Rodyklė 
Protokolas
PDF 343kWORD 87k
Trečiadienis, 2019 m. kovo 27 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
1.Posėdžio pradžia
 2.Pirmininko pranešimas
 3.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 4.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 5.Gauti dokumentai
 6.Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto
 7.2019 m. kovo 21–22 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (diskusijos)
 8.Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ***I - Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais ***I - Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių ***I (diskusijos)
 9.Frakcijų sudėtis
 10.Balsuoti skirtas laikas
  10.1.Specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai lėšos ***I (balsavimas)
  10.2.Bendroji akcizų tvarka * (balsavimas)
  10.3.Produktai, kuriems galima taikyti mažesnį doko mokestį arba visai jo netaikyti * (balsavimas)
  10.4.Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė ***I (balsavimas)
  10.5.Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP III) ***I (balsavimas)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
 12.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 13.Posėdžio atnaujinimas
 14.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 15.Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas ***I (diskusijos)
 16.ES tręšiamieji produktai ***I (diskusijos)
 17.Posėdžio atnaujinimas
 18.Balsuoti skirtas laikas
  18.1.Pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ***I (balsavimas)
  18.2.Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjai ***I (balsavimas)
  18.3.Finansinių priemonių rinkos ***I (balsavimas)
  18.4.Europos regioninės plėtros fondas ir Sanglaudos fondas ***I (balsavimas)
  18.5.Naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos ***I (balsavimas)
  18.6.Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas ***I (balsavimas)
  18.7.ES tręšiamieji produktai ***I (balsavimas)
  18.8.Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe ***I (balsavimas)
  18.9.Tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrosios taisyklės ***I (balsavimas)
  18.10.Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas ***I (balsavimas)
  18.11.Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų finansinės taisyklės ***I (balsavimas)
  18.12.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį: Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas (balsavimas)
  18.13.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį: išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė (balsavimas)
  18.14.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuotos sojos MON 87751 (MON-87751-7) (D060916) (balsavimas)
  18.15.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (balsavimas)
  18.16.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: tam tikri bis(2-etilheksil)ftalato (DEHP) naudojimo atvejai (DEZA, a.s.) (balsavimas)
  18.17.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: tam tikri bis(2-etilheksil)ftalato (DEHP) naudojimo atvejai(„Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.“) (balsavimas)
  18.18.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: tam tikri chromo trioksido naudojimo atvejai (balsavimas)
  18.19.Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione (balsavimas)
 19.Paaiškinimai dėl balsavimo
 20.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 21.Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) ***I (diskusijos)
 22.2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis – Europos Parlamentas (diskusijos)
 23.Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė ***I (diskusijos)
 24.ES informacinių sistemų (policija ir teisminis bendradarbiavimas, prieglobstis ir migracija) sąveikumas ***I - ES informacinių sistemų (sienų ir vizų) sąveikumas ***I (diskusijos)
 25.Restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumo gerinimas ***I (diskusijos)
 26.Naudojimasis autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms ***I (diskusijos)
 27.Sprendimas, kuriuo sukuriama Europos taikos priemonė (diskusijos)
 28.Kito posėdžio darbotvarkė
 29.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.04 val.


2. Pirmininko pranešimas

Pirmininkas pranešė, kad, atsižvelgdamas susiklosčiusią padėtį, kai buvo pateikti 1224 judumo dokumentų rinkinio pakeitimai ir daug prašymų dėl balsavimo dalimis ir atskiro balsavimo, jis, pasikonsultavęs TRAN komiteto pirmininke ir laikydamasis DTT 175 straipsnio, nusprendė grąžinti dokumentų rinkinį TRAN komitetui, kad jis atliktų parengiamąjį darbą, o balsavimas per plenarinį posėdį galėtų vykti veiksmingai, sąžiningai ir aiškiai.

Pagal DTT 206 straipsnio 1 dalį jis paprašė, kad TRAN komitetas surengtų posėdį tinkamu laiku, kad balsavimas galėtų vykti per ateinančią plenarinę sesiją, numatytą 2019 m. balandžio 3–4 d. Briuselyje.

Pakeitimai ir prašymai balsuoti dalimis, kuriems nepritars mažiausiai trečdalis Parlamento narių, sudarančių TRAN komitetą, nebus pateikti balsavimui per plenarinį posėdį.

