Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0191(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0111/2019

Внесени текстове :

A8-0111/2019

Разисквания :

PV 28/03/2019 - 5
CRE 28/03/2019 - 5

Гласувания :

PV 28/03/2019 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0324

Протокол
Четвъртък, 28 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

5. „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на Регламент (ЕС) №1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Milan Zver (A8-0111/2019)

Milan Zver представи доклада.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се Ignazio Corrao (докладчик по становището на комисията DEVE), Jean Arthuis (докладчик по становището на комисията BUDG), Emilian Pavel (докладчик по становището на комисията EMPL), Michaela Šojdrová, от името на групата PPE, Petra Kammerevert, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, María Teresa Giménez Barbat, от името на групата ALDE, Jill Evans, от името на групата Verts/ALE, Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, Dominique Bilde, от името на групата ENF, Santiago Fisas Ayxelà, Silvia Costa, Ana Miranda, Bogusław Sonik, Момчил Неков, Helga Trüpel, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Mercedes Bresso и Brando Benifei.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Bogdan Andrzej Zdrojewski.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Caterina Chinnici, Remo Sernagiotto, Seán Kelly, Lieve Wierinck, Julie Ward, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Dubravka Šuica и Juan Fernando López Aguilar.

Изказаха се Marianne Thyssen и Milan Zver.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.6 от протокола от 28.3.2019 г.

Последно осъвременяване: 13 юни 2019 г.Правна информация