Index 
Notulen
PDF 347kWORD 86k
Woensdag 27 maart 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave
1.Opening van de vergadering
 2.Mededeling van de Voorzitter
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 5.Ingekomen stukken
 6.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 7.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 21 en 22 maart 2019 (debat)
 8.Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer ***I - Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling door middel van tachografen ***I - Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector ***I (debat)
 9.Samenstelling fracties
 10.Stemmingen
  10.1.Middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief ***I (stemming)
  10.2.Algemene regeling inzake accijns * (stemming)
  10.3.Producten die voor een vrijstelling of vermindering van de "octroi de mer" in aanmerking komen * (stemming)
  10.4.Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking ***I (stemming)
  10.5.Instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) ***I (stemming)
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 13.Hervatting van de vergadering
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 15.Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu ***I (debat)
 16.EU-bemestingsproducten ***I (debat)
 17.Hervatting van de vergadering
 18.Stemmingen
  18.1.Kader voor herstel en afwikkeling van centrale wederpartijen ***I (stemming)
  18.2.Europese aanbieders van crowdfundingdiensten voor ondernemingen (ECSP) ***I (stemming)
  18.3.Markten voor financiële instrumenten: aanbieders van crowdfundingdiensten ***I ***I (stemming)
  18.4.Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds ***I (stemming)
  18.5.Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen ***I (stemming)
  18.6.Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu ***I (stemming)
  18.7.EU-bemestingsproducten ***I (stemming)
  18.8.Bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk ***I (stemming)
  18.9.Gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten ***I (stemming)
  18.10.Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren ***I (stemming)
  18.11.Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen ***I (stemming)
  18.12.Bezwaar op grond van artikel 105, lid 3: Fonds voor asiel, migratie en integratie (stemming)
  18.13.Bezwaar op grond van artikel 105, lid 3: Instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa (stemming)
  18.14.Bezwaar op grond van artikel 106: Genetisch gemodificeerde soja MON 87751 (MON-87751-7) (stemming)
  18.15.Bezwaar op grond van artikel 106: Genetisch gemodificeerde mais 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (stemming)
  18.16.Bezwaar op grond van artikel 106: Bepaalde vormen van gebruik van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) (DEZA a.s.) (stemming)
  18.17.Bezwaar op grond van artikel 106: Bepaalde vormen van gebruik van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (stemming)
  18.18.Bezwaar op grond van artikel 106: Bepaalde vormen van gebruik van chroomtrioxide (stemming)
  18.19.Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (stemming)
 19.Stemverklaringen
 20.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 21.Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) ***I (debat)
 22.Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2020 - Afdeling I - Europees Parlement (debat)
 23.Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water ***I (debat)
 24.Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie ***I - Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van grenzen en visa ***I (debat)
 25.Verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures ***I (debat)
 26.Voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen en doorgifte van televisie- en radioprogramma's ***I (debat)
 27.Besluit tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit (debat)
 28.Agenda van de volgende vergadering
 29.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.04 uur geopend.


2. Mededeling van de Voorzitter

De Voorzitter deelt mee dat hij gezien de situatie in verband met het mobiliteitspakket, waarop 1224 amendementen en een groot aantal verzoeken om aparte stemming en stemming in onderdelen zijn ingediend, heeft besloten, na raadpleging van de voorzitter van de commissie TRAN en overeenkomstig artikel 175 van het Reglement, dit dossier terug te verwijzen naar de commissie TRAN, zodat in deze commissie het noodzakelijke voorbereidende werk wordt verricht om vervolgens in de plenaire vergadering een efficiënte, bewuste en duidelijke stemming te laten plaatsvinden.

Overeenkomstig artikel 206, lid 1, van het Reglement verzoekt hij de commissie TRAN tijdig bijeen te komen om de stemming ter plenaire vergadering te kunnen laten plaatsvinden tijdens de volgende vergaderperiode op 3 en 4 april 2019 in Brussel.

Amendementen of verzoeken om stemming in onderdelen of aparte stemming die niet door ten minste een derde van de leden van de commissie TRAN worden gesteund, worden niet ter plenaire vergadering in stemming gebracht.

De Voorzitter wijst erop dat de motie tot niet-ontvankelijkverklaring die hem overeenkomstig artikel 187 van het Reglement ter kennis is gebracht door leden die ten minste de lage drempel bereiken (punt 6 van de notulen van 26.3.2019), komt te vervallen.

Het debat vindt plaats zoals voorzien.

Het woord wordt gevoerd door Ismail Ertug (rapporteur) en Merja Kyllönen (rapporteur) (de Voorzitter geeft een toelichting).


3. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de voorschriften voor de uitvoer van producten die verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van herkauwers en niet-herkauwers bevatten (D060709/03 - 2019/2667(RPS) - termijn : 14 juni 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Besluit van de Commissie tot wijziging van Beschikking 2009/300/EG en Besluit (EU) 2015/2099 wat de geldigheidsduur van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan bepaalde producten en van de daarmee verband houdende eisen inzake beoordeling en controle betreft (D060950/02 - 2019/2652(RPS) - termijn : 13 juni 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op de aanpassing ervan aan de technische vooruitgang, van de bijlage bij Richtlijn 80/181/EEG van de Raad aangaande de definities van de SI-grondeenheden (D060957/02 - 2019/2668(RPS) - termijn : 15 juni 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO.


4. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de invoering en het operationele gebruik van coöperatieve slimme vervoerssystemen betreft (C(2019)01789 – 2019/2651(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van elektronische beeldschermen en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2010 van de Commissie (C(2019)01796 – 2019/2631(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 11 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/2035 tot vaststelling van nadere bepalingen ter uitvoering van de aanlandingsverplichting voor bepaalde demersale visserijen in de Noordzee voor de periode 2019-2021 (C(2019)01800 – 2019/2650(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: PECH

