Zoznam 
Zápisnica
PDF 344kWORD 87k
Streda, 27. marca 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia
1.Otvorenie rokovania
 2.Oznámenie predsedníctva
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 4.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 5.Predloženie dokumentov
 6.Presuny rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
 7.Závery zo zasadnutia Európskej rady 21. – 22. marca 2019 (rozprava)
 8.Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy ***I – Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov ***I – Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy ***I (rozprava)
 9.Zloženie politických skupín
 10.Hlasovanie
  10.1.Zdroje na osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí ***I (hlasovanie)
  10.2.Všeobecný systém spotrebných daní * (hlasovanie)
  10.3.Výrobky, na ktoré sa môže vzťahovať oslobodenie od dane alebo úľavy na dani „octroi de mer“ * (hlasovanie)
  10.4.Zriadenie Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce ***I (hlasovanie)
  10.5.Stanovenie nástroja predvstupovej pomoci (IPA III) ***I (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Pokračovanie rokovania
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 15.Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie ***I (rozprava)
 16.Hnojivé výrobky EÚ ***I (rozprava)
 17.Pokračovanie rokovania
 18.Hlasovanie
  18.1.Rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán ***I (hlasovanie)
  18.2.Európski poskytovatelia služieb kolektívneho financovania (ECSP) pre podnikanie ***I (hlasovanie)
  18.3.Trhy s finančnými nástrojmi ***I (hlasovanie)
  18.4.Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond ***I (hlasovanie)
  18.5.Emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá ***I (hlasovanie)
  18.6.Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie ***I (hlasovanie)
  18.7.Hnojivé výrobky EÚ ***I (hlasovanie)
  18.8.Ochrana pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci ***I (hlasovanie)
  18.9.Spoločné pravidlá pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi ***I (hlasovanie)
  18.10.Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami ***I (hlasovanie)
  18.11.Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy ***I (hlasovanie)
  18.12.Námietka podľa článku 105 ods. 3: Fond pre azyl, migráciu a integráciu (hlasovanie)
  18.13.Námietka podľa článku 105 ods. 3: Nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz (hlasovanie)
  18.14.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná sója MON 87751 (MON-87751-7) (hlasovanie)
  18.15.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (hlasovanie)
  18.16.Námietka podľa článku 106: Niektoré použitia bis(2-etylhexyl)ftalátu (DEHP) (DEZA a.s.) (hlasovanie)
  18.17.Námietka podľa článku 106: Niektoré použitia bis(2-etylhexyl)ftalátu (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (hlasovanie)
  18.18.Námietka podľa článku 106: Niektoré použitia oxidu chrómového (hlasovanie)
  18.19.Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (hlasovanie)
 19.Vysvetlenia hlasovania
 20.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 21.Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) ***I (rozprava)
 22.Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2020 – Oddiel I – Európsky parlament (rozprava)
 23.Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu ***I (rozprava)
 24.Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti policajnej a justičnej spolupráce, azylu a migrácie) ***I – Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti hraníc a víz ***I (rozprava)
 25.Zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia ***I (rozprava)
 26.Výkon autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľných na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov ***I (rozprava)
 27.Rozhodnutie o zriadení Európskeho mierového nástroja (rozprava)
 28.Program rokovania na nasledujúci deň
 29.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.04 h.


2. Oznámenie predsedníctva

Predseda oznámil, že vzhľadom na situáciu v prípade balíka opatrení v oblasti mobility, v súvislosti s ktorým bolo predložených 1224 pozmeňujúcich návrhov a podobne veľký počet žiadostí o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach, po konzultácii s predsedníčkou výboru TRAN a v súlade s článkom 175 rokovacieho poriadku sa rozhodol vrátiť vec späť výboru TRAN, aby tento výbor mohol vykonať prípravné práce potrebné na to, aby plénum mohlo uskutočniť účinné, uvážené a jednoznačné hlasovanie.

V súlade s článkom 206 ods. 1 rokovacieho poriadku požiadal výbor TRAN, aby v náležitom čase usporiadal schôdzu, aby sa tak hlasovanie v pléne mohlo uskutočniť počas budúcej plenárnej schôdze, ktorá sa má konať 3. a 4. apríla 2019 v Bruseli.

O pozmeňujúcich návrhoch a žiadostiach o oddelené hlasovanie alebo hlasovanie po častiach, ktoré nepodporí aspoň jedna tretina poslancov tvoriacich výbor TRAN, sa nebude na plenárnej schôdzi hlasovať.

Predseda na spresnenie dodal, že vzhľadom na uvedené rozhodnutie sa návrh na vyhlásenie veci za neprípustnú, ktorý mu v súlade s článkom 187 rokovacieho poriadku predložila skupina poslancov predstavujúcich aspoň najnižšiu prahovú hodnotu (bod 6 zápisnice zo dňa 26.3.2019), stal bezpredmetným.

Rozprava sa uskutoční podľa programu.

Vystúpili títo poslanci: Ismail Ertug (spravodajca) a Merja Kyllönen (spravodajkyňa) (predseda poskytol spresňujúce informácie).


3. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

– nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokiaľ ide o požiadavky na vývoz produktov s obsahom spracovaných živočíšnych bielkovín získaných z prežúvavcov a neprežúvavcov (D060709/03 – 2019/2667(RPS) – lehota: 14. júna 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

– rozhodnutie Komisie, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/300/ES a rozhodnutie (EÚ) 2015/2099, pokiaľ ide o obdobie platnosti ekologických kritérií udeľovania environmentálnej značky EÚ určitým výrobkom, ako aj súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie (D060950/02 – 2019/2652(RPS) – lehota: 13. júna 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

– smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha k smernici Rady 80/181/EHS, pokiaľ ide o definície základných jednotiek SI (D060957/02 – 2019/2668(RPS) – lehota: 15. júna 2019)
predložené gestorskému výboru: IMCO.


4. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o zavádzanie a prevádzkové využívanie kooperatívnych inteligentných dopravných systémov (C(2019)01789 - 2019/2651(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. marca 2019

predložené gestorskému výboru: TRAN

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, pokiaľ ide o energetické označovanie elektronických displejov, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2010 (C(2019)01796 - 2019/2631(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 11. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ITRE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2018/2035, ktorým sa spresňuje vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori na obdobie 2019 – 2021 (C(2019)01800 - 2019/2650(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. marca 2019

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, pokiaľ ide o energetické označovanie práčok a práčok so sušičkou pre domácnosť, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1061/2010 a smernica Komisie 96/60/ES (C(2019)01804 - 2019/2630(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 11. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ITRE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, pokiaľ ide o energetické označovanie svetelných zdrojov, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 874/2012 (C(2019)01805 - 2019/2629(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 11. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ITRE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, pokiaľ ide o energetické označovanie chladiacich spotrebičov, a ktorým sa ruší delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1060/2010 (C(2019)01806 - 2019/2634(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 11. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ITRE

- Delegované nariadenie Komisie ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, pokiaľ ide o energetické označovanie umývačiek riadu pre domácnosť, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1059/2010 (C(2019)01807 - 2019/2633(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 11. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ITRE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, pokiaľ ide o energetické označovanie chladiacich spotrebičov s funkciou priameho predaja (C(2019)01815 - 2019/2632(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 11. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ITRE

- Delegované nariadenie Komisie o bezpilotných leteckých systémoch a o prevádzkovateľoch bezpilotných leteckých systémov z tretích krajín (C(2019)01821 - 2019/2637(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. marca 2019

predložené gestorskému výboru: TRAN

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2018/2034, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v severozápadných vodách na roky 2019 – 2021 (C(2019)01838 - 2019/2647(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. marca 2019

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/2013, pokiaľ ide o technické vykonávanie druhého záväzného obdobia Kjótskeho protokolu (C(2019)01839 - 2019/2639(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o fungovanie registra Únie (C(2019)01841 - 2019/2642(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, ITRE (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1076 s cieľom zahrnúť Samojský nezávislý štát do prílohy I (C(2019)01844 - 2019/2643(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. marca 2019

predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 748/2012, pokiaľ ide o zahrnutie overovania zhody založeného na riziku do prílohy I a vykonávanie požiadaviek na ochranu životného prostredia (C(2019)01845 - 2019/2641(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. marca 2019

predložené gestorskému výboru: TRAN

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie [C(2019)1841 z 12. marca 2019], ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o fungovanie registra Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/842 (C(2019)01846 - 2019/2645(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 stanovením odchýlok od pravidiel určovania kontrolných staníc a od minimálnych požiadaviek na hraničné kontrolné stanice (C(2019)01847 - 2019/2640(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, AGRI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované rozhodnutie Komisie, ktorým sa stanovuje viacročný program Únie na zber a správu biologických, environmentálnych, technických a socioekonomických údajov v odvetviach rybolovu a akvakultúry (C(2019)01848 - 2019/2653(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. marca 2019

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/956, pokiaľ ide o údaje o nových ťažkých úžitkových vozidlách, ktoré majú monitorovať a nahlasovať členské štáty a výrobcovia (C(2019)01850 - 2019/2648(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2018/273, pokiaľ ide o dovoz vína s pôvodom v Kanade a ktorým sa maloobchodníci oslobodzujú od povinnosti viesť vstupnú a výstupnú evidenciu (C(2019)01866 - 2019/2636(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. marca 2019

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vinohradnícke oblasti, v ktorých sa môže zvýšiť obsah alkoholu, povolené enologické postupy a obmedzenia uplatniteľné na výrobu a konzervovanie vinárskych výrobkov, minimálny percentuálny podiel alkoholu pri vedľajších produktoch a ich zneškodňovanie a zverejňovanie dokumentov OIV (C(2019)01869 - 2019/2635(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. marca 2019

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 71 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 (C(2019)01875 - 2019/2646(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. marca 2019

predložené gestorskému výboru: BUDG, CONT, EMPL (článok 57 rokovacieho poriadku), ITRE (článok 57 rokovacieho poriadku), TRAN (článok 57 rokovacieho poriadku), REGI (článok 57 rokovacieho poriadku), AGRI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie o kritériách, ktoré musia spĺňať profesionálni prevádzkovatelia, aby dodržali podmienky stanovené v článku 89 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031, a o postupoch na zabezpečenie splnenia týchto kritérií (C(2019)01882 - 2019/2644(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. marca 2019

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/127, pokiaľ ide o požiadavky na vitamín D v počiatočnej dojčenskej výžive a požiadavky na kyselinu erukovú v počiatočnej dojčenskej výžive a následnej dojčenskej výžive (C(2019)01883 - 2019/2662(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa členským štátom povoľuje udeliť dočasné výnimky na účely úradného testovania, na vedecké alebo vzdelávacie účely, na pokusy alebo šľachtenie (C(2019)01922 - 2019/2657(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. marca 2019

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje spoločná skúška odbornej prípravy pre inštruktorov lyžovania podľa článku 49b smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (C(2019)01935 - 2019/2665(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. marca 2019

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446, pokiaľ ide o deklarovanie určitých zásielok s nízkou hodnotou (C(2019)01979 - 2019/2658(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. marca 2019

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa opravujú určité jazykové znenia delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (C(2019)01989 - 2019/2656(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. marca 2019

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa kritérií stanovovania ústredných kontaktných bodov v oblasti platobných služieb a funkcií týchto ústredných kontaktných bodov (C(2019)01997 - 2019/2661(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 14. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o formát, obsah, preskúmanie a schvaľovanie prospektu, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004 (C(2019)02020 - 2019/2664(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa kľúčových finančných informácií v súhrne prospektu, uverejnenia a klasifikácie prospektov, inzerátov na cenné papiere, dodatkov k prospektu a notifikačného portálu, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 382/2014 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/301 (C(2019)02022 - 2019/2663(DEA))

Lehota na vznesenie námietky:13 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 14. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované rozhodnutie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, pokiaľ ide o uplatniteľné systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov balustrádových zostáv a zábradľových zostáv, ktoré sú určené na použitie v stavbách výlučne na účely zabránenia pádu a na ktoré nepôsobí zvislé zaťaženie vyvolané konštrukciou (C(2019)02029 - 2019/2660(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. marca 2019

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 vytvorením tried vonkajších clôn a markíz na základe parametrov týkajúcich sa odolnosti proti náporom vetra (C(2019)02030 - 2019/2655(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. marca 2019

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 vytvorením tried parametrov plastových a sklenených svetlíkov a strešných okien na základe priepustnosti vzduchu (C(2019)02031 - 2019/2659(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. marca 2019

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 515/2014, pokiaľ ide o pridelenie finančných prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Únie na pokrytie nákladov na vývoj Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (C(2019)02032 - 2019/2638(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. marca 2019

predložené gestorskému výboru: LIBE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica (EÚ) 2018/2001, pokiaľ ide o určenie surovín s vysokým rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy, pri ktorých sa pozoruje významné rozšírenie produkčnej plochy na pôdu s vysokými zásobami uhlíka, a o certifikáciu biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy (C(2019)02055 - 2019/2649(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ITRE, ENVI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované naraidenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/1799, pokiaľ ide o výnimku z požiadaviek na predobchodnú a poobchodnú transparentnosť v nariadení (EÚ) č. 600/2014 pre Čínsku ľudovú banku (C(2019)02082 - 2019/2666(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ECON

Návrhy delegovaných aktov, v prípade ktorých bola predĺžená lehota z 1 na 3 mesiace na návrh príslušného výboru:

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa kritérií stanovovania ústredných kontaktných bodov v oblasti platobných služieb a funkcií týchto ústredných kontaktných bodov (C(2019)01997 – 2019/2661(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. marca 2019 na žiadosť gestorského výboru.
Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa kľúčových finančných informácií v súhrne prospektu, uverejnenia a klasifikácie prospektov, inzerátov na cenné papiere, dodatkov k prospektu a notifikačného portálu, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 382/2014 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/301 (C(2019)02022 – 2019/2663(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. marca 2019 na žiadosť gestorského výboru.
Predložené gestorskému výboru: ECON.


5. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov 2-INF/2019 – Oddiel IV – Súdny dvor (N8-0038/2019 – C8-0132/2019 – 2019/2018(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

2) parlamentných výborov

- Správa o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2020 (2019/2003(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)


6. Presuny rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia

V súlade s článkom 29 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol nevzniesť námietku voči presunom rozpočtových prostriedkov Európskeho dvora audítorov V/AB-01/T/19 a V/AB-02/C/19.

V súlade s článkom 31 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presuny rozpočtových prostriedkov Európskej komisie DEC 01/2019 a DEC 07/2019 – oddiel III – Komisia.

Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán v súlade s článkom 31 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách o presunoch rozpočtových prostriedkov DEC 02/2019, DEC 03/2019 a DEC 04/2019 – oddiel III – Komisia.


7. Závery zo zasadnutia Európskej rady 21. – 22. marca 2019 (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Závery zo zasadnutia Európskej rady 21. – 22. marca 2019 (2018/2977(RSP))

Donald Tusk (predseda Európskej rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Ryszard Antoni Legutko v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Alyn Smith v mene skupiny Verts/ALE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, Gerard Batten v mene skupiny ENF, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa a Janusz Lewandowski.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Roberto Gualtieri, James Nicholson, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Rolandas Paksas, Nicolas Bay, Mike Hookem, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Mara Bizzotto, Kazimierz Michał Ujazdowski, Esteban González Pons, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok, Birgit Sippel, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen, Seán Kelly, Seb Dance, Paulo Rangel, Pedro Silva Pereira a Richard Ashworth.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a Georgi Pirinski.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Joachim Starbatty, Georgios Epitideios, Maria Spyraki a Marek Jurek.

V rozprave vystúpili: Michel Barnier (hlavný vyjednávač), Jyrki Katainen (podpredseda Komisie) a Donald Tusk.

Rozprava sa skončila.


PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

8. Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy ***I – Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov ***I – Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1071/2009 a nariadenie (ES) č. 1072/2009 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Prvá rozprava sa uskutočnila dňa 3. júla 2018 (bod 18 zápisnice zo dňa 3.7.2018).
Vec bola vrátená gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku dňa 4. júla 2018 (bod 9.1 zápisnice zo dňa 4.7.2018, bod 9.2 zápisnice zo dňa 4.7.2018 a bod 9.3 zápisnice zo dňa 4.7.2018).

Merja Kyllönen, Wim van de Camp a Ismail Ertug uviedli svoje správy

Vystúpili títo poslanci: Georges Bach (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), a Martina Dlabajová (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michael Cramer.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Verónica Lope Fontagné (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Andor Deli v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Roberts Zīle v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Georg Mayer v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Karima Delli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dennis Radtke, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ismail Ertug, Pavel Telička, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Arnautu, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, Peter van Dalen, Gesine Meissner, Marie-Pierre Vieu, Marian-Jean Marinescu, Ole Christensen, Ilhan Kyuchyuk, Claudia Schmidt, Mercedes Bresso, Luis de Grandes Pascual, Bogusław Liberadzki, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Elisabeth Morin-Chartier, Peter Kouroumbashev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Claudia Țapardel a Andrey Novakov.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Peter Lundgren, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Csaba Sógor, Cristian-Silviu Buşoi, Michael Cramer a Antanas Guoga.

V rozprave vystúpili: Karmenu Vella, Merja Kyllönen, Wim van de Camp a Ismail Ertug.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.


PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

9. Zloženie politických skupín

Jacek Saryusz-Wolski už nepatrí medzi nezaradených poslancov a stal sa členom skupiny ECR s účinnosťou od 27. marca 2019.


10. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


10.1. Zdroje na osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí [COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0295)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


10.2. Všeobecný systém spotrebných daní * (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní (prepracované znenie) [COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Miguel Viegas (A8-0117/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0296)


10.3. Výrobky, na ktoré sa môže vzťahovať oslobodenie od dane alebo úľavy na dani „octroi de mer“ * (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 940/2014/EÚ, pokiaľ ide o výrobky, na ktoré sa môže vzťahovať oslobodenie od dane alebo úľavy na dani „octroi de mer“ [COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0297)


10.4. Zriadenie Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce [2018/0243(COD)] - Výbor pre zahraničné veci - Výbor pre rozvoj. Spravodajcovia: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel a Charles Goerens (A8-0173/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0298)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


10.5. Stanovenie nástroja predvstupovej pomoci (IPA III) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA III) [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajcovia: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0299)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Igor Šoltes predložil ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 123, ktorý bol prijatý.


11. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podané v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

(Hlasovanie: utorok 26. marca 2019)

Správa: Inés Ayala Sender - A8-0110/2019
Jiří Pospíšil a Daniel Hannan

Správa: Petri Sarvamaa - A8-0135/2019
Alex Mayer.

(Hlasovanie: streda 27. marca 2019)

Správa: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel a Charles Goerens - A8-0173/2019
Charles Tannock

Správa: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Knut Fleckenstein - A8-0174/2019
Arnaud Danjean.


12. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sa nachádzajú na stránke Parlamentu „Plenárne zasadnutie“, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.13 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

13. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.00 h.


14. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


15. Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Prvá rozprava sa uskutočnila dňa 22. októbra 2018 (bod 17 zápisnice zo dňa 22.10.2018).
Vec bola vrátená gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku dňa 24. októbra 2018 (bod 11.12 zápisnice zo dňa 24.10.2018).

Frédérique Ries uviedla správu.

V rozprave vystúpili: Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) a Karmenu Vella (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Bronis Ropė (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Renata Briano (spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko PECH), Peter Liese v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Lynn Boylan, Massimo Paolucci v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Margrete Auken v mene skupiny Verts/ALE, Lynn Boylan v mene skupiny GUE/NGL, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Joëlle Mélin, v mene skupiny ENF, Elisabetta Gardini, Jo Leinen, Peter van Dalen, Gerben-Jan Gerbrandy, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Bas Eickhout, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Danilo Oscar Lancini, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter Liese, Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Lieve Wierinck, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, John Stuart Agnew, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Margrete Auken, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, Francesc Gambús a Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

PREDSEDNÍCTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Christofer Fjellner, Eric Andrieu, Dubravka Šuica a Christophe Hansen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Roberta Metsola, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Michaela Šojdrová, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Seán Kelly.

V rozprave vystúpili: Frans Timmermans a Frédérique Ries.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 18.6 zápisnice zo dňa 27.3.2019.


16. Hnojivé výrobky EÚ ***I (rozprava)

Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania hnojivých výrobkov s označením CE na trhu a mení nariadenie (ES) č. 1069/2009 a nariadenie (ES) č. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Prvá rozprava sa uskutočnila dňa 23. októbra 2017 (bod 17 zápisnice zo dňa 23.10.2017).
Vec bola vrátená gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku dňa 24. októbra 2017 (bod 5.7 zápisnice zo dňa 24.10.2017).

Mihai Ţurcanu uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Elisabetta Gardini (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko) a Jan Huitema (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Franc Bogovič v mene skupiny PPE, Marc Tarabella v mene skupiny S&D, Czesław Hoc v mene skupiny ECR, Elsi Katainen v mene skupiny ALDE, Martin Häusling v mene skupiny Verts/ALE, Stefan Eck v mene skupiny GUE/NGL, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil John Stuart Agnew, Dariusz Rosati, Clara Eugenia Aguilera García a Paolo De Castro.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Annie Schreijer-Pierik a Michaela Šojdrová.

V rozprave vystúpili Frans Timmermans a Mihai Ţurcanu.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 18.7 zápisnice zo dňa 28.3.2019.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené).


PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

17. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 17.01 h.

V rozprave vystúpil Tomáš Zdechovský k priebehu hlasovania v predchádzajúci deň o správe, ktorú predložil spravodajca Axel Voss A8-0245/2018 (predseda poskytol spresňujúce informácie).


18. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


18.1. Rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci na ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán a o zmene nariadení (EÚ) č. 1095/2010, (EÚ) č. 648/2012 a (EÚ) 2015/2365 [COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Babette Winter a Kay Swinburne (A8-0015/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

Kay Swinburne (spravodajca) vystúpil s vyhlásením podľa článku 150 ods. 4 rokovacieho poriadku.

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0300)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


18.2. Európski poskytovatelia služieb kolektívneho financovania (ECSP) pre podnikanie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych poskytovateľoch služieb kolektívneho financovania (ECSP) pre podnikanie [COM(2018)0113 - C8-0103/2018- 2018/0048(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Ashley Fox (A8-0364/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0301)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


18.3. Trhy s finančnými nástrojmi ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi [COM(2018)0099 - C8-0102/2018- 2018/0047(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0302)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


18.4. Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0303)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


18.5. Emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá ***I (hlasovanie)

Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO2 z ľahkých vozidiel a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007 (prepracované znenie) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Prvá rozprava sa uskutočnila 2. októbra 2018 (bod 15 zápisnice zo dňa 2.10.2018).
Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania sa uskutočnilo 3. októbra 2018 (bod 9.5 zápisnice zo dňa 3.10.2018).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

PREDBEŽNÁ DOHODA, VYHLÁSENIE KOMISIE

Schválené (P8_TA(2019)0304)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


18.6. Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Prvá rozprava sa uskutočnila 22. októbra 2018 (bod 17 zápisnice zo dňa 22.10.2018).
Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania sa uskutočnilo 24. októbra 2018 (bod 11.12 zápisnice zo dňa 24.10.2018).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0305)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


18.7. Hnojivé výrobky EÚ ***I (hlasovanie)

Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania hnojivých výrobkov s označením CE na trhu a mení nariadenie (ES) č. 1069/2009 a nariadenie (ES) č. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Prvá rozprava sa uskutočnila 23. októbra 2017 (bod 17 zápisnice zo dňa 23.10.2017).
Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania sa uskutočnilo 24. októbra 2017 (bod 5.7 zápisnice zo dňa 24.10.2017).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0306)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


18.8. Ochrana pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci [COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Laura Agea (A8-0382/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

Laura Agea (spravodajkyňa) vystúpila s vyhlásením podľa článku 150 ods. 4 rokovacieho poriadku.

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0307)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


18.9. Spoločné pravidlá pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi ***I (hlasovanie)

Správa k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 92/106/EHS o stanovení spoločných pravidiel pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi [COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

Daniela Aiuto (spravodajkyňa) vystúpila s vyhlásením podľa článku 150 ods. 4 rokovacieho poriadku.

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0308)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


18.10. Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci - Výbor pre právne veci. Spravodajcovia: Hugues Bayet a Evelyn Regner (A8-0227/2017)

Rozprava sa uskutočnila 4. júla 2017 (bod 3 zápisnice zo dňa 4.7.2017).
Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania sa uskutočnilo 4. júla 2017 (bod 6.10 zápisnice zo dňa 4.7.2017).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

UKONČENIE PRVÉHO ČÍTANIA

Schválené (P8_TA(2019)0309)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


18.11. Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajcovia: Andrey Novakov a Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Rozprava sa uskutočnila 13. februára 2019 (bod 6 zápisnice zo dňa 13.2.2019).
Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania sa uskutočnilo 13. februára 2019 (bod 8.14 zápisnice zo dňa 13.2.2019).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

UKONČENIE PRVÉHO ČÍTANIA

Schválené (P8_TA(2019)0310)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


18.12. Námietka podľa článku 105 ods. 3: Fond pre azyl, migráciu a integráciu (hlasovanie)

Návrh uznesenia, kotrý predložil výbor LIBE v súlade s článkom 105 ods. 3 rokovacieho poriadku, o delegovanom nariadení Komisie zo 14. decembra 2018, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu (C(2018)08466 – 2018/2996(DEA)) (B8-0214/2019) – Zodpovedná poslankyňa: Birgit Sippel.


(na prijatie návrhu uznesenia potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0311)


18.13. Námietka podľa článku 105 ods. 3: Nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý predložil výbor LIBE v súlade s článkom 105 ods. 3 rokovacieho poriadku, o delegovanom nariadení Komisie zo 14. decembra 2018, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 515/2014, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz (C(2018)08465 – 2018/2994(DEA)) (B8-0215/2019) – Zodpovedná poslankyňa: Birgit Sippel.

(na prijatie návrhu uznesenia potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0312)


18.14. Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná sója MON 87751 (MON-87751-7) (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý predložil výbor ENVI v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87751 (MON-87751-7), sú z nej zložené alebo vyrobené (D060916 – 2019/2603(RSP)) (B8-0216/2019) – Zodpovední poslanci: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis a Sirpa Pietikäinen.

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0313)


18.15. Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý predložil výbor ENVI v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (D060917/01 – 2019/2604(RSP)) (B8-0217/2019) – Zodpovední poslanci: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis a Sirpa Pietikäinen.

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0314)


18.16. Námietka podľa článku 106: Niektoré použitia bis(2-etylhexyl)ftalátu (DEHP) (DEZA a.s.) (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý predložil výbor ENVI v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, k návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa čiastočne udeľuje povolenie na určité použitia bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (DEZA a.s.) (D060865/01 – 2019/2605(RSP)) (B8-0218/2019)Zodpovední poslanci: Pavel Poc, Bas Eickhout a Kateřina Konečná.

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0315)


18.17. Námietka podľa článku 106: Niektoré použitia bis(2-etylhexyl)ftalátu (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý predložil výbor ENVI v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa čiastočne udeľuje povolenie na určité používanie bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01 – 2019/2606(RSP)) (B8-0219/2019) – Zodpovední poslanci: Pavel Poc, Bas Eickhout a Kateřina Konečná.

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0316)


18.18. Námietka podľa článku 106: Niektoré použitia oxidu chrómového (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý predložil výbor ENVI v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa udeľuje autorizácia na určité použitia oxidu chrómového podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (Lanxess Deutschland GmbH a i.) (D060095/03 – 2019/2654(RSP)) (B8-0221/2019)Zodpovedný poslanec: Bas Eickhout.

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 23)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0317)

Vystúpenia

Jean-Marie Cavada, po hlasovaní.


18.19. Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (hlasovanie)

Správa o situácii po Arabskej jari: cesta vpred pre región MENA [2018/2160(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Brando Benifei (A8-0077/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 24)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0318)


19. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podané v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Ústne vysvetlenia hlasovania sa uskutočnia vo štvrtok 28. marca 2019.


20. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sa nachádzajú na stránke Parlamentu „Plenárne zasadnutie“, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


21. Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) [COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)] – Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania sa uskutočnilo 13. septembra 2018 (bod 10.7 zápisnice zo dňa 13.9.2018).

Tanja Fajon uviedla správu.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Igor Šoltes (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Asim Ademov v mene skupiny PPE, Birgit Sippel v mene skupiny S&D, Anders Primdahl Vistisen v mene skupiny ECR, Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Auke Zijlstra v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Marie-Christine Vergiat a Tanja Fajon, Andrejs Mamikins, Ruža Tomašić, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Jasenko Selimovic, Dominique Bilde, Lukas Mandl, Tonino Picula, Jacques Colombier, Julie Ward, ktorá odmietla odpovedať na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dobromir Sośnierz, a Dobromir Sośnierz, ktorý požiadal o preskúmanie vyjadrení Julie Wardovej (predseda to vzal na vedomie).

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Dubravka Šuica.

V rozprave vystúpili Dimitris Avramopoulos a Tanja Fajon.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.1 zápisnice zo dňa 28.3.2019.


22. Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2020 – Oddiel I – Európsky parlament (rozprava)

Správa o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2020 [2019/2003(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

V rozprave vystúpil Paul Rübig v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vladimír Maňka uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Eider Gardiazabal Rubial v mene skupiny S&D, Zbigniew Kuźmiuk v mene skupiny ECR, Anneli Jäätteenmäki v mene skupiny ALDE, Helga Trüpel v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, André Elissen v mene skupiny ENF, José Manuel Fernandes, John Howarth, Gérard Deprez, Indrek Tarand, Jonathan Arnott, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, a Jean Arthuis.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Fabio Massimo Castaldo.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.8 zápisnice zo dňa 28.3.2019.


23. Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Michel Dantin (A8-0288/2018)

Prvá rozprava sa uskutočnila dňa 22. októbra 2018 (bod 16 zápisnice zo dňa 22.10.2018).
Vec bola vrátená gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku dňa 23. októbra 2018 (bod 7.13 zápisnice zo dňa 23.10.2018).

Michel Dantin uviedol správu.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Peter Liese v mene skupiny PPE, Rory Palmer v mene skupiny S&D, Czesław Hoc v mene skupiny ECR, Ulrike Müller v mene skupiny ALDE, Benedek Jávor v mene skupiny Verts/ALE a Lynn Boylan v mene skupiny GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Paul Rübig, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Lynn Boylanovej, ktorá odpovedal na otázku, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Branislav Škripek, Ana Miranda, Eleonora Forenza, Mireille D'Ornano, Lukas Mandl, Damiano Zoffoli, Ruža Tomašić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, João Ferreira, Dubravka Šuica, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Michaela Šojdrová a Paul Rübig.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil José Inácio Faria.

V rozprave vystúpili Dimitris Avramopoulos a Michel Dantin.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.2 zápisnice zo dňa 28.3.2019.


24. Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti policajnej a justičnej spolupráce, azylu a migrácie) ***I – Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti hraníc a víz ***I (rozprava)

Správa o zmenenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ (policajná a justičná spolupráca, azyl a migrácia) a o zmene [nariadenia (EÚ) 2018/XX (nariadenie o Eurodac),] nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o SIS v oblasti presadzovania práva], nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o ECRIS-TCN] a nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o eu-LISA] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Nuno Melo (A8-0348/2018)

Správa o zmenenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ (hranice a víza) a o zmene rozhodnutia Rady 2004/512/ES, nariadenia (ES) č. 767/2008, rozhodnutia Rady 2008/633/SVV, nariadenia (EÚ) 2016/399, nariadenia (EÚ) 2017/2226, nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o ETIAS], nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o SIS v oblasti hraničných kontrol] a nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o eu-LISA] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018- 2017/0351(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Jeroen Lenaers a Nuno Melo uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpili Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) a Julian King (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Emil Radev v mene skupiny PPE, Miriam Dalli v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Romeo Franz v mene skupiny Verts/ALE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Péter Niedermüller, Bodil Valero, João Pimenta Lopes a Diane James.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

V rozprave vystúpil Juan Fernando López Aguilar.

V rozprave vystúpili Julian King, Jeroen Lenaers a Nuno Melo.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.


25. Zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, druhej šanci a opatreniach na zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia a o zmene smernice 2012/30/EÚ [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

Angelika Niebler uviedla správu.

V rozprave vystúpil Julian King (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Enrique Calvet Chambon (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Pavel Svoboda v mene skupiny PPE, Sergio Gaetano Cofferati v mene skupiny S&D, Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec a Emil Radev, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dobromir Sośnierz.

V rozprave vystúpili Julian King a Angelika Niebler.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.3 zápisnice zo dňa 28.3.2019.


26. Výkon autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľných na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

Pavel Svoboda uviedol správu.

V rozprave vystúpila Julie Ward (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Julian King (člen Komisie).

V rozprave vystúpila Marie-Christine Boutonnet v mene skupiny ENF.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Angelika Niebler.

V rozprave vystúpil Julian King a Pavel Svoboda.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.4 zápisnice zo dňa 28.3.2019.


27. Rozhodnutie o zriadení Európskeho mierového nástroja (rozprava)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o návrhu rozhodnutia Rady o zriadení Európskeho mierového nástroja predloženého Rade vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku za podpory Komisie [2018/2237(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

Hilde Vautmans uviedla správu.

V rozprave vystúpil Julian King (člen Komisie) v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Brando Benifei v mene skupiny S&D a João Pimenta Lopes v mene skupiny GUE/NGL.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Julie Ward, Luke Ming Flanagan a Konstantinos Papadakis.

V rozprave vystúpili Julian King a Hilde Vautmans.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.12 zápisnice zo dňa 28.3.2019.


28. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 637.634/OJJE).


29. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.10 h.

Klaus Welle

Rainer Wielandi

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Bours, Crowley, Karlsson, Le Pen, Maltese, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Posledná úprava: 27. júna 2019Právne oznámenie