Index 
Protokoll
PDF 339kWORD 85k
Onsdagen den 27 mars 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Meddelande från talmannen
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 4.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 5.Inkomna dokument
 6.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 7.Slutsatser från Europeiska rådets möte den 21–22 mars (debatt)
 8.Tillsynskrav och särskilda bestämmelser för utstationering av förare inom vägtransportsektorn ***I – Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta vila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare ***I – Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn ***I (debatt)
 9.De politiska gruppernas sammansättning
 10.Omröstning
  10.1.Medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga ***I (omröstning)
  10.2.Allmänna regler för punktskatt * (omröstning)
  10.3.Produkter som kan omfattas av befrielse från eller nedsättning av sjötull * (omröstning)
  10.4.Instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete ***I (omröstning)
  10.5.Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) ***I (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 15.Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön ***I (debatt)
 16.Gödselprodukter från EU ***I (debatt)
 17.Återupptagande av sammanträdet
 18.Omröstning
  18.1.Ram för återhämtning och resolution av centrala motparter ***I (omröstning)
  18.2.Europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag ***I (omröstning)
  18.3.Marknader för finansiella instrument ***I (omröstning)
  18.4.Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden ***I (omröstning)
  18.5.Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon ***I (omröstning)
  18.6.Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön ***I (omröstning)
  18.7.Gödselprodukter från EU ***I (omröstning)
  18.8.Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet ***I (omröstning)
  18.9.Gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna ***I (omröstning)
  18.10.Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer ***I (omröstning)
  18.11.Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och finansiella regler för dessa fonder ***I (omröstning)
  18.12.Invändning i enlighet med artikel 105.3: Asyl-, migrations- och integrationsfonden (omröstning)
  18.13.Invändning i enlighet med artikel 105.3: Instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering (omröstning)
  18.14.Invändning i enlighet med artikel 106: Den genetiskt modifierade sojabönan MON 87751 (MON-87751-7) (omröstning)
  18.15.Invändning i enlighet med artikel 106: Den genetiskt modifierade majsen 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (omröstning)
  18.16.Invändning i enlighet med artikel 106: Vissa användningar av bis(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) (Deza a.s.) (omröstning)
  18.17.Invändning i enlighet med artikel 106: Vissa användningar av bis(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (omröstning)
  18.18.Invändning i enlighet med artikel 106: Vissa användningar av kromtrioxid (omröstning)
  18.19.Tiden efter den arabiska våren: Vägen framåt för Mellanöstern och Nordafrika (omröstning)
 19.Röstförklaringar
 20.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 21.Fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo) ***I (debatt)
 22.Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2020 - Avsnitt I - Europaparlamentet (debatt)
 23.Kvaliteten på dricksvatten ***I (debatt)
 24.Interoperabilitet mellan EU-informationssystem på områdena polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration ***I – Interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området gränser och viseringar ***I (debatt)
 25.Åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare ***I (debatt)
 26.Betstämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram ***I (debatt)
 27.Beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet (debatt)
 28.Föredragningslista för nästa sammanträde
 29.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.04.


2. Meddelande från talmannen

Talmannen meddelade att han, mot bakgrund av situationen kring ”rörlighetspaketet”, till vilket det ingivits 1 224 ändringsförslag och det även lagts fram ett betydande antal begäranden om särskilda och delade omröstningar, efter samråd med TRAN-utskottets ordförande och i enlighet med artikel 175 i arbetsordningen beslutat att återförvisa detta ärende till TRAN-utskottet, för att det skulle genomföra det förberedande arbete som var nödvändigt för att parlamentet skulle kunna genomföra en smidig, medveten och tydlig omröstning.

Han uppmanade TRAN-utskottet i enlighet med artikel 206.1 i arbetsordningen att sammanträda i god tid före omröstningen, så att denna kunde hållas under nästa sammanträdesperiod, den 3–4 april 2019 i Bryssel.

De ändringsförslag och de begäranden om särskilda och delade omröstningar som inte fick stöd av minst en tredjedel av TRAN-utskottets ledamöter skulle inte tas upp till omröstning under sammanträdesperioden.

Talmannen förtydligade att det förslag om att förklara ett ärende otillåtligt som han i enlighet med artikel 187 i arbetsordningen mottagit från en grupp av ledmöter som uppnådde det låga tröskelvärdet (punkt 6 i protokollet av den 26.3.2019), bortföll.

Debatten skulle hållas som planerat.

Talare: Ismail Ertug (föredragande) och Merja Kyllönen (föredragande). (Talmannen gjorde förtydliganden.)


3. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 vad gäller krav för export av produkter som innehåller bearbetat animaliskt protein från idisslare och andra djur än idisslare (D060709/03 - 2019/2667(RPS) - tidsfrist: 14 juni 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om ändring av beslut 2009/300/EG och beslut (EU) 2015/2099 vad gäller giltighetstiden för ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till vissa produkter och av tillhörande bedömnings- och kontrollkrav (D060950/02 - 2019/2652(RPS) - tidsfrist: 13 juni 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens direktiv om ändring, för anpassning till tekniska framsteg, av bilagan till rådets direktiv 80/181/EEG vad gäller definitionerna av SI-grundenheterna (D060957/02 - 2019/2668(RPS) - tidsfrist: 15 juni 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO.


4. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU vad gäller införande och operativ användning av samverkande intelligenta transportsystem (C(2019)01789 - 2019/2651(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 13 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 vad gäller energimärkning av elektroniska bildskärmar och om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2010 (C(2019)01796 - 2019/2631(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 11 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2018/2035 med fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av landningsskyldigheten för vissa demersala fisken i Nordsjön för perioden 2019–2021 (C(2019)01800 - 2019/2650(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 13 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och kommissionens förordning (EU) 2017/1369 med avseende på energimärkning av tvättmaskiner för hushållsbruk och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk och om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1061/2010 och kommissionens direktiv 96/60/EG (C(2019)01804 - 2019/2630(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 11 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 vad gäller energimärkning av ljuskällor och om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 874/2012 (C(2019)01805 - 2019/2629(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 11 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 vad gäller energimärkning av kyl-/frysprodukter och om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1060/2010 (C(2019)01806 - 2019/2634(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 11 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 vad gäller energimärkning av diskmaskiner för hushållsbruk och om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1059/2010 (C(2019)01807 - 2019/2633(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 11 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 vad gäller energimärkning av kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion (C(2019)01815 - 2019/2632(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 11 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens delegerade förordning om obemannade luftfartygssystem och om tredjelandsoperatörer av obemannade luftfartygssystem (C(2019)01821 - 2019/2637(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 12 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2018/2034 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i nordvästliga vatten för perioden 2019–2021 (C(2019)01838 - 2019/2647(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 13 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av förordning (EU) nr 389/2013 vad gäller det tekniska genomförandet av den andra åtagandeperioden för Kyotoprotokollet (C(2019)01839 - 2019/2639(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 12 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller unionsregistrets funktion (C(2019)01841 - 2019/2642(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 12 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, ITRE (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1076 i syfte att lägga till Självständiga staten Samoa i bilaga I (C(2019)01844 - 2019/2643(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 12 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av förordning (EU) nr 748/2012 vad gäller införande av riskbaserad kontroll av uppfyllelse i bilaga I och genomförande av miljöskyddskrav (C(2019)01845 - 2019/2641(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 12 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning [C(2019)1841 av den 12 mars 2019] om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller unionsregistrets funktion, vad gäller unionsregistrets funktion enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/842 (C(2019)01846 - 2019/2645(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 13 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 genom undantag från bestämmelserna om utseende av kontrollställen och från minimikraven för gränskontrollstationer (C(2019)01847 - 2019/2640(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 12 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, AGRI (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade beslut om upprättande av ett flerårigt unionsprogram för insamling och förvaltning av biologiska, miljörelaterade, tekniska och socioekonomiska data inom sektorerna för fiske och vattenbruk (C(2019)01848 - 2019/2653(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 13 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning (EU) av den om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/956 vad gäller uppgifter om nya tunga fordon som ska övervakas och rapporteras av medlemsstater och tillverkare (C(2019)01850 - 2019/2648(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 13 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2018/273 vad gäller import av vin med ursprung i Kanada och undantag från återförsäljares skyldighet att föra register över mottagna och avsända leveranser (C(2019)01866 - 2019/2636(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 12 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller vinodlingsområden där alkoholhalten får höjas, tillåtna oenologiska metoder och restriktioner som är tillämpliga på framställning och bevarande av vinprodukter, lägsta alkoholhalt för biprodukter och bortskaffande av dessa samt offentliggörande av OIV-akter (C(2019)01869 - 2019/2635(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 12 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 71 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046 (C(2019)01875 - 2019/2646(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 13 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG, CONT, EMPL (artikel 57 i arbetsordningen), ITRE (artikel 57 i arbetsordningen), TRAN (artikel 57 i arbetsordningen), REGI (artikel 57 i arbetsordningen), AGRI (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om de kriterier som ska uppfyllas av yrkesmässiga aktörer för att uppfylla villkoren i artikel 89.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 och förfaranden för att säkerställa att dessa kriterier uppfylls (C(2019)01882 - 2019/2644(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 13 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/127 vad gäller kraven avseende vitamin D i modersmjölksersättning och kraven avseende erukasyra i modersmjölksersättning och tillskottsnäring (C(2019)01883 - 2019/2662(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 14 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare om att bemyndiga medlemsstaterna att föreskriva tillfälliga undantag med avseende på officiell testning, vetenskapliga ändamål eller utbildningsändamål, försök, sorturval eller förädling (C(2019)01922 - 2019/2657(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 14 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om inrättande av ett gemensamt utbildningsprov för skidinstruktörer i enlighet med artikel 49b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (C(2019)01935 - 2019/2665(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 14 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2446 vad gäller deklarationen av vissa försändelser av lågt värde (C(2019)01979 - 2019/2658(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 14 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om rättelse av vissa språkversioner av delegerad förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex (C(2019)01989 - 2019/2656(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 14 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende kriterierna för att utse centrala kontaktpunkter på området för betaltjänster och avseende vilka funktioner som dessa centrala kontaktpunkter ska ha (C(2019)01997 - 2019/2661(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 14 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 vad gäller formatet på, innehållet i och granskningen och godkännandet av de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 (C(2019)02020 - 2019/2664(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 14 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 vad gäller tekniska standarder för tillsyn i fråga om finansiell nyckelinformation i sammanfattningen av ett prospekt, offentliggörande och klassificering av prospekt, annonsering om värdepapper, tillägg till ett prospekt och anmälningsportalen samt om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 382/2014 och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/301 (C(2019)02022 - 2019/2663(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 14 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade beslut om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 vad gäller tillämpliga system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda för balustradsatser och räcksatser som är avsedda för konstruktionsändamål uteslutande för att förhindra fall och som inte utsätts för vertikal belastning från konstruktionen (C(2019)02029 - 2019/2660(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 14 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 genom fastställande av prestandaklasser med avseende på vindlastmotstånd för utvändiga solskydd och markiser (C(2019)02030 - 2019/2655(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 14 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 genom fastställande av prestandaklasser med avseende på luftgenomsläpplighet för ljusinsläpp av plast och glas samt takluckor (C(2019)02031 - 2019/2659(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 14 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av förordning (EU) nr 515/2014 vad gäller tilldelningen av finansiering från unionens allmänna budget för att täcka utvecklingen av EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (C(2019)02032 - 2019/2638(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 12 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av direktiv (EU) 2018/2001 vad gäller fastställande av bränsleråvaror med hög risk för indirekt ändring av markanvändning för vilka en betydande utvidgning av produktionsområdet till mark med stora kollager kan observeras och certifiering av biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen med låg risk för indirekt ändrad markanvändning (C(2019)02055 - 2019/2649(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 13 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE, ENVI (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/1799 vad gäller undantaget för Kinas folkbank från de krav på transparens före och efter handel som föreskrivs i förordning (EU) nr 600/2014 (C(2019)02082 - 2019/2666(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 14 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar har förlängts från 1 till 3 månader på det ansvariga utskottets begäran:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende kriterierna för att utse centrala kontaktpunkter på området för betaltjänster och avseende vilka funktioner som dessa centrala kontaktpunkter ska ha (C(2019)01997 – 2019/2661(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 1 månad från och med mottagandedagen den 14 mars 2019, på begäran av det ansvariga utskottet.
hävisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 vad gäller tekniska standarder för tillsyn i fråga om finansiell nyckelinformation i sammanfattningen av ett prospekt, offentliggörande och klassificering av prospekt, annonsering om värdepapper, tillägg till ett prospekt och anmälningsportalen samt om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 382/2014 och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/301 (C(2019)02022 – 2019/2663(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 3 månader från och med mottagandedagen den 14 mars 2019, på begäran av det ansvariga utskottet.
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON


5. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från andra institutioner

- Förslag till anslagsöverföring 2-INF/2019 – avsnitt IV – domstolen (N8-0038/2019 - C8-0132/2019 - 2019/2018(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

2) från parlamentets utskott

- Betänkande om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2020 (2019/2003(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)


6. Anslagsöverföringar och budgetbeslut

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 29 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot anslagsöverföringarna V/AB-01/T/19 och V/AB-02/C/19 från Europeiska revisionsrätten.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 31.4 i budgetförordningen beslutat att godkänna anslagsöverföringarna DEC 01/2019 och DEC 07/2019 – avsnit III – kommissionen från Europeiska kommissionen.

Europeiska unionens råd hade i enlighet med artikel 31.6 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om godkännandet av budgetöverföringarna DEC 02/2019, DEC 03/2019 och DEC 04/2019 – avsnitt III – kommissionen.


7. Slutsatser från Europeiska rådets möte den 21–22 mars (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Slutsatser från Europeiska rådets möte den 21–22 mars (2018/2977(RSP))

Donald Tusk (Europeiska rådets ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Gerard Batten för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, och Janusz Lewandowski.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Roberto Gualtieri, James Nicholson, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Rolandas Paksas, Nicolas Bay, Mike Hookem, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Mara Bizzotto, Kazimierz Michał Ujazdowski, Esteban González Pons, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok, Birgit Sippel, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen, Seán Kelly, Seb Dance, Paulo Rangel, Pedro Silva Pereira och Richard Ashworth.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska och Georgi Pirinski.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Joachim Starbatty, Georgios Epitideios, Maria Spyraki och Marek Jurek.

Talare: Michel Barnier (huvudförhandlare), Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) och Donald Tusk.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

8. Tillsynskrav och särskilda bestämmelser för utstationering av förare inom vägtransportsektorn ***I – Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta vila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare ***I – Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 i syfte att anpassa dem till utvecklingar inom sektorn [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

En första debatt hade ägt rum den 3 juli 2018 (punkt 18 i protokollet av den 3.7.2018).
Ärendet hade den 4 juli 2018 återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen (punkt 9.1 i protokollet av den 4.7.2018, punkt 9.2 i protokollet av den 4.7.2018 och punkt 9.3 i protokollet av den 4.7.2018).

Merja Kyllönen, Wim van de Camp och Ismail Ertug redogjorde för betänkandena.

Talare: Georges Bach (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), och Martina Dlabajová (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Cramer.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Verónica Lope Fontagné (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Andor Deli för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Roberts Zīle för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Georg Mayer för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Karima Delli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dennis Radtke, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ismail Ertug, Pavel Telička, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Arnautu, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, Peter van Dalen, Gesine Meissner, Marie-Pierre Vieu, Marian-Jean Marinescu, Ole Christensen, Ilhan Kyuchyuk, Claudia Schmidt, Mercedes Bresso, Luis de Grandes Pascual, Bogusław Liberadzki, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Elisabeth Morin-Chartier, Peter Kouroumbashev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Claudia Țapardel och Andrey Novakov.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Peter Lundgren, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Csaba Sógor, Cristian-Silviu Buşoi, Michael Cramer och Antanas Guoga.

Talare: Karmenu Vella, Merja Kyllönen, Wim van de Camp och Ismail Ertug.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.


ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

9. De politiska gruppernas sammansättning

Jacek Saryusz-Wolski tillhörde inte längre de grupplösa ledamöterna utan anslöt sig till ECR-gruppen med verkan från den 27 mars 2019.


10. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


10.1. Medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga [COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0295)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.2. Allmänna regler för punktskatt * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om allmänna regler för punktskatt (omarbetning) [COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Miguel Viegas (A8-0117/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0296)


10.3. Produkter som kan omfattas av befrielse från eller nedsättning av sjötull * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 940/2014/EU vad gäller produkter som kan omfattas av befrielse från eller nedsättning av sjötull [COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0297)


10.4. Instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete [2018/0243(COD)] - Utskottet för utrikesfrågor - Utskottet för utveckling. Föredragande: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel och Charles Goerens (A8-0173/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0298)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.5. Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra och Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0299)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Igor Šoltes lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 123. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.


11. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

(Omröstning: tisdagen den 26 mars 2019)

Betänkande Inés Ayala Sender - A8-0110/2019
Jiří Pospíšil och Daniel Hannan

Betänkande Petri Sarvamaa - A8-0135/2019
Alex Mayer.

(Omröstning: onsdagen den 27 mars 2019)

Betänkande Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel och Charles Goerens - A8-0173/2019
Charles Tannock

Betänkande José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra och Knut Fleckenstein - A8-0174/2019
Arnaud Danjean.


12. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Plenarsammanträden”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.13.)


ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

13. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.


14. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


15. Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

En första debatt hade ägt rum den 22 oktober 2018 (punkt 17 i protokollet av den 22.10.2018).
Ärendet hade den 24 oktober 2018 återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen (punkt 11.12 i protokollet av den 24.10.2018).

Frédérique Ries redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) och Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Bronis Ropė (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Renata Briano (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Peter Liese för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lynn Boylan, Massimo Paolucci för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Joëlle Mélin, för ENF, Elisabetta Gardini, Jo Leinen, Peter van Dalen, Gerben-Jan Gerbrandy, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Bas Eickhout, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Danilo Oscar Lancini, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter Liese, Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Lieve Wierinck, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, John Stuart Agnew, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Margrete Auken, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, Francesc Gambús och Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Talare: Christofer Fjellner, Eric Andrieu, Dubravka Šuica och Christophe Hansen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Roberta Metsola, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Michaela Šojdrová, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski och Seán Kelly.

Talare: Frans Timmermans och Frédérique Ries.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 18.6 i protokollet av den 27.3.2019.


16. Gödselprodukter från EU ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

En första debatt hade ägt rum den 23 oktober 2017 (punkt 17 i protokollet av den 23.10.2017)
Ärendet hade den 24 oktober 2017 återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen (punkt 5.7 i protokollet av den 24.10.2017)

Mihai Ţurcanu redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Elisabetta Gardini (föredragande av yttrande från utskottet ENVI) och Jan Huitema (föredragande av yttrande från utskottet AGRI).

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande).

Talare: Franc Bogovič för PPE-gruppen, Marc Tarabella för S&D-gruppen, Czesław Hoc för ECR-gruppen, Elsi Katainen för ALDE-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från John Stuart Agnew, Dariusz Rosati, Clara Eugenia Aguilera García och Paolo De Castro.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Annie Schreijer-Pierik och Michaela Šojdrová.

Talare: Frans Timmermans och Mihai Ţurcanu.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 18.7 i protokollet av den 28.3.2019.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)


ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

17. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 17.01.

Talare: Tomáš Zdechovský, som yttrade sig om föregående dags omröstning om Axel Voss betänkande A8-0245/2018. (Talmannen gjorde förtydliganden.)


18. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


18.1. Ram för återhämtning och resolution av centrala motparter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för återhämtning och resolution av centrala motparter och om ändring av förordningarna (EU) nr 1095/2010, (EU) nr 648/2012 och (EU) 2015/2365 [COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Babette Winter och Kay Swinburne (A8-0015/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

Kay Swinburne (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 150.4 i arbetsordningen.

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0300)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


18.2. Europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag [COM(2018)0113 - C8-0103/2018- 2018/0048(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Ashley Fox (A8-0364/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0301)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


18.3. Marknader för finansiella instrument ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument [COM(2018)0099 - C8-0102/2018- 2018/0047(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0302)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


18.4. Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0303)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


18.5. Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon som ett led i unionens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon och om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 ï (omarbetning) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

En första debatt hade ägt rum den 2 oktober 2018 (punkt 15 i protokollet av den 2.10.2018).
Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 3 oktober 2018 (punkt 9.5 i protokollet av den 3.10.2018).

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE, KOMMISSIONENS UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2019)0304)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


18.6. Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

En först debatt hade ägt rum den 22 oktober 2018 (punkt 17 i protokollet av den 22.10.2018).
Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 24 oktober 2018 (punkt 11.12 i protokollet av den 24.10.2018).

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0305)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


18.7. Gödselprodukter från EU ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

En första debatt hade ägt rum den 23 oktober 2017 (punkt 17 i protokollet av den 23.10.2017).
Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 24 oktober 2017 (punkt 5.7 i protokollet av den 24.10.2017).

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0306)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


18.8. Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet [COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Laura Agea (A8-0382/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

Laura Agea (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 150.4 i arbetsordningen.

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0307)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


18.9. Gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 92/106/EEG om gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna [COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

Daniela Aiuto (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 150.4 i arbetsordningen.

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0308)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


18.10. Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Hugues Bayet och Evelyn Regner (A8-0227/2017)

Debatten hade ägt rum den 4 juli 2017 (punkt 3 i protokollet av den 4.7.2017).
Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 4 juli 2017 (punkt 6.10 i protokollet av den 4.7.2017).

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

AVSLUTANDE AV FÖRSTA BEHANDLINGEN

Godkändes (P8_TA(2019)0309)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


18.11. Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och finansiella regler för dessa fonder ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Andrey Novakov och Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Debatten hade ägt rum den 13 februari 2019 (punkt 6 i protokollet av den 13.2.2019).
Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 13 februari 2019 (punkt 8.14 i protokollet av den 13.2.2019).

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

AVSLUTANDE AV FÖRSTA BEHANDLINGEN

Godkändes (P8_TA(2019)0310)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


18.12. Invändning i enlighet med artikel 105.3: Asyl-, migrations- och integrationsfonden (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt av LIBE-utskottet, i enlighet med artikel 105.3 i arbetsordningen, om kommissionens delegerade förordning av den 14 december 2018 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 om inrättande av asyl-, migrations- och integrationsfonden (C(2018)08466 – 2018/2996(DEA)) (B8-0214/2019) – ansvarig ledamot: Birgit Sippel


(en majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0311)


18.13. Invändning i enlighet med artikel 105.3: Instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt av LIBE-utskottet, i enlighet med artikel 105.3 i arbetsordningen, om kommissionens delegerade förordning av den 14 december 2018 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/2014 om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering (C(2018)08465 – 2018/2994(DEA)) (B8-0215/2019) – ansvarig ledamot: Birgit Sippel

(en majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0312)


18.14. Invändning i enlighet med artikel 106: Den genetiskt modifierade sojabönan MON 87751 (MON-87751-7) (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt av ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 106.2–3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87751 (MON-87751-7) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D060916 – 2019/2603(RSP)) (B8-0216/2019) – ansvariga ledamöter: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis och Sirpa Pietikäinen.

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0313)


18.15. Invändning i enlighet med artikel 106: Den genetiskt modifierade majsen 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 106.2–3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D060917/01 – 2019/2604(RSP)) (B8-0217/2019) – ansvariga ledamöter: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis och Sirpa Pietikäinen.

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0314)


18.16. Invändning i enlighet med artikel 106: Vissa användningar av bis(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) (Deza a.s.) (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt av ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 106.2–3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om att delvis bevilja tillstånd för viss användning av bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (DEZA a.s.) (D060865/01 – 2019/2605(RSP)) (B8-0218/2019) - ansvariga ledamöter: Pavel Poc, Bas Eickhout och Kateřina Konečná.

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0315)


18.17. Invändning i enlighet med artikel 106: Vissa användningar av bis(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt av ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 106.2–3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om att delvis bevilja tillstånd för viss användning av bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01 – 2019/2606(RSP)) (B8-0219/2019) – ansvariga ledamöter: Pavel Poc, Bas Eickhout och Kateřina Konečná.

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0316)


18.18. Invändning i enlighet med artikel 106: Vissa användningar av kromtrioxid (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt av ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 106.2–3 i arbetsordningen, om kommissionens utkast till genomförandebeslut om beviljande av tillstånd för viss användning av kromtrioxid enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (Lanxess Deutschland GmbH m. fl.) (D060095/03 – 2019/2654(RSP)) (B8-0221/2019) ansvarig ledamot: Bas Eickhout.

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0317)

Inlägg

Jean-Marie Cavada, efter omröstningen.


18.19. Tiden efter den arabiska våren: Vägen framåt för Mellanöstern och Nordafrika (omröstning)

Betänkande om tiden efter den arabiska våren: Vägen framåt för Mellanöstern och Nordafrika [2018/2160(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Brando Benifei (A8-0077/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0318)


19. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Muntliga röstförklaringar avges torsdagen den 28 mars 2019.


20. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Plenarsammanträden”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


21. Fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 13 september 2018 (punkt 10.7 i protokollet av den 13.9.2018).

Tanja Fajon redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Igor Šoltes (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Asim Ademov för PPE-gruppen, Birgit Sippel för S&D-gruppen, Anders Primdahl Vistisen för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Auke Zijlstra för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Marie-Christine Vergiat och Tanja Fajon, Andrejs Mamikins, Ruža Tomašić, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Jasenko Selimovic, Dominique Bilde, Lukas Mandl, Tonino Picula, Jacques Colombier, Julie Ward, som avböjde att besvara en fråga (”blått kort”) från Dobromir Sośnierz, och Dobromir Sośnierz, som begärde att Julie Wards uttalanden skulle granskas. (Talmannen noterade detta.)

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Dubravka Šuica.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Tanja Fajon.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 28.3.2019.


22. Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2020 - Avsnitt I - Europaparlamentet (debatt)

Betänkande om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2020 [2019/2003(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

Talare: Paul Rübig för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Vladimír Maňka redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Eider Gardiazabal Rubial för S&D-gruppen, Zbigniew Kuźmiuk för ECR-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, André Elissen för ENF-gruppen, José Manuel Fernandes, John Howarth, Gérard Deprez, Indrek Tarand, Jonathan Arnott, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, och Jean Arthuis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Fabio Massimo Castaldo.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 28.3.2019.


23. Kvaliteten på dricksvatten ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kvaliteten på dricksvatten (omarbetning) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Michel Dantin (A8-0288/2018)

En första debatt hade ägt rum den 22 oktober 2018 (punkt 16 i protokollet av den 22.10.2018).
Ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den 23 oktober 2018 (punkt 7.13 i protokollet av den 23.10.2018).

Michel Dantin redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Peter Liese för PPE-gruppen, Rory Palmer för S&D-gruppen, Czesław Hoc för ECR-gruppen, Ulrike Müller för ALDE-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, och Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Paul Rübig, som ställde en fråga ("blått kort") till Lynn Boylan, som besvarade frågan, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Branislav Škripek, Ana Miranda, Eleonora Forenza, Mireille D'Ornano, Lukas Mandl, Damiano Zoffoli, Ruža Tomašić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, João Ferreira, Dubravka Šuica, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Michaela Šojdrová och Paul Rübig.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Michel Dantin.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.2 i protokollet av den 28.3.2019.


24. Interoperabilitet mellan EU-informationssystem på områdena polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration ***I – Interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området gränser och viseringar ***I (debatt)

Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration) och om ändring av [förordning (EU) 2018/XX [Eurodacförordningen],] förordning (EU) 2018/XX [förordningen om SIS på området brottsbekämpning], förordning (EU) 2018/XX [Ecris-TCN-förordningen] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Nuno Melo (A8-0348/2018)

Betänkande om ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (gränser och viseringar) och om ändring av rådets beslut 2004/512/EG, förordning (EG) nr 767/2008, rådets beslut 2008/633/RIF, förordning (EU) 2016/399, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2018/XX [Etiasförordningen], förordning (EU) 2018/XX [förordningen om SIS på området in- och utresekontroller] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018- 2017/0351(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Jeroen Lenaers och Nuno Melo redogjorde för betänkandena.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) och Julian King (ledamot av kommissionen).

Talare: Emil Radev för PPE-gruppen, Miriam Dalli för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Romeo Franz för Verts/ALE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Péter Niedermüller, Bodil Valero, João Pimenta Lopes och Diane James.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Julian King, Jeroen Lenaers och Nuno Melo.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.


25. Åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ramar för förebyggande omstrukturering, en andra chans och åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare och om ändring av direktiv 2012/30/EU [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

Angelika Niebler redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Julian King (ledamot av kommissionen).

Talare: Enrique Calvet Chambon (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Pavel Svoboda för PPE-gruppen, Sergio Gaetano Cofferati för S&D-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, och Emil Radev, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dobromir Sośnierz.

Talare: Julian King och Angelika Niebler.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.3 i protokollet av den 28.3.2019.


26. Betstämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

Pavel Svoboda redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Julie Ward (föredragande av yttrande från utskottet CULT).

Talare: Julian King (ledamot av kommissionen).

Talare: Marie-Christine Boutonnet för ENF-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Angelika Niebler.

Talare: Julian King och Pavel Svoboda.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.4 i protokollet av den 28.3.2019.


27. Beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet (debatt)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende förslag framlagt för rådet av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, med stöd av Europeiska kommissionen, till rådets beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet [2018/2237(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

Hilde Vautmans redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Julian King (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Brando Benifei för S&D-gruppen, och João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Julie Ward, Luke Ming Flanagan och Konstantinos Papadakis.

Talare: Julian King och Hilde Vautmans.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.12 i protokollet av den 28.3.2019.


28. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 637.634/OJJE).


29. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.10.

Klaus Welle

Rainer Wielandi

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Bours, Crowley, Karlsson, Le Pen, Maltese, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Senaste uppdatering: 27 juni 2019Rättsligt meddelande