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van huishoudelijke wasmachines en huishoudelijke was-droogcombinaties en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1061/2010 van de Commissie en Richtlijn 96/60/EG van de Commissie (C(2019)01804 – 2019/2630(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 11 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van lichtbronnen en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 874/2012 van de Commissie (C(2019)01805 – 2019/2629(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 11 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van koelapparaten en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1060/2010 van de Commissie (C(2019)01806 – 2019/2634(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 11 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van huishoudelijke afwasmachines en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1059/2010 van de Commissie (C(2019)01807 – 2019/2633(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 11 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van koelapparaten met een directe-verkoopfunctie (C(2019)01815 – 2019/2632(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 11 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie inzake onbemande luchtvaartuigsystemen en uit derde landen afkomstige exploitanten van onbemande luchtvaartuigsystemen (C(2019)01821 – 2019/2637(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/2034 tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de noordwestelijke wateren voor de periode 2019-2021 (C(2019)01838 – 2019/2647(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 389/2013 wat betreft de technische uitvoering van de tweede verbintenisperiode in het kader van het Protocol van Kyoto (C(2019)01839 – 2019/2639(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de werking van het EU-register (C(2019)01841 – 2019/2642(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI, ITRE (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1076 van het Europees Parlement en de Raad teneinde de Onafhankelijke Staat Samoa op te nemen in bijlageI (C(2019)01844 – 2019/2643(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 748/2012 met betrekking tot de opname van risicogebaseerde nalevingscontrole in bijlage I en de tenuitvoerlegging van eisen voor milieubescherming (C(2019)01845 – 2019/2641(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening [C(2019)1841 van de Commissie van 12maart 2019] tot aanvulling van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de werking van het EU-register wat betreft de werking van het EU-register overeenkomstig Verordening (EU) 2018/842 van het Europees Parlement en de Raad (C(2019)01846 – 2019/2645(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad door af te wijken van de voorschriften inzake de aanwijzing van controlepunten en de minimumvoorschriften voor grenscontroleposten (C(2019)01847 – 2019/2640(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI, AGRI (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerd besluit van de Commissie tot vaststelling van het meerjarenprogramma van de Unie voor de verzameling en het beheer van biologische, ecologische, technische en sociaal-economische gegevens in de visserij- en de aquacultuursector (C(2019)01848 – 2019/2653(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) 2018/956 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de gegevens over nieuwezware bedrijfsvoertuigen die moeten worden gemonitord en gerapporteerd door de lidstaten en de fabrikanten (C(2019)01850 – 2019/2648(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/273 wat betreft de invoer van wijn van oorsprong uit Canada en tot vrijstelling van kleinhandelaren van de verplichting om een in- en uitslagregister bij te houden (C(2019)01866 – 2019/2636(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de wijnbouwoppervlakten waar het alcoholgehalte mag worden verhoogd, de toegestane oenologische procedés en de beperkingen met betrekking tot de productie en de bewaring van wijnbouwproducten, het minimale alcoholpercentage voor bijproducten en de verwijdering van die producten, en de bekendmaking van OIV-dossiers (C(2019)01869 – 2019/2635(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van de financiële modelregeling voor publiek-private partnerschapsorganen bedoeld in artikel 71 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raadl (C(2019)01875 – 2019/2646(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG, CONT, EMPL (artikel 54 van het Reglement), ITRE (artikel 54 van het Reglement), TRAN (artikel 54 van het Reglement), REGI (artikel 54 van het Reglement), AGRI (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie betreffende criteria waaraan de professionele marktdeelnemers moeten voldoen om te beantwoorden aan de voorwaarden van artikel89, lid1, ondera), van Verordening (EU)2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, en procedures om te waarborgen dat aan die criteria wordt voldaan (C(2019)01882 – 2019/2644(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/127 wat betreft de voorschriften inzake vitamine D voor volledige zuigelingenvoeding en de voorschriften inzake erucazuur voor volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding (C(2019)01883 – 2019/2662(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, waarbij de lidstaten toestemming wordt verleend om in tijdelijke afwijkingen te voorzien ten behoeve van officiële tests, wetenschappelijke of onderwijskundige doeleinden, proefnemingen, selectiewerkzaamheden of veredeling (C(2019)01922 – 2019/2657(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van een gemeenschappelijke opleidingsproef voor skileraren overeenkomstig artikel 49 ter van Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (C(2019)01935 – 2019/2665(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening(EU)2015/2446 wat betreft de aangifte van bepaalde zendingen met een geringe waarde (C(2019)01979 – 2019/2658(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot rectificatie van bepaalde taalversies van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie (C(2019)01989 – 2019/2656(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische reguleringsnormen betreffende de criteria voor de aanwijzing van centrale contactpunten op het gebied van betalingsdiensten en betreffende de taken van deze centrale contactpunten (C(2019)01997 – 2019/2661(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 14 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de vorm, de inhoud, de controle en de goedkeuring van het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 809/2004 van de Commissie (C(2019)02020 – 2019/2664(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie houdende aanvulling van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende essentiële financiële informatie in de samenvatting van een prospectus, de publicatie en classificatie van prospectussen, reclame voor effecten, aanvullingen van een prospectus, en het kennisgevingsportaal, en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 382/2014 van de Commissie en Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/301 van de Commissie (C(2019)02022 – 2019/2663(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 14 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerd besluit van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr.305/2011 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de toepasselijke systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van balustradekits en relingkits die bedoeld zijn om bij bouwwerken uitsluitend te worden gebruikt om vallen te voorkomen en die geen verticale belasting ondergaan vanwege de constructie (C(2019)02029 – 2019/2660(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 maart 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad door de vaststelling van prestatieklassen met betrekking tot de weerstand tegen windbelasting van buitenzonnewering en luifels (C(2019)02030 – 2019/2655(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad door de vaststelling van prestatieklassen met betrekking tot luchtdoorlatendheid voor lichtkoepels van kunststof en glas en dakluiken (C(2019)02031 – 2019/2659(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 515/2014 wat betreft de toewijzing van financiering uit de algemene begroting van de Unie ter dekking van de kosten van de ontwikkeling van het Europees reisinformatie- en -autorisatiesysteem (C(2019)02032 – 2019/2638(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU)2018/2001 wat betreft het bepalen van de grondstoffen met een hoog risico van indirecte veranderingen in landgebruik waarbij een belangrijke uitbreiding van het productiegebied naar land met grote koolstofvoorraden waar te nemen valt, en de certificering van biobrandstoffen, vloeibare biomassa en biomassabrandstoffen met een laag risico op indirecte veranderingen in landgebruik (C(2019)02055 – 2019/2649(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE, ENVI (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1799 wat betreft de vrijstelling van de vereisten in verband met transparantie voor en na de handel in Verordening (EU) nr. 600/2014 voor de People's Bank of China (C(2019)02082 – 2019/2666(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 maart 2019

Verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

Ontwerpen van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn op verzoek van de bevoegde commissie is gewijzigd van 1 naar 3 maanden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische reguleringsnormen betreffende de criteria voor de aanwijzing van centrale contactpunten op het gebied van betalingsdiensten en betreffende de taken van deze centrale contactpunten - (C(2019)01997 – 2019/2661(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 maart 2019 op verzoek van de bevoegde commissie.
Verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie houdende aanvulling van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende essentiële financiële informatie in de samenvatting van een prospectus, de publicatie en classificatie van prospectussen, reclame voor effecten, aanvullingen van een prospectus, en het kennisgevingsportaal, en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 382/2014 van de Commissie en Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/301 van de Commissie - (C(2019)02022 – 2019/2663(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 maart 2019 op verzoek van de bevoegde commissie.
Verwezen naar de bevoegde commissie: ECON


5. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Voorstel voor kredietoverschrijving 2-INF/2019 - Afdeling IV - Hof van Justitie (N8-0038/2019 - C8-0132/2019 - 2019/2018(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

2) van de parlementaire commissies

- Verslag over de raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2020 (2019/2003(BUD)) – commissie BUDG - Rapporteur: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)


6. Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten

Overeenkomstig artikel 29 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijvingen V/AB-01/T/19 en V/AB-02/C/19 van de Europese Rekenkamer.

Overeenkomstig artikel 31, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijvingen DEC 01/2019 en DEC 07/2019 – Afdeling III – Commissie.

Overeenkomstig artikel 31, lid 6, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijvingen DEC 02/2019, DEC 03/2019 en DEC 04/2019 – Afdeling III – Commissie.


7. Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 21 en 22 maart 2019 (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 21 en 22 maart 2019 (2018/2977(RSP))

Donald Tusk (voorzitter van de Europese Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Alyn Smith, namens de Verts/ALE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, Gerard Batten, namens de ENF-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, en Janusz Lewandowski.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Roberto Gualtieri, James Nicholson, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Rolandas Paksas, Nicolas Bay, Mike Hookem, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Mara Bizzotto, Kazimierz Michał Ujazdowski, Esteban González Pons, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok, Birgit Sippel, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen, Seán Kelly, Seb Dance, Paulo Rangel, Pedro Silva Pereira en Richard Ashworth.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska en Georgi Pirinski.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Joachim Starbatty, Georgios Epitideios, Maria Spyraki en Marek Jurek.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier (hoofdonderhandelaar), Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie) en Donald Tusk.

Het debat wordt gesloten.


VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

8. Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer ***I - Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling door middel van tachografen ***I - Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU voor de terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van tachografen [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1071/2009 en Verordening (EG) nr. 1072/2009 teneinde ze aan te passen aan de ontwikkelingen in de sector [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 3 juli 2018 (punt 18 van de notulen van 3.7.2018).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 4 juli 2018 met het oog op interinstitutionele onderhandelingen (punt 9.1 van de notulen van 4.7.2018, punt 9.2 van de notulen van 4.7.2018 en punt 9.3 van de notulen van 4.7.2018).

Merja Kyllönen, Wim van de Camp en Ismail Ertug geven toelichting bij de verslagen.

Het woord wordt gevoerd door Georges Bach (rapporteur voor advies van de commissie EMPL), en Martina Dlabajová (rapporteur voor advies van de commissie EMPL), die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michael Cramer.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Verónica Lope Fontagné (rapporteur voor advies van de commissie EMPL), Andor Deli, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Tania González Peñas, namens de GUE/NGL-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Georg Mayer, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Karima Delli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dennis Radtke, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ismail Ertug, Pavel Telička, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Arnautu, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, Peter van Dalen, Gesine Meissner, Marie-Pierre Vieu, Marian-Jean Marinescu, Ole Christensen, Ilhan Kyuchyuk, Claudia Schmidt, Mercedes Bresso, Luis de Grandes Pascual, Bogusław Liberadzki, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Elisabeth Morin-Chartier, Peter Kouroumbashev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Claudia Țapardel en Andrey Novakov.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Peter Lundgren, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Csaba Sógor, Cristian-Silviu Buşoi, Michael Cramer en Antanas Guoga.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella, Merja Kyllönen, Wim van de Camp en Ismail Ertug.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

9. Samenstelling fracties

Jacek Saryusz-Wolski is met ingang van 27 maart 2019 geen niet-fractiegebonden lid meer en heeft zich aangesloten bij de ECR-Fractie.


10. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


10.1. Middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief betreft [COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0295)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


10.2. Algemene regeling inzake accijns * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende een algemene regeling inzake accijns (herschikking) [COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Miguel Viegas (A8-0117/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0296)


10.3. Producten die voor een vrijstelling of vermindering van de "octroi de mer" in aanmerking komen * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit nr. 940/2014/EU wat betreft de producten die voor een vrijstelling of vermindering van de "octroi de mer" in aanmerking komen [COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0297)


10.4. Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking [2018/0243(COD)] - Commissie buitenlandse zaken - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteurs: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel en Charles Goerens (A8-0173/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0298)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


10.5. Instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteurs: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra en Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0299)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord werd gevoerd door:

Igor Šoltes, die een mondeling amendement op amendement 123 indiende, dat in aanmerking werd genomen.


11. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

(Stemmingen van dinsdag 26 maart 2019)

Verslag Inés Ayala Sender - A8-0110/2019
Jiří Pospíšil en Daniel Hannan

Verslag Petri Sarvamaa - A8-0135/2019
Alex Mayer.

(Stemmingen van woensdag 27 maart 2019)

Verslag Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel en Charles Goerens - A8-0173/2019
Charles Tannock

Verslag José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra en Knut Fleckenstein - A8-0174/2019
Arnaud Danjean.


12. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website van het Parlement (Europarl) "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming).

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 13.13 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

13. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.00 uur hervat.


14. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


15. Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 22 oktober 2018 (punt 17 van de notulen van 22.10.2018).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 24 oktober 2018 met het oog op interinstitutionele onderhandelinge (punt 11.12 van de notulen van 24.10.2018).

Frédérique Ries leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) en Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Bronis Ropė (rapporteur voor advies van de commissie AGRI), Renata Briano (rapporteur voor advies van de commissie PECH), Peter Liese, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lynn Boylan, Massimo Paolucci, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, Lynn Boylan, namens de GUE/NGL-Fractie, Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, Joëlle Mélin, namens de ENF, Elisabetta Gardini, Jo Leinen, Peter van Dalen, Gerben-Jan Gerbrandy, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Bas Eickhout, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Danilo Oscar Lancini, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Peter Liese, Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Lieve Wierinck, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, John Stuart Agnew, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Margrete Auken, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, Francesc Gambús en Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

VOORZITTER: Lívia JÁRÓKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Christofer Fjellner, Eric Andrieu, Dubravka Šuica en Christophe Hansen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Roberta Metsola, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Michaela Šojdrová, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Frédérique Ries.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 18.6 van de notulen van 27.3.2019.


16. EU-bemestingsproducten ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met CE-markering en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 23 oktober 2017 (punt 17 van de notulen van 23.10.2017).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 24 oktober 2017 met het oog op interinstittutionele onderhandelingen (punt 5.7 van de notulen van 24.10.2017).

Mihai Ţurcanu leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Elisabetta Gardini (rapporteur voor advies van de commissie ENVI) en Jan Huitema (rapporteur voor advies van de commissie AGRI).

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Franc Bogovič, namens de PPE-Fractie, Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie, Czesław Hoc, namens de ECR-Fractie, Elsi Katainen, namens de ALDE-Fractie, Martin Häusling, namens de Verts/ALE-Fractie, Stefan Eck, namens de GUE/NGL-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van John Stuart Agnew, Dariusz Rosati, Clara Eugenia Aguilera García en Paolo De Castro.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Annie Schreijer-Pierik en Michaela Šojdrová.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Mihai Ţurcanu.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 18.7 van de notulen van 28.3.2019.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken in afwachting van de stemmingen.)


VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter

17. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 17.01 uur hervat.

Het woord wordt gevoerd door Tomáš Zdechovský over het verloop van de stemming van gisteren over verslag A8-0245/2018 van Axel Voss (de Voorzitter geeft nadere toelichting).


18. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


18.1. Kader voor herstel en afwikkeling van centrale wederpartijen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 en (EU) 2015/2365 [COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Babette Winter en Kay Swinburne (A8-0015/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

Kay Swinburne (rapporteur) legt overeenkomstig artikel 150, lid 4, van het Reglement een verklaring af.

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0300)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


18.2. Europese aanbieders van crowdfundingdiensten voor ondernemingen (ECSP) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese aanbieders van crowdfundingdiensten voor ondernemingen (ECSP) [COM(2018)0113 - C8-0103/2018- 2018/0048(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Ashley Fox (A8-0364/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0301)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


18.3. Markten voor financiële instrumenten: aanbieders van crowdfundingdiensten ***I ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten [COM(2018)0099 - C8-0102/2018- 2018/0047(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0302)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


18.4. Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0303)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


18.5. Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van emissienormen voor nieuwe personenauto's en voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen in het kader van de geïntegreerde benadering van de Unie om de CO2-emissies van lichte voertuigen te beperken en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 (herschikking) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 2 oktober 2018 (punt 15 van de notulen van 2.10.2018).
De stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, heeft plaatsgevonden op 3 oktober 2018 (punt 9.5 van de notulen van 3.10.2018).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORLOPIG AKKOORD, VERKLARING VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0304)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


18.6. Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 22 oktober 2018 (punt 17 van de notulen van 22.10.2018).
De stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, heeft plaatsgevonden op 24 oktober 2018 (punt 11.12 van de notulen van 24.10.2018).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0305)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


18.7. EU-bemestingsproducten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met CE-markering en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 23 oktober 2017 (punt 17 van de notulen van 23.10.2017).
De stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, heeft plaatsgevonden op 24 oktober 2017 (punt 5.7 van de notulen van 24.10.2017).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0306)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


18.8. Bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk [COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Laura Agea (A8-0382/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

Laura Agea (rapporteur) legt overeenkomstig artikel 150, lid 4, van het Reglement een verklaring af.

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0307)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


18.9. Gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/106/EEG houdende vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten [COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

Daniela Aiuto (rapporteur) legt overeenkomstig artikel 150, lid 4, van het Reglement een verklaring af.

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0308)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


18.10. Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken - Commissie juridische zaken. Rapporteurs: Hugues Bayet en Evelyn Regner (A8-0227/2017)

Het debat heeft plaatsgevonden op 4 juli 2017 (punt 3 van de notulen van 4.7.2017).
De stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, heeft plaatsgevonden op 4 juli 2017 (punt 6.10 van de notulen van 4.7.2017).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

BEËINDIGING VAN DE EERSTE LEZING

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0309)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


18.11. Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteurs: Andrey Novakov en Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Het debat heeft plaatsgevonden op13 februari 2019 (punt 6 van de notulen van 13.2.2019).
De stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, heeft plaatsgevonden op 13 februari 2019 (punt 8.14 van de notulen van 13.2.2019).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

BEËINDIGING VAN DE EERSTE LEZING

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0310)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


18.12. Bezwaar op grond van artikel 105, lid 3: Fonds voor asiel, migratie en integratie (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend door de commissie LIBE, overeenkomstig artikel 105, lid 3, van het Reglement, over de Gedelegeerde Verordening van de Commissie van 14 december 2018 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie (C(2018)08466 - 2018/2996(DEA)) (B8-0214/2019) - Verantwoordelijk lid: Birgit Sippel


(Gekwalificeerde meerderheid voor aanneming van de ontwerpresolutie)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0311)


18.13. Bezwaar op grond van artikel 105, lid 3: Instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend door de commissie LIBE, overeenkomstig artikel 105, lid 3, van het Reglement, over de gedelegeerde verordening van de Commissie van 14 december 2018 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 515/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa (C(2018)08465 - 2018/2994(DEA)) (B8-0215/2019) - Verantwoordelijk lid: Birgit Sippel

(Gekwalificeerde meerderheid voor aanneming van de ontwerpresolutie)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0312)


18.14. Bezwaar op grond van artikel 106: Genetisch gemodificeerde soja MON 87751 (MON-87751-7) (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend door de commissie ENVI, overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3 van het Reglement, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde sojaboon MON 87751 (MON-87751-7) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (D060916 - 2019/2603(RSP)) (B8-0216/2019) - Verantwoordelijke leden Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis en Sirpa Pietikäinen.

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0313)


18.15. Bezwaar op grond van artikel 106: Genetisch gemodificeerde mais 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend door de commissie ENVI, overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3 van het Reglement, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot vernieuwing van de vergunning voor het in de handel brengen van producten houdende, bestaand uit of geproduceerd met genetisch gemodificeerde maïs 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (D060917/01 - 2019/2604(RSP)) (B8-0217/2019) - Verantwoordelijke leden Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis en Sirpa Pietikäinen.

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0314)


18.16. Bezwaar op grond van artikel 106: Bepaalde vormen van gebruik van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) (DEZA a.s.) (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend door de commissie ENVI, overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3 van het Reglement, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot gedeeltelijke verlening van een autorisatie voor bepaalde vormen van gebruik van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (DEZA a.s.) (D060865/01 - 2019/2605(RSP)) (B8-0218/2019) - Verantwoordelijke leden: Pavel Poc, Bas Eickhout en Kateřina Konečná.

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0315)


18.17. Bezwaar op grond van artikel 106: Bepaalde vormen van gebruik van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend door de commissie ENVI, overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3 van het Reglement, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot gedeeltelijke verlening van een autorisatie voor bepaalde vormen van gebruik van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01 - 2019/2606(RSP)) (B8-0219/2019) - Verantwoordelijke leden: Pavel Poc, Bas Eickhout en Kateřina Konečná.

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0316)


18.18. Bezwaar op grond van artikel 106: Bepaalde vormen van gebruik van chroomtrioxide (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend door de commissie ENVI, overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3 van het Reglement, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een autorisatie voor bepaalde vormen van gebruik van chroomtrioxide overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (Lanxess Deutschland GmbH en andere) (D060095/03 - 2019/2654(RSP)) (B8-0221/2019) - Verantwoordelijk lid: Bas Eickhout.

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0317)

Het woord werd gevoerd door:

Jean-Marie Cavada, na de stemming.


18.19. Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (stemming)

Verslag over de ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA) [2018/2160(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Brando Benifei (A8-0077/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0318)


19. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

De mondelinge stemverklaringen vinden plaats op donderdag 28 maart 2019.


20. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website van het Parlement (Europarl) "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming).

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


21. Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

De stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, heeft plaatsgevonden op 13 september 2018 (punt 10.7 van de notulen van 13.9.2018).

Tanja Fajon leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Igor Šoltes (rapporteur voor advies van de commissie AFET), Asim Ademov, namens de PPE-Fractie, Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, Anders Primdahl Vistisen, namens de ECR-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Auke Zijlstra, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Marie-Christine Vergiat en Tanja Fajon, Andrejs Mamikins, Ruža Tomašić, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Jasenko Selimovic, Dominique Bilde, Lukas Mandl, Tonino Picula, Jacques Colombier, Julie Ward, die weigert in te gaan op een "blauwe kaart"-vraag van Dobromir Sośnierz, en deze laatste die verzoekt de opmerkingen van Julie Ward te onderzoeken (de Voorzitter neemt dit ter kennis).

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Dubravka Šuica.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Tanja Fajon.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.1 van de notulen van 28.3.2019.


22. Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2020 - Afdeling I - Europees Parlement (debat)

Verslag over de raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2020 [2019/2003(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Vladimír Maňka leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Eider Gardiazabal Rubial, namens de S&D-Fractie, Zbigniew Kuźmiuk, namens de ECR-Fractie, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, André Elissen, namens de ENF-Fractie, José Manuel Fernandes, John Howarth, Gérard Deprez, Indrek Tarand, Jonathan Arnott, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, en Jean Arthuis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Fabio Massimo Castaldo.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.8 van de notulen van 28.3.2019.


23. Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Michel Dantin (A8-0288/2018)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 22 oktober 2018 (punt 16 van de notulen van 22.10.2018).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 23 oktober 2018 (punt 7.13 van de notulen van 23.10.2018).

Michel Dantin leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Rory Palmer, namens de S&D-Fractie, Czesław Hoc, namens de ECR-Fractie, Ulrike Müller, namens de ALDE-Fractie, Benedek Jávor, namens de Verts/ALE-Fractie, en Lynn Boylan, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig met een "blauwe kaart"-vraag voor Lynn Boylan, die daarop ingaat, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Branislav Škripek, Ana Miranda, Eleonora Forenza, Mireille D'Ornano, Lukas Mandl, Damiano Zoffoli, Ruža Tomašić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, João Ferreira, Dubravka Šuica, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Michaela Šojdrová en Paul Rübig.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Michel Dantin.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.2 van de notulen van 28.3.2019.


24. Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie ***I - Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van grenzen en visa ***I (debat)

Verslag over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen (politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie) en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/XX [de Eurodac-verordening], Verordening (EU) 2018/XX [de SIS-verordening op het gebied van rechtshandhaving], Verordening (EU) 2018/XX [de ECRIS-TCN-verordening] en Verordening (EU) 2018/XX [de eu-LISA-verordening] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Nuno Melo (A8-0348/2018)

Verslag over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen (grenzen en visa) en tot wijziging van Beschikking 2004/512/EG van de Raad, Verordening (EG) nr. 767/2008, Besluit 2008/633/JBZ van de Raad, Verordening (EU) 2016/399, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU) 2018/XX [ETIAS-verordening], Verordening (EU) 2018/XX [SIS-verordening op het gebied van grenscontroles] en Verordening (EU) 2018/XX [eu-LISA-verordening] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018- 2017/0351(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Jeroen Lenaers en Nuno Melo geven toelichting bij de verslagen.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) en Julian King (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Emil Radev, namens de PPE-Fractie, Miriam Dalli, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Romeo Franz, namens de Verts/ALE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Péter Niedermüller, Bodil Valero, João Pimenta Lopes en Diane James.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Juan Fernando López Aguilar.

Het woord wordt gevoerd door Julian King, Jeroen Lenaers en Nuno Melo.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


25. Verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende preventieve herstructureringsstelsels, een tweede kans en maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures, en tot wijziging van Richtlijn 2012/30/EU [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

Angelika Niebler leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Julian King (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Enrique Calvet Chambon (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Pavel Svoboda, namens de PPE-Fractie, Sergio Gaetano Cofferati, namens de S&D-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, en Emil Radev, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dobromir Sośnierz.

Het woord wordt gevoerd door Julian King en Angelika Niebler.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.3 van de notulen van 28.3.2019.


26. Voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen en doorgifte van televisie- en radioprogramma's ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma's [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

Pavel Svoboda leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Julie Ward (rapporteur voor advies van de commissie CULT).

Het woord wordt gevoerd door Julian King (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Marie-Christine Boutonnet, namens de ENF-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Angelika Niebler.

Het woord wordt gevoerd door Julian King en Pavel Svoboda.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.4 van de notulen van 28.3.2019.


27. Besluit tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit (debat)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid betreffende het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, met steun van de Commissie, aan de Raad, voor een besluit van de Raad tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit [2018/2237(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

Hilde Vautmans leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Julian King (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Brando Benifei, namens de S&D-Fractie, en João Pimenta Lopes, namens de GUE/NGL-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Julie Ward, Luke Ming Flanagan en Konstantinos Papadakis.

Het woord wordt gevoerd door Julian King en Hilde Vautmans.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.12 van de notulen van 28.3.2019.


28. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 637.634/OJJE).


29. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.10 uur gesloten.

Klaus Welle

Rainer Wieland

secretaris-generaal

ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Bours, Crowley, Karlsson, Le Pen, Maltese, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Laatst bijgewerkt op: 27 juni 2019Juridische mededeling