Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 28. marca 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

2. Núdzová situácia vo Venezuele (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Núdzová situácia vo Venezuele (2019/2628(RSP))

Rozprava sa uskutočnila12. marca 2019 (bod 19 zápisnice zo dňa 12.3.2019).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera a Fernando Ruas, v mene skupiny PPE, o núdzovej situácii vo Venezuele (2019/2628(RSP)) (B8-0225/2019);

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo a Francisco Assis, v mene skupiny S&D, o núdzovej situácii vo Venezuele (2019/2628(RSP)) (B8-0226/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei a Raffaele Fitto, v mene skupiny ECR, o núdzovej situácii vo Venezuele (2019/2628(RSP)) (B8-0227/2019);

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan a Lola Sánchez Caldentey, v mene skupiny GUE/NGL, o núdzovej situácii vo Venezuele (2019/2628(RSP)) (B8-0228/2019);

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä, v mene skupiny ALDE, o núdzovej situácii vo Venezuele (2019/2628(RSP)) (B8-0229/2019).

Hlasovanie: bod 8.9 zápisnice zo dňa 28.3.2019.

Posledná úprava: 13. júna 2019Právne oznámenie