Pirmininkas patikslino, kad, atsižvelgiant į pirmiau minėtą sprendimą, pasiūlymas paskelbti klausimą nepriimtinu, kurį jis gavo pagal DTT 187 straipsnį ir kurį pasirašė minimalią ribą siekiantis Parlamento narių skaičius (2019 03 26 protokolo 6 punktas), anuliuojamas.

Diskusijos vyks pagal numatytą grafiką.

Kalbėjo Ismail Ertug (pranešėjas) ir Merja Kyllönen (pranešėja) (pirmininkas patikslino).


3. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl produktų, kurių sudėtyje yra iš atrajotojų ir ne atrajotojų gautų perdirbtų gyvūninių baltymų, eksporto reikalavimų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001 IV priedas (D060709/03 - 2019/2667(RPS) - Terminas: 2019 m. birželio 14 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas, kuriuo dėl ekologinių kriterijų, taikomų tam tikriems produktams suteikiant ES ekologinį ženklą, ir susijusių vertinimo bei patikros reikalavimų galiojimo laikotarpio iš dalies keičiami Sprendimas 2009/300/EB ir Sprendimas (ES) 2015/2099 (D060950/02 - 2019/2652(RPS) - Terminas: 2019 m. birželio 13 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos direktyva, kuria, derinant prie technikos pažangos, dėl pagrindinių SI vienetų apibrėžčių iš dalies keičiamas Tarybos direktyvos 80/181/EEB priedas (D060957/02 - 2019/2668(RPS) - Terminas: 2019 m. birželio 15 d.)
Perduota atsakingam komitetui: IMCO.


4. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/40/ES papildoma nuostatomis dėl sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų diegimo ir naudojimo (C(2019)01789 - 2019/2651(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369 papildomas elektroninių vaizduoklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo nuostatomis ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2010 (C(2019)01796 - 2019/2631(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 11 d.

Perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2018/2035, kuriuo nustatomos išsamios įpareigojimo iškrauti laimikį, sužvejotą vykdant tam tikrą demersinių išteklių žvejybą Šiaurės jūroje, įgyvendinimo 2019–2021m. nuostatos (C(2019)01800 - 2019/2650(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369 papildomas buitinių skalbyklių ir skalbyklių-džiovyklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo nuostatomis ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1061/2010 ir Komisijos direktyva 96/60/EB (C(2019)01804 - 2019/2630(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 11 d.

Perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369 papildomas šviesos šaltinių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo nuostatomis ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 874/2012 (C(2019)01805 - 2019/2629(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 11 d.

Perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1369 nuostatos dėl šaldymo aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1060/2010 (C(2019)01806 - 2019/2634(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 11 d.

Perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369 papildomas buitinių indaplovių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo nuostatomis ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1059/2010 (C(2019)01807 - 2019/2633(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 11 d.

Perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1369 nuostatos dėl prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete (C(2019)01815 - 2019/2632(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 11 d.

Perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl bepiločių orlaivių sistemų ir trečiųjų valstybių bepiločių orlaivių sistemų naudotojų (C(2019)01821 - 2019/2637(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2018/2034, kuriuo nustatomas 2019–2021m. tam tikrai demersinių išteklių žvejybai šiaurės vakarų vandenyse taikomas išmetimo į jūrą mažinimo planas (C(2019)01838 - 2019/2647(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl Kioto protokolo techninio įgyvendinimo antruoju įsipareigojimų laikotarpiu iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 389/2013 (C(2019)01839 - 2019/2639(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB nuostatos dėl Sąjungos registro veikimo (C(2019)01841 - 2019/2642(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl Samoa Nepriklausomosios Valstybės įtraukimo į I priedą iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1076 (C(2019)01844 - 2019/2643(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl rizika grindžiamo atitikties tikrinimo įtraukimo į I priedą ir aplinkos apsaugos reikalavimų įgyvendinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 748/2012 (C(2019)01845 - 2019/2641(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl Sąjungos registro veikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/842 iš dalies keičiamas [2019 m. kovo 12 d.] Komisijos deleguotasis reglamentas [C(2019)1841], kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB nuostatos dėl Sąjungos registro veikimo (C(2019)01846 - 2019/2645(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nukrypstant nuo kontrolės punktų skyrimo taisyklių ir pasienio kontrolės postams taikomų būtiniausių reikalavimų papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 (C(2019)01847 - 2019/2640(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis sprendimas, kuriuo nustatoma Sąjungos daugiametė biologinių, aplinkos, techninių ir socialinių bei ekonominių duomenų rinkimo ir tvarkymo žvejybos ir akvakultūros sektoriuose programa (C(2019)01848 - 2019/2653(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/956 I priedo nuostatos dėl valstybių narių ir gamintojų stebėtinų ir teiktinų duomenų apie naujas sunkiąsias transporto priemones (C(2019)01850 - 2019/2648(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl Kanados kilmės vyno importo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES)2018/273 ir panaikinamas įpareigojimas mažmenininkams pildyti vyno produktų įvežimo ir išvežimo operacijų registrą (C(2019)01866 - 2019/2636(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl vynuogių auginimo zonų, kuriose galima padidinti alkoholio koncentraciją, leidžiamų vynininkystės metodų ir apribojimų, taikytinų vynuogių produktų gamybai ir laikymui, mažiausios procentinės alkoholio koncentracijos šalutiniuose produktuose bei tų produktų šalinimo ir OIV bylų paskelbimo (C(2019)01869 - 2019/2635(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigų, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 71 straipsnyje, pavyzdinio finansinio reglamento (C(2019)01875 - 2019/2646(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: BUDG, CONT, EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), TRAN (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), REGI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl kriterijų, kuriuos turi atitikti profesionalūs veiklos vykdytojai, kad laikytųsi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/2031 89 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytų sąlygų, ir dėl tų kriterijų atitikties užtikrinimo procedūrų (C(2019)01882 - 2019/2644(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl vitamino D kiekio pradinio maitinimo kūdikių mišiniuose ir eruko rūgšties kiekio pradinio ir tolesnio maitinimo kūdikių mišiniuose reikalavimų iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/127 (C(2019)01883 - 2019/2662(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų ir kuriuo valstybėms narėms leidžiama nustatyti laikinas nukrypti leidžiančias nuostatas oficialių tyrimų, mokslo arba švietimo tikslais, bandymams, veislių atrankai arba selekcijai (C(2019)01922 - 2019/2657(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo pagal 2005m. rugsėjo 7d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo 49b straipsnį nustatomas bendrasis slidinėjimo instruktorių rengimo testas (C(2019)01935 - 2019/2665(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl tam tikrų mažos vertės siuntų deklaravimo (C(2019)01979 - 2019/2658(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo ištaisoma Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos, redakcija tam tikromis kalbomis (C(2019)01989 - 2019/2656(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2366 papildymo pagrindinių kontaktinių punktų paskyrimo mokėjimo paslaugų srityje kriterijų ir tų pagrindinių kontaktinių punktų funkcijų techniniais reguliavimo standartais (C(2019)01997 - 2019/2661(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 papildomas nuostatomis dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, formato, turinio, tikrinimo ir tvirtinimo ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 809/2004 (C(2019)02020 - 2019/2664(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 papildomas prospekto santraukoje pateikiamos pagrindinės finansinės informacijos, prospektų skelbimo ir klasifikavimo, vertybinių popierių reklamos, prospekto priedų ir pranešimų portalo techniniais reguliavimo standartais ir kuriuo panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 382/2014 ir Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/301 (C(2019)02022 - 2019/2663(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis sprendimas, kuriuo dėl baliustardų ir turėklų komplektams, skirtiems naudoti tik statybose tik apsaugai nuo kritimo ir neveikiamiems struktūros vertikalios apkrovos, taikytinų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemų papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011 (C(2019)02029 - 2019/2660(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatant su išorinių žaliuzių ir markizių atsparumu vėjo apkrovai susijusių eksploatacinių charakteristikų klases papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011 (C(2019)02030 - 2019/2655(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatant su plastikinių ir stiklinių stoglangių ir stogo liukų pralaidumu orui susijusių eksploatacinių savybių klases papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011 (C(2019)02031 - 2019/2659(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Reglamentas (ES) Nr. 515/2014 papildomas nuostatomis dėl finansavimo iš Sąjungos bendrojo biudžeto lėšų skyrimo Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos kūrimo išlaidoms padengti (C(2019)02032 - 2019/2638(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl didelę netiesioginio žemės naudojimo keitimo riziką keliančių pradinių žaliavų, kurių auginimo teritorija reikšmingai plečiama į žemės, kurioje yra didelių anglies sankaupų, plotus, nustatymo ir nedidelę netiesioginio žemės naudojimo keitimo riziką keliančių biodegalų, skystųjų bioproduktų ir biomasės kuro sertifikavimo papildoma Direktyva (ES) 2018/2001 (C(2019)02055 - 2019/2649(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: ITRE, ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl Reglamente (ES) Nr. 600/2014 nustatytų skaidrumo prieš sudarant ir sudarius sandorį reikalavimų netaikymo Kinijos liaudies bankui iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1799 (C(2019)02082 - 2019/2666(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Deleguotųjų aktų projektai, kuriems atsakingo komiteto prašymu nuo 1 mėn. iki 3 mėnesių pratęstas terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2366 papildymo pagrindinių kontaktinių punktų paskyrimo mokėjimo paslaugų srityje kriterijų ir tų pagrindinių kontaktinių punktų funkcijų techniniais reguliavimo standartais (C(2019)01997 – 2019/2661(DEA))
T
erminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 14 d. kompetentingo komiteto prašymu.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 papildomas prospekto santraukoje pateikiamos pagrindinės finansinės informacijos, prospektų skelbimo ir klasifikavimo, vertybinių popierių reklamos, prospekto priedų ir pranešimų portalo techniniais reguliavimo standartais ir kuriuo panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 382/2014 ir Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/301 (C(2019)02022 – 2019/2663(DEA))
T
erminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 14 d. kompetentingo komiteto prašymu.
Perduota atsakingam komitetui: ECON


5. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) kitų Institucijų:

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 2-INF/2019. IV skirsnis – Teisingumo Teismas (N8-0038/2019 - C8-0132/2019 - 2019/2018(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento komitetų:

- Pranešimas dėl Europos Parlamento 2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos (2019/2003(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Vladimír Maňka (A8-0182/2019).


6. Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto

Pagal Finansinio reglamento 29 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė neprieštarauti Audito Rūmų asignavimų perkėlimams V/AB-01/T/19 ir V/AB-02/C/19.

Pagal Finansinio reglamento 31, paragraphe 4, straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti de la Commission européenne asignavimų perkėlimus Nr. DEC 01/2019 et DEC 07/2019 - Section III - Commission.

Pagal Finansinio reglamento 31 straipsnio 6 dalį Europos Sąjungos Taryba informavo biudžeto valdymo instituciją apie patvirtintus asignavimų perkėlimus DEC 02/2019, DEC 03/2019 ir DEC 04/2019 – 3 skirsnis – Komisija.


7. 2019 m. kovo 21–22 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: 2019 m. kovo 21–22 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (2018/2977(RSP))

Donald Tusk (Europos Vadovų Tarybos pirmininkas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Udo Bullmann S&D frakcijos vardu, Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Alyn Smith Verts/ALE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu, Gerard Batten ENF frakcijos vardu, Diane Dodds, nepriklausoma Parlamento narė, ir Janusz Lewandowski.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Roberto Gualtieri, James Nicholson, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Rolandas Paksas, Nicolas Bay, Mike Hookem, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Mara Bizzotto, Kazimierz Michał Ujazdowski, Esteban González Pons, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok, Birgit Sippel, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen, Seán Kelly, Seb Dance, Paulo Rangel, Pedro Silva Pereira ir Richard Ashworth.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ir Georgi Pirinski.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Joachim Starbatty, Georgios Epitideios, Maria Spyraki ir Marek Jurek.

Kalbėjo Michel Barnier (vyriausiasis derybininkas), Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas) ir Donald Tusk.

Diskusijos baigtos.


PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

8. Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ***I - Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais ***I - Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatyti būtiniausi reikalavimai dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatyti reikalavimai dėl vietos nustatymo tachografais [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, derinant prie sektoriaus pokyčių, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Pirma diskusija įvyko 2018 m. liepos 3 d. (2018 07 03 protokolo 18 punktas).
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos 2018 m. liepos 4 d. (2018 07 04 protokolo 9.1 punktas, 2018 07 04 protokolo 9.2 punktas ir 2018 07 04 protokolo 9.3 punktas).

Merja Kyllönen, Wim van de Camp ir Ismail Ertug pristatė pranešimus.

Kalbėjo Georges Bach (EMPL komiteto nuomonės referentas) ir Martina Dlabajová (EMPL komiteto nuomonės referentė), ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michael Cramer.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Kalbėjo Verónica Lope Fontagné (EMPL komiteto nuomonės referentė), Andor Deli PPE frakcijos vardu, Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu, Roberts Zīle ECR frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, Tania González Peñas GUE/NGL frakcijos vardu, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Georg Mayer ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Karima Delli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Dennis Radtke), Isabella De Monte, Kosma Złotowski (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ismail Ertug), Pavel Telička, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Arnautu, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, Peter van Dalen, Gesine Meissner, Marie-Pierre Vieu, Marian-Jean Marinescu, Ole Christensen, Ilhan Kyuchyuk, Claudia Schmidt, Mercedes Bresso, Luis de Grandes Pascual, Bogusław Liberadzki, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Elisabeth Morin-Chartier, Peter Kouroumbashev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Claudia Țapardel ir Andrey Novakov.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Peter Lundgren, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Csaba Sógor, Cristian-Silviu Buşoi, Michael Cramer ir Antanas Guoga.

Kalbėjo Karmenu Vella, Merja Kyllönen, Wim van de Camp ir Ismail Ertug.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita mėnesinė sesija


PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

9. Frakcijų sudėtis

Jacek Saryusz-Wolski pasitraukė iš nepriklausomų narių ir prisijungė prie ECR frakcijos nuo 2019 m. kovo 27 d..


10. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


10.1. Specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai lėšos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai lėšų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 [COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0295)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


10.2. Bendroji akcizų tvarka * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatoma bendroji akcizų tvarka (nauja redakcija) [COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Miguel Viegas (A8-0117/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0296)


10.3. Produktai, kuriems galima taikyti mažesnį doko mokestį arba visai jo netaikyti * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo dėl produktų, kuriems galima taikyti mažesnį doko mokestį arba visai jo netaikyti, iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 940/2014/ES [COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0297)


10.4. Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės [2018/0243(COD)] - Užsienio reikalų komitetas - Vystymosi komitetas. Pranešėjai: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel ir Charles Goerens (A8-0173/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

SIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0298)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


10.5. Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP III) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Pasirengimo narystei paramos priemonės (PNPP III) [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjai: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ir Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

SIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0299)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Kalbėjo:

Igor Šoltes pateikė pakeitimo 123 žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas balsuoti.


11. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

(2019 m. kovo 26 d., anradienį balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Inés Ayala Sender - A8-0110/2019
Jiří Pospíšil ir Daniel Hannan

Pranešimas: Petri Sarvamaa - A8-0135/2019
Alex Mayer.

(2019 m. kovo 27 d., trečiadienį balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel ir Charles Goerens - A8-0173/2019
Charles Tannock

Pranešimas: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ir Knut Fleckenstein - A8-0174/2019
Arnaud Danjean.


12. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami Parlamento interneto svetainėje > Plenarinis posėdis > Balsavimai > Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 13.13 val.)


PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

13. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.00 val.


14. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


15. Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Pirma diskusija įvyko 2018 m. spalio 22 d. (2018 10 22 protokolo 17 punktas).
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos 2018 m. spalio 24 d. (2018 10 24 protokolo 11.12 punktas).

Frédérique Ries pristatė pranešimą.

Kalbėjo Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) ir Karmenu Vella (Komisijos narys).

Kalbėjo Bronis Ropė (AGRI komiteto nuomonės referentas), Renata Briano (komiteto nuomonės referentė PECH), Peter Liese PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lynn Boylan), Massimo Paolucci S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Lynn Boylan GUE/NGL frakcijos vardu, Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu, Joëlle Mélin, ENF, Elisabetta Gardini, Jo Leinen, Peter van Dalen, Gerben-Jan Gerbrandy, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge, Bas Eickhout, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Danilo Oscar Lancini (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Peter Liese), Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Lieve Wierinck, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, John Stuart Agnew (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Margrete Auken), Angélique Delahaye, Simona Bonafè, Francesc Gambús ir Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

PIRMININKAVO: Lívia JÁRÓKA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Christofer Fjellner, Eric Andrieu, Dubravka Šuica ir Christophe Hansen.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Roberta Metsola, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Michaela Šojdrová, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski ir Seán Kelly.

Kalbėjo Frans Timmermans ir Frédérique Ries.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 27 protokolo 18.6 punktas


16. ES tręšiamieji produktai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1069/2009 ir (EB) Nr. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Pirma diskusija įvyko 2017 m. spalio 23 d. (2017 10 23 protokolo 17 punktas)
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos 2017 m. spalio 24 d. (2017 10 24 protokolo 5.7 punktas)

Mihai Ţurcanu pristatė pranešimą.

Kalbėjo Elisabetta Gardini (ENVI komiteto nuomonės referentė) ir Jan Huitema (AGRI komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas).

