Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0191(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0111/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0111/2019

Συζήτηση :

PV 28/03/2019 - 5
CRE 28/03/2019 - 5

Ψηφοφορία :

PV 28/03/2019 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0324

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

5. 'Erasmus': το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Milan Zver (A8-0111/2019)

Ο Milan Zver παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ignazio Corrao (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Jean Arthuis (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Emilian Pavel (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Petra Kammerevert, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, María Teresa Giménez Barbat, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jill Evans, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Santiago Fisas Ayxelà, Silvia Costa, Ana Miranda, Bogusław Sonik, Momchil Nekov, Helga Trüpel, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Mercedes Bresso και Brando Benifei.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Bogdan Andrzej Zdrojewski.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Caterina Chinnici, Remo Sernagiotto, Seán Kelly, Lieve Wierinck, Julie Ward, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Dubravka Šuica και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Milan Zver.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.3.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου