Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0191(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0111/2019

Ingivna texter :

A8-0111/2019

Debatter :

PV 28/03/2019 - 5
CRE 28/03/2019 - 5

Omröstningar :

PV 28/03/2019 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0324

Protokoll
Torsdagen den 28 mars 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

5. Erasmus: unionens program för utbildning, ungdom och idrott ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ”Erasmus”: Unionens program för utbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordning (EU) nr 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Milan Zver (A8-0111/2019)

Milan Zver redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Ignazio Corrao (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Jean Arthuis (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Emilian Pavel (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, Petra Kammerevert för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, María Teresa Giménez Barbat för ALDE-gruppen, Jill Evans för Verts/ALE-gruppen, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Santiago Fisas Ayxelà, Silvia Costa, Ana Miranda, Bogusław Sonik, Momchil Nekov, Helga Trüpel, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Mercedes Bresso och Brando Benifei.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Caterina Chinnici, Remo Sernagiotto, Seán Kelly, Lieve Wierinck, Julie Ward, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Dubravka Šuica och Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Marianne Thyssen och Milan Zver.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 28.3.2019.

Senaste uppdatering: 13 juni 2019Rättsligt meddelande