Kalbėjo Franc Bogovič PPE frakcijos vardu, Marc Tarabella S&D frakcijos vardu, Czesław Hoc ECR frakcijos vardu, Elsi Katainen ALDE frakcijos vardu, Martin Häusling Verts/ALE frakcijos vardu, Stefan Eck GUE/NGL frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė John Stuart Agnew), Dariusz Rosati, Clara Eugenia Aguilera García ir Paolo De Castro.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Annie Schreijer-Pierik ir Michaela Šojdrová.

Kalbėjo Frans Timmermans ir Mihai Ţurcanu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 28 protokolo 18.7 punktas

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms iki balsuoti skirto laiko.)


PIRMININKAVO: Fabio Massimo CASTALDO
Pirmininko pavaduotojas

17. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 17.01 val.

Kalbėjo Tomáš Zdechovský kalbėjo dėl vakar vykusio balsavimo dėl Axel Voss pranešimo A8-0245/2018 (pirmininkas patikslino).


18. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima Parlamento interneto svetainėje.


18.1. Pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistemos, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012 ir (ES) 2015/2365 [COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Babette Winter ir Kay Swinburne (A8-0015/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

Kay Swinburne (pranešėja) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnio 4 dalį.

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0300)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


18.2. Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų [COM(2018)0113 - C8-0103/2018- 2018/0048(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Ashley Fox (A8-0364/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0301)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


18.3. Finansinių priemonių rinkos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų [COM(2018)0099 - C8-0102/2018- 2018/0047(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0302)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


18.4. Europos regioninės plėtros fondas ir Sanglaudos fondas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

SIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0303)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


18.5. Naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 (nauja redakcija) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Pirmą kartą diskusijos vyko 2018 m. spalio 2 d. (2018 10 02 protokolo 15 punktas).
Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas 2018 m. spalio 3 d. (2018 10 03 protokolo 9.5 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS, KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0304)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


18.6. Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Pirmą kartą diskusijos vyko 2018 m. spalio 22 d. (2018 10 22 protokolo 17 punktas).
Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas 2018 m. spalio 24 d. (2018 10 24 protokolo 11.12 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0305)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


18.7. ES tręšiamieji produktai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1069/2009 ir (EB) Nr. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Pirmą kartą diskusijos vyko 2017 m. spalio 23 d. (2017 10 23 protokolo 17 punktas).
Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas 2017 m. spalio 24 d. (2017 10 24 protokolo 5.7 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0306)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


18.8. Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe [COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Laura Agea (A8-0382/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

Laura Agea (pranešėja) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnio 4 dalį.

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0307)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


18.9. Tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrosios taisyklės ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 92/106/EEB dėl tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrų taisyklių nustatymo [COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

Daniela Aiuto (pranešėja) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnio 4 dalį.

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0308)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


18.10. Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjai: Hugues Bayet ir Evelyn Regner (A8-0227/2017)

Diskusijos vyko 2017 m. liepos 4 d. (2017 07 04 protokolo 3 punktas).
Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas 2017 m. liepos 4 d. (2017 07 04 protokolo 6.10 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PIRMOJO SVARSTYMO PABAIGA

Patvirtinta (P8_TA(2019)0309)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


18.11. Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų finansinės taisyklės ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjai: Andrey Novakov ir Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Diskusijos vyko 2019 m. vasario 13 d. (2019 02 13 protokolo 6 punktas).
Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas 2019 m. vasario 13 d. (2019 02 13 protokolo 8.14 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PIRMOJO SVARSTYMO PABAIGA

Patvirtinta (P8_TA(2019)0310)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


18.12. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį: Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pateikė LIBE komitetas pagal DTT 105 straipsnio 3 dalį dėl 2018 m. gruodžio 14 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas, II priedas (C(2018)08466 - 2018/2996(DEA)) (B8-0214/2019) - Atsakinga narė: Birgit Sippel


(Pasiūlymui dėl rezoliucijos priimti reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0311)


18.13. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį: išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pateikė LIBE komitetas pagal DTT 105 straipsnio 3 dalį dėl 2018 m. gruodžio 14 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 515/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė, II priedas (C(2018)08465 - 2018/2994(DEA)) (B8-0215/2019) - Atsakinga narė: Birgit Sippel

(Pasiūlymui dėl rezoliucijos priimti reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0312)


18.14. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuotos sojos MON 87751 (MON-87751-7) (D060916) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pateikė ENVI komitetas pagal DTT 106 straipsnio 2 ir 3 dalis dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų MON 87751 (MON-87751-7), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (D060916 - 2019/2603(RSP)) (B8-0216/2019) - Atsakingi nariai: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis ir Sirpa Pietikäinen.

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0313)


18.15. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pateikė ENVI komitetas pagal DTT 106 straipsnio 2 ir 3 dalis dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atnaujinamas leidimas pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (D060917/01 - 2019/2604(RSP)) (B8-0217/2019) - Atsakingi nariai: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis et Sirpa Pietikäinen.

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0314)


18.16. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: tam tikri bis(2-etilheksil)ftalato (DEHP) naudojimo atvejai (DEZA, a.s.) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pateikė ENVI komitetas pagal DTT 106 straipsnio 2 ir 3 dalis dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo iš dalies suteikiamas leidimas tam tikrais būdais naudoti bis(2-etilheksil) ftalatą (DEHP) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, projekto (DEZA a.s.) (D060865/01 - 2019/2605(RSP)) (B8-0218/2019) - Atsakingi nariai: Pavel Poc, Bas Eickhout ir Kateřina Konečná.

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0315)


18.17. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: tam tikri bis(2-etilheksil)ftalato (DEHP) naudojimo atvejai(„Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.“) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pateikė ENVI komitetas pagal DTT 106 straipsnio 2 ir 3 dalis dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo iš dalies suteikiamas leidimas tam tikrais būdais naudoti bis(2-etilheksil) ftalatą (DEHP) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, projekto (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01 - 2019/2606(RSP)) (B8-0219/2019) - Atsakingi nariai: Pavel Poc, Bas Eickhout ir Kateřina Konečná.

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0316)


18.18. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: tam tikri chromo trioksido naudojimo atvejai (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pateikė ENVI komitetas pagal DTT 106 straipsnio 2 ir 3 dalis dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 suteikiamas leidimas tam tikrais atvejais naudoti chromo trioksidą (Lanxess Deutschland GmbH ir kiti), projekto (D060095/03 - 2019/2654(RSP)) (B8-0221/2019) - Atsakingas narys: Bas Eickhout.

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0317)

Kalbėjo:

Jean-Marie Cavada po balsavimo.


18.19. Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione (balsavimas)

Pranešimas „Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione“ [2018/2160(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Brando Benifei (A8-0077/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 24)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0318)


19. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Paaiškinimai dėl balsavimo vyks 2019 m. kovo 28 d., ketvirtadienio, posėdyje.


20. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami Parlamento interneto svetainėje > Plenarinis posėdis > Balsavimai > Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


21. Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Kosovas) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas 2018 m. rugsėjo 13 d. (2018 09 13 protokolo 10.7 punktas).

Tanja Fajon pristatė pranešimą.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys).

Kalbėjo Igor Šoltes (AFET komiteto nuomonės referentas), Asim Ademov PPE frakcijos vardu, Birgit Sippel S&D frakcijos vardu, Anders Primdahl Vistisen ECR frakcijos vardu, Angelika Mlinar ALDE frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Auke Zijlstra ENF frakcijos vardu, Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Marie-Christine Vergiat ir Tanja Fajon), Andrejs Mamikins, Ruža Tomašić (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Jasenko Selimovic, Dominique Bilde, Lukas Mandl, Tonino Picula, Jacques Colombier, Julie Ward (ji atsisakė atsakyti į mėlynosios kortelės klausimą, kurį uždavė Dobromir Sośnierz), o pastarasis paprašė aptarti Julie Ward pareiškimus (pirmininkas į tai atsižvelgė).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Dubravka Šuica.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos ir Tanja Fajon.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 28 protokolo 8.1 punktas


22. 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis – Europos Parlamentas (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Parlamento 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos [2019/2003(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

Kalbėjo Paul Rübig PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Vladimír Maňka pristatė pranešimą.

Kalbėjo Eider Gardiazabal Rubial S&D frakcijos vardu, Zbigniew Kuźmiuk ECR frakcijos vardu, Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu, Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Valli EFDD frakcijos vardu, André Elissen ENF frakcijos vardu, José Manuel Fernandes, John Howarth, Gérard Deprez, Indrek Tarand, Jonathan Arnott (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig) ir Jean Arthuis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Fabio Massimo Castaldo.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 28 protokolo 8.8 punktas


23. Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė ***I (diskusijos)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (nauja redakcija) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Michel Dantin (A8-0288/2018)

Pirma diskusija įvyko 22 spalio 2018 (2018 10 22 protokolo 16 punktas).
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos 2018 m. spalio 23 d. (2018 10 23 protokolo 7.13 punktas).

Michel Dantin pristatė pranešimą.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys).

Kalbėjo Peter Liese PPE frakcijos vardu, Rory Palmer S&D frakcijos vardu, Czesław Hoc ECR frakcijos vardu, Ulrike Müller ALDE frakcijos vardu, Benedek Jávor Verts/ALE frakcijos vardu, ir Lynn Boylan GUE/NGL frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Paul Rübig (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Lynn Boylan, pastaroji į jį atsakė), Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Branislav Škripek, Ana Miranda, Eleonora Forenza, Mireille D'Ornano, Lukas Mandl, Damiano Zoffoli, Ruža Tomašić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, João Ferreira, Dubravka Šuica, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Michaela Šojdrová ir Paul Rübig.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos ir Michel Dantin.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 28 protokolo 8.2 punktas


24. ES informacinių sistemų (policija ir teisminis bendradarbiavimas, prieglobstis ir migracija) sąveikumas ***I - ES informacinių sistemų (sienų ir vizų) sąveikumas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES informacinių sistemų (policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos) sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas [Reglamentas (ES) 2018/XX [EURODAC reglamentas],] Reglamentas (ES) 2018/XX [Reglamentas dėl SIS naudojimo teisėsaugai], Reglamentas (ES) 2018/XX [ECRIS-TCN reglamentas] ir Reglamentas (ES) 2018/XX [„eu-LISA“ reglamentas] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Nuno Melo (A8-0348/2018)

Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES informacinių sistemų (sienų ir vizų) sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2004/512/EB, Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Tarybos sprendimas 2008/633/TVR, Reglamentas (ES) 2016/399, Reglamentas (ES) 2017/2226, Reglamentas (ES) 2018/XX [ETIAS reglamentas], Reglamentas (ES) 2018/XX [Reglamentas dėl SIS naudojimo patikrinimams kertant sieną] ir Reglamentas (ES) 2018/XX [„eu-LISA“ reglamentas] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018- 2017/0351(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Jeroen Lenaers ir Nuno Melo pristatė pranešimus.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) ir Julian King (Komisijos narys).

Kalbėjo Emil Radev PPE frakcijos vardu, Miriam Dalli S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu, Romeo Franz Verts/ALE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Péter Niedermüller, Bodil Valero, João Pimenta Lopes ir Diane James.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Juan Fernando López Aguilar.

Kalbėjo Julian King, Jeroen Lenaers ir Nuno Melo.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita mėnesinė sesija


25. Restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumo gerinimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl prevencinio restruktūrizavimo mechanizmų, antrosios galimybės ir priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui gerinti, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/30/ES [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

Angelika Niebler pristatė pranešimą.

Kalbėjo Julian King (Komisijos narys).

Kalbėjo Enrique Calvet Chambon (ECON komiteto nuomonės referentas), Pavel Svoboda PPE frakcijos vardu, Sergio Gaetano Cofferati S&D frakcijos vardu, Dobromir Sośnierz, nepriklausomas Parlamento narys, ir Emil Radev (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Dobromir Sośnierz).

Kalbėjo Julian King ir Angelika Niebler.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 28 protokolo 8.3 punktas


26. Naudojimasis autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

Pavel Svoboda pristatė pranešimą.

Kalbėjo Julie Ward (CULT komiteto nuomonės referentė).

Kalbėjo Julian King (Komisijos narys).

Kalbėjo Marie-Christine Boutonnet ENF frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Angelika Niebler.

Kalbėjo Julian King ir Pavel Svoboda.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 28 protokolo 8.4 punktas


27. Sprendimas, kuriuo sukuriama Europos taikos priemonė (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymo Tarybai, pritariant Komisijai, dėl Tarybos sprendimo, kuriuo sukuriama Europos taikos priemonė [2018/2237(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

Hilde Vautmans pristatė pranešimą.

Kalbėjo Julian King (Komisijos narys) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo Brando Benifei S&D frakcijos vardu, ir João Pimenta Lopes GUE/NGL frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Julie Ward, Luke Ming Flanagan ir Konstantinos Papadakis.

Kalbėjo Julian King ir Hilde Vautmans.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 28 protokolo 8.12 punktas


28. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 637.634/OJJE).


29. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.10 val.

Klaus Welle

Rainer Wielandi

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Bours, Crowley, Karlsson, Le Pen, Maltese, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Atnaujinta: 2019 m. birželio 27 d.Teisinis pranešimas