Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0178(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0175/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0175/2019

Συζήτηση :

PV 28/03/2019 - 6
CRE 28/03/2019 - 6

Ψηφοφορία :

PV 28/03/2019 - 8.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0325

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

6. Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Συνεισηγητές: Bas Eickhout και Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Οι Bas Eickhout και Sirpa Pietikäinen παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ivo Belet, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Simona Bonafè, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lieve Wierinck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Stefan Eck, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Auke Zijlstra, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Peter Liese, Elena Gentile, Ralph Packet, Gerben-Jan Gerbrandy, Matt Carthy, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Paul Tang και Markus Ferber.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria, Julie Ward, Paul Rübig και Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis, Bas Eickhout και Sirpa Pietikäinen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.3.2019.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.41 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου