Kazalo 
Zapisnik
PDF 333kWORD 86k
Sreda, 27. marec 2019 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Sporočilo predsedstva
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 4.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 5.Predložitev dokumentov
 6.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve
 7.Sklepi zasedanja Evropskega sveta z dne 21. in 22. marca (razprava)
 8.Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa ***I - Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi ***I - Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa ***I (razprava)
 9.Članstvo v političnih skupinah
 10.Čas glasovanja
  10.1.Viri za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih ***I (glasovanje)
  10.2.Splošni režim za trošarino * (glasovanje)
  10.3.Izdelki, upravičeni do oprostitve ali zmanjšanja pristaniških pristojbin * (glasovanje)
  10.4.Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje ***I (glasovanje)
  10.5.Instrument za predpristopno pomoč (IPA III) ***I (glasovanje)
 11.Obrazložitve glasovanja
 12.Popravki in namere glasovanj
 13.Nadaljevanje seje
 14.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 15.Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje ***I (razprava)
 16.Gnojilni proizvodi EU ***I (razprava)
 17.Nadaljevanje seje
 18.Čas glasovanja
  18.1.Okvir za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank ***I (glasovanje)
  18.2.Evropski ponudniki storitev množičnega financiranja za podjetja ***I (glasovanje)
  18.3.Trgi finančnih instrumentov ***I (glasovanje)
  18.4.Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad  ***I (glasovanje)
  18.5.Standardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila ***I (glasovanje)
  18.6.Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje ***I (glasovanje)
  18.7.Gnojilni proizvodi EU ***I (glasovanje)
  18.8.Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu ***I (glasovanje)
  18.9.Skupna pravila za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami ***I (glasovanje)
  18.10.Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic ***I (glasovanje)
  18.11.Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ***I (glasovanje)
  18.12.Nasprotovanje v skladu s členom 105(3) Poslovnika: Sklad za azil, migracije in vključevanje (glasovanje)
  18.13.Nasprotovanje v skladu s členom 105(3) Poslovnika: Instrument za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov (glasovanje)
  18.14.Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena soja MON 87751 (MON-87751-7) (glasovanje)
  18.15.Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (glasovanje)
  18.16.Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: nekatere uporabe bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) (DEZA a.s.) (glasovanje)
  18.17.Nasprotovanje v skadu s členom 106 Poslovnika: nekatere uporabe bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (glasovanje)
  18.18.Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: nekatere uporabe kromovega trioksida (glasovanje)
  18.19.Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (glasovanje)
 19.Obrazložitve glasovanja
 20.Popravki in namere glasovanj
 21.Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) ***I (razprava)
 22.Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2020 – oddelek I – Evropski parlament (razprava)
 23.Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi ***I (razprava)
 24.Interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila in migracij ***I - Interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju meja in vizumov ***I (razprava)
 25.Povečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov ***I (razprava)
 26.Uveljavljanje avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose in retransmisije televizijskih ter radijskih programov ***I (razprava)
 27.Sklep o vzpostavitvi evropskega mirovnega instrumenta (razprava)
 28.Dnevni red naslednje seje
 29.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.04.


2. Sporočilo predsedstva

Predsednik je sporočil, da je ob upoštevanju stanja glede "svežnja o mobilnosti", h kateremu je bilo podanih 1224 predlogov sprememb in znatno število zahtev za ločeno glasovanje in glasovanje po delih, po posvetovanju s predsednico odbora TRAN in v skladu s členom 175 Poslovnika odločil, da dosje vrne odboru TRAN, ki naj opravi potrebno pripravljalno delo, da se bo lahko na plenarni seji o svežnju glasovalo na učinkovit, zavesten in jasen način.

V skladu s členom 206(1) Poslovnika je odbor TRAN prosil, naj se sestane pravočasno, da bo glasovanje na plenarni seji lahko potekalo na naslednji delni seji, ki je predvidena 3. in 4. aprila 2019 v Bruslju.

Na plenari seji se ne bo glasovalo o predlogih sprememb in zahtevah za ločeno glasovanje oziroma glasovanje po delih, ki jih ne bo podprla vsaj tretjina poslancev odbora TRAN.

Predsednik je pojasnil, da je glede na zgorji sklep predlog za razglasitev zadeve za nedopustno, ki mu ga je v skladu s členom 187 Poslovnika posredovala skupina poslancev, ki dosega vsaj nizki prag, (točka 6 zapisnika z dne 26.3.2019) brezpredmeten.

Razprava bo potekala, kot je bilo predvideno.

Govorila sta Ismail Ertug (poročevalec) in Merja Kyllönen (poročevalka) (predsednik je podal pojasnila).


3. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Priloge IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 glede zahtev za izvoz proizvodov, ki vsebujejo predelane živalske beljakovine, pridobljene iz prežvekovalcev in neprežvekovalcev (D060709/03 - 2019/2667(RPS) - rok: 14. junija 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Sklep Komisije o spremembi Odločbe 2009/300/ES in Sklepa (EU) 2015/2099 glede obdobja veljavnosti okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje za nekatere proizvode ter z njimi povezanih zahtev za ocenjevanje in preverjanje (D060950/02 - 2019/2652(RPS) - rok: 13. junija 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Direktiva Komisije o spremembi Priloge k Direktivi Sveta 80/181/EGS v zvezi z opredelitvami osnovnih enot SI zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (D060957/02 - 2019/2668(RPS) - rok: 15. junija 2019)
posredovano pristojnemu odboru: IMCO.


4. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo sodelovalnih inteligentnih prometnih sistemov (C(2019)01789 - 2019/2651(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem elektronskih prikazovalnikov z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1062/2010 (C(2019)01796 - 2019/2631(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 11. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2018/2035 o določitvi podrobnosti izvajanja obveznosti iztovarjanja za nekatere vrste pridnenega ribolova v Severnem morju v obdobju 2019–2021 (C(2019)01800 - 2019/2650(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju gospodinjskih pralnih in pralno-sušilnih strojev z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1061/2010 in Direktive Komisije 96/60/ES (C(2019)01804 - 2019/2630(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 11. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem svetlobnih virov z energijskimi nalepkami ter o razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 874/2012 (C(2019)01805 - 2019/2629(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 11. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta glede označevanja hladilnih aparatov z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1060/2010 (C(2019)01806 - 2019/2634(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 11. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem gospodinjskih pomivalnih strojev z energijskimi nalepkami ter razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1059/2010 (C(2019)01807 - 2019/2633(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 11. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta glede označevanja hladilnih aparatov z neposredno prodajno funkcijo z energijskimi nalepkami (C(2019)01815 - 2019/2632(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 11. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih sistemov brezpilotnega zrakoplova iz tretjih držav (C(2019)01821 - 2019/2637(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 12. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2018/2034 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v severozahodnih vodah za obdobje 2019–2021 (C(2019)01838 - 2019/2647(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 389/2013 glede tehničnega izvajanja drugega ciljnega obdobja Kjotskega protokola (C(2019)01839 - 2019/2639(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 12. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede delovanja registra Unije (C(2019)01841 - 2019/2642(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 12. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, ITRE (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) 2016/1076 Evropskega parlamenta in Sveta, da se v Prilogo I vključi Neodvisna država Samoa (C(2019)01844 - 2019/2643(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 12. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 748/2012 glede vključitve preverjanja skladnosti na podlagi tveganja v Prilogo I in izvajanja zahtev glede varstva okolja (C(2019)01845 - 2019/2641(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 12. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije [C(2019) 1841 z dne 12. marca 2019] o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede delovanja registra Unije glede delovanja registra Unije na podlagi Uredbe (EU) 2018/842 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2019)01846 - 2019/2645(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z odstopanjem od pravil o določitvi kontrolnih točk in minimalnih zahtev za mejne kontrolne točke (C(2019)01847 - 2019/2640(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 12. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, AGRI (člen 57 Poslovnika)

- Delegirani sklep Komisije o vzpostavitvi večletnega programa Unije za zbiranje in upravljanje bioloških, okoljskih, tehničnih in socialno-ekonomskih podatkov v sektorjih ribištva in akvakulture (C(2019)01848 - 2019/2653(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) 2018/956 Evropskega parlamenta in Sveta glede podatkov o novih težkih vozilih, ki jih spremljajo in sporočajo države članice in proizvajalci (C(2019)01850 - 2019/2648(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2018/273 glede uvoza vina s poreklom iz Kanade in izvzetju trgovcev na drobno od vodenja registra o prejemu in izdaji (C(2019)01866 - 2019/2636(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 12. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede vinorodnih območij, na katerih je mogoče delež alkohola povečati, dovoljenih enoloških postopkov in omejitev, povezanih s pridelavo in konzerviranjem proizvodov vinske trte, najmanjšega odstotnega deleža alkohola za stranske proizvode in njihovega odstranjevanja ter objave spisov OIV (C(2019)01869 - 2019/2635(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 12. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 71 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2019)01875 - 2019/2646(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: BUDG, CONT, EMPL (člen 57 Poslovnika), ITRE (člen 57 Poslovnika), TRAN (člen 57 Poslovnika), REGI (člen 57 Poslovnika), AGRI (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o merilih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci poslovnih dejavnosti, da izpolnijo pogoje iz člena 89(1)(a) Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, in postopkih za zagotovitev, da so navedena merila izpolnjena (C(2019)01882 - 2019/2644(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/127 v zvezi z zahtevami glede vitamina D za začetne formule za dojenčke in zahtevami glede eruka kisline za začetne formule za dojenčke in nadaljevalne formule (C(2019)01883 - 2019/2662(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 14. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredb Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, da lahko države članice dovolijo začasna odstopanja za namene uradnega testiranja, znanstvene ali izobraževalne namene, poskuse, izbore sort ali žlahtnjenje (C(2019)01922 - 2019/2657(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 14. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o uvedbi skupnega preizkusa usposobljenosti za učitelje smučanja na podlagi člena 49b Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (C(2019)01935 - 2019/2665(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 14. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 glede prijave nekaterih pošiljk majhne vrednosti (C(2019)01979 - 2019/2658(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 14. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o popravku nekaterih jezikovnih različic Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (C(2019)01989 - 2019/2656(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 14. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o merilih za imenovanje osrednjih kontaktnih točk na področju plačilnih storitev in o funkcijah teh osrednjih kontaktnih točk (C(2019)01997 - 2019/2661(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 14. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU)2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obliko, vsebino, pregledom in potrditvijo prospekta, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 809/2004 (C(2019)02020 - 2019/2664(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 14. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o ključnih finančnih informacijah v povzetku prospekta, objavi in razvrstitvi prospektov, oglasih za vrednostne papirje, dodatkih k prospektu in portalu za uradno obveščanje ter o razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št.382/2014 in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/301 (C(2019)02022 - 2019/2663(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 14. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirani sklep Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z veljavnimi sistemi za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti opreme za balustrade in ograje, namenjene samo za preprečevanje padcev v gradbeništvu, ne pa za strukturno vertikalno obremenitev (C(2019)02029 - 2019/2660(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 14. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo razredov lastnosti v zvezi z odpornostjo proti vetrni obremenitvi za zunanja senčila (C(2019)02030 - 2019/2655(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 14. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo razredov lastnosti glede prepustnosti zraka za plastične in steklene svetlobnike ter strešne lopute (C(2019)02031 - 2019/2659(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 14. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 515/2014 v zvezi z dodelitvijo sredstev iz splošnega proračuna Unije za kritje stroškov razvoja evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (C(2019)02032 - 2019/2638(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 12. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: LIBE

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive (EU) 2018/2001 glede določitve surovin z visokim tveganjem za posredno spremembo rabe zemljišč, v zvezi s katerimi se ugotavlja znatna širitev proizvodnega območja na zemljišča z visoko zalogo ogljika, ter certificiranja pogonskih biogoriv, drugih tekočih biogoriv in biomasnih goriv z nizkim tveganjem za posredno spremembo rabe zemljišč (C(2019)02055 - 2019/2649(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ITRE, ENVI (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/1799 glede izvzetja Ljudske banke Kitajske iz zahtev glede preglednosti pred trgovanjem in po njem iz Uredbe (EU) št. 600/2014 (C(2019)02082 - 2019/2666(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 14. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ECON

Osnutka delegiranega akta, za katera je bil rok na zahtevo pristojnega odbora spremenjen z 1 na 3 mesece:

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o merilih za imenovanje osrednjih kontaktnih točk na področju plačilnih storitev in o funkcijah teh osrednjih kontaktnih točk (C(2019)01997 – 2019/2661(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 14. marca 2019 na zahtevo pristojnega odbora.
posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o ključnih finančnih informacijah v povzetku prospekta, objavi in razvrstitvi prospektov, oglasih za vrednostne papirje, dodatkih k prospektu in portalu za uradno obveščanje ter o razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 382/2014 in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/301 (C(2019)02022 – 2019/2663(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 14. marca 2019 na zahtevo pristojnega odbora.
posredovano pristojnemu odbor: ECON


5. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) drugih institucij

- Predlog prerazporeditve odobritev 2-INF/2019 – oddelek IV - Sodišče (N8-0038/2019 - C8-0132/2019 - 2019/2018(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

2) od odborov

- Poročilo o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2020 (2019/2003(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)


6. Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve

Odbor za proračun je v skladu s členom 29 finančne uredbe odločil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi sredstev Evropskega računskega sodišča V/AB-01/T/19 in V/AB-02/C/19.

Odbor za proračun je v skladu s členom 31(4) finančne uredbe sklenil, da bo odobril prerazporeditev sredstev Evropske komisije DEC 01/2019 in DEC 07/2019 - oddelek III - Komisija.

Svet Evropske unije je v skladu s členom 31(6) finančne uredbe proračunski organ seznanil, da je odobril prerazporeditev sredstev DEC 02/2019, DEC 03/2019 in DEC 04/2019 - oddelek III – Komisija.


7. Sklepi zasedanja Evropskega sveta z dne 21. in 22. marca (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Sklepi zasedanja Evropskega sveta z dne 21. in 22. marca (2018/2977(RSP))

Donald Tusk (predsednik Evropskega sveta) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Udo Bullmann v imenu skupine S&D, Ryszard Antoni Legutko v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Alyn Smith v imenu skupine Verts/ALE, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine EFDD, Gerard Batten v imenu skupine ENF, Diane Dodds samostojna poslanka, in Janusz Lewandowski.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Roberto Gualtieri, James Nicholson, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Rolandas Paksas, Nicolas Bay, Mike Hookem, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Mara Bizzotto, Kazimierz Michał Ujazdowski, Esteban González Pons, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok, Birgit Sippel, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen, Seán Kelly, Seb Dance, Paulo Rangel, Pedro Silva Pereira in Richard Ashworth.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska in Georgi Pirinski.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Joachim Starbatty, Georgios Epitideios, Maria Spyraki in Marek Jurek.

Govorili so Michel Barnier (glavni pogajalec), Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije) in Donald Tusk.

Razprava se je zaključila.


PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

8. Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa ***I - Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi ***I - Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje ter določitve posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1071/2009 in Uredbe (ES) št. 1072/2009 za njuno prilagoditev razvoju v sektorju [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Prva razprava je potekala 3. julija 2018 (točka 18 zapisnika z dne 3.7.2018).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja 4. julija 2018 (točka 9.1 zapisnika z dne 4.7.2018, točka 9.2 zapisnika z dne 4.7.2018 in točka 9.3 zapisnika z dne 4.7.2018).

Merja Kyllönen, Wim van de Camp in Ismail Ertug so predstavili poročila.

Govorila sta Georges Bach (pripravljavec mnenja odbora EMPL) in Martina Dlabajová (pripravljavka mnenja odbora EMPL), ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Michael Cramer.

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

Govorili so Verónica Lope Fontagné (pripravljavka mnenja odbora EMPL), Andor Deli v imenu skupine PPE, Inés Ayala Sender v imenu skupine S&D, Roberts Zīle v imenu skupine ECR, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, Karima Delli v imenu skupine Verts/ALE, Tania González Peñas v imenu skupine GUE/NGL, Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, Georg Mayer v imenu skupine ENF, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Karima Delli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Dennis Radtke, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ismail Ertug, Pavel Telička, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Arnautu, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, Peter van Dalen, Gesine Meissner, Marie-Pierre Vieu, Marian-Jean Marinescu, Ole Christensen, Ilhan Kyuchyuk, Claudia Schmidt, Mercedes Bresso, Luis de Grandes Pascual, Bogusław Liberadzki, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Elisabeth Morin-Chartier, Peter Kouroumbashev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Claudia Țapardel in Andrey Novakov.

Po postopku "catch the eye" so govorili Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Peter Lundgren, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Csaba Sógor, Cristian-Silviu Buşoi, Michael Cramer in Antanas Guoga.

Govorili so Karmenu Vella, Merja Kyllönen, Wim van de Camp in Ismail Ertug.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: naslednje delno zasedanje.


PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

9. Članstvo v političnih skupinah

Jacek Saryusz-Wolski ne sedi več med samostojnimi poslanci in se je pridružil skupini ECR z veljavo od 27. marca 2019.


10. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


10.1. Viri za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih [COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0295)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


10.2. Splošni režim za trošarino * (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o določitvi splošnega režima za trošarino (prenovitev) [COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Miguel Viegas (A8-0117/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0296)


10.3. Izdelki, upravičeni do oprostitve ali zmanjšanja pristaniških pristojbin * (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o spremembi Sklepa št. 940/2014/EU glede izdelkov, upravičenih do oprostitve ali zmanjšanja pristaniških pristojbin [COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0297)


10.4. Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje [2018/0243(COD)] - Odbor za zunanje zadeve - Odbor za razvoj. Soporočevalca: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel in Charles Goerens (A8-0173/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0298)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


10.5. Instrument za predpristopno pomoč (IPA III) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA III) [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Odbor za zunanje zadeve. Soporočevalca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra in Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0299)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Igor Šoltes je vložil ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 123, ki je bil upoštevan.


11. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

(Čas glasovanja v torek, 26. marca 2019)

Poročilo: Inés Ayala Sender - A8-0110/2019
Jiří Pospíšil in Daniel Hannan

Poročilo: Petri Sarvamaa - A8-0135/2019
Alex Mayer.

(Čas glasovanja v sredo, 27. marca 2019)

Poročilo: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel in Charles Goerens - A8-0173/2019
Charles Tannock

Poročilo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra in Knut Fleckenstein - A8-0174/2019
Arnaud Danjean.


12. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Parlamenta (Zasedanje) na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.

(Seja je bila prekinjena ob 13.13.)


PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

13. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.00.


14. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


15. Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Prva razprava je potekala 22. oktobra 2018 (točka 17 zapisnika z dne 22.10.2018).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja 24. oktobra 2018 (točka 11.12 zapisnika z dne 24.10.2018).

Frédérique Ries je predstavila poročilo.

Govorila sta Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) in Karmenu Vella (član Komisije).

Govorili so Bronis Ropė (pripravljavec mnenja odbora AGRI), Renata Briano (pripravljavka mnenja odbora PECH), Peter Liese v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Lynn Boylan, Massimo Paolucci v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Nils Torvalds v imenu skupine ALDE, Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE, Lynn Boylan v imenu skupine GUE/NGL, Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD, Joëlle Mélin, v imenu skupine ENF, Elisabetta Gardini, Jo Leinen, Peter van Dalen, Gerben-Jan Gerbrandy, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Bas Eickhout, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Danilo Oscar Lancini, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Peter Liese, Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Lieve Wierinck, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, John Stuart Agnew, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Margrete Auken, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, Francesc Gambús in Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

PREDSEDSTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsednica

Govorili so Christofer Fjellner, Eric Andrieu, Dubravka Šuica in Christophe Hansen.

Po postopku "catch the eye" so govorili Roberta Metsola, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Michaela Šojdrová, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski in Seán Kelly.

Govorila sta Frans Timmermans in Frédérique Ries.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 18.6 zapisnika z dne 27.3.2019.


16. Gnojilni proizvodi EU ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o dostopnosti na trgu gnojilnih proizvodov z oznako CE ter o spremembi uredb (ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Prva razprava je potekala 23. oktobra 2017 (točka 17 zapisnika z dne 23.10.2017)
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja 24. oktobra 2017 (točka 5.7 zapisnika z dne 24.10.2017)

Mihai Ţurcanu je predstavil poročilo.

Govorila sta Elisabetta Gardini (pripravljavka mnenja odbora ENVI) in Jan Huitema (pripravljavec mnenja odbora AGRI).

Govoril je Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije).

Govorili so Franc Bogovič v imenu skupine PPE, Marc Tarabella v imenu skupine S&D, Czesław Hoc v imenu skupine ECR, Elsi Katainen v imenu skupine ALDE, Martin Häusling v imenu skupine Verts/ALE, Stefan Eck v imenu skupine GUE/NGL, Mylène Troszczynski v imenu skupine ENF, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil John Stuart Agnew, Dariusz Rosati, Clara Eugenia Aguilera García in Paolo De Castro.

Po postopku "catch the eye" sta govorili Annie Schreijer-Pierik in Michaela Šojdrová.

Govorila sta Frans Timmermans in Mihai Ţurcanu.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 18.7 zapisnika z dne 28.3.2019.

(Seja je bila pred začetkom glasovanja za trenutek prekinjena.)


PREDSEDSTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredsednik

17. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 17.01.

Govoril je Tomáš Zdechovský o včerajšnjem poteku glasovanja o poročilu Axel Voss A8-0245/2018 (predsednik je podal pojasnila).


18. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


18.1. Okvir za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank ter spremembi uredb (EU) št. 1095/2010, (EU) št. 648/2012 in (EU) 2015/2365 [COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalki: Babette Winter in Kay Swinburne (A8-0015/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

Kay Swinburne (poročevalka) je podala izjavo na podlagi člena 150(4) Poslovnika.

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0300)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


18.2. Evropski ponudniki storitev množičnega financiranja za podjetja ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetja [COM(2018)0113 - C8-0103/2018- 2018/0048(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Ashley Fox (A8-0364/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0301)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


18.3. Trgi finančnih instrumentov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov [COM(2018)0099 - C8-0102/2018- 2018/0047(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0302)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


18.4. Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad  ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0303)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


18.5. Standardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih vozil ter spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 (prenovitev) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Prvč je razprava potekala 2. oktobra 2018 (točka 15 zapisnika z dne 2.10.2018).
Glasovanje o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj je potekalo dne 3. oktobra 2018 (točka 9.5 zapisnika z dne 3.10.2018).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

ZAČASNI SPORAZUM, IZJAVA KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2019)0304)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


18.6. Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Prvč je razprava potekala 22. oktobra 2018 (točka 17 zapisnika z dne 22.10.2018).
Glasovanje o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj je potekalo dne 24. oktobra 2018 (točka 11.12 zapisnika z dne 24.10.2018).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0305)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


18.7. Gnojilni proizvodi EU ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o dostopnosti na trgu gnojilnih proizvodov z oznako CE ter o spremembi uredb (ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Prvč je razprava potekala 23. oktobra 2017 (točka 17 zapisnika z dne 23.10.2017).
Glasovanje o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj je potekalo dne 24. oktobra 2017 (točka 5.7 zapisnika z dne 24.10.2017).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0306)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


18.8. Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu [COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Laura Agea (A8-0382/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

Laura Agea (poročevalka) je podala izjavo na podlagi člena 150(4) Poslovnika.

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0307)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


18.9. Skupna pravila za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 92/106/EGS o določitvi skupnih pravil za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami [COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

Daniela Aiuto (poročevalka) je podala izjavo na podlagi člena 150(4) Poslovnika.

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0308)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


18.10. Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/34/EU v zvezi z obveznostjo nekaterih podjetij in podružnic glede razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve - Odbor za pravne zadeve. Soporočevalca: Hugues Bayet in Evelyn Regner (A8-0227/2017)

Razprava je potekala dne 4. julija 2017 (točka 3 zapisnika z dne 4.7.2017).
Glasovanje o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj je potekalo dne 4. julija 2017 (točka 6.10 zapisnika z dne 4.7.2017).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

ZAKLJUČEK PRVE OBRAVNAVE

Odobreno (P8_TA(2019)0309)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


18.11. Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Soporočevalca: Andrey Novakov in Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Razprava je potekala dne 13. februarja 2019 (točka 6 zapisnika z dne 13.2.2019).
Glasovanje o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj je potekalo dne 13. februarja 2019 (točka 8.14 zapisnika z dne 13.2.2019).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

ZAKLJUČEK PRVE OBRAVNAVE

Odobreno (P8_TA(2019)0310)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


18.12. Nasprotovanje v skladu s členom 105(3) Poslovnika: Sklad za azil, migracije in vključevanje (glasovanje)

Predlog resolucije, ki jo je v skladu s členom 105(3) Poslovnika vložil odbor LIBE o delegirani uredbi Komisije z dne 14. decembra 2018 o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje (C(2018)08466 - 2018/2996(DEA)) (B8-0214/2019) - Pristojna poslanka: Birgit Sippel


(Potrebna kvalificirana večina za sprejetje predloga resolucije)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0311)


18.13. Nasprotovanje v skladu s členom 105(3) Poslovnika: Instrument za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov (glasovanje)

Predlog resolucije, ki jo je v skladu s členom 105(3) Poslovnika vložil odbor LIBE o delegirani uredbi Komisije z dne 14. decembra 2018 o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) št. 515/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost (C(2018)08465 - 2018/2994(DEA)) (B8-0215/2019) - Pristojna poslanka: Birgit Sippel

(Potrebna kvalificirana večina za sprejetje predloga resolucije)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0312)


18.14. Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena soja MON 87751 (MON-87751-7) (glasovanje)

Predlog resolucije, ki jo je v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika vložil odbor ENVI o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 87751 (MON-87751-7), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D060916 - 2019/2603(RSP)) (B8-0216/2019) - Pristojni poslanci: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis in Sirpa Pietikäinen.

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0313)


18.15. Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (glasovanje)

Predlog resolucije, ki jo je v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika vložil odbor ENVI o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve za dajanje proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo NK603 × MON 810 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D060917/01 - 2019/2604(RSP)) (B8-0217/2019) - Pristojni poslanci: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis et Sirpa Pietikäinen.

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0314)


18.16. Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: nekatere uporabe bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) (DEZA a.s.) (glasovanje)

Predlog resolucije, ki jo je v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika vložil odbor ENVI o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o delni avtorizaciji za nekatere uporabe bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (DEZA a.s.) (D060865/01 - 2019/2605(RSP)) (B8-0218/2019) - Pristojni poslanci: Pavel Poc, Bas Eickhout in Kateřina Konečná.

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0315)


18.17. Nasprotovanje v skadu s členom 106 Poslovnika: nekatere uporabe bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (glasovanje)

Predlog resolucije, ki jo je v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika vložil odbor ENVI o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o delni avtorizaciji za nekatere uporabe bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01 - 2019/2606(RSP)) (B8-0219/2019) - Pristojni poslanci: Pavel Poc, Bas Eickhout in Kateřina Konečná.

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0316)


18.18. Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: nekatere uporabe kromovega trioksida (glasovanje)

Predlog resolucije, ki jo je v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika vložil odbor ENVI o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o avtorizaciji za nekatere uporabe kromovega trioksida v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (Lanxess Deutschland GmbH in drugi) (D060095/03 - 2019/2654(RSP)) (B8-0221/2019) - Pristojni poslanec: Bas Eickhout.

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0317)

Govori

Jean-Marie Cavada, po glasovanju.


18.19. Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (glasovanje)

Poročilo o razmerah po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki [2018/2160(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Brando Benifei (A8-0077/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0318)


19. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Ustne obrazložitve glasovanja bodo potekale v četrtek, 28. marca 2019.


20. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Parlamenta (Zasedanje) na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.


21. Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Glasovanje o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj je potekalo dne 13. septembra 2018 (točka 10.7 zapisnika z dne 13.9.2018).

Tanja Fajon je predstavila poročilo.

Govoril je Dimitris Avramopoulos (član Komisije).

Govorili so Igor Šoltes (pripravljavec mnenja odbora AFET), Asim Ademov v imenu skupine PPE, Birgit Sippel v imenu skupine S&D, Anders Primdahl Vistisen v imenu skupine ECR, Angelika Mlinar v imenu skupine ALDE, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Auke Zijlstra v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavili Marie-Christine Vergiat in Tanja Fajon, Andrejs Mamikins, Ruža Tomašić, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Jasenko Selimovic, Dominique Bilde, Lukas Mandl, Tonino Picula, Jacques Colombier, Julie Ward, ki je zavrnila vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je želel postaviti Dobromir Sośnierz, in slednji, ki je zahteval, da se preučijo izjave Julie Ward (predsednik je to vzel na znanje).

Po postopku "catch the eye" je govorila Dubravka Šuica.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos in Tanja Fajon.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.1 zapisnika z dne 28.3.2019.


22. Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2020 – oddelek I – Evropski parlament (razprava)

Poročilo o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2020 [2019/2003(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

Govoril je Paul Rübig v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Vladimír Maňka je predstavil poročilo.

Govorili so Eider Gardiazabal Rubial v imenu skupine S&D, Zbigniew Kuźmiuk v imenu skupine ECR, Anneli Jäätteenmäki v imenu skupine ALDE, Helga Trüpel v imenu skupine Verts/ALE, Marco Valli v imenu skupine EFDD, André Elissen v imenu skupine ENF, José Manuel Fernandes, John Howarth, Gérard Deprez, Indrek Tarand, Jonathan Arnott, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, in Jean Arthuis.

Po postopku "catch the eye" je govoril Fabio Massimo Castaldo.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.8 zapisnika z dne 28.3.2019.


23. Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (prenovitev) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Michel Dantin (A8-0288/2018)

Prva razprava je potekala 22. oktobra 2018 (točka 16 zapisnika z dne 22.10.2018).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja 23. oktobra 2018 (točka 7.13 zapisnika z dne 23.10.2018).

Michel Dantin je predstavil poročilo.

Govoril je Dimitris Avramopoulos (član Komisije).

Govorili so Peter Liese v imenu skupine PPE, Rory Palmer v imenu skupine S&D, Czesław Hoc v imenu skupine ECR, Ulrike Müller v imenu skupine ALDE, Benedek Jávor v imenu skupine Verts/ALE, in Lynn Boylan v imenu skupine GUE/NGL.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so Paul Rübig, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Lynn Boylan, ki je nanj odgovorila, Eleonora Evi v imenu skupine EFDD, Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Branislav Škripek, Ana Miranda, Eleonora Forenza, Mireille D'Ornano, Lukas Mandl, Damiano Zoffoli, Ruža Tomašić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, João Ferreira, Dubravka Šuica, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Michaela Šojdrová in Paul Rübig.

Po postopku "catch the eye" je govoril José Inácio Faria.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos in Michel Dantin.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.2 zapisnika z dne 28.3.2019.


24. Interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila in migracij ***I - Interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju meja in vizumov ***I (razprava)

Poročilo o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU (policijsko in pravosodno sodelovanje, azil ter migracije) in spremembi [Uredbe (EU) 2018/XX [uredba Eurodac],] Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o SIS na področju kazenskega pregona], Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o sistemu ECRIS-TCN] ter Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o agenciji eu-LISA] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Nuno Melo (A8-0348/2018)

Poročilo o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU (meje in vizumi) ter spremembi Odločbe Sveta 2004/512/ES, Uredbe (ES) št. 767/2008, Sklepa Sveta 2008/633/PNZ, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o sistemu ETIAS], Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o SIS na področju mejnih kontrol] in Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o agenciji eu-LISA] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018- 2017/0351(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Jeroen Lenaers in Nuno Melo sta predstavila poročili.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos (član Komisije) in Julian King (član Komisije).

Govorili so Emil Radev v imenu skupine PPE, Miriam Dalli v imenu skupine S&D, Helga Stevens v imenu skupine ECR, Gérard Deprez v imenu skupine ALDE, Romeo Franz v imenu skupine Verts/ALE, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Laura Ferrara v imenu skupine EFDD, Péter Niedermüller, Bodil Valero, João Pimenta Lopes in Diane James.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govoril je Juan Fernando López Aguilar.

Govorili so Julian King, Jeroen Lenaers in Nuno Melo.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: naslednje delno zasedanje.


25. Povečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o okvirih preventivnega prestrukturiranja, drugi priložnosti ter ukrepih za povečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov ter spremembi Direktive 2012/30/EU [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

Angelika Niebler je predstavila poročilo.

Govoril je Julian King (član Komisije).

Govorili so Enrique Calvet Chambon (pripravljavec mnenja odbora ECON), Pavel Svoboda v imenu skupine PPE, Sergio Gaetano Cofferati v imenu skupine S&D, Dobromir Sośnierz samostojni poslanec, in Emil Radev, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Dobromir Sośnierz.

Govorila sta Julian King in Angelika Niebler.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.3 zapisnika z dne 28.3.2019.


26. Uveljavljanje avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose in retransmisije televizijskih ter radijskih programov ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil glede uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuzijskih hiš in retransmisije televizijskih ter radijskih programov [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

Pavel Svoboda je predstavil poročilo.

Govorila je Julie Ward (pripravljavka mnenja odbora CULT).

Govoril je Julian King (član Komisije).

Govorila je Marie-Christine Boutonnet v imenu skupine ENF.

Po postopku "catch the eye" je govorila Angelika Niebler.

Govorila sta Julian King in Pavel Svoboda.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.4 zapisnika z dne 28.3.2019.


27. Sklep o vzpostavitvi evropskega mirovnega instrumenta (razprava)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko glede predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Svetu, ob podpori Komisije, za sklep Sveta o vzpostavitvi evropskega mirovnega instrumenta [2018/2237(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

Hilde Vautmans je predstavila poročilo.

Govoril je Julian King (član Komisije) v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorila sta Brando Benifei v imenu skupine S&D in João Pimenta Lopes v imenu skupine GUE/NGL.

Po postopku "catch the eye" so govorili Julie Ward, Luke Ming Flanagan in Konstantinos Papadakis.

Govorila sta Julian King in Hilde Vautmans.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.12 zapisnika z dne 28.3.2019.


28. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 637.634/OJJE).


29. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.10.

Klaus Welle

Rainer Wielandi

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Bours, Crowley, Karlsson, Le Pen, Maltese, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Zadnja posodobitev: 27. junij 2019Pravno obvestilo