnön.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Igor Šoltes (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Asim Ademov PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Anders Primdahl Vistisen ECR-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Auke Zijlstra ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Marie-Christine Vergiat ja Tanja Fajon, Andrejs Mamikins, Ruža Tomašić, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamallaPaul Rübig, Jasenko Selimovic, Dominique Bilde, Lukas Mandl, Tonino Picula, Jacques Colombier, Julie Ward, joka kieltäytyi Dobromir Sośnierzin sinisen kortin kysymyksestä, ja Dobromir Sośnierz, joka pyysi, että Julie Wardin kommentteja tutkitaan tarkemmin (puhemies merkitsi asian tiedoksi).

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Dubravka Šuica.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Tanja Fajon.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.3.2019, kohta 8.1.


22. Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2020 – Pääluokka I – Euroopan parlamentti (keskustelu)

Mietintö Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2020 [2019/2003(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

Paul Rübig PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Vladimír Maňka esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Eider Gardiazabal Rubial S&D-ryhmän puolesta, Zbigniew Kuźmiuk ECR-ryhmän puolesta, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta, Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, André Elissen ENF-ryhmän puolesta, José Manuel Fernandes, John Howarth, Gérard Deprez, Indrek Tarand, Jonathan Arnott, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, ja Jean Arthuis.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Fabio Massimo Castaldo.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.3.2019, kohta 8.8.


23. Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (uudelleenlaadittu) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Michel Dantin (A8-0288/2018)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 22. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 22.10.2018, kohta 16).
Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 23. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 23.10.2018, kohta 7.13).

Michel Dantin esitteli mietinnön.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Peter Liese PPE-ryhmän puolesta, Rory Palmer S&D-ryhmän puolesta, Czesław Hoc ECR-ryhmän puolesta, Ulrike Müller ALDE-ryhmän puolesta, Benedek Jávor Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Paul Rübig, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Lynn Boylan vastasi, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Branislav Škripek, Ana Miranda, Eleonora Forenza, Mireille D'Ornano, Lukas Mandl, Damiano Zoffoli, Ruža Tomašić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, João Ferreira, Dubravka Šuica, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Michaela Šojdrová ja Paul Rübig.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: José Inácio Faria.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Michel Dantin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.3.2019, kohta 8.2.


24. EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus poliisiyhteistyön, oikeudellisen yhteistyön ja turvapaikka- ja maahanmuuttokysymysten alalla ***I - EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus rajaturvallisuuden ja viisumiasioiden alalla ***I (keskustelu)

Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö sekä turvapaikka- ja maahanmuuttokysymykset) yhteentoimivuudelle ja [asetuksen (EU) 2018/XX [Eurodac-asetus],] asetuksen (EU) 2018/XX [lainvalvontaa koskeva SIS-asetus], asetuksen (EU) 2018/XX [ECRIS-TCN-järjestelmää koskeva asetus] ja asetuksen (EU) 2018/XX [eu-LISA-asetus] muuttamisesta [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Nuno Melo (A8-0348/2018)

Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (rajaturvallisuus ja viisumiasiat) yhteentoimivuudelle ja neuvoston päätöksen 2004/512/EY, asetuksen (EY) N:o 767/2008, neuvoston päätöksen 2008/633/YOS, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2018/XX [ETIAS-asetus], asetuksen (EU) 2018/XX [rajatarkastuksia koskeva SIS-asetus] ja asetuksen (EU) 2018/XX [eu-LISA-asetus] muuttamisesta [COM(2018)0478 - C8-0294/2018- 2017/0351(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Jeroen Lenaers ja Nuno Melo esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) ja Julian King (komission jäsen).

Puheenvuorot: Emil Radev PPE-ryhmän puolesta, Miriam Dalli S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Romeo Franz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Péter Niedermüller, Bodil Valero, João Pimenta Lopes ja Diane James.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Juan Fernando López Aguilar käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Julian King, Jeroen Lenaers ja Nuno Melo.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.


25. Uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen tehostaminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelyjä koskevista puitteista, uudesta mahdollisuudesta ja toimenpiteistä uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen tehostamiseksi sekä direktiivin 2012/30/EU muuttamisesta [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

Angelika Niebler esitteli mietinnön.

Julian King (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Enrique Calvet Chambon (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pavel Svoboda PPE-ryhmän puolesta, Sergio Gaetano Cofferati S&D-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dobromir Sośnierz ja Emil Radev, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Dobromir Sośnierz.

Puheenvuorot: Julian King ja Angelika Niebler.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.3.2019, kohta 8.3.


26. Tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavat tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevat säännöt ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

Pavel Svoboda esitteli mietinnön.

Julie Ward (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Julian King (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Marie-Christine Boutonnet ENF-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Angelika Niebler.

Puheenvuorot: Julian King ja Pavel Svoboda.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.3.2019, kohta 8.4.


27. Päätös Euroopan rauhanrahaston perustamisesta (keskustelu)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tekemästä ja komission tukemasta ehdotuksesta neuvostolle neuvoston päätökseksi Euroopan rauhanrahaston perustamisesta [2018/2237(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

Hilde Vautmans esitteli mietinnön.

Julian King (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Brando Benifei S&D-ryhmän puolesta ja João Pimenta Lopes GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Julie Ward, Luke Ming Flanagan ja Konstantinos Papadakis.

Puheenvuorot: Julian King ja Hilde Vautmans.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.3.2019, kohta 8.12.


28. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 637.634/OJJE).


29. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.10.

Klaus Welle

Rainer Wielandi

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Bours, Crowley, Karlsson, Le Pen, Maltese, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Päivitetty viimeksi: 27. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus